Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39
Стенограми от заседанията на КЗ
40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването, понеделник 05 юни 2006 - 00:00:00


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 8

Днес, 20 октомври 2005 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на заместник-председателя на комисията – доц. Тодор Кумчев при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – първо четене
2. Разглеждане на проект за вътрешен правилник за работата на комисията.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.


ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване.
Имаме необходимият кворум. Ще помоля да се запази тишина, защото имаме много важна работа.
Предлагам на вашето внимание следния дневен ред:

1. Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – първо четене
2. Разглеждане на проект за вътрешен правилник за работата на комисията.

Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против”- Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Позволете ми да предоставя думата на господин Руденко Йорданов.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви господин председател. Моето изявление е свързано с тиражираните в медиите неверен факт във връзка с пресконференция в Русе, в която бях обявил намерението си да събера за дискусия представителите на Коалиция за България в Комисията по здравеопазване и в Комисията по труда и социалната политика. Намерението ми беше и си остава свързано с идеята да се вкара в обхвата на Наредба № 5 за топлинно подпомагане, към която има направена отпрадка от Закона за здравното осигуряване, член 40, алинея 2, точка 4, да може този обхват да бъде разширен и да се създаде една нова наредба, която си позволявам да нарека Наредба за здравното и здравно осигурително подпомагане, която да събере в себе си всички досега съществуващи текстове, за да няма такива отпратки и да прибавя една нова философия на подхода като активната страна да бъдат социалните работници, за да може това, което е разрешено от закона да се употреби за общото благо. Да бъдат вкарани в обхвата на този член хората, които така или иначе имат право, но не са обхванати. Това е смисълът на моята идея. Нейното развитие е свързано с необходимостта особено при един епидемиологичен риск този контингент, който някои наричат маргинален да бъде под вниманието на общо практикуващите лекари и още един ефект да бъде вкарана в системата на задължителното здравно осигуряване чрез бюджета на здравноосигурителната каса. Това е един допълнителен финансов ресурс, който би подпомогнал тази дейност, защото периферните практики, в които има точно такава категория лица лекарите не получават капитационни пари, а в същност обслужват тези хора на добра воля. Това беше моето изявление. Благодаря за вниманието.
Протестът ми е свързан с резултата от предното заседание, на чийто финал поставих на гласуване предложението си в Закона за съсловните организации на сестрите и акушерките да бъде вписан като субекти санитарните инспектори. Това беше подложено на гласуване и се прие. От протокола е видно, че след това предложението е било отхвърлено от представителите на Министерството на здравеопазването с претекста, че е забранено от Закона за държавния служител. Много учтиво свих знамената, защото след като се забранява от закона. Реших да проверя какво е записано в Закона за държавния служител. Не намерих никаква забрана за сдружаване на държавните служители каквито са санитарните инспектори в съсловна организация или за участието им в съсловна организация. Моят претекст е свързан хората, които четат законите и помагат за тяхното приложение и използване да бъдат малко по-прецизни и да не използват формални претексти да ни отнемат правата. Текст, който е предложен за гласуване, след това да не намира пътя си до пленарна зала. Благодаря ви.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Мисля, че имаме време след като приключим с първата точка в точка разни, ако има допълнителни неща, с които трябва да ни запознаете да ги съобщите и да поговорим по тази тема. Заседанията на комисията са открити и в това няма никакъв проблем.
Нека да продължим работата по първа точка от дневния ред.
Предлагам следният сценарий, ако нямате нищо против, а именно да изслушаме становищата на вносителя на законопроекта уважаемия доцент Щерев, след което да изслушаме отделните становища на представителите на различните министерства, здравната каса и т.н.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми гости.
Искам да кажа, че с внасянето на този законопроект в същност се цели затварянето на един кръг от комплект от законопроекти, които започнаха със Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Този път беше избран още от Великото народно събрание, когато вместо по примера на някои европейски страни да се направи законопроект за съсловията, за свободните професии, беше избран пътя да се направи Закон за адвокатурата. С това свърши и работата на Великото народно събрание.
Оттук нататък се постави задачата за всяка една от свободните професии при изграждането на едно друго общество, демократично общество, гражданско общество държавата да отстъпи част от своите правомощия на не правителствени организации създадени със закон, които да изпълняват регулаторна функция. Става въпрос за регулирани професии, каквато е адвокатската професия, стоматологията, фармацевтите и медицинските, сестри, акушерки и други специалисти.
С отделните закони не ангажираха различни народни събрания, но в 38-то Народно събрание беше приет Законът за съсловните организации на лекари и стоматолози. Този законопроект възбужда много дискусии и досега. Така или иначе ние следваме една европейска практика. Европейската практика е, че в различните страни една такава регулирана професия има съответната организация, която поставя правилата, следи за стандартите. Следи за поведението на своите членове и по този начин изпълнява определени функции в обществото. Такава една организация на лекари във Франция се нарича профсъюз. В Германия се нарича камара. В други страни се нарича кралско дружество на хирурзи. Такива организации съществуват. Те са с широки правомощия и не са държавни органи. Законът за съсловната организация на лекарите и стоматолозите изигра своята роля в цялостната реформа на здравеопазването. Беше напълно логично да бъде последван и от други такива закони със същата структура и по същия ред да се създадат за останалите медицински специалисти. Тридесет и деветото народно събрание прие по същия маниер по подобие на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и други медицински специалисти, които се обособяват и в момента имат събрания. На своя учредителен събор, конгрес или друго събрание ще направят своята организация съобразно този закон.
Извън цялата тази политика останаха фармацевтите, които също би трябвало да подлежат на определена регулация. Не държавна регулация, а по същия маниер, да бъде създаден Закон за съсловна организация, която не е държавна. Не се издържа от държавата. Самите фармацевти да могат да се натоварят с определени функции в регулацията на професията. В този смисъл е този законопроект, който включва общи разпоредби в първата глава. Следват функции, устройство, териториални организации и т.н. Не е трудно да се погледне приликата с другите два законопроекта, които досега са действали в нашето законодателство за лекари и стоматолози, както и за медицинските сестри и акушерките.
Мисля, че действително при приемането на законопроекта и при по-нататъшните дискусии, би трябвало да се съобразим, че професията на фармацевта включва много повече конкуренция и търговска дейност. Не, че я няма при останалите съсловия. Тук става въпрос директно за търговия макар и на регулирана търговия с лекарства. Би трябвало да има една защита на членовете на този съюз от неправомерни забрани, вмешателства и т.н., което може да се постигне с определени членове на този законопроект.
Според мен, с приемането на един такъв законопроект ние ще затворим кръга от законопроекти, които регулират в медицината и фармацията необходимост от регулация. По този начин ще можем да се приобщим към страните, където до голяма степен професията се регулира от самите специалисти на базата на закон, на базата на принципи, на базата на норми, чрез които се следи за спазването на определени порядки, законови норми и т.н. Благодаря за вниманието.
Искам да ви призова за конструктивно обсъждане и евентуално за положително гласуване за законопроекта. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря ви доцент Щерев. Уважаеми колеги позволете ми да предоставя думата за мнение и становище на представител на Министерството на здравеопазването в лицето на заместник министър господин Атанас Додов.
Имате думата.
АТАНАС ДОДОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Становище на Министерството на здравеопазването относно проект на Закон за съсловните организации на магистър фармацевтите внесен от доцент Атанас Щерев и група народни представители.
Уважаеми господин председател, Министерството на здравеопазването изразява следното становище по представения проект. Законопроектът предвижда изграждане на единна съсловна организация Български фармацевтичен съюз по подобие на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Към момента в Министерството на здравеопазването са постъпили уведомления от няколко съсловни организации на фармацевтите създадени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, въз основа на принципа на свободното сдружаване.
С приемането на този проект ще се създаде още една корпорация на публично право със задължително членуване в нея на придобилите образование по специалност фармация.
До момента такива са Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България и съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти членуващи в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Подобни корпорации на публично право се създават в случаите, в които е необходимо държавата да възложи определени публично правни функции по организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо членуващите професионалисти.
В този смисъл е и Решение № 29 на Конституционния съд по Конституционно дело № 28 от 1998 година.
При разглеждането на проекта следва да се има предвид, че правото на европейската общност не регламентира изисквания относно задължително създаване на съсловна организация на магистър-фармацевтите.
С оглед на това институционализирането със специален закон на това съсловие е въпрос на законодателна целесъобразност. При отчитане на реалната необходимост от това.
Обръщаме внимание, че някои текстове от проекта отнасящи се до упражняване на професията на територията на Република България от чужди граждани в това число и граждани на държавите членки могат да влязат в противоречие с изискванията на директива 85432 и 85433 на Европейския съюз.
Съгласно член 3 от проекта всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си членуват в Българския фармацевтичен съюз, което би довело до задължения за членството и за гражданите на държави членки на Европейския съюз желаещи да практикуват професията си в Република България.
В тази връзка следва да се има предвид, че условията и реда, при които се придобива образователно квалификационна степен по специалност “Фармация”, както и условия за упражняване на тази професия се урежда със Закона за здравето. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря ви господин заместник-министър.
Уважаеми колеги, ще чуете становището на Комисията по европейска интеграция.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Предлагам на вашето внимание становището по законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39 внесен от народния представител Атанас Щерев и група народни представители на 25 август 2005 година. Законопроектът е разгледан от Комисията по европейска интеграция на 6 октомври 2005 година. Предмет на внесения законопроект за обсъждане е цялостната уредба на обществените отношения свързани с устройството, организацията и дейността на съсловните организации на магистър-фармацевтите.
Комисията по европейска интеграция посочва, че проектът на Закон за съсловна организация на магистър-фармацевтите създава правната рамка регламентираща създаването, устройството и дейността на Българския фармацевтичен съюз. Като съсловна организация на фармацевтите в България определя функциите и задачите на работните му органи и органите за управление. С текстовете, които регламентират условията за практикуване на професията се въвеждат някои от изискванията на европейските директиви регулиращи сектора. С оглед постигане на по-пълен синхрон с изискване на европейското право всички бележки направени от Комисията по европейска интеграция, които се отнасят до законопроекта за второ четене се препоръчва да бъдат взети при обсъждането между първо и второ четене. Разглежданите текстове следва да бъдат синхронизирани и с предложените изменения и допълнения в Закона за здравето, които предстои да бъдат приети, доколкото регламентира тази материя. По време на дискусията, в Комисията по европейска интеграция са били изразени противоположни становище по отношение създаването на една съсловна организация на фармацевтите. Представители на неправителствените организации са посочили, че членството в една единствена съсловна организация не е изрично изискване на европейското право и така се нарушава правото им на свободно сдружаване. Комисията по европейска интеграция се е обединила около мнението, че повдигнатият въпроси е извън нейната компететност и следва да бъде обсъден от водещата комисия.
В заключение Комисията по европейска интеграция е приела, че Законът за съсловните организации на магистър-фармацевтите е необходим етап от процеса на присъединяване на Република България към Европейският съюз.
Предлага на водещата комисия да прецизира съответните текстове съобразно изразените в становището на комисията бележки.
С оглед на всичко гореизложено Комисията по европейска интеграция с осем гласа “за” и един “против” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законът на съсловните организации на магистър-фармацевтите.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги, петнадесет минути преди началото на заседанието на нашата комисия беше внесено становището на Националната здравно осигурителна каса.
Ще ми позволите още веднъж да дам думата на госпожа Дервишева, която да ви запознае с изводите на това становище.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Директорът на Националната здравноосигурителна каса доктор Букарев изразява становище, че принципно подкрепя идеята за приемането на Закон са съсловната организация на магистър-фармацевтите, по аналогия на Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите.
Счита, че по този начин действително ще се постигне една по-ефикасна защита на правата на магистър-фармацевтите. Същевременно за Националната здравоосигурителна каса е от съществено значение създаването на единна представителна организация на магистър-фармацевтите на национално ниво, което ще бъде нейн партньор при обсъждане и решаване на редица въпроси свързани с осъществяването от Националната здравноосигурителна каса лекарствена политика в системата на задължителното здравно осигуряване.
Доктор Букарев счита, че с оглед постигане на по-пълна защита на правата на фармацевтичното съсловие законопроектът следва да съдържа и регламентация относно специалистите по фармация с професионална квалификация “Помощник фармацевт”. Въпрос на законодателно решение е дали да съществува една съсловна организация, която да обхваща както магистър-фармацевтите така и останалите лица с придобито образование по специалност “Фармация” от професионално направление “Фармация” или да съществуват отделни организации.
Изложени са конкретни предложения за второ четене на законопроекта.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги има един въпрос, който искам да поставя за обсъждане пред вас.
Имате ли нещо против да дадем думата най-напред на представителите на фармацевтичните съюзи, за да може обсъжданията да бъдат коректни.
РЕПЛИКА: Нямаме нищо против.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Моля, който е съгласен да дадем думата на отделните представители на фармацевтичните съюзи, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ: Българска асоциация на фармацевтите. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Благодаря за поканата и възможността да представя становището на съсловната организация на фармацевтите по законопроекта, който касае пряко нашите членове.
Българската асоциация на фармацевтите е сдружение с не стопанска цел, което е съсловно сдружение на български магистър фармацевти. Поради числеността на членовете си над 600 правоспособни магистър фармацевти сдружението ни има категорично право на представителност на съсловието. Обединява правоспособни магистър-фармацевти с дългогодишен професионален опит практикуващи професията си в съответствие със законовите разпоредби на няколко правни режима, които регулират производството, дистрибуцията и отпускането на документи от момента на влизане в сила още на Закона за народното здраве с изменението в Държавен вестник, брой 15 от 1991 година до действащия в момента Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Нашата асоциация възникна като институционален израз на етичния ангажимент на своите членове да поставят в услуга на обществото своя опит и знания. Българската асоциация на фармацевтите е единствената българска съсловна организация член на Международната фармацевтична федерация. Становището на Българската асоциация на фармацевтите по цитирания законопроект е известно. Нашите отрицателно становище не е продиктувано от опортюнистични нагласи. Българската асоциация на фармацевтите естествено ще се съобрази с всяка воля на законодателя, както сме правили досега при упражняването на нашата професия. Ето защо се надявам да разберете, че съсловната ни организация се противопоставя принципно на законопроекта за една единствена съсловна организация. За разлика от съсловната организираност на лекарите и стоматолозите, която е изградена върху принципа на членуването в един единствен легитимиращ професията съюз е в съответствие с европейската традиция в този дух. Съсловието на фармацевтите в България не познава такава традиция и не изпитва такава необходимост. Развива се по различен начин. На принципа на доброволното членство. В множество съсловни организации при спазването на еднакви, етични и професионални норми, тази представителност е в съзвучие с българската демократична конституция от 1991 година и е в съгласие с прогласената от нея свобода на сдружаването.
Ние знаем, че професията на магистър-фармацевта е свързана пряко и единствено с най-ценното за всяко общество здравето и живота на пациента. Ето защо, съзнаваме възможността този обществен интерес да наложи разпоредби, които са свързани с нашата професия. Различни дори по ограничителни в сравнение с тези на другите професии.
По отношение на правото ни за сдружаване не намираме нужда за приемането на закон като разглеждания. Липсва основание, което да е залегнало в Конституцията на Република България, в българското законодателство или в разпоредбите на правото на Европейския съюз. Българската законодателна уредба относно дейността на магистър-фармацевта е установена върху принципа на свободата на сдружаването съгласно Конституцията. Конституционният съд в Решение № 3 от 4 юли 1996 година по Конституционно дело № 8 от 1996 година прогласява, че законът съдържа достатъчно други разпоредби, които защитават правата на потребителите на лекарствени средства. Допълнителна и по-голяма гаранция чрез ограничаване сдружаването на фармацевти не може да се въвежда от закон. Същият дух има и последващото решение на Конституционния съд № 3 от 27 април 2000 година по Конституционно дело № 3 от 2003 година, в което Конституционният съд още веднъж постановява възможността за създаването на множество съсловни организации на фармацевтите и противоконституционноста на действия по ограничаване правото на сдружаването в тази обществена насока. Разбира се ние се противопоставяме на императивното задължаване на магистър фармацевтите против посредством закон да членуват само в един съюз, за да има възможност да упражнява професията си само защото, както се потвърждава от Конституционния съд българското законодателство съдържа вече точни и строги разпоредби, които гарантират упражняването на професията само при наличието на правоспособност и компетентност. Имаме Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и под законови нормативни актове.
Въпреки убеждението си, че българското фармацевтично съсловие следва да се организира изцяло и в съответствие с гарантираната от Конституцията свобода на сдружаване ние бихме приели принципно подобен законопроект, ако задълженията на страната ни във връзка с присъединяването към Европейският съюз го налага, но това не е така. Правото на Европейския съюз не ограничава фармацевтите да членуват в една единствена организация, за да могат да упражняват професията си. Страните на Европейския съюз познават различна практика в тази област на регулация.
Още веднъж ще ги изброя Дания, Франция и Португалия, които познават асоциации на фармацевтите и отделни асоциации на фармацевтите са собственици на аптеки. Във Финландия членството не е задължително дори по отношение на Асоциацията на фармацевтите. Не е необходимо членството в Съсловната организация в Холандия, Естония и Малта. Това е възможно само поради обстоятелството, че правото на Европейския съюз не съдържа задължаваща норма по отношение организацията на съсловието на фармацевтите в страните членки. И тук е разликата по отношение съсловията на лекари, стоматолози, медицински сестри и акушерки. За тях Европейският съюз препоръчва начин на организираност. България получи и препоръка от страна на Европейската комисия да хармонизира законодателството си като приеме закон регулиращ професията на медицинските сестри и акушерките.
Препоръки по отношение на съсловието на фармацевтите не бяха отправени. Именно поради факта, че се развива както в България така и в Европа по различен начин гарантиращ от една страна защита правата на потребителите така и защита правата на самите фармацевти.
Мотивите към законопроектът не съдържат препратка към правото на Европейския съюз, каквато задължително изисква член 63, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Ако проектът е свързан с присъединяването на Република България към Европейският съюз. Това подкрепя тезата, че този законопроект не е израз на изпълнение на задължения към Европа. Ние сме против законопроекта изцяло на първо четене въз основа на изложените мотиви, като се надяваме, че ще разберете, тъй като съм против самата идея за създаване на само една съсловна организация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Искам да кажа, че в рамките на шест минути едно експозе е точно две страници. Ако имаме възможност да се съобразяваме с това.
ЕВГЕНИЙ МИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Не съм изненадан от не съгласието със закона на т.нар. Асоциация на фармацевтите в България. В същност на всеки е ясно, че това е Асоциация на фармацевти, отбележете помощник фармацевти и други служители, от известните вериги аптеки “Санита”, “Сейба”, “Софийски аптеки” и “Образцови аптеки”. Помощник фармацевтите са около две трети в тази асоциация.
Явно е, че колегите не искат или нямат интерес или не разбират, че е крайно време да се сложи определен порядък в аптечната система. Съюзът на фармацевтите, в който членуват повече от 2000 души към този момент има 27 регистрирани регионални организации. Една от тях е в София. Член е на фармацевтичната група към Европейският съюз. Представители включително на генералния секретар и председателя на този съюз са присъствали на наши форуми.
Считаме, че приемането на закона не е въпрос на желание или на нежелание. Това е въпрос на необходимост за българското законодателство и обществото като цяло. Законът определя какво да бъде устройството, организацията и работата на съсловната организация. Стандарти, които следва да се спазват и за съжаление не съществуват и не се спазват днес. Определят максимално професионалното равнище на регулираната фармацевтична професия. Особено въпроса за продължителното обучение, с което се занимавахте преди известно време. Законът не дава само права, уважаеми народни представители. Той дава и изисква и има определени задължения. Става въпрос за Етичен кодекс, какъвто имаме изграден и приет от конгреса, но не може да се прилага по понятни съображения. Добра аптечна практика и стандарти за качеството. Добрата аптечна практика е нещо, което е задължително за въвеждане на нашата работа. Съществуват не малък брой аптеки, в които тази практика и тези стандарти не се спазват. Аптеката се разглежда преди всичко като здравно заведение. Това се определя и в Закона за лекарствата. Изискващ преди всичко висок професионализъм, продължително обучение и периодична акредитация. Не случайно нашата професия изисква тези въпроси. Тези изисквания могат да се поддържат и контролират само от един национално представен съюз какъвто се предлага в закона.
Позволявам си да подчертая, положителното становище на Съюза на фармацевтите в България към предлагания законопроект. Ще бъдем особено доволни, ако се приеме от народните представители. Ние от години чакаме това да стане. Ние сме единственото съсловие в областта на здравеопазването, което няма такъв закон. Нямам нищо против сестрите и акушерките, напротив това са хора, които са доказали, но не е много редно поне така разбирам, те да имат, а ние да нямаме.
Мисля, че е наложително да има такъв законопроект. Предварително сме изпратили нашето становище и предложения във връзка с някои допълнения. За нас са много съществени някои от тях, които вероятно ще бъдат разглеждани на следващо четене. Разбира се, това ще стане по ваша преценка. Благодаря ви.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги имате думата.
ЛЮБОМИР ИВАНОВ: Искам да попитам каква членска е масата.
ЕВГЕНИЙ МИНКОВ: 2000 човека.
ЛЮБОМИР ИВАНОВ: Какъв е общият брой на фармацевтите в България?
ЕВГЕНИЙ МИНКОВ: Общият брой е 4150.
ЛЮБОМИР ИВАНОВ: Говоря за магистър фармацевтите, ако има такава информация.
ЕВГЕНИЙ МИНКОВ: Вероятно всички фармацевти са над 5000.
ИВАЙЛО БОЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, представлявам Асоциацията на търговците на едро с лекарства. Становището на АТЕЛ е принципно против приемането на подобен закон. Нашите основания за това са няколко.
Първо, приемането на един закон, който унифицира фармацевтичното съсловие е против изискванията на Европейския съюз. В разрез с разпоредбите на Конституцията. Като юрист бих могъл да кажа и против трайната практика на Конституционния съд в тази насока. Това прави законът атакуем в последствие пред Конституционния съд.
Съществуващото към момента законодателство, а именно Законът за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, наредбите съпътстващи прилагането му, Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите дава една много стабилна рамка относно контрола на работата на магистър-фармацевтите било в аптечната дейност или в търговията на едро с лекарства. Едно по-стриктно и по-правилно прилагане на съществуващото законодателство гарантира както принципа на лицензиране на отделните обекти, били те складове за търговия на едро или аптеки, и качеството на обслужването на клиентите и качеството на работата на магистър фармацевтите в тези обекти.
Ако законът бъде приет в този вид, в който е предложен това означава законодателно разпускане на една от съществуващите организации. Доколкото разбрах, че са две, поне толкова са представени на това заседание.
Според мен, това е в пълен разрез с всички демократични принципи. Това е нашето становище. Благодаря ви.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги, имате думата.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Какъв е интереса на асоциацията да вземе отношение. По какъв начин наличието на един такъв закон би влошило по някакъв начин дейността на вашата асоциация?
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Господин Боев преди да отговорите имам една реплика към вас. На страница 6, прочитам дословно е записано: “В заключение Комисията по европейска интеграция прие, че Законът за съсловната организация на магистър фармацевтите е необходим етап от процеса на присъединяване на Република България към Европейският съюз”. Край на цитата.
ИВАЙЛО БОЕВ: В нашата асоциация, членуват фирми, които се занимават с търговия на едро с лекарства. Във всеки един наш склад основно работят фармацевти. Не изчистените критерии за членство, приемане и сключване и чисто създадената възможност за противоречие между един магистър фармацевт, който работи в ХЕИ и след това трябва да проверява търговеца на едро, който също е член създава една противоречива практика. Това е единственото съображение, което ни накара да бъдем против законопроекта.
Доцент Кумчев приемам вашата забележка. Това е препоръчителен текст, но не и задължителен.
СТЕФАН НИКОЛОВ: Декан на фармацевтичния факултет. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. В началото искам с две думи да ви кажа, че нашият факултет приключихме с изискванията на Европейското фармацевтично образование. От 14 години сме членове на Асоциацията на европейските фармацевтични факултети, която съществува от 15 години. През 2002 и 2004 година бяхме посетени от Комисията по европейско фармацевтично образование. Направиха се много препоръки. Всички бяха изпълнени. Има нови дисциплини и хорариум часове. Нашето фармацевтично образование е на европейско ниво.
Оттук нататък във връзка с обсъждания проблем. В заседанията на Комисията по здравеопазване от 39-тото Народно събрание, също се излезе с категоричност за необходимостта от такъв законопроект. За това повече няма да се коментира.
Въпросът тук ще бъде обсъждан е дали да бъде Закон за фармацевтичното съсловие или Закон за фармацевтичните съсловия. Този закон да обединява ли други групи от фармацевтичното съсловие. Категоричен съм, че трябва да бъде един закон, за една съсловна организация за магистър фармацевти. Помощник фармацевтите, както медицинските сестри са от друга категория. Да говорим за магистър-фармацевти с придобита образователна степен “Магистър фармацевт”.
Смятам, че е много добра принципната рамка на този закон. Не виждам как досега съществуваха Законите за съсловните организации на лекари и стоматолозите, които са над 50 хиляди души. Магистър-фармацевтите са 5000 души, а магистър-фармацевтите да съставяме няколко съсловни организации.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми колеги имате думата за становища, мнения и съображения. Темата е изключително актуална днес и сега.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Предполагам, че са изтъкнати достатъчно аргументи за да разберете защо Българския лекарски съюз подкрепя този законопроект, тъй като както за нас, така и за колегите от Стоматологичния съюз и сдружението на професор Маркова, това е пътят, по който нашите професии включени в здравеопазването трябва да вървят по пътя на европейската интеграция и за прецизиране на всички задачи, които предстоят пред нас.
Искам да разбера как при няколко организации може да се организира непрекъснатото обучение, което е задължително условие за развитието на съсловието и влизането ни в Европейския съюз. Без да ползвам повече аргументи те са ясни.
Изказвам становището на Българския лекарски съюз, че подкрепяме законопроектът.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Разбирам, че в една такава професия, която от една страна е регулирана. От друга страна има различни интереси в различните части на това съсловие, разбирам тези спорове.
Искам когато се водят тези спорове първо, да се казват истини.
Второ, да се държи сметка точно за какво става въпрос и чии интереси се защитават. Обърнете внимание, че една от организациите, тази която ръководи по настоящем професор Минков, никой не е казал, че ще я ръководи цял живот. Тя включва половината от фармацевтите в България. Другата половина от фармацевтите никъде не членуват. В една регулирана професия това е нещо, което не е желателно. Аз съм бил противник на задължителното членство в Българския лекарски съюз. Постепенно с приемането на нови функции на лекарски съюз той се превърна в нещо друго. Задължителното членство е една от регулациите. Разбира се, съгласен съм, да се запазят интересите на различните части на съсловието. Би трябвало да залегнат в закона такива текстове, които да предотвратяват злоупотребата с този закон. В това съм напълно съгласен.
От друга страна обърнете внимание на някои неща, които казахте и не са истина. Например, разпоредбата на член 1, алинея 2 от законопроекта предвижда съществуването на една съсловна организация. С този закон държавата възлага определени публично правни функции на конкретно определена организация, но с това не се ограничава възможността за създаване на други организации. Никой няма да забрани членуването във Вашата организация. В този смисъл не може да се каже, че се нарушават демократичните свободи. Вие провеждате вашата организация и всеки който желае може да членува и във вашата организация.
Искам да обърна внимание, че практиката в държавите членки на Европейския съюз като Германия, Гърция, Италия, Португалия съществува само една организация на фармацевтите, която определя условията за упражняване на професията, следи за нарушение на професионалната етика и за спазване на стандартите на добрата фармацевтична практика. Истината е, че не е изрично уредена в европейското право и в други страни като Финландия и Франция съществуват повече от една съсловна организация. Да и това е вярно, но не може да се казва, че в Европейския съюз няма такава практика. Има в част от страните. Ние избираме една от тези практики. Няма единен модел.
Искам това да изкажа пред уважаемите народни представители, за да имат предвид, че ние избираме един от моделите, които съществуват в Европа. Не е вярно, че не съществува такъв модел.
Нормата на член 3 от законопроекта, с която се въвежда членство в съсловната организация, като предварително условие за упражняване на професията фармацевт, също не е регулирана изрично в европейското законодателство. Би могло да се отбележи, че такава е практиката в страните членки Германия, Гърция и Италия. Съществуват изключения. Например във Франция не е така. Следва да се има предвид, че там съществуват различни категории профилирани фармацевти и само за някои от тях членството в съсловната организация не е задължително условие за упражняване на професията. Това по-скоро е изключение от приетия принцип за членство в организацията. Нека да се съобразяваме с всички тези истини. Оттам нататък да вървим към един диалог, който ще ни доведе не само до приемането на такъв Закон за съсловната организация на фармацевтите. Този закон да обслужва наистина обществото и всички фармацевти в България. Това е моят призив. Това са двете условия, за да бъде добър един закон. Разбира се, идеални закони няма, защото точно за това не отговарят на тези условия.Да обслужват цялото общество и всички части на съсловието. Нека да се стремим да направим такъв закон.
От друга страна не искам, това е моето мнение, да подлагаме под съмнение необходимостта от този закон.
Според мен, трябва да има приемственост в законодателната дейност. Ние започнахме от 38-то Народно събрание недоволни от неговата работа, но не премахнахме Законът за съсловните организации. В 39-тото Народно събрание с много дискусии продължихме този процес. Сега продължаваме процесът отново.
Искаме да вземем всички забележки, които правите, но тези които са конструктивни и помагат за създаването на този закон, а не да го отхвърлят. Благодаря ви.
ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми колеги, уважаеми гости. По принцип срещу конкретните текстове на този проект имам много забележки. За да стане ясно точно за какво става въпрос, благодаря на доцент Щерев, че тръгна конкретно по основните неща, а не по страничните проблеми, които се отнасят до този закон.
През 1998 година беше приет Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, защо не е възможно да няма други такива закони? Защото законодателната логика и законодателния процес през тези години предполага и това съсловие да има своя съсловна организация още повече, че в член 52, алинея 5 на Конституцията е казано, че това е професия, която се регулира. Защо тогава беше приета идеята да има един лекарски съюз. Тази идея много беше атакувана. Включително и от доцент Атанас Щерев. 60 народни представители от БСП атакуваха идеята пред Конституционния съд. Пред мен е Решение № 29 от 11 ноември 1998 година на Конституционния съд. Забележете, че те също са имали проблеми в това отношение. Решението е взето с шест на пет гласа от присъстващите членове на заседанието.
Защо тогава се прие идеята да има една съсловна организация на лекари и стоматолози. Защото беше възприет модела на здравно осигуряване с една Национална здравноосигурителна каса. Лекарският съюз беше контрагент на тази една Национална здравноосигурителна каса нямаше как да има, например както е в Унгария шест каси, които много бързо фалираха след това. Такава беше логиката тогава да има един съюз. След като тогава се прие да има един Лекарски съюз, един Съюз на стоматолозите в България, сега вече да направим така, че да има няколко съюза на медицинските сестри, няколко съюза и асоциации на фармацевтите. Ще се обърка съвсем законодателната воля. Това е една от причините да се тръгне по този път. Вие знаете,че този законопроект беше внесен в края на 39-тото Народно събрание. Твърдя, че този вариант е по-добър от другия по няколко причини.
Първата причина е, член 3, всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си членуват в Българския фармацевтичен съюз. Тогава беше записано, че членуват в Съюза на фармацевтите в България. Всички казаха, че съюзът на професор Минков се превръща в казионна организация. С основателни аргументи.
Оттам нататък тази промяна дава възможност съсловието да се самоорганизира и нещата, които са разписани в закона дават възможност да се структурира по съответния ред оказан в закона една съсловна организация. От къде идват страховете и започват да се търсят на тяхна база аргументи от рода, че в Европейския съюз няма такова изискване и директиви. Разбира се, че това е така. Колеги от фармацевтичния бранш не очаквайте Комисията по здравеопазване със закон или с нормативен акт да разчисти фармацевтичния бизнес в полза или против интересите на една или друга фирма, едно или друго съсловие. Или една или друга организирана до този момент съсловна организация. Това няма как да стане. Аз ще бъда първия противник, ако комисията приеме такъв закон. Още повече, ако ощети интересите на търговците на едро с лекарствени средства. Това законодателство не трябва да го допуска.
Убеден съм, че всички трябва да се обединим около една такава теза. Оттам нататък от къде идват притесненията.Притесненията идват, че ако този съюз бъде доминиран от досега съществуващите съсловни организации, защото ние не възприехме с бурни реакции и протести отхвърлихме идеята за камара, която решаваше нещата, но тя беше генерално преструктурирана до тогава приетия модел. Ние се съгласихме, че това не трябва да става. Страхът е в прословутото изискване за съсловната организация да дава становище, когато се разкриват аптеки. Ако съсловната организация доминирана от едната част от досега съществуващите в българския правен мир институции и организации, тогава се създават условия другата аптека, ако се задържи такова становище с отказ и т.н., но това е предмет на друга регулация. Вие знаете къде трябва да се направи. Ако Висшият съвет по фармация не издаде лиценз на аптека една година, шест месеца или два месеца, естествено е, че собственикът на аптеката губи. Оттам са страховете. Това са нарушените икономически интереси. Ако ние регулираме този процес мисля, че няма да има никакъв проблем. Оттам нататък има други неща, които са разписани. За това казвам, че в този закон трябва да има пет, шест текста, а останалото да отиде в устава. Това съм казвал на лекарите и стоматолозите, на медицинските сестри и т.н. Как да се избира управителен съвет и кворум. Тези неща са за устав. Нека да останат нещата, които са за учредителното събрание. Министърът е човекът, който свиква първия конгрес. Оттам нататък нещата могат да се решат в устав.
Искам да кажа още няколко неща. Има няколко претенциозни неща, които са написани тук. Те са във връзка с наказанието. Отнемането на правото за два месеца, за три месеца и т.н. Кой дава право на съсловна организация да отнема правото на труд.Вие не сте съд. Такъв текст трудно може да намери място. Зная, че този текст съществува и в съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Според мен, това е изключително спорен текст. Ако някой ми докаже обратни аргументи… С това ще затворя кръга на страховете. Защо се притеснявате? Защото моята съсловна организация, ако завземе властта в новата, аз съм човека, например ако не ми харесва професор Минков, ще затворя за два месеца аптеката. В това време другите ще работят. Доцент Щерев в това са страховете. Вие знаете, че това е точно така. Оттам нататък много претенциозна е задачата с този закон да се променя Наказателно процесуалния кодекс. Нека да се откажем от това нещо. Има хора, които са се занимавали с такава материя. Със Закона за съсловната организация на магистър фармацевт да променяме НПК и Кодекса на труда, засяга само и единствено хората, които са в трудово правни и произтичащи от тях отношения. Кодексът на труда по никакъв начин не може да се занимава с едноличния търговец. Погледнете какво е записано: “Работодателите прекратяват трудов договор без предизвестие”. Ние променяме този член. Кой е работодателят? Магистър фармацевтите са със свободна професия. Това е човек, който е само нает Кой е неговият работодател? Той сам прекратява трудовия си договор. Казвам ви това като стил.
Колеги, нека да направим така, че от този подобрен вариант в залата да влезе за второ четене още по-добър вариант, който по никакъв начин да не накърнява интересите нито на едните, нито на другите, нито на третите. Да регулира тази професия, ако може и да даде възможност на всички, които я упражняват да нямат никакви притеснения. Не казвам, че професор Минков е човекът, който провежда такава политика. Не казвам, че професор Николов или който и да е. Доцент Щерев ще ви каже, че има такива оплаквания и случаи, които закона не трябва да създава условия за това да се случи. Ако успеем това да направим според мен всички ще бъдат доволни, които упражняват професията.
В залата сме коментирали многократно, че в Германия, ако в града живеят 10 000 могат да се разкрият две аптеки. Ако се регулира по този начин, но още не сме стигнали до там. Това е въпрос на наредба.
Нека да положим усилия да направим този закон добър и достатъчно ясен, прозрачен и да дадем възможност на всички да упражняват бизнеса. Българските граждани да са тези, които да са доволни от това, което сме направили като законодателна техника. Не само българските граждани, но и търговците на едро, търговците на дребно, магистър-фармацевтите, помощник-фармацевтите и т.н. Благодаря ви.
СТАНКОВА: Искам да се присъединя към това, което каза доктор Адемов, като обобщение на разговорите ни с 20-тина фармацевти. Обобщението е в смисъл, че техните страхове идват точно от това. Да бъдат точно строго диференцирани в закона правата и задълженията, които произвежда. Гласуваме за Закона на съсловната организация на магистър фармацевтите. Смятаме, че те като медицински лица също заслужават да имат такъв закон.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Искам да напомня, че гледаме на първо четене философията на закона. Всеки да изкаже какво мисли съвсем свободно.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Още от самото начало искам да декларирам, че приемам нуждата от създаването на този закон. Приемам и общата му философия. Имам резерви към отделни текстове, които няма да ги детайлизирам, но ще ги изложа по принцип. Те са свързани с практиката на прилагане на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, защото някои несъвършенства на онзи закон приет през 1998 година и поправян през 2000 година останаха. Те са намерили своето място и в сега предлагания законопроект.
Искам да спра вашето внимание и с удоволствие бих се включил в корекции при второ четене.
В член 4, алинея 2 се урежда темата за губенето на правоспособност при не упражняване на професията. В Закона за здравето ние направихме поправки, които уредиха един малко по-либерален режим за лицата с медицинска правоспособност, които изпълняват определени дейности и условията, при които губят своята способност.
Мисля, че този текст трябва да бъде синхронизиран с текста на вече приетите промени в Закона за здравето.
В член 5 стигаме до въпроса за гражданите на чужда държава, които могат да упражняват професията си на територията на Република България. Моля да простите за евентуалната ми некомпетентност, но твърде е деликатен момента с издаването на разрешения за работа на централно ниво и вписването в регистъра на районната колегия, която в същност дава право да се извършва тази дейност. Може би е необходим малко по-добър синхрон между двете възможности. Не са диференцирани и гражданите на кои държави, като Европейски съюз и Европейско икономическо пространство.
Мисля, че е по-добре да се каже сега, отколкото да закъснеем с измененията.
Относно темата за квалификационните курсове в член 6 трябва да бъде направена една отправка в Преходни и заключителни разпоредби за възможността на фармацевтите да организират, провеждат и т.н. така както е записано в Закона за здравето продължаващото обучение. Ние вече приехме тази промяна. Коректно е да прибавим сега съществуващата точка 6 на член 6 и да бъде синхронизирана със Закона за здравето.
Отивам към Конгресът на Българския фармацевтичен съюз и Събранията на регионалните фармацевтични колегии. Проблем на Закона за съсловните организации на лекарите е разликата между двете възможности за падащ кворум. При провеждането на конгреса на висшия орган не е допусната възможността за падащ кворум. В регионалните колегии е допусната тази възможност. Логично е да бъдат синхронизирани двете възможности или и двете да съществуват на двете места или избираме другият вариант.
В член 24, където са описани правомощията на Общото събрание на регионалната колегия не виждам в правомощията си освен да приема, да изменя и допълва устава. Това е една чисто редакционна, но донякъде и принципна поправка.
Относно отказа за вписване в регистър на колегията. Този отказ за вписване в регистъра е една допълнителна добра практика, която може да се приложи и в Закона за съсловните организации на лекарите, защото там такъв режим не съществува. Има случаи по чисто субективни причини да бъде отказано вписване в регистъра на съответната колегия, която не дава право на работа.
По правото за налагане на наказанието. Това е схемата, която на практика не работи и в двата закона. Тя е видоизменена. Акт за нарушение издава не толкова всеки член на комисията по етика, а цялата комисия с решение, защото е твърде субективно и понякога е неустойчива възможността един човек да пише акт, на базата на който председателя на колегията издава наказателно постановление. Нашата практика е, ако се издава наказателно постановление става по решение на управителния съвет. Този режим дава възможност повече хора да участват при вземане на решение и да се намали субективната възможност тези решения да бъдат погрешни или продиктувани от крайно субективни и комерсиални намерения.
Оставам с две големи въпросителни правото за даване на становище за откриване на аптеки. Паралелно със съсловните организации на лекарите те не дават становище за разкриване на лечебни заведения. Тук такова становище се изисква. Не зная дали това не може да бъде свързано по-нататък с определен субективизъм.
РЕПЛИКА: Има го в Закона за аптеките.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Добре, но в този Закон за съсловните организации мисля, че тези правомощия ще бъдат в повече.
Присъединявам се към доктор Адемов за неговите съмнения, че три годишен срок с лишаване право за практикуване… Това също може да бъде оспорвано. Ако този текст остане по-скоро бих приел една отпратка за предложение към министъра на здравеопазването, но не и пряко решение от самия председател на районната колегия, което след това ще бъде обжалвано по реда на Закона за административното нарушение и наказание. Сигурен съм, че в 99 на сто от случаите ще падне. Защото технологията не е добре отработена на този вид въздействие.
Втората тема, която тук не намира място, но съм убеден, че ще възникне. Става въпрос за взаимоотношението с националната и районните здравноосигурителни каси. Тук такава връзка не е направена и не й е мястото. Районните каси, тъй като сключват договори със съответните аптеки и много често има конфликт и спорове, при които магистър фармацевтите са потърпевши и не могат да защитят правата си по реда и начина, по който става в лекарските колегии с арбитражна комисия и едно предварително филтриране на тази проблематика, която е създадена от съответното наказание или по-скоро протокол, който е направен от проверяващите.
Много съществен е въпроса за възможността за регистриране на съсловната организация и регионалните й структури след тяхното създаване. Никъде по никакъв повод ние не можем да ги регистрираме. Те не са по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като попитаме в съда, къде ще бъдем вписани? Отговорът е никъде, защото сте по специален закон. Да, но ако, например висшия орган конгреса или събора вземе решение, което някой иска да оспорва той не може да оспори решението за това защото липсата на регистрация в някакъв регистър на управителните органи лишава протестиращия или търсещия правата си, независимо че има контролна комисия, да ги осъществи защото тези управителни тела не са регистрирани никъде, тъй като няма такова изискване.
С тези няколко забележки още веднъж заявявам, че приемам философията и смисъла на този закон. Той е допълващият елемент в пъзела на реформата в здравеопазването в наличието на три съсловни организации – на лекарите, на лекарите по дентална медицина, макар и в един закон и съсловието на сестрите, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Пъзелът е допълнен и практиката показва, че сдружаването макар и по този малко административно дразни и събужда основателно чувството за съпротива.
Мисля, че на този етап това е подходът с всички резерви, които са изразени към лишаването на професионалистите от правото им на сдружение. Благодаря ви.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Искам да кажа, че съгласно правилника е редно вие да внесете Вашите предложения за актуализация на текстовете писмено, защо водещият протокол е във вид на регистрация, а това не е предложение.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ще се възползвам от правата си.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: От разговора до тук ми прави впечатление и останах с убеждението, че фармацевтите в България имат право свободно да се сдружават. По член 3 оставам с друго впечатление, че насила ги сдружаваме. Къде остава свободата за тяхното сдружаване? Ще бъда съвсем кратък, тъй като доктор Адемов засегна няколко аргумента, по които исках да взема отношение.
Доктор Щерев, като идея обединяването на всички фармацевти в една организация единна и монолитна, много ми харесва. Въпросът е, да направим организацията и да изковем такъв закон, по който действително реализацията да бъде много добра. Не искам да давам пример с Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България. Действително ние трябва да признаем тук, че има напрежение между членската маса и ръководството на тези съюзи.
Резервите, които искам да изразя и моите притеснения е относно записаното, че Съюзът има права, дава становища за разкриване на аптека. В проекта много се набляга на санкциите. Няма ли някаква опасност тук от реална нелоялна конкуренция във фармацевтичния бизнес.
Искам да задам на всички колеги народни представители един въпрос, защо всички стоматолози и фармацевти досега не са имали желание да се обединят? Противоречията между двата съюза не могат ли да бъдат избегнати?
Според мен, не е решен и въпроса с чуждите граждани. Те са по-прави от нашите фармацевти. Задавам си въпроса, имаме ли моралното право чрез закон, чрез натиск, подлагам на разсъждение този въпрос, да ги лишаваме от свободно сдружаване.
Имах намерение да предложа, ако може да върнем законопроекта и доцент Щерев да го доработи. След като и доктор Адемов има едно виждане да се обработи допълнително между двете четения. Ако действително се постигне ефекта, от предложението, което предложи доктор Адемов, за мен ще има някакъв ефект. Това са моите две виждания.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Колега, вашите тревоги са и мои тревоги. Тези закони съм ги преболедувал. Понякога съм в много обтегнати отношения с управителното тяло на Българския лекарски съюз, но това не означава, че не признавам Българския лекарски съюз. Напротив, искам той да изразява мнението на колегиите и на съсловията такова каквото е. Ако съсловието не е овладяло технологията да се възползва от демократичните си права проблема не е в закона. Проблемът е в практиката на приложение на този закон. За това предпочитам съсловията да се научат да изпълняват законите и да се възползват от възможностите, а не от позициите на свекърви да коментират само несъвършенствата и недостатъците, и да не участват активно в процесите.
Вторият елемент от моята реплика е свързан от това, което каза господин Илиев. Той каза, че целта е на трите организации да спазват еднаквите професионални етични норми. Това е чудеса реплика. Искам да попитам кой създава тези норми и кой следи за тяхното спазване? Всяка аптека си създава норми и следи за спазването им. Предпочитам това са да общовалидни норми. Спазването им да се следи то структурите, които са оторизирани за това. Благодаря ви.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Законодателната практика предвижда в настоящия етап или да се отхвърли този законопроект, или да се приеме. Не мога да доработя законопроекта. Ако се приеме, тогава между първо и второ четене след приемането му в пленарна зала се правят всички поправки, на които имате право всички народни представители. Прави се в комисията като общо тяло, след което се предлага в залата. Не мога да се възползвам от съвета да взема и да поправя законопроекта. Предлагам го на вашето внимание за гласуване по принцип.
Що се отнася до забележките, които направи доктор Адемов, който каза, че са необходими само няколко текста. Ако беше Закон за съсловията в България действително там можеха с няколко текста за всяко съсловие да се реши въпроса. В Испания има Закон за съсловията, който е от времето преди Франко. Този Закон за съсловията е преживял редица политически режими и продължава досега. Всички съсловия са много добре регулирани. При нас се избра друга система. За това ние би трябвало да направим този закон. Съгласен съм, че следва да се вземат предвид много подборно за второ течене, редица неща, които могат да бъдат решени така или иначе. Сигурен съм, че ще проведем много дискусии. Имам мотиви да останат така текстовете, но съм съгласен, че има достатъчно резон и в предложенията на доктор Адемов и доктор Йорданов, който застъпиха поправки за второ четене. Там ще можем да спорим каква теза да приемем. Сигурен съм, че всички от изказващите се искат да приемем един закон, който ще регулира професията. От друга страна ще даде равни права и възможности на всеки един фармацевт в България. В това съм абсолютно сигурен. След като имаме тази убеденост сигурен съм, че на края ще достигнем до единно мнение. Благодаря ви.
НИГЯР САХЛИМ: Уважаеми колеги, в хода на тази дискусия у мен възникнаха някои въпроси свързани със становища, които бяха представени от някои от институциите и заинтересованите страни. На няколко пъти беше споменато, че презумпцията при създаването на такива съсловни организации е да се преотстъпят права и задължения от Министерството на здравеопазването на едно съсловно сдружение.
От становището на Министерството на здравеопазването не останах с впечатление, че са готови да направят това. Напротив там нямаше категорична позиция. Нека да не се опитваме да замъгляваме този факт с други формулировки. Там е отбелязано, че Европейската общност не регламентира изисквания относно задължително създаване на съсловна организация на магистър-фармацевтите. Друг е въпросът дали ние ще приемем създаването на тази съсловна организация. Мисля, че звучи не добре когато използваме аргумента, че дори и сестрите си създадоха съсловна организация, защо да нямат такава магистър фармацевтите.
Искам да ме разберете правилно. По принцип подкрепям предложението да се създаде такава организация и да се приеме този закон. Подкрепям категорично философията.
От друга страна, разбира се когато има повече от една организация нещата изглеждат по-демократично, но при спазване на еднакви етични правила и норми.
Необходимо е да си даваме сметка, че съсловието свързано с този закон е повече свързано с търговия, с бизнес и други взаимоотношения, отколкото лекарите и стоматолозите. Там всеки отново е едноличен търговец или участва в ДКЦ, но малко по необвързано, отколкото точно това съсловие. Една организация категорично по-добре би била коректив и партньор, както на Министерството на здравеопазването, така и на останалите институции по веригата.
Мисля, че между първо и второ четене трябва да се променят и да се преразгледат значителна част от текстовете. Трябва добре да преценим дали в същност тази съсловна организация ще се занимава с това да обучава своите членове, да им дава възможност за равен старт, да ги поставя при равни условия, да ги подкрепя там където може или ще бъде една организация, която ще издава разрешителни за аптеки и респективно ще забранява е препъва някой да работят нормално, което става опасно.
Притеснена съм от член 40. Той регламентира това, че актове по алинея 1 има право да съставя всеки член на Комисията по етика и качество само за себе си. Това означава, че по някакви лични съображения един единствен човек може да направи така, че дадена аптека да не функционира.
Според мен, след като се прегледат всички неща, за които споменаха и колегите закона може да бъде полезен на всички субекти, които са заинтересовани на неговото приемане и прилагане.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Искам да реплекирам, че именно този Закон за съсловната организация на магистър фармацевтите е абсолютно необходим. Никой от сега действащите преди това организации нямаше пример с лекарския съюз.
Мисля, че тук е мястото за създаване на този закон, за да се определи рамката за равна конкуренция, тъй като тук всичко опира до интереси. В този смисъл ние сме тук и ще дадем равен стар. Ще зададем заданието за равен старт. Законът ще следи именно за този равен старт. Видяхме добре, че в едната съсловна организация членуват 600 човека, а в другата 2000, а трети въобще не членуват.
Считам, че е абсолютно необходим този закон, за да може да има една равнопоставеност между всички.
Принципно мисля, че вашата теза доказва още веднъж необходимостта за този закон. Заставам зад него.
Имам процедурно предложение да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване. Благодаря ви.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: За прилагането на член 40 няма никакви притеснения. Записано е, че всеки член на комисията издава акт. Нарушението само се констатира. Не може цялата комисия да отиде и да констатира нарушението. Председателят издава наказателното постановление. Редът трябва да бъде такъв.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Моля, който е съгласен да прекратим разискванията по същество за проектозакона на първо четене, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 2.
Приема се.
СТАНКА МАРКОВА: Благодаря ви господин председател. Исках да направя само едно пояснение.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважавам изключително професор Маркова и представляваната от нея организация. Дискусията по един законопроект трябва да бъде “за” и “против”. По този начин се формира мнението на всеки един от членовете на комисията. Когато сме решили да прекратим дискусията не е коректно към една от тезите да се продължава да се защитава определена теза. Зная предварително, че професор Маркова е за приемането на такъв законопроект. Това не е коректно към обратната страна.
Бих желал да спазим процедурата. Петнадесет човека от членовете на комисията желаят прекратяване. Това означава, че те са формирали своето мнение и няма нужда от повече дискусии. Тогава следващата процедура е директно гласуване.
ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Законопроектът за съсловна организация на магистър фармацевтите № 554-01-39.
Моля, който е съгласен на първо четене да приемем този проектозакон, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 2.
Приема се.
На първо четене законопроектът е приет.
Искам да Ви напомня, че след първото четене имаме време от седем дни, за което всеки да направи своите бележки в зала.
В подробното становище на Комисията по европейска интеграция много точно е записано как стои проблема с чуждите граждани. Много ви моля да се справите с този проблем и в зала да изкажете своето мнение. Благодаря ви.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на комисията.

Заседанието завърши в 16,30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Тодор Кумчев/
СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване
Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 24

Днес, 23 март 2006 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състоянието, дейността и финансирането на болничните и оздравителните училища в Република България.
2. законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване


Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред.
Законът е голям и фундаментален. Днес ще започнем с неговото разглеждане.
Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
Има ли предложения за промяна на наименованието? Няма.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Глава първа “Общи разпоредби”.
Има ли предложения за промяна на наименованието на глава първа? Няма.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 1.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 1. Алинея 1. “Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията магистър-фармацевт и отговорността за нарушаване на етичния кодекс на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Алинея 2. Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз”
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви господин председател. Ще помоля уважаемата комисия да приеме, че по-нататък в понятийната система ще използваме понятието “Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите”, тъй като да определим един кодекс за етичен, е едно определение, което противоречи на правилата в българския език. Ние не можем да определяме кодексът дали е етичен, дали някой е културен, както и Министерството на културата, дали хората, които работят там са културни. Кодексът би трябвало да бъде Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите.
Мисля, че по този начин по-добре ще се изразява същността.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че има основание за това. Бих искал да поставя по същество още един въпрос. Уважаеми колеги, от справката, която направих се оказа, че условията за упражняване на професията не е редно да бъдат записани тук. Те са дадени много ясно в Закона за здравето.
Предлагам това да отпадне, така както е в съсловната организация на стоматолозите и лекарите, защото Законът за здравето е онзи фундаментален закон, който урежда как ще работи и начина на упражняване на професията включително за чужденци.
Мисля, че нещата трябва да се унифицират. Предлагам текстът “Условията за упражняване на професията на магистър-фармацевт” да отпадне, като след това има къде да се постави систематично и да се препрати към Законът за здравето.
Обръщам се към професор Минков и вносителите. Ако някой иска да погледне член 4 на Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите. Ще поломя доктор Руденко Йорданов, да прочете този текст, за да може да унифицираме и този закон, така както е за другите съсловни организации.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Винаги сме твърдели, че нещата трябва да бъдат еднакви както за лекари стоматолози, така и за фармацевтите. В това отношение вие сте съвършено прав.
ХАСАН АДЕМОВ: За кои неща става въпрос?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Става въпрос за условията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да призная, че забележката на отдел “Правен” е правилна. Разбира се, ние ще го препратим към закона, но трябва да го има, защото все пак дори и препратката съществува в този закон. Оттеглям своето предложение, защото беше направено не точно.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 1. Алинея 1. Този закон урежда устройството, организацията, дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията “Магистър-фармацевт” и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етиката на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно е да бъде на “магистър-фармацевта”.
Колеги, навсякъде ли където е записано “фармацевт” да се запише “магистър-фармацевт”?
РЕПЛИКА: Да.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля да се отбележи и автоматично навсякъде след това да се нанесе от отдел “Правен”, за да не се повтаря отново.
ХАСАН АДЕМОВ: Ще помоля още веднъж да се прочете предложението на господин Руденко Йорданов.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: “И отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 2. Алинея 1. “Българският фармацевтичен съюз е юридическо лице със седалище в София.
Алинея 2. Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, по този текст няма предложения.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 3. Алинея 1. “Магистър-фармацевтите, които упражняват професиите си членуват в Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си е доброволно”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: В двата члена се прави един опит за подменим един друг Закон за висшето образование където е казано, кога, кой и при какви условия има права да реализира своята професия.
Мисля, че така поставен въпроса, означава, че тези, които не членуват във Фармацевтичния съюз не могат да упражняват професията си.
Според мен, в Закона за висшето образование и във връзка с необходимостта от стиковане на нашето законодателство с европейското този въпрос беше обсъждан. Документът, който се издава ще бъде нещо, което дава основание за упражняване на дадената професия.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да ви отговоря, че във връзка с европейската интеграция на страната, направихме справка във връзка със задължителното участие на лекарите стоматолози. По този въпрос няма никакви проблеми.
Едва ли вие може да си представите, че някой може да бъде адвокат без да бъде член на адвокатската колегия и Съюза на адвокатите. След като направихме справките няма никакъв проблем от страна на европейската ни интеграция. Няма проблеми и със Закона за висшето образование.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Съвършено прав сте господин председател. Единственото, което трябва да вземем предвид, което е отправено като забележка и ще трябва Народното събрание да направи някои корекции в Закона за здравето е, че когато има такова изискване за задължително членство в съсловна организация и това е условие за да практикуват, трябва да предвидим за гражданите на Европейския съюз автоматично членство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това може да стане в текстовете по-нататък. Би било добре, ако Комисията по здравеопазване обсъди възможността и при изготвянето на доклада по този закон за пленарна зала да предвиди изменение в Закона за здравето и Закона за съсловната организация на българския лекарски съюз, на стоматолозите и на професионалистите по здравни грижи, съответните кореспондиращи текстове, които да въведат автоматично членство.
От името на Министерството на здравеопазването ще ви изкажем огромна благодарност, тъй като това е една от забележките, които са постъпили от комисията.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да направя реплика на тезата, че автоматично трябва да признаем правоспособност на магистър-фармацевти, които не са български граждани само поради притежаваната от тях диплома. Позволявам си да припомня на комисията, че медицинската професия в Европейския съюз спада към т.нар. регулирани професии. Наличието на диплома не е достатъчно условие за да се практикува. След като ние сме регулирана професия означава, че ние трябва да въведем по-специален режим не само за признаването на дипломите, ние признаваме нивото на образование, но правото на практикуване трябва да бъде обект на по-специален режим. Мисля, че едно тотално отваряне на вратата, не би било целесъобразно на етапа, в който се намираме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно това каза и заместник-министър Цеков. Необходимо е това да се предвиди в редица закони. На този етап не е обект на обсъждане. Ще бъде разгледан въпросът по-нататък.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Влизайки в Европейския съюз ние не можем да забраним на фармацевтите от Европейския съюз да практикуват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Тук се появява една не равнопоставеност Нашите хора трябва да бъдат членове на гилдията на магистър-фармацевтите, а чужденците не. Този въпрос трябва да се изчисти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Паница, изискването за което има известни договорености е следното. Когато някой отговаря на всички изисквания, да може да стане автоматично член на съюза в България.
Единственото нещо, което се обсъжда е дали може да поискаме данни за неговата репутация. Това го има в някои европейски страни. Когато отговаря, автоматически да може да се впише.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да добавя репликата. Има конкретен случай диплома от Киргистан, в която има медицинско образование плюс специалност по кожни болести и се оказва фалшива. Следователно трябва да има още един филтър освен представянето на документ.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, в тази дискусия не се вземат предвид някои неща.
Първо, ние предварително сме приели, че искайки да отидем в Европейския съюз ние спазваме определени директиви, които са общи и задължителни за всички страни. Разбира се когато става въпрос за практикуване в нашата страна, става въпрос за фармацевтите от страните от Европейския съюз.
Второ, разбира се, че трябва да получат при равни условия автоматично право да станат членове на Българския фармацевтичен съюз. По този начин ще практикуват. Практикуват на принципа на реципрочност. Ако един фармацевт от България отиде в Дания и може да започне да практикува при определени условия при същите условия датчанина трябва да започне практика при нас. За този принцип става въпрос. Спазват се всички директиви.
ХАСАН АДЕМОВ: Това трябва да се запише.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ще го напишем, но не в този текст.
ХАСАН АДЕМОВ: Няма универсален модел. Има секторни директиви.
АТАНАС ЩЕРЕВ: В този текст не става въпрос за това. Когато стигнем до съответния текст там ще проведем дълга дискусия.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: За да упражнява един магистър-фармацевт професията си трябва да членува задължително. Искам да попитам при заличаване от регистъра като наказание има ли право да работи?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че е съвсем естествено, ако комисията го накаже, така както и на лекаря, ако му отнемат правата известно време няма да може да работи. С какво са по-различни те от лекарите и стоматолозите.
Разбира се може да се обжалва. Има механизми за това. Това е един текст, който ще разглеждаме по-нататък.

Моля, който е съгласен с член 3, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 2.
Приема се.
Колеги, ще продължим с разглеждането на законопроекта на следващото заседание.
Благодаря за участието.


СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц.Борислав Китов/Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 27

Днес, 25 май 2006 г. от 15,10 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, № 602-02-20, внесен от Министерски съвет на 15.05.2006 г.
2. Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за изплащането на задълженията на болничните заведения от държавния излишък на 2005 г., № 654-02-44, внесен от Минчо Христов Куминев и Стела Димитрова Ангелова-Банкова на 31.03.2006 г.
3. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25.08.2005 г. – второ гласуване.


Преминаваме към точка 3 от дневния ред.
Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 година – второ гласуване.
Уважаеми колеги, по точка трета е получено писмо от министър Гайдарски.
“Уважаеми доцент Китов, моля поради необходимост за уточняване на основния аспект от Законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите, внесени от народния представител Атанас Щерев и група народни представители да бъде отменена точка трета”.
Министерството на здравеопазването моли да бъде отложена точката.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин Китов, спазени са всички процедури по внасяне на законопроекта.Законопроектът е внесен в Народното събрание, има съответните становища, включително от Министерството на здравеопазването.
Становищата, които са изразени се отнасят до общия дух на законопроекта, какви са тези основни аспекти? Основни аспекти означава промяна на духа на закона. Този законопроект е приет на първо четене от Народното събрание. Това, че Министерството на здравеопазването възразява няма никаква стойност. Може да възрази за една комисия или за втора, но трябва да представи своите мотиви, за да може да се съгласи вносителя и съсловните организации, ако трябва да бъде оттеглен законопроектът, но следва да има сериозни мотиви за това. Народното събрание е приело този законопроект, може да не се харесва на някой, но това няма никакво значение.
Моля, ясно становище от Министерството на здравеопазването по този законопроект, с какво не са съгласни? Какво смятат да се направи, за да може да има в обществото яснота. Ако са сериозни мотивите, да оттеглим законопроекта.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доцент Щерев, поемам ангажимента през следващата седмица да фигурира в дневния ред Закона за фармацевтите.
ИВА СТАНКОВА: Искам да добавя, че ние също поискахме през следващата седмица задължително закона да бъде разгледан.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поемам ангажимента. Правя предложение до комисията, първа точка на следващото заседание да бъде Законът за фармацевтите.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 12.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Въпреки голямото ми уважение към Вас като институция искам да кажа няколко думи във връзка с този закон. Дано този път не бъдем излъгани, защото законът не се отлага само днес. Той беше отложен и преди две седмици, без да има някакви аргументи. Абсолютно съм съгласен с доцент Щерев, но доцент Щерев, не само вие сте обидени, едно цяло фармацевтично съсловие е обидено. Заявявам съвсем честно и почтено, че Министерството на здравеопазването има негативно отношение към фармацевтичния сектор. След разговор с министъра той заяви, че не желае да се занимава с фармацевтите. Мисля, че такова отношение не бива да има. Казвам, това което съм чул и това, което мисля. Не може да има негативно отношение към едно цяло съсловие, имайки предвид, че 40 на сто от разходите за здравеопазване са лекарствата. Въпреки всички неща, които бяха казани, мисля и съм дълбоко убеден в това, че има неща, които са скрити по отношение на лекарствената политика. Човек би се запитал, защо две фирми – отговарям за това, което казвам, за оторизирани с т.нар. скъпо струващи лекарства. Повече по този въпрос няма да говоря. Напълно съм съгласен. Не се обиждам от това, че ме унижихте миналият път и сега, чакам и да ми кажете, че се отлага законопроекта. Не се казва, защо. Дочувам, че ще има предложение за Закон за аптеките и Закон за лекарствата. Законът за лекарствата, чието обсъждане предстои е пълно объркване. Нашето предложение беше да има отделно Закон за лекарствата и Закон за аптеките. Това е в едно обозримо бъдеще. Не може толкова бързо да се приемат тези два закона. В бъдеще трябва да бъдат отделни закони. Това е моето становище. Надявам се, че следващият път ще обсъждаме този закон. Благодаря ви.

/Председателството на заседанието се поема от заместник-председателя доцент Атанас Щерев/

ПРЕДС. АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми колеги, ако спокойно разгледаме нещата смятам, че този закон трябва да продължи да се разглежда. Има различни обвинения и виждания, това е демокрацията. Някои смятат, че това е закон, който обслужва една от фармацевтичните организации днес.
Мисля, че се правят достатъчно предложения. Разглеждат се публично тези предложения. Има няколко организации на фармацевти. Една от тях още в началото обяви, че не е необходим такъв закон, но ние трябва да признаем,ч е трябва да вървим към регулация на съсловията. Така както има Закон за лекарите и стоматолозите, както има Закон за медицинските сестри, така трябва да има и за фармацевтите. Какъв ще бъде закона ще решат народните представители при публично обсъждане с представители на фармацевтите. Оттук нататък всяко спиране на една законодателна дейност по този начин е нелегитимна. Разбира се, Министерството на здравеопазването има своята отговорност. Има начини да въздейства. Знаете, много добре, че винаги сме се съобразявали със съответни предложения от страна на Министерството на здравеопазването, от страна на специалистите в Министерството на здравеопазването. Сигурен съм, че комисията и Народното събрание ще се съобрази и за в бъдеще, но по този начин да се налага спирането на приемането на един законопроект не е нещо, което е в реда на нещата.
Смятам, че Народното събрание ще наложи своя механизъм на работа съгласно своя правилник да се продължи към един завършек, така както реши народното представителство.
Има ли други становища по този въпрос? Доцент Китов, предложи тази точка да се разгледа на следващото заседание на комисията като първа точка от дневния ред. Нямаше предложение за отлагане.
Предлагам, трета точка от дневния ред по искане от страна на Министерството на здравеопазването да бъде отложена за разглеждане на заседанието днес. Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 10.
- “Против” – 2.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Моля, който е съгласен на следващото заседание тази точка да се разглежда като първа точка от дневния ред, да гласува?
- “За” – 12.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ИВА СТАНКОВА: Доцент Щерев, искам отново да помоля да помислим за включване в дневния ред проблема за ТЕЛК-овете и всички,произтичащи от това действия, които бихме могли да приложим във времето.
Моля, да разгледаме още един проблем за специализацията и изграждането на кадрите в областта на здравеопазването.
ПРЕДС. АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Станкова, имам една молба към вас, като напълно се съгласявам с актуалността на тези въпроси, при едно бъдещо гласуване лично аз ще ви подкрепя за включване на тези точки в дневния ред. Ще ви помоля да бъдат съгласувани с доцент Китов, защото сигурно има и други теми, които би трябвало да се предложат. Оттам нататък да се предложат за заседание на комисията. Мисля, че няма да се отхвърлят от колегите.
Колеги, имате ли други становища и въпроси? Няма.
Благодаря за участието.Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,30 часа.)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 28

Днес, 1 юни 2006 г. от 15.00 часа се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
* * *


ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Имаме необходимият кворум. Позволете ми да поканя професор Минков да седне на масата. Професор Минков, заповядайте.
На едно от заседанията на комисията бяхме стигнали до член 4. Искам да припомня на уважаемите колеги, че отложихме член 4 и член 5, за да бъдат синхронизирани с останалото българско законодателство и преди всичко с изискванията на Европейския съюз.
В това отношение двете правни дирекции, както на Народното събрание, разбира се и на Министерството на здравеопазването предлагат уважаеми колеги, член 4 и член 5 да се обединят, така както е в останалите регулирани професии.
Член 4 да придобие следния вид “Професията магистър-фармацевт на територията на Република България може да се упражнява от магистъра-фармацевт, ако отговаря на изискванията на глава 7, раздел 2 и или раздел 3 от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”.
Колеги, отново ще повторя, че абсолютно същото е за лекари и стоматолози. Имате думата. Професор Минков?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразяваме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отново ще повторя, че този законопроект е направен преди синхронизирането и трябва да се съобразят със Закона за здравето и синхронизацията на нашето с европейското законодателство. Тогава беше решено отдел “Правен” заедно с вносителите да подготви текстове. Текстът, който се предлага е следният: Член 4. “Професията магистър-фармацевт на територията на Република България може да се упражнява от магистър-фармацевт, ако отговаря на изискванията на глава 7, раздел 2 и или раздел 3 от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”. Член 5 отпада.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, професор Минков, искам да ви задам един въпрос. В момента в страната така ли е? Тези, които упражняват своята професия магистър-фармацевт регистрирани ли са в районната фармацевтична колегия? Ще ви помоля да ми отговорите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доцент Кумчев, ще си позволя да отговоря, досега нямаше специален закон имаше няколко фармацевтични съюза и за това се прави един, за да може да се унифицират нещата така както е при лекарите и стоматолозите. От сега нататък това ще стане така както се изисква както за колегите в медицината, така и за стоматолозите.
Искате ли да добавите нещо професор Минков?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не.
ХАСАН АДЕМОВ: Как да гласуваме текстове, които нямаме пред себе си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Адемов, вие сте абсолютно прав, обръщам се към вносителите на този текст. Ще ви помоля да бъде раздаван малко по-рано, за да може да бъде представен на колегите.
Доктор Адемов, ако имате Закона на съсловната организация на лекарите и стоматолозите, ще видите абсолютно идентичен текст.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В подкрепа на изказването, което направихте искам да добавя следните аргументи, защо трябва да бъде приет текста така както е предложен. Ако погледнете текстът на вносителите на член 4 и член 5, ще видите, че в член 4 са посочени изискванията, които трябва да притежава лицето, което упражнява професията магистър-фармацевт, а именно да притежава висше фармацевтично образование, да не е лишен от правото да упражнява професията и други.
В член 5, са посочени условията, на които трябва да отговарят лицата, които са придобили висши образования в чужди държави.
Всички тези изисквания са уредени в Закона за здравето. Съгласно Закона за нормативните актове, член 10, алинея 1 изрично е записано, че обществени отношения не могат да се уреждат с два еднакви по степен актове. След като тази материя е уредена в Закона за здравето, глава 7, раздел 2 и раздел 3, ние нямаме правно основание да я уреждаме отново. Единственото ново нещо, което трябва да внесем в този закон е, че тези лица за да упражняват своята професия трябва да се впишат в регионалната колегия на фармацевтите, което е изискване на европейската директива за регулираната професия на магистър-фармацевтите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата.
АТАНАС ДОДОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в становището, което Министерството на здравеопазването внесе при първо четене на законопроекта беше изложено това намерение за корекция в насока уеднаквяване с изискванията за Закона за здравето. Министерството на здравеопазването подкрепя предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се член 4.
Моля, който е съгласен да отпадне член 5, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Глава втора “Функции”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на глава втора да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6. Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. изготвя етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
3. утвърждава националните стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването им;
4. налага санкциите, предвидени в този закон;
5. съставя и води национален и регионални регистъри на членовете си;
6. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
7. участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към Министерството на здравеопазването;
8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове и областта на фармацията;
9. дава становища за разкриване на аптеки съгласно член 74, ал. 1, т. 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
10. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
11. подпомага своите членове в случай на нужда съгласно устава на организацията;
12. извършва други дейности, предвидени в този закон или в устава на организацията.
Има предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
В член 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се изменя така:
2. изготвя и предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му.
2. т. 3 се изменя така:
3. упражнява контрол по спазване на националните стандарти за добра фармацевтична практика, приети от Министерството на здравеопазването.
3. т. 6 се изменя така:
6. участва в организацията на квалификационни курсове за магистър-фармацевти, провеждани от Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов:
В член 6 точка 6 се изменя както следва:
Член 6., точка 6 “Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите”
Има предложение на народните представители Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова:
В член 6 се създава нова точка 2 със следния текст:
“точка 2. Представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване”.
Предложение на народните представители Ива Станкова и Ваня Манолова.
В член 6, се създава нова точка 2 със следния текст:
“Точка 2. Представлява своите членове като страни при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване”.
Всички следващи точки на член 6 увеличават номерата се с един.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, предлагам да започнем по реда на вносителите и всеки да представи своите мотиви. Давам думата на доцент Кумчев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, разбира се, че е важно това, което се предлага да може да се мотивира пред вас.
Според мен, това не е проблем, защото преди малко ние приехме един член, в който стиковахме съсловната организация на магистър-фармацевтите с тази на съсловната организация на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България. Това е и презумпцията на нашата промяна.
Искам да ви помоля за следното мое предложение.
Първо, в член 6, точка 9 “дава становище за разкриване на аптеки съгласно член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина” да отиде в раздел “Преходни и заключителни разпоредби”.
Второ, считаме, че Министерството на здравеопазването е в правото си да изготвя и утвърждава правилата за етичен кодекс и неговото спазване.
Трето, в Комисията по здравеопазване и респективно у някои членове се получи един документ преди около една седмица от председателя на Съюза на научните дружества в България, професор Дамянов, в който той категорично възразява срещу досегашните методи на преквалификация за лекарите, които се водят от структурите на Българския лекарски съюз.
Считам, че не е редно квалификацията и преквалификациите да бъде утвърдена, да се организира и координира от професионално съсловната организация на магистър-фармацевтите. Нека това да бъде оставено, така както е било винаги досега в Министерството на образованието, във висшите медицински училища, разбира се и във Фармацевтичния факултет. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля всички, които се внесли предложения да ги изложат, след което ще проведем дебати.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: На съсловните организация са дадени възможности да упражняват три основни права, а те се: да защитават професионалните интереси; да извършват саморегулация в професията и да извършват дейности във връзка с продължаващото обучение. Позволих си да фиксирам текст, който ясно дефинира правомощията на Съсловната организация на магистър-фармацевтите, да координира, провежда, регистрира продължаващо обучение на магистър-фармацевтите. В тази връзка вземам отношение и към други подобни предложения, както и възражението, което е направено срещу моето предложение, че този текст фигурира в Закона за здравето и може би неговото място не е тук. Няма да навлизам в спор. Може би юридическите аргументи ще надделеят, този текст да отпадне от този закон, но все пак ако ние приемем, че тези три основни функции са разписани в закона, мисля че няма логика една от функциите да отиде в Закона за здравето без да бъде разписана тук.
Искам да припомня на комисията и гостите, че ние в Закона за здравето се обединихме около идеята след дипломното обучение разделено на две основни дейности, едната е придобиване на специалност, а другата е продължаващото обучение, то е в прерогативите на съсловните организации. Припомням, че когато обсъждахме този текст направих добавката: “По ред определен от министъра на здравеопазването”, но не искам ние да изземваме от съсловните организации възможността да осъществяват продължаващото обучение. Още веднъж настоявам, че трябва да бъде вписан ред определен от министъра на здравеопазването. Не изключвам и възможността на други субекти, включително и структурите, за които говори доктор Кумчев, да участват в процеса на продължаващото обучение. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Следващото предложение е на Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова. Не виждам никой по този въпрос.
Давам думата на госпожа Ива Станкова.
ИВА СТАНКОВА: Господин председател, уважаеми колеги, спомняте си, че започнахме да правим тези предложния няколко месеца назад. Не защото няма логика във всичките наши предложения, а времето в което ние не дискутирахме законопроекта наложи много промени.
Оттеглям своето предложение. В момента разглеждаме съвсем друго нещо. Тогава бяха заложени други идеи относно въпроса за участието на фармацевтите, рамковите договори и т.н.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, имате думата по текстовете.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, може би трябва да изслушаме и становището на Министерството на здравеопазването и на професор Минков, след което да започнем дискусия.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не възразявам.
АТАНАС ДОДОВ: Благодаря ви уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, Министерството на здравеопазването по принцип подкрепя текста, който е предложен в член 6, който вече е член 5, с изключение на точка 3 “Утвърждава национални стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването”.
Министерството на здравеопазването е против. За да бъде един нормативен акт валиден и задължителен за всички, следва да бъде приет от компетентен орган на изпълнителната власт. Съсловната организация може да изработи проект за национални стандарти за добра фармацевтична практика и да ги предложи на министъра на здравеопазването, за утвърждаване но не и еднолично да ги състави и утвърди. Това е становището на министерството по този въпрос.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да кажа, че ние сме длъжни да унифицираме законите. В потвърждението на вашето становище, наистина така е и в Закона за съсловните организации, където е записано, че изготвят кодекс за професионална етика на лекарите. Приемат правила за добра медицинска практика. Предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването. Ние сме длъжни да имаме общи принципи.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Относно продължаващото обучение мисля, че специално Фармацевтичния факултет трудно би могъл да организира продължаващо обучение, което се провежда в двадесет и осем региона.
Според мен, председателят на научния съюз не прави разлика, може би греша, едно е квалификация и специализация, а съвсем друго е продължаващо обучение. В това отношение ние считаме, че предложението за съсловната организация да организира, да контролира, разбира се при всички случаи с помощта на съответните факултети, защото ще търсим лектори от тях.
По отношение на това, което доктор Додов каза, ние сме съгласни, че трябва да вземем участие и да изготвим тези нормативни актове, както да бъдат съгласувани и одобрявани от министъра. Това трябва да бъде така.
Относно предложението за националния рамков договор мисля, че нещата тук трябва по-дълбоко да се разгледат. Ние считаме, че фармацевтите не трябва да се отделят от общата работа на здравеопазването. Всеки от тези три главни клона – стоматология, лекари и фармацевти имат своя дял. Вие знаете, че една от основните задачи, които има този закон е да регулира до известна степен отношенията в работата на фармацевтите. Точно това е целта.
По отношение на Националния рамков договор, ние искаме да участваме, мисля че това отношение сме прави, относно реимбурския списък, съгласно член 55, алинея 2, точка 7 от Закона за здравното осигуряване и по отношение на цените. Там където според нас съществуват неуредени въпроси и различия в цените, които съществуват.
Това е нашето становище.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми професор Минков, един от основните проблеми в страната в момента е квалификацията на висшите медицински кадри независимо какви профили са. Не зная дали скоро сте бил в деканата за следдипломно обучение, но изключителни трудности има в момента със специализацията на медицинските кадри. Не говоря за фармацевтите, защото те сега ще бъдат пречислени.
Считам, че координацията на специализацията трябва да отиде на по-високо ниво и да се ръководи от хабилитирани лица. Трябва да се ръководи по определена програма, по определени цели и с определени задачи извинявайте, но и по определено време. Не е възможно да продължи тенденцията, която съществува в момента. Например, ние ще отидем на една конференция по диабет за един ден и половина и получавам точки в своята карта, което се смята за квалификация. Това е добре, но искам да ви кажа, че не е достатъчно. Населението чувства, че по този начин не може да се достигне толкова лесно до степен специалист.
Уверявам ви, че вие формирайки вашата нова съсловна организация ще имате определени принципи и норми за контрол върху квалификацията и определени изисквания към вашите кадри, които ще бъдат регистрирани по съответните правила и норми. Нищо лошо не виждам в това.
Относно принципалът в Националния рамков договор, искам да кажа, че Националният рамков договор е основната финансова рамка на държавата. Националният рамков договор не може да бъде монопол на една или друга страна, на един или друг принципал. Колкото повече се размножават принципалите в него, толкова зависимостите стават все повече и повече.
Искам да ви кажа, че нашите намерения са още през тази лятна сесия ние да представим законопроект, разбира се като го съгласуваме със съсловните организации и Министерството на здравеопазването,в който Националният рамков договор да бъде много по-различен в своята структура и да има за цел за три години или за пет да има една постоянна величина или да има променливи величини, които с досегашните принципали да бъде разписан, защото експертните комисии в този рамков договор, трябва да започнат работа още сега, за да може през следващата година на 18 декември да има подписан категоричен рамков договор. Ето защо възразявам срещу вашето участие.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги позволете ми да кажа няколко думи по всичките предложения.
По отношение на предложението министъра на здравеопазването да изготви етичен кодекс. Не може някой да прави етичния кодекс на една съсловна организация. Това е само и нейно право. Абсолютно съм съгласен, с това което каза господин Додов, че правилата за добра практика трябва да се предложат от съюза, но да бъдат утвърдени от министъра, след което контролът да бъде взаимен. Мисля, че по това предложение няма спор и трябва да се приеме.
Колеги, доцент Кумчев, извинявайте но няма само един факултет в Медицинския университет – София.
Второ, вие давате само един факултет. Мисля, че Руденко Йорданов е представил най-точната формула така както трябва да бъде. “Организира, координира, провежда и регистрира”. Оттам нататък, че това следва да се прави във двата факултета, напълно съм съгласен.
Професор Минков, извинявайте, но вие да бъдете страна в договора в реимбурсния списък, неща които пряко ви касаят няма как да стане. Това също е нещо, което е немислимо. Вие сте пряко заинтересовани от тази страна. Вие сте страна и е невъзможно да участвате в този процес. Ако погледнете практиката за договаряне в редица европейски страни ще видите, че там няма фармацевтици. Каквото и да се говори, такава е истината и трябва да я назоваваме такава каквато е. Тук не е въпросът, някой да запази своите интереси. Ние сме длъжни да унифицираме нещата с европейската практика и най-вече да запазим интереса на пациентите. Вие ще попитате, защо е така при лекарите? Виждате, че те договарят обеми и цени. Не може вие да договаряте реимбурсния списък, който е обект на друга политика от страна на държавата. Вие изпълнявате този списък. Вие сте пряко заинтересовани от това и не е редно да участвате там. Това е моето становище.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Господин председател, ако приеме точка 6 с предложението на доцент Кумчев трябва да включим и факултета в Пловдив.
ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря ви господин председател. Ще кажа няколко думи по всички предложния.
По отношение на етичния кодекс, категорично етичен кодекс се прави от съсловна организация от гледна точка на контрол, самоконтрол, самоорганизиране на съсловието и т.н. По този въпрос едва ли може да има спорове.
По следващия въпрос за националните стандарти това е категоричен ангажимент на държавата. Не може да има никакви предложения. Държавата е тази, която изготвя стандарти във всички области. От гледна точка на тяхното спазване може да се консултира и да бъдат изработени заедно с тях, но това е категоричен ангажимент на държавата, за да може да ги контролира.
По отношение на реимбурсния списък категорично съм съгласен с това, което каза доцент Китов, защото това е политика. Това е най-политическият акт. Там едва ли може да участвате професор Минков, защото при всички положения ще има конфликт на интереси. Вие ще искате да вкарате в този списък продуктите, които ви интересуват.
По отношение на продължаващото обучение. Вие знаете, че всички курсове за квалификация и преквалификация се осъществяват от една агенция, която лицензира всички субекти и е към Министерството на образоването и науката. Те имат всички условия, на които трябва да отговарят обучаващите организации. Например в Агенцията по заетост има курсове за ограмотяване, за обучение, за квалификация, за преквалификация, те задължително се лицензират от тази Национална агенция за акредитация.
Продължаващо обучение естествено, че може да се прави от съсловна организация, но трябва предварително да бъдат лицензирани, за да може да се знае какво ще правят. Кой ще ги контролира по този начин, освен ако не се самоконтролират. В тази област има възможности за лавиране. Подчертавам тази теза за лицензирането на обучаващите организации.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, искам да благодаря на доктор Станкова, за това че оттегли своето предложение.
По отношение на проекта искам да кажа следното. Както досега Българският лекарски съюз принципно подкрепя колегите фармацевти да имат своя Закон за съсловните организации. Това е декларирано не веднъж. Няма да се впускам в допълнителни аргуметни по отношение на казаните неща.
Искам да кажа, че по отношение на цитираното писмо от професор Дамянов, ще кажа че има нормативни документи, които регламентират дейността на Българския лекарски съюз и Съюза на денталните лекари по отношение на следдипломното обучение, но това не е дискусия за днес.
По отношение на Националния рамков договор, с цялото ми уважение към нашите колеги, които имат своето място в комисиите на министерството. В Закона за здравното осигуряване в параграф 9 на Допълнителните разпоредби е записано какво означава понятието “Медицинска помощ”. Договорът договаря обем, цена и качество на тази медицинска помощ, а колегите фармацевти по смисъла на нормативните документи не се явяват изпълнители на медицинска помощ.
Мисля, че в рамковия договор в този смисъл, както договаряме не е редно да участвате. Вие имате своето договаряне с касата по отношение дейността на аптеките. Благодаря ви.
ТОДОР КУМЧЕВ: В документа на професор Дамянов, който не е случайно лице, като председател на Съюза на научните дружества в България не се визира организацията, а качеството на преквалификацията. За това споделям с всички вас, че има известен ред и трябва да се сложи ред точно в качеството на преквалификацията на кадрите.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Вероятно ние разполагаме с друг вариант на писмото, с което се визира организацията.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: В текстовете по-нататък са направил отправка в Закона за здравето, член 6, алинея 1, където е оказан броя и състава на членовете на висшия медицински съвет. Там съм помолил да включим и представители на новосъздадения Съюз на магистър-фармацевтите.
Мисля, че е добре още когато разписваме правомощията на бъдещия съюз на магистър фармацевтите в член 7 да добавим: “Участва със свои представители във висшия съвет по формация към Министерството на здравеопазването и Висшия медицински съвет”, защото още тук е редно да упоменем тази възможност.
Ще помоля да гласуваме точка по точка правомощията на съюза, тъй като има текстове, които са спорни и когато стигнем до окончателната редакция да бъде фиксирана след гласуването.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Искам да задам един въпрос на доктор Йорданов. Неговото предложение е: “организира, контролира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите по ред определен от министъра на здравеопазването”. Благодаря ви.
СТЕФАН НИКОЛОВ: Декан на Фармацевтичния факултет в София. Искам да взема отношение във връзка с продължаващото обучение, тъй като за специалности тук не може и да става дума.
Подкрепям предложенията, в които се казва, че трябва действително да се организира този вид обучение от регионални структури, които има Съюза на фармацевтите, но да бъде провеждан във фармацевтичния факултет само в София.
Един факултет, в който няма нито една фармацевтична катедра, дори сегашните студенти, които са приети не могат да бъдат обучени, а какво остава за продължаващото обучение. Това е гавра с фармацевтичното обучение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Този закон не е за една година. Той е акредитиран. Това е чисто лобиране, за което няма място тук. Нека да се съобразяваме за акредитиран деканат.
Има ли други изказвания?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да кажа, че за точка 6, материята е уредена в член 182 от Закона за здравето, където изрично е посочено, че съсловните организации на лекарите, на стоматолозите, на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти организират, координират, провеждат, регистрират продължаващото медицинско обучение на лекарите, стоматолозите, мадицинските сестри, акушерките и т.н. при условие и по ред определени в договорите с висшите училища, Българския червен кръст и Военномедицинска академия.
В алинея 2 са записани правата на базите за следдипломно обучение и извън случаите по алинея 1.
В алинея 3 са представени интересите на Съюза на научните медицински дружества в България, Съюза на учените и медицинските асоциации, които също участват в това продължаващо обучение.
За да се спази общият ред, който е за останалите две организации, трябва да се направи добавка в член 182 и да се добави: “И съсловната организация на магистър-фармацевтите”, която се създава с този закон. В точка 6 да се приеме предложението на народния представител Руденко Йорданов с добавката, че “Редът и условията са определени в член 182 от Закона за здравето”.
По този начин има кореспонденция между трите закона.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Има една малка разлика, която искам да припомня. В Закона за здравето субектите, които участват са съсловните организации и други структури, но не и Министерството на здравеопазването.
Според мен, това което беше повдигнато от доктор Кумчев като проблем, за съсловието на магистър-фармацевтите е хубаво да намерим решение по този начин. В смисъл: “По ред определен от министъра на здравеопазването”, а не “по ред и условия определени в договори между обучаващата страна и съсловията”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да уточня, че това са договори с автономните висши училища.
В член 21 от Закона за висшето образование изрично е забранено всякакъв държавен орган да се меси в автономията на висшите училища. Приемайки текст, в който казваме, че министърът на здравеопазването определя реда, по който се извършва това продължаващо обучение ще доведе до нарушение на Закона за висшето образование. Автономните висши училища се ползват от тези права. Имат право да сключват договорите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, основният закон е Законът за здравето. Ние не можем с допълнителен закон да изменяме основния.
ХАСАН АДЕМОВ: По-скоро имам два въпроса. В член 6 е записано Български фармацевтичен съюз. Следващият текст се отнася за продължаващото обучение. Доктор Йорданов, казва кой организира и провежда. Кой ще каже, кой е представителят на Българския фармацевтичен съюз в Плевен, в Монтана, в Пловдив, т.е. кой ще организира тези курсове.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Регионалната колегия.
ХАСАН АДЕМОВ: Къде е записано, че е регионалната колегия. Защо трябва да бъде регионалната колегия? Кой ще каже, ако дойдат две колегии, например в Пловдив да организират, кой ще каже коя е колегията, която трябва да организира?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По-нататък в закона е казано.
ХАСАН АДЕМОВ: Добре. Според мен, следващият въпрос е много важен. Казваме, че Законът за здравето е рамков закон и никой няма нищо против. Това не трябва да означава, че този закон следва да се преписва в частния закон. Т.е. всички текстове от Закона за здравето няма смисъл да се преписват тук.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено, за това препращаме в този закон, както предлага колежката от отдел “Правен”.
ХАСАН АДЕМОВ: Ако ще препращаме към онзи закон, може да направим само един параграф, в който всички неща да бъдат препратени към онзи закон.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Препращаме за реда и условията.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, виждам в дискусията една нотка на това връзка с внесени други предложения да се смени една философия, която е заложена в Закона за здравето, Закона за лекарите и стоматолозите, а също и в Закона за медицинските сестри и другите специалисти. Няма нищо лошо в това да бъде сменена философията, но трябва ясно да се каже. Професор Дамянов, в никакъв случай не е кой да е, обаче и Българският лекарски съюз не е кой да е. Нека да се разберем, че подмолно с писма до този и до онзи няма да може да се сменя философия, която е заложена в няколко закона. Това трябва да бъде предшествано от дискусия. Професор Дамянов и неговата организация не е доволна от статуквото, което е наложено със Закона за здравето и сигурно има основание за това, но ние сме наложили определена философия. Тази философия се следваше и при приемането на Закона за сестрите.
Философията е, че съсловната организация организира, координира, но не провежда обучението. Продължаващото обучение се провежда от лицензирани за преподавателска дейност институции. Дали са в Плавен или София няма никакво значение. Акредитирани за преподавателска работа заведения. Съвсем точно е казано. Оттам нататък всички точки, които се получават и не са след сключени договори с акредитирани за преподаване институции биха могли да бъдат разгледани и подлежат на обществена дискусия, но духа на закона е този.
Искам да ви помоля да включим и в този закон същия дух. Ако решите така да продължим. Според мен, след много дискусии достигнахме до тази теза. Ако трябва да сменяме духът на закона тогава не само, че не трябва да бъде включено тук всичко това, но следва да променим и Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
Мисля, че това трябва да бъде предшествано от много сериозна обществена дискусия. Не вярвам, съсловието не е доктор Кехайов и доктор Демиров, лекарското съсловие се състои от 36 хиляди души и няма да се съглася да му се отнемат определени правомощия вменени със закон. Не трябва да се прави подмолно и да се подмени тук. Имаме определена философия и нека да я следваме.
Ако следваме философията тогава няма министъра да наблюдава този процес, защото министърът предлага законите, следи за тяхното спазване и прави политиката в областта на здравеопазването като насочва средства по програми и т.н. Учебните заведения, които са автономни учат и правят продължаващото обучение. Съсловните организации със закон са натоварени с определени функции. Да бъдат натоварени и тук по същия начин. По този начин всичко ще върви по едни принципи.
Мисля, че няма да имаме проблем. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви, преминаваме към гласуване на текст по текст.
Доцент Кумчев, поддържате ли вашето предложение по точка 2.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържам предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението Етичния кодекс на Съюза на фармацевтите да се прави от министерството, да гласува?
ТОДОР КУМЧЕВ: Не сте прав.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за утвърждаване.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Схемата, по която един текст става нормативен акт, включително и Етичен кодекс, става след неговата публикация в “Държавен вестник”. Няма как да се прескочи министърът на здравеопазването. Текстът, така както е предложен от вносителя е достатъчен.
Мисля, че министърът не е изключен. Публикацията в “Държавен вестник” става след подписа на министъра на здравеопазването, следователно той взема отношение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов има коректен текст, който е предложен от доцент Кумчев, който е следният: “Изготвя и предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването Етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 7.
- “Против” – 6.
- “Въздържали се” – 2.
Не се приема.
Преминаваме към точка трета. Тук имаше предложение заедно с министерството да се синхронизира. Ще помоля да формулирате предложението министър Додов.
АТАНАС ДОДОВ: “Във връзка с точка 3 изработва проект на национални здравни стандарти и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е вашето предложение. Вие приемате ли го в този вариант?
ТОДОР КУМЧЕВ: Приемам предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Преминаваме към третото предложение. “Участва в организацията на квалификационни курсове за магистър-фармацевти провеждани от Фармацевтичен факултет към Медицинския университет – София”.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям своето предложение. Моля да се приеме предложението на господин Руденко Йорданов с корекцията на отдел “Правен”, която е най-точна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттеглям първоначалния вариант, приемам корекцията на отдел “Правен”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля отдел “Правен” да направи точната формулировка, която да гласуваме.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Редакция на точка 6. “Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите по ред и условия определени в член 182 от Закона за здравето”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За4 – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ХАСАН АДЕМОВ: Искам да направя една бележка за протокола.
Смятам, че ние приемаме по принцип предложението на Руденко Йорданов, и няма защо да го оттегля. Ние само го добавяме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приема се по принцип и правим редакция на комисията.
Предложение на народните представители Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – Няма.
- “Против” – 15.
- “Въздържали се” – 2.
Не се приема.
Следващото предложение беше оттеглено.
Колеги, започваме да гласуваме точка по точка. Точките, в които са приети формулировките са приети.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6 “Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: 2. изготвя етичен кодекс на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: “По професионална етика на магистър-фармацевта”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще помоля да се уточни в точка втора от кой се приема този кодекс, тъй като само е посочено, че изготвя. За да се спазва, трябва да бъде приет. Да добавим и “приема”.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: “2. изготвя и приема етичен кодекса за професионалната етика на магистър фармацевта и упражнява контрол по спазването му”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 3.
Приема се.
Точка 3 е приета в редакцията на министерството.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 4. “налага санкциите, предвидени в този закон”;
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имам предложение за систематичното място. Ще помоля първо да бъде регистъра, а след това санкциите, които са.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще гласуваме точка 4, която става точка 5.
Ще подложа на гласуване точка 4, която ще стане точка 5. Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 1.
Приема се.
Точка 5 става точка 4.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 5. “Съставя и води национален и регионални професионални регистри на членовете си”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Вместо “съставя” да се запише “създава” и да се уточни.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 5. “Създава и води национален и регионални и професионални регистри на членовете си”.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: Излишно е да се добавя, че са професионални регистрите. Членовете са професионалисти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че има основание тази забележка, още повече, че в Закона за лекарите и стоматолозите няма професионални. И в другия закон е така. Законите трябва да се утифицират. Гласуваме без думата “професионални”.
Моля, който е съгласен с текста на точка 5 “Създава и води национални и регионални регистри на членовете си”, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Точка 6 се прие с редакцията на доктор Руденко Йорданов.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 7 “Участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към Министерството на здравеопазването”. Доктор Руденко Йорданов е направил предложение да се добави “и Висшия медицински съвет”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, мисля че има логика.
АТАНАС ДОДОВ: От Министерството на здравеопазването не възразяваме, Висшият медицински съвет е консултативен орган към министърът и според мен няма нищо лошо да присъства представител на съсловната организация на фармацевтите в България.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Тези съвети са към органа който е към министърът на здравеопазването. Вместо “Министерството на здравеопазването” да се запише “министърът на здравеопазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с редакцията, да гласува?
РОСИЦА ДЕРИШЕВА: “Участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към министърът на здравеопазването и висшият медицински съвет”.
ХАСАН АДЕМОВ: Представителят на Българския фармацевтичен съюз ще отиде във Висшия медицински съвет и ще каже, че в техния закон е записано. Министърът ще каже, че в Закона за здравето не е записано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предложено е и в допълнителните разпоредби ще бъде записано.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 8 “Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове и областта на фармацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По точка 9 има предложение от доцент Кумчев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам точка 9 да бъде в Преходните и заключителни разпоредби на този закон.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги тук става въпрос за един възлов момент в закона. Процедурата на доцент Кумчев, я намирам като отлагане на дебата. Това не е чиста процедура. Нека да го кажем. Няма нищо лошо в това да отложим дискусията по този въпрос. Ако всички са готови със становища нека да проведем дискусията. Ние може да гласуваме тази точка, след това да я поставим където е нейното място. Тук става въпрос за позиция и политика. Ако вкараме в закона тази точка, означава че се дава власт на тази организация да участва в политиката по създаването, регистрацията и работата на аптечната мрежа у нас. Ако бъдат отстранени от тази дейност тогава ние отстраняваме съюза от една изключително важна дейност. Няма нищо лошо в това, ние решаваме, че политически така трябва да бъде и не тази организация да се занимава с тази дейност.
Искам да ви кажа, че когато спорехме преди време, за това как трябва да бъде възприета по-либерална или по-стегната уредбата, разбира се от фармацевтите, които вече бяха разкрили аптечна мрежа държаха да се възприеме един европейски модел, където разкриването на аптека да става строго по искане на гилдията и когато почине собственика на аптека, само тогава може нов аптекар да дойде на негово място. Има такава европейска практика в някои страни.
Ние възприехме друга европейска практика, която е много по-либерална. Тази либерална практика отначало гласеше, че аптека до аптека не може да има на по-малко разстояние на 150 метра. После това разстояние беше скъсено на 50 метра и днес въобще го няма. Ако ще спазваме законите, които създаваме нека да помислим още от самото им създаване. Когато става въпрос за спазването на тези отстояния, а сигурно и редица други неща трябва да ви кажа,ч е най-добрата политика е да оставите на съсловието тези, които са засегнати, защото те ще го решат по най-добрия начин. Никога няма да си позволят един на друг да пречат. Това е моето становище. Нека да решим този въпрос, какво смята комисията. Ще възложи ли на новата организация наблюдаването на този въпрос. Тук има различни възможности. Ние можем да решим, че дават становища, но в края на краищата друг дава разрешенията и т.н. и това становище ще бъде само консултативно.
От друга страна може в закона да се реши, че това становище решаващо за разкриването на аптека.
Предлагам да проведем този дебат, а къде ще бъде мястото на тази точка е друг въпрос.
Дебатът е много важен по същество.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, нека да се разберем, този текст не може да отиде в Допълнителните разпоредби. Или ще го отложим за разглеждане така както предложи доцент Щерев. Въпросът е следният, да се отложи или да проведем дискусията. Поддържам доцент Щерев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги имам едно предложение, ние сме Комисия по здравеопазване към 40-ото Народно събрание. Редно е да се съобразяваме с предложенията и с отдел “Правен”. Разбирам, че отдел “Правен” има друго становище. Ще се съобразим с тяхното становище. Предлагам да го чуем.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Смятам, че доцент Щерев е прав. Днес трябва да обсъдим този въпрос.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да отложим гласуването.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Според мен е странно да не се обсъжда днес.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, може да бъде отложено само гласуването, но не и обсъждането.
Поддържам това, което каза доцент Щерев. Според мен, какъвто и да бъде режима, по-либерален и по-стриктен, дали ще може само магистър-фармацевти да откриват аптеки, или ще разрешим да има вериги от аптеки, няма да мине без становище от Съюза на фармацевтите. Друг е въпросът, дали това становище ще бъде определящо, или ще има само регистрационен режим, или просто ще бъде едно от изискванията да има становище, в което органът, който дава разрешение ще се съобрази или не. Дори и ако отложим гласуването, няма да променим нещата. Така или иначе без становище на съсловната организация по този въпрос няма да може да мине, бъде убедени. Ако държите може да отложим гласуването, но това няма нищо да промени през следващите етапи. Благодаря ви.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Благодаря ви. Мисля, че без становище на Съюза на фармацевтите не би могло да се пристъпи към издаване на лиценз на аптеките, защото това е органът, съсловната организация на тези хора, които работят, на професионалистите. Според мен, няма да бъде редно да бъдат изолирани от това.
Друг е въпросът за редица неуредици, които съществуват и днес при издаване на лицензи. За това становището на съюза по този въпрос е, че ние държим, ще предлагаме, ще продължаваме да искаме да се издаде един отделен закон за аптеките, където всички тези въпроси ще бъдат решени. Разбира се, това е въпрос на бъдещето.
Напълно съм съгласен с това, което каза доцент Щерев.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За да бъдем последователни, уважаеми господин председател, искам да запазим духа, който предложи доцент Щерев. Считам, че мястото на съсловната организация е тази, която да се саморегулира и да предлага. Тя може да предлага, а министъра да утвърждава, но без инициативата на самата съсловна професионална организация, която урегулира този процес и най-добре тя може да регулира процеса, а министъра да утвърди, да не може да бъде разкривана или закривана аптека. Това ще бъде в духа на професионализма и това, което говорихме за европейската практика.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Подкрепям системното място на правомощията на съсловната организация да дават становища, та бъде така както е разположено тук в член 5.
Според мен, мястото където е разположено дава относителната тежест на тази възможност. Ако бъде в Преходните и заключителните разпоредби, също е възможност, но нейната относителна тежест намалява. Когато се намира тук с отправката към Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина означава, че едно такова становище трудно може да бъде пренебрегнато от Министъра на здравеопазването, но въпреки всичко в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина му дава право да вземе еднолично това решение.
ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, прочитайки нататък в текстовете на закона правомощията на управителния съвет, на регионаните колегии и т.н., кой дава тези становища? Никъде не е записано кой ще даде това становище? Ние казваме, че фармацевтичният съюз дава становище. Кой орган дава това становище – регионалния, контролния съвет?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Този текст, по начина, по който е предложен кореспондира с текст на член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, където е записано, че разрешение за откриване на аптека се издава от министъра на здравеопазването след прилагане на следните документи. Шестият документ и становище от регионалното ръководство на съсловната организация на фармацевтите издадено не по-късно от един месец от поискването.
ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, този текст ще трябва да бъде тук. По този въпрос едва ли може да има спор, но материята, която е заложена в текста се урежда и в други закони. Не е вярно, че не поражда проблеми този текст, защото има конфликт на интереси във всеки един регион. Най-често регионалните колеги по извести съображения забавят издаването на такова становище. Като контрапункт на един такъв подход, в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина има един текст, който казва, че независимо от това становище министърът на здравеопазването може да издаде разрешение. Какво показва практиката, че без такова становище Министерството на здравеопазването не приема документите. Това е проблемът, който е налице. Министерството на здравеопазването отказва и това създава проблеми.
Нека да запишем тук по този начин текста. В другия закон да задължим, защото е записано, че трябва да се дадат становище, но не е записано, ако не се получи становище какво става. Записано е, че министърът може да не се съобрази с това, но чиновниците в министерството не приемат комплекта от документи, ако няма становище. Това създава проблеми. Друг е въпросът, дали министъра ще издаде разрешение или няма да издаде. Не издаването на становището независимо по каква причина, включително и конфликт на интереси, поради неуредени въпроси. Познавате германския модел. София може да има толкова аптеки по брой население, според релефа, според природните особености и т.н. Има различни механизми за преценяване.
Предлагам този текст да остане.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поддържам това, което каза доктор Адемов, защото тук говорим за правата, а как ще става е въпрос на другия закон, който в най-скоро време знаете, че се прави голяма промяна на този закон. Най-вероятно този процес ще бъде регулиран.
Доцент Кумчев, оттегляте ли го?
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Гласуваме предложението, така както е по вносител “Дава становище за откриване на аптеки съгласно член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 1.
Приема се.
Точка 10. “Осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина”.
Моля, който е съгласен с този текст да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 11. “Подпомага своите членове в случай на нужда съгласно устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, трябва ли да има в случай на нужда. “Подпомага своите членове съгласно устава на организацията”. Как ще определите кога има нужда и кога няма?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Прав сте.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Текстът става следният: “Подпомага своите членове съгласно устава на организацията”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 12. “Извършва други дейности, предвидени в този закон или в устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По този текст имам един въпрос към отдел “Правен”.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Предлагам целият текст да отпадне, тъй като няма никакъв смисъл, след като нещо е предвидено в този закон някакъв вид дейност означава, че ще се извършва. Излишно е да се споменава в отделна точка, още повече в устава на организацията.
ИВА СТАНКОВА: Уставът на организацията стои не естествено в тази точка.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Напълно съм съгласен да отпадне текста.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря на доцент Паница, това беше и моето предложение.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В другите закони това е уредено по този начин. Идеята е следната. Регистрирани са като юридически лица с нестопанска цел, там имат свой устав и определени дейности. В устава, който е регистриран в съда са предвидени дейности, които могат да извършват като юридическо лице с нестопанска цел. С този закон на една неправителствена организация се възлагат функции. В закона казваме, че освен функциите, които закона възлага могат да се изпълняват и другите функции.
ИВА СТАНКОВА: Самият устав произтича от организацията.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Няма никаква логика в това. Нещо, което е предвидено в закона така или иначе се изпълнява без да се фиксира в отделен текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за следното. При регистрацията си като юридически лице са нестопанска цел могат да предвидят и някои други дейности. Това означава ли, че не могат да правят туристическа дейност, след като в регистрацията им като юридическо лице с не стопанска цел това е записано. Мисля, че грешим и може би трябва да бъде записано.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам да остане точка 12 във вида в който е записано. Финансовите взаимоотношения са уредени в устава и отговорностите. Текстовете определящи правомощията тук не правят отправка към това. Опитът е показал, че се оперира със сериозни средства. Отговорностите са много сериозни и би трябвало да има текст, който да урежда правото устава да уговори тези правила и същевременно отделните структури вътре в организацията да потърсят отговорност на хората.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Паница, оттегляте ли своето предложение или искате да бъде гласувано?
ВАСИЛ ПАНИЦА: Не оттеглям предложението?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има предложение точка 12 да отпадне. Моля, който е съгласен, да гласува?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, ако някоя организация е регистрирана преди, тази организация ще се регистрира след като се приеме този закон. Имайте предвид, че този закон вменява държавни функции на една неправителствена организация. В този смисъл нейният устав трябва да бъде съобразен със закон. Ако не бъде съобразен със закона може да се протестира за нейната дейност. Основата на дейността на тази организация не е търговска, а е дейността, която е залегнала в този закон. Оттам нататък, ако извършва някакви други дейности, които закона позволява или изрично не е забранил, в никакъв случай не означава, че се нарушава закона и устава. В този смисъл забежката на доктор Станкова и доцент Паница е напълно правилна.
Според мен, ние не можем оттук нататък да вменяваме и други дейности. Ако предположим, че утре са много лоши хора и решат, нещо което е различно от закона, защото им разрешава закона други дейности и се запише в устава и т.н. Фармацевтичният съюз нищо няма да загуби, ако се премахне тази точка. От друга страна би могло да се създаде двусмислие, ако точката я има.
Мисля, че би било по-добре да отпадне точка. Помислете още веднъж преди да гласуваме.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: Основание за съществуването на тази организация е регистрацията и в съда по Закона за юридическите лица с не стопанска цел. След това когато съществува тази организация и се прехвърлят държавни функции. Това е вторично.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Съсловните организации не се регистрират в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Те са по специален закон.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Преди 1998 година Българският лекарски съюз беше регистриран по този закон. След като излезе специалния закон не се регистрират, тъй като това е специален закон. Законът, който ще приемете сега е Закон за съсловните организации на магистър-фармацевтите и решава въпроса. При нас практиката е тази.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Задавам следният въпрос – уставът на организацията не повтаря изцяло закона. В крайна сметка устава задължава да извършвате другата дейност, която не противоречи на закона.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Не задължава, а разрешава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено, според устава може да се извърши друга дейност.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Идеята беше за стопанската дейност, която тези юридически лица с нестопанска цел могат да извършват във връзка с осигуряване на дейността си. Тъй като в закона не е предвиден тази стопанска дейност…
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да бъде записано в устава.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: За това е сложен текста за защита, който съществува и в другите закони.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на доцент Паница, да отпадне тази точка, да гласува?
- “За” – 3.
- “Против” – 1.
- “Въздържали се” – 13.
Не се приема предложението.
Моля, който е съгласен с текста на вносителите “Извършва и други дейности предвидени в този закон или в устава на организацията”. Бих предложил редакцията, която е в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, която е следната: “Извършват други дейности предвидени в уставите на организацията”, можем ли да кажем предвидени в закона. Това е задължително. За това “Предвидени в устава на организацията”.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Мисля, че има логика в този член, тъй като по един специализиран закон, който легитимира една такава организация в член 6 се изброява какви правомощия има организацията. Т.е. може да се сметне, че един такъв закон дава правомощията изреждайки ги, ако не се посочат и други дейности посочени нататък в този закон и в устава може да се легитимни само тези дейности, които са изрично изредени, защото това е специален закон, който легитимира една организация, на която държавата възлага институционални правомощия.
За това се въздържах, макар че уважавам доцент Паница, тъй като изброяването на функции, дейности и отговорности и не отваряйки вратата на други в закона…
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да остане закон или така както е в другия специализиран закон да бъдат само уставите, защото закона е ясен.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Напротив и в закона, защото досега в член 6 изброяваме видове дейности, а по-нататък в закона има и други дейности.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Доколкото разбирам идеята не е за този закон, ако в друг закон се възлагат функции. Ако кажем само закон се имат предвид и други нормативни актове, включително и подзаконови. Ако кажем само този закон, е безсмислено. Ако кажем закон имаме предвид и функции, които им се възлагат с други закони или с други подзаконови актове. Това трябва да решите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да ви попитам, когато се извършва дейност, която не е предвидена в закон, не се ли нарушава? Тогава има ли смисъл да кажем, че всичко, което е предвидено в закон.
Доктор Колчаков, поддържате ли формулировката, която казахте или да изравним точките, които са едни и същи за всички съсловни организации.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Логиката на отварянето на тази възможност, съгласен съм, че може и в други закони, ще бъде прецизна от гледна точка на изброените правомощия, отваряне на възможност и за други законови правомощия и легитимиране на устава.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние работим един закон за съсловна организация. Нека да ги синхронизираме. Какво означава други дейности? Според мен, малко опасна е тази категория. Нека да приемем, така както е записано в устава на организацията, дейности, които са заложени в устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е записано на същото систематично място в Закона за съсловните организации на лекари и стоматолози. Ако утре се докаже, че има нужда от допълнение – да.
Предлагам да бъде идентично. “Извършват други дейности предвидени в устава на организацията”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 7. “За изпълнение на функциите по член 6 конгресът на Българският фармацевтичен съюз приема устава на организацията”.
Постъпило е предложение на дирекция “Правна” член 7 да отпадне.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагаме да отпадне член 7, тъй кат този текст е уреден в член 10, точка 1, където са изброени правомощията на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Фактически се урежда една и съща материя в два последователни текста.
РОСЦА ЯНАКИЕВА: Прочитайки член 7, мисля че трябва да намери място преди точка 12 на член 6.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Едното е правомощието на целия съюз, а другото е правомощието на конгреса.
Според мен, когато говорим в член 10 за правомощията на конгреса тогава е мястото да кажем, че той приема устав.
МИХАЙЛОВА: Напълно логично е предложението на отдел “Правен”, тъй като в член 10 и член 7 не практика имаме различна редакция. В единия текст имаме, че конгресът приема устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм с вас.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Разглеждайки закона имаме общи разпоредби, след което глава втора има функции. В глава трета започва устройство на съюза.
Член 7 е записан в глава “Функции”. За изпълнение на функциите по член 6 конгресът приема устав на организацията. Това е част от функциите на организацията. Тя съобразно този закон по тези функции, които има и устава продължава да действа. Оттам нататък, това че по-нататък се разписва по какъв начин се приема устава, за това може член 7 да остане тук. Разписването как се приема устава е друга тема. В противен случай ние прехвърляме за изпълнение на функциите и приемаме, че функциите се изчерпват до член 6 и тогава разписваме не само приемането на устава, но приемаме как се приема устава и т.н. Това е чисто юридическа практика как би трябвало да се приеме.
Според мен, двата текста трябва да останат.
МИХАЙЛОВА: Доцент Щерев, в такъв случай би следвало да разпишем всички останали функции. Приемането на отчета, приемането на финансовия отчет, приемане на бюджета.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Добре, след като така смятате. Да отпадне член 7, добре.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че когато функциите са дадени със закон, той ги задължава да ги направят.
Моля, който е съгласен с отпадане на член 7, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Глава 3 “Устройство”.
Моля, който е съгласен с наименованието на глава трета да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел І – Централни органи.
Имате ли коментари по наименованието на раздел І “Централни органи”? Не виждам.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 8.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 8, алинея 1. “Органи на Българският фармацевтичен съюз на национално равнище са:
1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз;
2. Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз;
3. Контролната комисия на Българския фармацевтичен съюз;
4. Комисия по етика на Българския фармацевтичен съюз;
5. Комисия по качество на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище се създават следните експертни комисии:
1. “Наука и образование”;
2. “Производство”;
3. “болнична фармация”;
4. “Аптеки”;
5. “Дистрибутори на едро и представителство”;
6. “Контрол на лекарствени средства”.
Има предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 8, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. “За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национална равнище могат да се създават следните временни експертни комисии:
1. “Наука и образование”;
2. “Производство”;
3. “Болнична фармация”;
4. “Аптеки”;
5. “Дистрибутори на едро и представителство”;
6. “Контрол на лекарствени средства”.
Ива предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова
Член 8, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище могат да се създават временни експертни комисии.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Органите в алинея 1 да се кажат: конгрес, управителен съвет и т.н. без да се посочва, че са на Българския фармацевтичен съюз, защото е ясно.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържаме становището си, че в съсловната организация на магистър-фармацевтите е необходимо да има временни експертни комисии, тъй като в хода на действия на съюза и на общото събрание и управителния съвет е възможно да настъпят съществени промени, което да наложи да бъдат създадени други комисии.
Считаме, че това е по-мобилен вариант на закона.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Това не е вярно, защо тези комисии се регламентират, ако се наложи изграждането на други липсва запис в закона.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да направя редакционна бележка. Точка 4, “Комисия по професионална етика”, тъй като ние сме приели в текста, че става въпрос за кодекс по професионална етика. Логично е комисията да бъде по професионална етика.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги имам един въпрос към вносителите. Не е ли най-добре да се каже: “Могат да създават”. Тогава мога и да не създават. По този начин закона императивно ги кара да създават.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, попитах каква е целта за временни експертни комисии, което ме накара да разбера, че става въпрос за улеснение на съюза в бъдещата му дейност. Тогава задавам въпроса, действително, както госпожа Янакиева каза, ако те са временни, отново са изброени, което е трудно.
От друга страна, смятам че хубаво е записано, че се създават следните експертни комисии. Ние насочваме съюза какви комисии трябва задължително да създаде. Можем да добавим в точка 7 “Други експертни комисии”. Защо да няма други експертни комисии? Тогава ние ги освобождаваме. Те при всички случаи създават тези експертни комисии, но могат да създават и други комисии по тяхно виждане.
Мисля, че това ще бъде по-добрият текст, ако прибавим в точка 7, “Други експертни комисии”. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако ние категорично поставим императивно, имайки предвид, че оттук нататък на вас ще ви бъде необходим бюджет. Комисията за да работи има нужда от бюджет. Може да създадете, но може и да не създадете. Изборът е вас.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Мисля, че е правилно да се запише “могат”. Разбира се да се добави “и други”. Една важна дейност, която тепърва ще се развива у нас е клиничната фармация. Имаме специалност и вече десет години не се реализират. За нас този текст е добре дошъл.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие подкрепяте предложението на доцент Кумчев, без временни.
ИВА СТАНКОВА: Господин председател, предлагам още малко да разсъждаваме върху предложенията, защото нашето предложение визира разсъжденията, които казахте току що. По отношение на мобилността.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тяхното предложение е най-точно.
ИВА СТАНКОВА: По този начин имаме отворени врати не само за клинична, но и за други.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Могат да се създадат временни и постоянни експертни комисии.
НАДЯ МИХАЙЛОВА: Предлагам следната формулировка “Могат да създават експертни комисии”, без да уточняваме дали са временни или постоянни. Да дадем възможност за една по-голяма динамичност в работата.
ТОДОР КУМЧЕВ: “Могат да създават експертни комисии”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Беше подсказано от секретариата не “лекарствени средства”, а “лекарствени продукти”.
Приемате ли, това предложението на госпожа Станкова, с корекцията на госпожа Михайлова.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Добавка по ред определен в устава на организацията. За да има орган и структура, която да решава това и да няма разиграване на тема, комисии, които се харесват на един, а не се харесват на друг. Уставът ще постави ред в създаването на такива комисии.
АТАНАС ДОДОВ: Предлагаме “терминологични дистрибутори” да бъде заменено с “търговци” и “лекарствените средства” да бъдат заменени с “продукти”.
НАДЯ МИХАЙЛОВА: “За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред определен от устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ИВА СТАНКОВА: Искам да ви попитам за нашето предложение с госпожа Мая Манолова.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приема се по принцип и става предложение на комисията.
Ще подложа на гласуване целият член 8, който става член 7.
Моля, който е съгласен с приемането на член 8 с добавката на госпожа Михайлова и господин Руденко Йорданов, да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,50 часа)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 30

Днес, 15 юни 2006 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 653-10-18 от 25.05.2006 г. – второ гласуване.
2. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитър Щерев и група народни представители на 25.08.2005 г. – второ гласуване, продължение.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.


* * *

Преминаваме към точка 2 от дневния ред.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 9. Алинея 1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се състои от представители на регионалните му колегии.
Алинея 2. Представителите по алинея 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове.
Алинея 3. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се свиква на редовни заседания веднъж на 3 години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят от Устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
Член 9 се изменя така:
Член 9. Алинея 1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се състои от делегати при норма на представителство един делегат на десет магистър-фармацевти, които се избират по указания в алинея 2 и 3 ред.
Алинея 2. Досега съществуващите съсловни организации – “Съюз на фармацевтите в България” и “Българска асоциация на фармацевтите – БАФ” излъчват делегати при норма на представителство 1 делегат на 10 от членовете им.
Алинея 3. Магистър-фармацевтите, които не членуват до момента в организациите по алинея 2 избират делегати при норма на представителство 1 делегат на 10 магистри на събрания, организирани и председателствани от РЦЗ.
Алинея 4. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се свиква ежегодно на редовни заседания и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в Устава на Българския фармацевтичен съюз.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да направя една много важна бележка, която е пропусната в началото на редакцията на нашето предложение. Предложенията за норма на представителството на делегати в конгреса се отнасят само за учредителния конгрес. Това е много важно, защото основният мотив, с който предлагаме 10 магистър-фармацевти да избират един делегат за учредителния конгрес е да имаме пълна равнопоставеност между сега съществуващите организации, но не на последно място, на магистър фармацевтите, които не членуват в тези организации.
Искам да отбележа, че над 50 на сто от магистър-фармацевтите не са организирани.
Ние оттегляме своето предложение конгресът на фармацевтите да бъде ежегоден. Считам, че това не е разумно. Така както е при другите професионални съсловни организации трябва да бъде спазено. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, може би доктор Руденко Йорданов ще ви каже какъв беше подходът когато със закон променихме Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Тогава и там имаше по няколко стоматологични и лекарски съсловни организации. Ние приехме, че те не съществуват и всичко тръгва от нула. Всички колеги, които работят медицина, стоматология, фармация и започва със закон да се създава един единствен. В момента създаваме едно ново разделение на колегите. Ако искаме да имаме еднакъв подход към всички български съсловни организации е необходимо да приемем един и същ подход. Това означава, че в града “Х” без значение дали е Пловдив или София ще се съберат колегите на една квота от десет или петнадесет, избират си делегати и всички заедно отиват и правят една организация. Не бива да залагаме ново разделение, което е съществувало и досега. По този начин ние ще продължим една добра традиция така както създадохме Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и на останалите.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние не може да си заравяме главите в пясъка и да приемем, че сега съществуващите професионално съсловни организации на фармацевтите не съществуват. Те съществуват и са регистрирани. Имат членове и са факт. В този смисъл е нашето предложение. Да има пълна равнопоставеност между тях и тези, които не са в съюзите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, искам да ви кажа, че същото беше и с останалите две съсловни организации. Фактически, законът ги закрива и казва, че с този закон започвате да ги изграждате от нула. Събират се всички колеги от даденото място. Избират се делегати, които правят нова организация.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да подкрепя тезата на доктор Кумчев и вашата господин председателю, може би ще стане по-ясно, ако всички отворим на страница 23, където са Преходните и заключителните разпоредби и погледнем как ще се конституират новите регионални колегии, които след това ще излъчат свои делегати за конгреса. А именно в едномесечен срок от влизане в сила на закона, Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, ЕГН и т.н. на всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си на територията на съответната област. След като се изготвят тези списъци в следващия текст е записано: “В двумесечен срок от изготвянето на тези списъци регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните фармацевтични колеги по тези списъци”. Т.е. всички фармацевти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може ли да има някой изпуснат?
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Може, но ако не работи. Ако не упражнява дейността си. Тогава не е регистриран в регионалния център по здравеопазване.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние говорим за учредителен конгрес, само и единствено за него ние настояваме членството да бъде следното. Десет магистър-фармацевти да определят един делегат. След това може да бъде 15 към 1.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: За да могат да се излъчат делегатите от регионалните колегии първо трябва да се направят общи събрания на регионалните колегии. В закона е казано, че всички регистрирани упражняващи дейността си фармацевти ще се съберат на първото учредително събрание и ще излъчат делегати за учредителния национален конгрес”. Независимо къде членуват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, проблемът е, че вие предлагате да има квоти. По-редно е всички работещи да са равно поставени
ТОДОР КУМЧЕВ: Всеки конгрес има квота.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Квотата е една за всички.
ТОДОР КУМЧЕВ: Нашето предложение е по-справедливо.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Приемам тезата за нормата на представителство да бъде един на десет, при хипотетичен брой 4600 регистрирани. Един орган от 450 човека е трудно управляем, но за един учредителен събор или конгрес е приемлив, защото нека да има по-широко представителство.
Моля, доктор Кумчев да оттегли своето предложение, в частта, че трябва да има квота на вече съществуващите организации. Този вид квотност ме смущава. Никой не забранява юридическите лица с не стопанска цел да се регистрират в колкото си искат организации, стига те да не са по този закон. По този закон ние правим една съсловна организация.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттегляме предложението.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Приемам предложението едно към десет. В останалите съюзи освен магистър-фармацевти членуват и помощник фармацевти. Как ще бъде изчислена?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В регионалните колегии се казва само за магистър-фармацевти?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имаме едно предложение по алинея 2 да се запише изречение второ “Условията и реда за избора на представителите се определят в устава на организацията”. Това не е за първия учредителен конгрес. Това е общият принцип къде се определят условията и реда за избора на представителите. Трябва да се запише изрично, защото след това се препраща към този ред. Не е посочено къде се урежда този ред.
Предложението на доктор Кумчев се отнася само до учредяването на първия конгрес и избора на представителите за първия конгрес.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Мисля, че там където разписваме устава е казано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не може ли в този текст да остане учредителният конгрес?
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия приема устав, приема бюджет, избира и освобождава председатели и т.н. В точка 4 е записано, че избира делегати за конгреса и взема решения по всички други въпроси. В устава всяка колегия за себе си може да реши как ще избира делегати.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ако прочетем алинея 2 “Представителите по алинея 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии, при норма на представителство един делегат на петнадесет членове”.
Предлагам да се запише второ изречение: “Условията и реда за избора им се определят в устава на организацията”.
Това е общата процедура, която ще бъде оттук нататък.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста и добавката направена от отдел “Правен” да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Колеги, благодаря за участието. Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,50 часа.)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 33

Днес, 12 юли 2006 г. от 17.10 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване- продължение.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
* * *


ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Ще помоля да ни извините за закъснението и благодаря за търпението. Имаме необходимият кворум.
ИВА СТАНКОВА: Искам от името на всички колеги да честитя рождения ден на колегата Емил Константинов, да бъде жив и здрав и даде много от себе си за успеха в здравеопазването.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Продължаваме с разглеждането на законопроекта.
Член 16.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: На заседанието на 9 юли стигнахме до член 16. Комисията гласува алинея 1 и втора на вносител. Отложихте за разглеждане алинея 3, по повод решението заседанието на комисията да бъдат открити или закрити. Предложенията на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов и всички останали се оттеглиха в хода на дискусията. Отложи се за разглеждане и следващия член.
ТОДОР КУМЧЕВ: Тогава решихме на тези заседания да се канят хората, които трябва да дават обяснения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така е. Мисля, че беше отложено, за да могат да бъдат поканени на заседанията тези, които касаят тяхната дейност. Вие приехте това.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да, така е.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, господин-заместник министър, колеги, професор Минков, ако нямате нищо против поставяме едно изречение, в което задължително в комисията когато се разглежда даден казус да се покани субекта, личността и разглежданото лице. Благодаря ви.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според мен, така е справедливо.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Въпросът е как ще звучи конкретно. Колеги, отдел “Правен” поема ангажимента да бъде предоставен точния текст на следващото заседание когато разглеждаме законопроекта. Тогава ще се върнем за да бъде прегласуван текста, за да не гласуваме сега без да знаем какво е.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 17, алинея 1. Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1 се произнася по професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
Аления 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са закрити.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 17 се правят следните изменения и допълнения:
Първо, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Комисията по алинея 1 се произнася по професионални и деонтологични въпроси свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
Второ, алинея 3 се изменя така:
Аления 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са открити.
Предложение на народния представител Руденко Йорданов.
В член 17 се създават нови: алинея 2, алинея 3 и алинея 4.
Член 17, алинея 2 (нова) Комисията по алинея 1 изготвя проект за Кодекс по професионална етика на магистър-фармацевтите.
Алинея 3 (нова) Произнася се по искане на регионалните комисии по професионална етика.
Алинея 4 (нова) Оказва методична помощ на регионалните комисии по професионална етика.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, предлагам оттук нататък когато разговаряме за закрити заседания да влезе в полезрението ви, това което отдел “Правен” на Народното събрание ще запише като текст, при тези закрити заседания да се канят субектите, за които става въпрос. Говоря за Комисията по етика.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предавам редакция, в подобни текстове да фигурира изречението “На заседанието се поканва засегната страна”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че е по-правилно да се канят, отколкото да присъстват. Защото са длъжни да го поканят.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Приемаме, че се канят, но да не е засегнатата страна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Може да се запише “заинтересованата страна”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, “заинтересованата страна”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с този текст и в двата члена, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
По отношение на останалите два члена господин Йорданов вие имате предложения.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви господин председател, на предишното заседание обосновах предложението си. Още веднъж ще повторя мотивите. Ако говорим за член 17, алинея 2, алинея 3 и алинея 4.
Тъй като в началния текст на закона където се определят основните функции на Българския фармацевтичен съюз е казано в член 2, алинея 2, че “Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионалните фармацевтични колегии”. След като трите основни функции на съсловната организация са саморегулация, продължаващо обучение и защита на професионалните интереси мисля, че напълно резонно е регионалната комисия по етика да бъде натоварена с тези правомощия. Същевременно да има връзка по вертикала с националната комисия, тъй като практиката от досега съществуващия Български лекарски съюз, показва че практически функциите на централната комисия по етика не са разписани в онзи закон.
Според мен, е редно да направим един пробив в тази посока. Да заложим текст, в който да се осъществяват взаимоотношения и по вертикала – регионална комисия по етика и национална комисия по етика. Националната или централната комисия да имат задължението да изготви проекто-кодекса по професионална етика. Същевременно при спорни случаи, за които регионалните комисии нямат правната компетенция или по други субективни причини не могат да се произнесат, то централната да вземе отношение било като методична помощ или като разрешаване на казуси. Това спокойно може да бъде разписано в устава. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това променя много по същество член 17.
Ще помоля да изслушаме и колегите. Това е коренна промяна по същество. Ще задам въпроса – тогава кой ще се произнася по това, което е записано по принцип в алинея 2 на вносителите. Там е казано, че комисията се произнася по професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Да, тя се произнася и няма пречка да го прави. Използвам конкретен случай от нашата практика по линия на Българския лекарски съюз, когато регионалната комисия не можа да вземе решение поради правната некомпетентност и поради липса на достатъчно добра юридическа консултация по един случай, в който имахме колега работещ на територията на две районни колегии. Ние не успяхме да оспорим неговите права да работи на територията на втора колегия. Принудихме се да прибегнем към услугите на централната комисия. Оказа се, че каквото и да каже тя няма стойност, тъй като никъде не е разписано нейното правомощие в това отношение. Трябва да има методични и консултативни функции, които могат да бъдат определени с текстове на устава без да променяме философията и сега действащите практики по отношение на регионалните колегии, както на Българския лекарски съюз, надявам се и на Българския фармацевтичен съюз.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не възразявам върху това, което сте казали, но трябва да остане алинея 2, която е предложена от вносителя. Тя дава принципно действията на тази комисия. В момента текстовете, които допълвате от една страна не номинират алинея 2, която във вашия текст не съществува и правите комисията излишна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Вината е моя. Може би неправилно са номерирани. Имал съм предвид, че освен функциите разписани в предложения текст на вносителя да бъдат добавени и тези функции. Ще помоля да бъда извинен от комисията.
ПРЕДСТ. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е нещо съвсем друго.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имаме две бележки и така както е предложен текста от народния представител Йорданов излиза, че тази комисия ще се произнася само ако е сезирана от искане. Нали това не е идеята? За това трябва да се запише “както и по искане”. По начина, по който е предложено става императив. Тя се произнася по тези въпроси само ако е сезирана.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Приемам редакцията, мисля че е по-коректна.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Втората бележка е чисто редакционна по алинея 2, тъй като не се говори за професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, а това са норми.
Предлагам следната редакция на алинея 2.
Алинея 2. “Комисията по алинея 1 се произнася по въпроси свързани с прилагането на професионални, морално-етични и деонтологични норми възникнали при упражняване на професията магистър-фармацевт”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, предполагам, че не възразявате.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразявам.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че господин Йорданов искаше да могат да се произнасят “и по”, което да бъде записано.
Моля, който е съгласен с поправките на господин Руденко Йорданов и на отдел “Правен”, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 18.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 18, алинея 1. Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1:
Първо, разработва и контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Второ, работи за утвърждаване на висок професионализъм у магистър-фармацевтите.
Трето, разработва и утвърждава програмите за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите.
Четвърто, организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти.
Пето, участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
Алинея 2. Заседанията на комисията по алинея 1 са закрити.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
В член 18 се правят следните изменения и допълнения:
Първо, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Комисията по алинея 1.
1. Контролира, прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, които се изготвят и приемат от Министерството на здравеопазването.
2. Работи за утвърждаване на висок професионализъм у магистър-фармацевтите;
3. Разработва проекти и предлага на Ф при МУ – София програми за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите.
4. Участва в организацията и финансирането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти, провеждани от ФФ при МУ – София.
Второ, Алинея 3 се изменя така:
Алинея 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са открити.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние оттегляме предложението за откритите заседания. Разбрахме се при закрити заседания да бъдат поканени засегнатите страни.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да не оттегляте предложението, защото именно точно тук трябва да бъдат открити. Когато се говори за качество и стандарти не могат да бъдат закрити.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние поддържаме това, което сме предложили да бъде прието.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имайте на предвид, че обучението няма да става само във фармацевтичния факултет. Тези неща са излишни. Точката от 3 до 4 стават излишни.
Колеги, имам един въпрос към всички вас. Приемам, когато става въпрос за фармацевтите работещи в аптеки, но когато става въпрос за фармацевти работещи при големите производители. Искам да ви попитам там където има добра джи ем пи система, вие как ще контролирате и кой ще ви пусне там?
Въпросът е, че там има голяма конкуренция и няма кой да ви пусна в нещо, което се отнася до чисти и професионални тайни. Те имат други правила. Знаете, че се спазват, защото има други, които ги контролират. Тук не става ясно, че това не се отнася за тях. Ще възникне голям проблем.
Заповядайте доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря ви господин председател, искам да попитам вносителите и комисията за алинея 2, точка 1. “Разработва и контролира прилагането на стандартите”. Няма такава професия, в която сам да изработиш стандартите и след това да ги спазваш. Никъде няма такова нещо.
Първо, такива стандарти няма.
Второ, това е работа на държавата. Друг не може да изработи стандарти в нито една професия.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, когато става въпрос какво ще прави този съюз, това е описано в член 6. Там въобще не става въпрос за производство. Производственият процес на едно предприятие се регулира по определени други правила и няма нищо общо да влиза във фармацевтичния съюз или негов представител в производствено предприятие, да налага норми и т.н.
Смятам, че излишни са опасенията за фармацевтичното производство.
Що се отнася до стандартите в една професия, доктор Адемов те винаги се правят от професионалистите. Напълно е погрешна тезата държавен чиновник да прави стандарти. Може да се утвърдят от държавната институция тези стандарти, но винаги се правят. Във всички демократични държави се правят от съответните професионални организации. Може да се утвърдят, да се приемат, да станат чрез “Държавен вестник” и т.н., но не и държавата да прави тези стандарти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо останах с впечатление, че ние гласувахме стандарта да остане към министерството. Ще помоля да се провери какво е прието.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6, точка 3. Българският фармацевтичен съюз утвърждава националните стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването им.
ТОДОР КУМЧЕВ: След като така е прието, вероятно сега не може да приемаме друг текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тогава трябва да бъде със същия текст.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Ние взехме решение, че стандартите се утвърждават от Министерството на здравеопазване.
ЕМИЛ РАЙНОВ: Според нашите записки е записано, че предишният път е прието, че се утвърждава от Министерството на здравеопазването. Изработва се от фармацевтичния съюз и се утвърждава от министерството.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Точно така беше приет текста.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Ще помоля да се погледне стенограмата.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Записано е: “разработва и приема”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е текстът, а какво е гласувано. Имаше дебати.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Гласували сме следния текст: “Изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите…”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е друг текст. Става въпрос за стандартите.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВ: “Приема национални стандарти за добра фармацевтична практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За това става въпрос.
ХАСАН АДЕМОВ: Мисля, че разбирате, че има голям конфликт на интереси, аз да изработя стандарти, да ги спазвам и контролирам. Аз също като вас съм против това да се прави от държавен чиновник. Работата на държавата е да утвърждава стандартите. Прекрасно знаете това. Не може друг да прави стандартите. Това е работа на Министерството на здравеопазването. Могат да направят комисия, в която да влязат професионалисти, но погледнете какво е записано: “Комисията по качество се състои. Разработва и контролира”. Кой ще контролира? Има някакво разминаване.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте доктор Адемов, но не сте прав.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доктор Адемов, преди три седмици се върнах от Прага, където се проведе конгрес на Европейската асоциация по репродукция и ембриология. Структурите на тези организации изработват правилата и ги предлагат. Това е европейска практика. Ние няма да налагаме други норми. Стандартите и правилата как да се работи една професия се изработват от професионалистите. Обикновено те са сдружени в неправителствени организации и в независими структури, каквито са университетите. Те стават законова норма към съответните държавни институции. Понякога тези неправителствени институции поемат държавни функции дадени със закон. Правилото е специалистите, отново ще ви повторя, че това е европейска практика. Не трябва да се налагат измислени стандарти. Утвърдени са на срещи на чиновници и оттам нататък са станали стандарти, които ще трябва да се изпълняват. Всеки уважаващ се администратор търси помощта точно на тези специалисти за да може да стане нормално законодателството.
Отново ще повторя, че е европейска практика да се изработват всички правила, стандарти и начини, по които се практикува една професия от съответните професионалисти.
Извинявайте, че навлизам във философията на тези неща, но вие говорите за конфликт на интереси. В пазарната икономика е заложено не държавата да контролира тези професии, а хората като имат съответните правила, които са приети, сами се контролират. Това е въпросът на конкуренцията. Те не позволяват да се изкривяват правилата. Потребителите, медиите, съответно професионалистите, след като виждат промяна на правилата веднага реагират. Това е принцип и философия. Ако искате да приемем друга философия, че държавата ще определя нещо и ще контролира, тя няма функциите да контролира, след като не е тоталитарна държава. Държавата въобще няма да контролира тези процеси.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние сме гласували, че съюза чрез своята комисия разработва тези неща и ги дава на министерството за утвърждаване. Това е гласувано. Ние сме гласували, че те контролират стандарти. Защо отново се връщаме към този текст.
ХАСАН АДЕМОВ: Ние говорим за едно и също нещо. Естествено е, че съсловието ще ги изработи. Някой трябва да каже, че това са стандартите.
ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам алинея 1 със следната редакция: “Контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, които са предложени и утвърдени от Министерството на здравеопазването”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Моето предложение е идентично с това на доцент Кумчев, но ще използвам друга правна техника.
Предлагам да направим една препратка “разработва и контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, утвърдени по реда на член 5, точка 3”, където излишно е посочено, че те са утвърдени от министъра на здравеопазването.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, колеги, преди три седмици под патронажа на професор Дамянов се състоя работна среща на ректорите на висшите медициkи училища с участието на ръководството на Министерството на здравеопазването в Софийския университет. Там ясно и точно беше казано, за недостатъците в следдипломната квалификация на лекарите в тази страна. Ясно и точно бяха казани недостатъците, защото те в момента са правен прерогатив на Българския лекарски съюз. Нека да не допускаме това, което се случва в момента и да приемем това, което сме предложили.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тези текстове веднъж са гласувани. Сега отново ли да се връщаме към тях.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Доцент Кумчев така не може да се говори.
ТОДОР КУМЧЕВ: Аз бях там.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Вие може да сте били там, но искам да ви направя реплика. Вие може да сте били там, обаче професор Дамянов, ако е говорил нещо за проблемите на следдипломната квалификация на колегите, той си посипва пепел върху собствената глава, защото е университетски преподавател и това е негово задължение. След като не е добра следдипломната квалификация да я оправят в университета, защото тя е техен прерогатив. Тук става въпрос за съвсем друго нещо.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, вие сте абсолютно прав. В Закона за здравето е казано, че съсловните организации правят програми и сключват с учебните заведения. Тогава приехме, че няма да бъде така както искаха във факултетите. Ще може да се сключва договор с факултета, за да провежда това обучени. Мисля, че тези дебати са излишни.
Доцент Кумчев е вносител, нормално е да се оттеглят, след като не са приети. По правилник ще трябва да се гласува.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържаме нашето предложение.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Текстът както е предложен е в съответствие с гласувания член 5, точка 6, където препратихме към член 182 от Закона за здравето, където е уредено продължаващото обучение. Моята забележка е по алинея 1, на вносителя, тъй като става въпрос за председателите и членовете. Записано е, че само броя се определя. Как става избора на тези членове?
Предлагам да се запише: “Броят, условията и реда за избора им се определя в съответствие”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагате така както е направено в член 5 да се препрати към Законът за здравето.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Мисля, че когато определяме понятийната система в хуманната медицина стандартите по определените специалности и правилата за добра практика са различни като понятия. Припомням на комисията, че има национален стандарт по анестезиология, национален стандарт по микробиология и т.н.
Ще помоля да не се объркват понятията и още веднъж да прецизираме какво е национален стандарт по отношение на фармацевтичната професия и какво е правила за добра практика?
ХАСАН АДЕМОВ: Защото иначе стандартите се правят от Националната здравноосигурителна каса, така както е записано в договора.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Кажете, какво разбирате под стандарт и правила за добра практика и ще го запишем в Преходните и заключителни разпоредби.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще направя малка реплика на Руденко Йорданов. Безспорно е, че целият стандарт, който се изработва от специалистите трябва да бъде приет от някаква институция. Ние предлагаме и сме приели да се прави от Министерството на здравеопазването.
Професор Минков, как стои въпроса като терминология?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Мисля, че стандартът е по-висш от правилата и стандарта, би трябвало да се утвърждава така както вие приехте от съответното министерство. Правилата, по които се постига стандарта се изготвя от самата организация.
Според мен, тук се греши, след дипломна квалификация и продължаващо обучение.
ЕМИЛ РАЙНОВ: След като се утвърждават от министъра, логично е той да ги контролира. Този, който утвърждава той контролира.
Искам да вметна още нещо. Ще припомня, че в момента една от неизпълнените мерки към Европейският съюз е, че искат по-високи инстанции в Законите за съсловните организации. Това предстои да се случи в Законите за съсловните организации за лекарите и стоматолозите, да се отрази и тук, защото на санкциите много се държи, като борба и мярка срещу корупцията.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, приемайки този закон трябва да сме изяснили такива фундаментални въпроси. Какво е стандарт и какво е правила? Тези въпроси съвсем справедливо повдигна господин Руденко Йорданов.
Медицинските стандарти, или тук става въпрос за стандартите за добра практика, министърът ги възлага на републиканските специалисти по съответен въпрос. Този републикански специалист работи със съответните колеги и неправителствените организации. Те изработват стандарта, предлагат го и това е алгоритъм за поведение при дадена клинична единица и т.н. Това е стандарта. Този стандарт, който е приет за някои специалности, а за други го няма, пречи по-нататък да се изработят допълнителните правила за добра практика, която включва и взаимоотношения и така нататък. Стандартът е поредица от действия и принципи, които се прилагат в диагностиката и лечението, например за медицинските стандарти. Разбира се, че трябва да бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването.
Отново ще ви кажа, че министерството в условията на една демократична държава няма капацитет да ги контролира. Това не е негова работа. Министерството на здравеопазването е създадено да прави политика, а не контрол и да се разплаща. Министерството насочва финансови ресурси със съответните политически решения.
Когато се изработят тези стандарти всеки би могъл да протестира, ако има нарушение на стандарта. Демократичното общество има толкова механизми. Това са комисии, пациентски организации и тези, които плащат, доброволните фондове, конкурентите и т.н. Да не изброяваме начините да се постави стандарта. Ако вменим на министерството да прави това, мисля че формулировката, която дадохте за препратка към член 5, е напълно достатъчна. Министерството ще ги утвърди и министъра ще ги подпише. Те стават официален документ.
Правилата за добра практика в устава и етичните комисии на фармацевтите ще допълнят разбира се на базата на тези стандарти.
Мисля, че правим разграничени между тези две неща въпреки ,че са свързани помежду си.
Според мен, няма противоречие, освен ако министър Райнов има друго становище.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги не трябва да забравяме, че Министерството на здравеопазването, особено през Агенцията за лекарствата упражнява един невероятен контрол именно на стандартите, които се отнасят за сигурността на здравето на гражданите. Тук става въпрос за стандарти, по-скоро свързани със самата професия. Това не трябва да се регулира от вас. Агенцията по лекарствата контролира как се продават лекарствата? Как се съхраняват. Има специални закони, които вие контролирате. Това е свързано със здравето.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Господин Китов, стандартът е нормата, която трябва да се достигне. Тя се достига при спазване на определени правила. За това стандарта е нещо, което трябва да контролира министерството. Тази комисия, би трябвало да контролира правилата, по които се достига нормата.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Според мен, тази дискусия е малко закъсняла. Ние вече сме приели член 5 и контрола се упражнява от Българския фармацевтичен съюз. Ако искате да се върнем обратно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И се утвърждава от министъра на здравеопазването.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Самите национални стандарти се разработват от Българския фармацевтичен съюз, утвърждават се от министъра и фармацевтичния съюз упражнява повторен контрол.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 5 е казано “целият съюз” без да уточним от кой точно се прави. Тук уточняваме от кой се прави.
Колеги, да преминем към гласуване. Ще помоля да прочетете текста с направените поправки.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 18, алинея 1. “Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете и условието и реда за избирането им се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1.
Първо, разработва и контролира прилагането на Националните стандарти за добра фармацевтична практика утвърдени в член 5, точка 3.
Не се правят промени в точка 2, 3 и 4.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В алинея 3 остава да решим какви да бъдат заседанията – открити или закрити?
ИВАН КОЛЧАКОВ: Необходимо ли е да се регламентира в закона дали да бъдат открити или закрити? Ако се види, че практиката не е добра трябва да се променя закона. Ако е в устава процедурата ще бъде много по-лесна. Има различни членове с различни механизми.
Според мен, ако няма изрични изисквания и необходимост да ги регламентираме в закона да останат в устава да се решават. Практиката ще покаже за видовете заседания.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, стремя се да изхождам от европейската практика. Европейската практика специално в медицината когато се създават стандарти и правила един да има против от обсъждащия форум отново продължава обсъждането. Тук няма нужда заседанията да бъдат закрити.
Няма спор, когато се създават правила, които ще се спазват от всички, в никакъв случай не трябва да бъдат на закрити заседания.
От друга страна, искам да поясня, ако е възможно, че стандартът зависи от определено решение, което ще се вземе съвместно. Например, сега в момента има определен стандарт, по който се продават лекарствата. Представете си, че съсловието и Министерството на здравеопазването утвърди друг стандарт, че лекарствата ще се продават в еднакви опаковки. Фабричните опаковки няма да се допускат. Това е друг стандарт. Стандартът е нещо, което би трябвало да се определи и да бъде еднакво валиден за всички. Когато се определя този стандарт и когато се дискутират всички тези неща, дискусиите следва да бъдат максимално прозрачни.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вашето предложение е за открити заседания. Това е и моето становище.
Професор Минков, приемате ли тезата, че заседанията трябва да бъдат открити?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Приемам.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е свързано публичността.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Необходимо е да се разбере какво става.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Господин председател, необходимо ли е да бъде записано в закона?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние проведохме дебат по този въпрос, може би сте отсъствали. Утре може да се поиска тези неща да бъдат регулирани, така както е в останалите две съсловни организации.
Моля, който е съгласен с направените промени, включително и алинея 3 за открити заседания, да гласува?
- “за” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ВАНЬО ШАРКОВ: Добавката “в условията за реда и избирането” не трябва ли да бъде освен в член 17 и в член 16.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приемаме бележката на доктор Шарков. Ще помоля да бъде отразено.
Член 19.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 19. Алинея 1. Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят с устава на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Комисиите по алинея 1.
Първо, дават експертни становища при поискване от страна на органите по член 8, т. 2 – 5.
Второ, участват в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
Трето, дават предложения за изменения на Етичния кодекс на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 19 се променя така:
Член 19, алинея 1. Временните експертни комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят с устава на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Комисиите по алинея 1.
Първо, дават експертни становища при поискване от страна на органите по член 8, от алинея 1, от точка 2 до точка 5.
Второ, дават предложения за изменения на Етичния кодекс на фармацевта.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, уважаеми колеги днес заседанието на комисията се провежда в един много добър синхрон, за това оттегляме предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги искам да попитам нещо съвсем добронамерено. Какво се разбира под участва в изготвянето на проекти за нормативни актове в областта на фармацията?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Предлагаме, участвам, ако се приеме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие винаги участвате, предлагате, ако се приеме. Това никъде не е записано в закон. Как да запишем в закон, че участвате, предлагате, ако се приеме.
Записали сте “участва в изготвянето на проекти” утре според този закон ще излезе, че експертните комисии участват в изработването на проекти на нормативни и поднормативни актове.
Искам да бъда разбран правилно. По принцип това няма как да бъде записано. Има Съвет по фармация, в който участвате. Когато се обсъждат закони, които се отнасят до тях, трябва Съвета по фармация да изпрати своето становище. Не може да запишем, че експертната комисия участва в изработването на проекти на нормативни актове.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам следната редакция на точка 2. “Дава експертни становища по нормативни актове в областта на фармацията”.
Фактически това мисля, че се спаси съмненията, че може да има твърде агресивна намеса при изготвянето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това може да се запише, защото е тяхно право.
Приемаме редакцията на доктор Руденко Йорданов.
Гласуваме член 19 с направената редакция.
РОСИЦА ДЕРВИЕВА: Редакция на алинея 2, точка 2. “Дава експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 19 с тази поправка, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 20.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 20. Алинея 1. Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по член 8, алинея 1, точка 2, имат право на платен служебен отпуск по член 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а избраните в органите по член 8, точка 3 – 5, в размер до 10 работни дни.
Алинея 2. Отпускът по алинея 1 се заплаща по реда на член 177 от Кодекса на труда.
Алинея 3. Лицата по алинея 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.
Алинея 4. Отпускът по алинея 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платеният годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.
Алинея 5. За отчитане на отпуск по алинея 1 се води специална книга при работодателя.
Няма направени предложения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Всичко е по Кодекса на труда. Какъв е смисълът от този член?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Господин председател, вие сте прав, но такъв текст има и в Закона за лекарския съюз. В техния закон дните са 30, а тук – 15.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Адемов, вие като специалист по тези проблеми какво ще кажете?
ХАСАН АДЕМОВ: Става въпрос за допълнителен отпуск за една категория от точка 3 до точка 5.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За допълнителен отпуск ли става въпрос?
ХАСАН АДЕМОВ: Да.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Това са права на стоматолози и лекари, съответно бяха гласувани и при сестрите със съответните закони. Това бяха при приемането на Закона за съсловните организации. Това е едно от стимулите, които се дават, за да могат да извършват тази организационна дейност. Когато хората, които са избрани ползват допълнителен отпуск. Първо, това не са платени длъжности. Ако някъде има платени длъжности колегията да ги санкционира. Въпросът е, че при другите организации имат тази екстра. Правилно или не, мисля че трябва да спазваме духа на другите закони.
Призовавам да продължим да спазваме духът на законите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, колко човека са на трудов договор при вас?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Засега са четири.
ХАСАН АДЕМОВ: Кодексът на труда урежда единствено и само трудово-правните отношения. Тук става въпрос за свободна професия. Преди малко когато говорих за държавата, не говорих защото съм привърженик на държавата, а точно обратното. В Конституцията е записано, че това е регулирана професия. Включително производството, разпространението и търговията. Така е записано в член 52, алинея 5.
Ако ще говорим за Кодекса на труда, това е свободна професия. След като е свободна професия те нямат регулация по Кодекса на труда.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Четири човека са на трудов договор.
ХАСАН АДЕМОВ: Тук има два вида отпуск. Единият е регламентиран по Кодекса на труда и е от 20 дни.
Вторият отпуск е за 10-те дни. Ако се обединим около това, трябва да бъде записано тук.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След като такъв текст има в останалите законопроекта на съсловните организации трябва да спазим духа на законите.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, тъй като правя аналогия със Закона за съсловните организации и на лекарите по дентална медицина, там като практика е заложена една несправедливост. Обърнете внимание, че става въпрос за служебен отпуск за участие в органите на централно равнище. Основната дейност е в регионите. Виждате ли тук служебен отпуск за регионалните колегии? Няма такъв.
Ще помоля, ако прилагаме този текст той да бъде свързан и с дейността на органите на регионално равнище, защото в противен случай не е справедливо.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Йорданов, когато става въпрос за централните ръководства те се събират на съответните заседания и експертни групи.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Йорданов, погледнете член 31, там е записано.
Моля, който е съгласен с член 20, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел ІІ.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Раздел ІІ. Регионални фармацевтични колегии.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на раздела, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 21.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 21. Алинея 1. Регионалните фармацевтични колегии са местни структури на Българския фармацевтичен съюз с центрове и териториален обхват съгласно приложението.
Алинея 2. Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.
Няма предложения.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще помоля да се уточни регионалните фармацевтични колегии, териториални органи ли са или са местни структури? Останалите два закона на съсловните организации работят с двете понятия. При Закона за лекарите и стоматолозите е записано, че са местни структури. В Закона за сестрите и акушерките е записано, че регионалните колегии са териториални органи. Ще помоля да се уточни какво представляват регионалните и териториалните органи.
Структурата се използва за политическа партия. Политическите партии имат структури. Това е Закон за съсловна организация.
Предлагам да се запише “териториален орган”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, предложението на отдел “Правен” е да се запише “териториален орган”.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според нас, трябва да бъде записано “местни структури”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 21, така както е предложен от вносителите, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 22.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 22. Органи на регионалната фармацевтична колегия са:
Първо, общото събрание на регионалната фармацевтична колегия;
Второ, управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия;
Трето, контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия;
Четвърто, комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична комисия.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 22 да отпаднат точки 3 и 4.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние приехме, че ще има.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Оттегляме предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 22, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 23.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 23, алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се състои от всички членове на регионалната фармацевтична колегия.
Алинея 2. Общото събрани се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в Устава на регионалната фармацевтична колегия.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Кърков и Александър Радославов.
Член 23, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на организацията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, според мен доцент Тодор Кумчев е прав. Не може да има различни устави.
Мисля, че уставът на организацията е по-точно.
Подлагам на гласуване член 23, алинея 1 по вносителите, а алинея 2 по предложението на доцент Тодор Кумчев и група народни представители.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 24.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 24. Алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:
Първо, приема устава и правилниците за работа на органите на колегията;
Второ, приема бюджета на комисията и щ ата на секретариата;
Трето, избира и освобождава председателите и членовете на Управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и определя мандата им;
Четвърто, избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
Пето, приема отчетите за дейността на органите по точка 3 и взема решения по тях;
Шесто, приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;
Седмо, взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на колегията съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на Българския фармацевтичен съюз и собствения си устав.
Алинея 2. Уставът по алинея 1, точка 1 не може да противоречи на устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 24 се правят следните изменения и допълнения:
Член 24. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:
Първо, избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз в съответствие с член 9.
Второ, определя председателят и членовете на Управителния съвет на колегията;
Трето, взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на колегията съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби и устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народния представител Руденко Йорданов:
Член 24, алинея 2, точка 1 се допълва както следва:
Член 24, /2/ точка 1. Приема, изменя и допълва Устава и правилниците за работа на органите на колегията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, тук има противоречия. Регионалната колегия може да изработи правилник за своята дейност, но не може да приеме свой устав.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Предлагам да отпадне.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Бюджета на колегията и щата на секретариата може да се запише. По точка 4 избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Всичко останало може да оттеглим.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В точка 7 на края трябва да отпадне “и собствения си устав”. Алинея 2 става излишна.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Има правилник.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Правилниците за работа на органите на могат да противоречат на устава.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагам да бъде записано: “Правилниците по алинея 1, точка 1 се приемат в съответствие с устава”.
Ще предложа още една редакция по точка 7, на мястото на текста “не действащите в страната закони и подзаконови разпоредби”, а да бъде записано “съгласно действащото законодателство”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Имам въпрос към регистрите може ли регионалната колегия да бъде регистрирана като юридическо лице?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Възможно е, ако се запише изрично в закона, че е отделно самостоятелно юридическо лице.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не е редно да бъде самостоятелно лице.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ние приехме друга философия.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: След като изяснихме, че организацията е едно юридическо лице, предлагам корекция в алинея 1, точка 2 да остане само: “Приема бюджета на колегията”, тъй като щата в този случай не може да се определя от регионалната структура. Тя няма статут на работодател. В този случай работодател може да бъде само ръководството на съсловната организация и те би следвало да назначават всички щатни бройки.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е точно така, защото те са едно юридическо лице.
Искам да кажа, че в Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите изрично е посочено, че те са самостоятелни юридически лица.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, отново става въпрос за философия на закона. В европейските страни и в САЩ, извинявайте, че ги посочвам за пример, но там тежестта е винаги на регионалните и болничните колегии. Там става регулацията съобразно нормите, стандартите и законите на страната. Ние вървим винаги към централизация на нещата. Практиката показва, че у нас много от местните структури на лекарския и стоматологичния съюз не работят на практика. Това не означава, че централното ръководство трябва да се толерира и закона да отиде в тази насока.
Когато говорим за лицензиране на медицински дейности, нещата вървят от законите на страната за взетата специалност към правилата за добра практика и съответните стандарти. Има едно трето лицензиране в самото лечебно заведение. Ако не те лицензират в съответното лечебно заведение нищо, че лицето има лиценз по специалността не може да прави дадена манипулация или дейност. Огромна е отговорността на местните структури. Разбира се, че това създава много проблеми и различни противодействия. Това е въпрос на философия. Ще дадем ви тежест на местната структура. Разбира се, че не трябва нейните правилници да противоречат на устава и на този закон. Това трябва да се знае категорично. Въпросът е, че ние следва да предоставим възможност на местната структура да има своята инициатива и роля в регулацията на професията. Това е моето становище, ако го споделяте.
Ако заложим обратната теза за централизация нещата могат повече да се изкривят, защото само централното ръководство ще бъде това, което дори може да назначава и секретарките.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, ще ви направя една реплика въпреки, че по принцип съм съгласен с вас. Това не се определя с това дали са юридически лица или не са, а с правата, които закона и устава предоставя. Законът и устава предоставят права, които описваме в закона.
Искам да ви попитам какво ще спечелят когато са самостоятелни юридически лица?
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Единственото, което биха могли да спечелят, например ако потърсят финансиране по проект, тогава ще имат много сериозен проблем, защото кандидатстването може да става единствено от юридическото лице – организацията. Ако има такова очакване по-добре е да търсим самостоятелен юридически статут на всяка една регионална структура. Ако няма такова очакване, напълно споделям вашата философия, която би могла да бъде уредена в устава. Ако уставът на организацията предостави достатъчно права на регионалните структури, те няма да имат проблем да ги извършват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, налага се да се върнем към предишния член, за да имаме единно становище по въпроса – да бъдат ли отделни юридически лица или да не бъдат?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според нас, не трябва да бъдат самостоятелни юридически лица, защото нещата ще се усложнят. Ние сме централно ръководство, което трябва да контролира някои неща.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Професор Минков, искам да ви кажа, това че една колегия е юридическо лице в никакъв случай не я прави самостоятелно действаща и независима от централното ръководство. Тук има устав и закон. Този закон трябва да се спазва и съответно устава също следва да се спазва. Както ви каза госпожа Михайлова, създават се възможности за тези регионални колеги, да имат възможност – за придобиване на собственост и придобиване на други финансови средства, например по проекти. Това е едно предимство и защо да не се направи от колегите по места. В никакъв случай те няма да могат да оспорват едни решения на централните органи. Това е недопустимо и в закона е гарантирано.
Според мен, ако преосмислите тази позиция и запишем, че те могат да бъдат юридически лица ще бъде по-добре за организацията.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Господин председател, след като приехме философията на Българския лекарски съюз и на Съюза на стоматолозите в България, предлагам местните структури да бъдат юридически лица.
ХАСАН АДЕМОВ: Това, което каза доцент Щерев е много правилно. Регионализмът е един от основните европейски принципи. Предложението на госпожа Михайлова също е интересно.
Предлагам да се върнем към философията на това, което искаме да направим. В момента правим Закон за съсловните организации. Това е един съсловен закон. Ако им предоставим статут на юридическо лице – да, тези аргументи са хубави, но ако имат собственост навлизат в друг тип отношения.
Моята неяснота по въпроса е, ако им дадем статут на юридически лица да не ги превърнем в търговски субекти. Ако това се направи няма ли да излезем от рамката на самоконтрола, само организацията и само регулацията на съсловието в рамките на съсловния закон.
Доцент Китов е много прав, че дискусията е важна.
Предлагам да помислим и ако трябва да отложим текста. Действително този текст е много важен.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Мисля, че трябва да помислим, тъй като доцент Щерев е прав, че една регулация се прави в този специализиран закон, но всяко юридическо лице веднага започва да действа по правилата на Търговския закон, което означава много сложна материя.
Ние също сме привърженици на децентрализация и регионализъм, но тук регионалните колегии са на ниво областни. Вие разбирате, че този регионализъм не се признава от Европа. За това имаме шест планови региона. Т.е. колегията, която се състои от 5000 човека, след като се раздели на 28 области, структурите стават много малки. Това ще бъдат малки структури на фармацевти, които ако бъдат юридически лица и влезнат в Търговския закон много сложно ще се получи.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Те не са по Търговския закон.-
ИВА СТАНКОВА: Уважаеми господин председател, колеги искам да добавя, че сектора фармация е по-различен отколкото на медиците и стоматолозите. Господин Мръзков е прав дотолкова, доколкото трябва да се адаптират нещата към останалите два. Тъй като естеството на работа е по-различно предлагам да отложим разглеждането на този текст и да помислим много добре върху проблема. Има реалната опасност да излезем извън сферата на философията на това, което правим в момента.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имаме две подобни предложения.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, предлагам да подкрепим колегите и да отложим разглеждането на текста. Апелирам към ръководството на фармацевтичния съюз да помислят повече за съюза, отколкото към контролното ръководство и облекчаване на неговата работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, приемам да отложим текста.
Мисля, че изказването на Иван Колчаков е с най-голямо бъдеще. Ако в момента лекарския съюз и стоматолозите са юридически лица, при всички положения утре ще има икономически регион, което е съвсем друго.
БОРИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Според мен, това че сега регионите са 28, а утре ще станат 6, няма никакъв проблем. Влиза нов закон и на базата на този закон се обединяват.
Въпросът е, тези съсловни организация търговски дружества ли са? Могат ли да развиват търговска дейност? Това, че са юридически лица все още не им дава право да развиват търговска дейност.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Те са юридически лица по Закона за лицата и семейството.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Тъй като аз все още за себе си нямам категорична позиция в каква посока трябва да вървим, напълно споделям философията, която доктор Щерев сподели, че следва да се даде възможност регионалните организации да действат пълноправно. Според мен, няма никаква опасност да действат като търговски дружества. Те ще бъдат регистрирани по силата на този закон, който не им дава права да действат като търговски дружества.
Необходимо е да имаме предвид, че регистрирайки е самостоятелно по силата на този закон могат да приемат устави, в които да въвеждат различни норми и правила, които да бъдат противопосочни.
Предоставим ли възможност за самостоятелна юридическа регистрация във всички случаи регионалните структури ще имат самостоятелност. Дава се право в определени случаи да действат разнопосочно. Ще помоля и този аргумент да се има предвид когато се изработва окончателния вариант, който ще бъде предложен на следващото обсъждане.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо Михайлова, искам да направя една аналогия с Българския лекарски съюз. В Българския лекарски съюз всяка регионална колегия може да бъде юридическо лице. Нито една от колегиите не е започнала да продава захар или олио. Те не могат да го правят. Русенската колегия непрекъснато през близките години противоречеше на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Те са колегия и не са съгласни с ръководството, но те са част от една организация и не могат да отидат и да направят Русенски лекарски съюз. Законът не им позволява това.
От друга страна е много хубаво, че имат собствено становище. Може и друга колегия да се присъедини и да повлияе на централните органи. Тази власт на регионалните колегии създава демократичност в организацията. Централното ръководство се стреми да се съобразява с всяка една от колегиите.
Всяка колегия може да дойде със собствена позиция. Уставът и закона, по който са регистрирани не им позволява да направят крачка в страни от общата теза.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отлагаме член 24. Ако след това приемем, че са юридически лица, ще се върнем от член 21 надолу.
Член 25.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 25. Алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на комисията, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
Алинея 2. При лиса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове,които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.
Предложение на нароните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Кърков и Александър Радославов.
В член 25 се правят следните изменения и допълнения:
Член 25, алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Решенията по член 24, точка 1 се приемат с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на колегията, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
Алинея 2. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.
ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, общото събрани на регионалната колегия се счита за законно, а кой го свиква? При какъв ред и при какви правила? Например, ние се събираме в русенска област в рамките на областта от две общини и решаваме да има общо събрание, а останалите не знаят, защото не е изяснен реда, по който да се обявява.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Управителният съвет ги свиква.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Погледнете член 23, алинея 5.
ТОДОР КУМЧЕВ: Според мен, двата члена са свързани. Предлагам и този член да бъде отложен, тъй като двата члена са свързани. Тук също става въпрос за устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отлагаме член 25.
Глава ІV.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Глава ІV. Членство, права и задължения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на глава ІV, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел І.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Раздел І. Членство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на Раздел І, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 33.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 33, алинея 1. Членството в Българския фармацевтичен съюз възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия.
Алинея 2. Вписването се извършва след подаване на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
Алинея 3. Към заявлението за вписване се прилагат:
Първо, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”;
Второ, документ, удостоверяващ месторабота и стажа на лицето;
Трето, при подновяване на членството – извлечение от регистъра за наложено наказание;
Четвърто, свидетелство за съдимост;
Пето, в случаиет по член 4, алинея 2 – документ за успешно положен изпит.
Шесто, за чужди граждани – документи, удостоверяващи наличието на изискванията на член 5.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 33, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Вписването се извършва след подаване на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочат трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене.
Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
В член 33, алинея 3 се изменя така:
Алинея 3. Към заявлението за вписване се прилагат:
Първо, диплома за завършено висше образование.
Второ, удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.
Трето, диплома за специалност или за научна степен и звание – при наличие на такава.
Четвърто, документ удостоверяващ местоработата и стажа на лицето.
Пето, при подновяване на членството – извлечение от регистъра за наложено наказание.
Шесто, за чужденци – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната и удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.
Седмо, свидетелство за съдимост.
ХАСАН АДЕМОВ: Доцент Китов, искам да задам следния въпрос, относно алинея 3, точка 1 – диплома за завършено висше образование, образователно квалификационна степен “магистър-фармацевт”. Господин Найденов е завършил през 1976 година и в дипломата му е записано “фармацевт”, няма “магистър”. Тези неща приравнени ли са?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, приравнени са.
ХАСАН АДЕМОВ: Ще помоля отдел “Правен” да се произнесе по точка 6 за чужди граждани, защото във връзка със свободното движение на хора.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това не е член 5. Ние приехме един член, който унифицира нещата.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 7, раздел “Втори” и “Трети” от Закона за здравето.

ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е точно така. Искам да задам следните въпроси.
Колеги, ако лицето няма документ удостоверяващ месторабота и стаж, ако има само диплома, защо да не може да кандидатства?
За какво му е свидетелство за съдимост?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е задължително.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Те имат материална отговорност и е задължително да представят свидетелство за съдимост.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Аз завършвам и искам да се впиша в регистъра.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Свидетелството за съдимост показва дали лицето не е лишено от правото да упражнява тази професия. Това е изключително важно.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, свидетелството за съдимост е един нормативен документ, който се иска за какво ли не, а какво означава за упражняване на тази професия принадлежност към една организация. Напълно сте прав относно втория въпрос за документа удостоверяващ местоработата и стажа на лицето. Този документ не е уместен.
При лекарската професия имаме едно изискване, ако повече от пет години не е упражнявал професията си губи правата. След като е така трябва да се запише. Къде е записано? Тук следва да се запише.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Къде е записано когато упражнява професията?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Например, ако един човек е завършил фармация преди десет години. След като подаде всички документи вие го записвате. Той десет години не е упражнявал професията. Имате ли право тогава да го запишете? Когато говорим за чужденци този текст не е прецизен, защото трябва да уточним хора от Европейския съюз и хора извън Европейския съюз. Какво ще стане с тях?
Според мен, всички тези неща подлежат на прецизиране. Ние бихме могли да се изкажем по отношение на това, с което не е съгласен уважавания господин председател за свидетелството за съдимост. Това е въпрос на виждане. Ако приемем, че няма да искаме свидетелство за съдимост няма да бъде записано.
Мисля, че ще бъде голяма грешка, ако не се запише. Ако проведем дебата ще бъде по това отношение. По всичко останало, би трябвало да се предложат нови редакции за този член.
ХАСАН АДЕМОВ: Напълно се съгласявам с доцент Щерев, искам да коментирам свидетелството за съдимост.
Ако доцент Щерев, не дай си боже, има условна присъда, какво свидетелство за съдимост ще му бъде необходимо? Може ли да се впише в регистъра?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да се впише, защо да не може?
ХАСАН АДЕМОВ: Къде е записано, че може. Тук е записано свидетелство за съдимост.
Доцент Китов, ако в една регионална колегия се занесе едно свидетелство за съдимост, в което такова нещо има конфликт на интереси, веднага ще бъде аргумент да не бъдеш вписан и да ти отнемат правото да упражняваш професията, което е нарушение на Конституцията. В член 19 е записано, че всеки има право на стопанска инициатива. Всички тези неща са много сериозно свързани.
Мисля, че този текстове са много лесни. От отдел “Правен” много лесно могат да ни ориентират, защото са записани и в другите закони.
Предлагам да не задълбочаваме дискусията, която по същество е важна.
Господин Найденов, казва че тук става въпрос за материално отговорно лице. Това е другият аргумент. Точно коя формулировка за свидетелството за съдимост трябва да се запише, юристите следва да помогнат.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Когато се регистрира аптека е задължително свидетелството за съдимост. Това нещо се изисква за да упражняваш професията. Без свидетелство за съдимост министерството издава ли разрешение.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Това е за лиценза, а когато започне работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, когато лицето се наема на работа работодателя е длъжен да иска свидетелство за съдимост, но за вписването, защо е необходимо свидетелство за съдимост.
ХАСАН АДЕМОВ: В много закони има такива текстове. Предлагам да помолим колегите от отдел “Правен” да направят справка.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Този въпрос е повдигнат в член 4. Не зная дали се вписвам в обсъждането, но искам да ви кажа, че преди пет години бях във Франция и обсъждах с колеги такъв въпрос. Те ми казаха, че ако има оплаквания от лицето “Х”, което упражнява фармацевтична професия и е постъпила жалба, че е бил жена си, колегията не го приема.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Когато обсъждаме трудовият стаж се оказва, че е свързано с член 5 и трябва да има такъв документ. По какъв начин ще се установи, че е прекъснало, ако няма документ за трудов стаж? Текстът за трудовия стаж би трябвало да остане, защото това кореспондира с член 5.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако лицето е завършило току що?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ако е завършил току що не е записано като задължително условие да има трудов стаж, а да представи документ за трудов стаж. Ще си представи дипломата.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, пледирам да останат и двата текста. Свидетелството за съдимост показва дали лицето не е осъждано или не е осъждано. Ако е осъждано показва за какъв вид престъпление.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Записано е само “осъждано”.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ако е записано, че е осъждано това не предполага ли да бъде дефинирано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 4, алинея 3 е дефинирано.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ако лицето е осъждано от общ характер и не е забранено да заема длъжност, която предполага финансова отговорност, каква е пречката да работи?
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: В свидетелството за съдимост е записано “осъждан” и “не осъждан”. Няма уточнение.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Посечете ми текста, или практиката според, която ако е записано, че е осъждано за престъпление от общ характер това означава ли, че има забрана да заеме тази длъжност.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, ще ви прочета какво сме приели в член 4. Не е прието предложението на вносителите. Приели сме следният текст: “Професията “магистър-фармацевт” на територията на Република България може да се упражнява от магистър-фармацевт, ако отговаря на изискванията на Глава “Седма”, раздел “Втори” и/или раздел “Трети” от Закона за здравето и е вписан в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”. Там няма никакви престъпления”.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Ще помоля да се прочете и текста към, който препращаме.
ХАСАН АДЕМОВ: Препратката е към Законът за здравето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че ще трябва да отложим разглеждането на този текст, за да направим справките.
Обръщам се към отдел “Правен” с молба, разбира се и към експертите на комисията, преглеждайте текстовете. Вижте дали влизат в подобни съображения. Необходимо да бъдем на ясно какво правим, за да не направим проблеми.
Колеги, когато ставаше въпрос в Закона за лечебните заведения за откриването на практиките, тогава бяхме написали да искаме свидетелство за съдимост. Оказа се, че има права и не е належащо да има свидетелство за съдимост. Шест хиляди души трябваше да бъдат разкарани из цяла България за изваждане на свидетелство за съдимост. Колежката е абсолютна права, че там е записано “осъден” или “не осъждан”.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ние сме приели текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приет е, но с друга редакция.
ХАСАН АДЕМОВ: Всичко това се прави с цел, да не дадем възможност някой на базата на този текст субективно да селектира хората, които искат да влязат в регистъра.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Свидетелството за съдимост се издава за срок от шест месеца.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, този който иска лиценз ще предостави свидетелство за съдимост. Ако има четири човека наети работодателя ще поиска свидетелство за съдимост. За кой се прави това? Карате 5 хиляди души да се разкарват за свидетелства за съдимост. Помислете и ще видите, че съм прав.
Ако искате да попълват декларация, че не са осъждани. Народните представители попълват декларации, че отговарят на условията. Ако искате да запишем текст и той да попълва декларация, че отговаря на условията на закона.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Когато правихме Законът за лекарствата, Министерството на финансите изпрати писмо, че тъй като се работи с финансови средства, да се иска свидетелство за съдимост за всички служители.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Колеги, предлагам да направим справка със Закона за лекарското съсловие и да се вземе текста оттам, вместо да измисляме нови правила.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, цитирам текста на член 32, алинея 3, точка 7, според която за вписване в регистъра се изисква свидетелство за съдимост.
Цитирам ви и практиката на вече споменатата русенска колегия, когато отказахме вписване в регистъра на колегията на човек, който беше нанесъл побой на колега преди една година в район на община Ценово. Беше се държал брутално по начин уронващ достойнството на българския лекар. Ние отказахме да го приемем в района на колегията на тези основания. Това не може да бъде формален повод, някой да разиграва някого, защото осъждан може да бъде, но още не е пречка да бъде вписан. Когато се уточни за какво е осъждан, когато се уточни характера на деянието и районната колегия прецени, че този човек не отговаря на изискванията може да има повод да бъде отказано вписване. Той може да обжалва в съда и в крайна сметка да получи това разрешение. Макар и труден този ред е по-справедлив и действащ.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Руденко Йорданов, по принцип съм съгласен. Не е ли по-добре това да става с декларация от лицето. Ако излъже се разбира, че е недобросъвестен.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Съсловната организация не е нито следствие нито съд.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Народните представители записват, че отговарят на условията. Колеги какво ще правим?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Колеги приканвам ви да спазваме приетите правила. Принадлежността към регистъра на Българския фармацевтичен съюз е нещо, което е проверено. За мен това е чиста монета. Този човек, който ми представи, че е регистриран в Българския фармацевтичен съюз, с него могат да се провеждат преговори, да бъде назначаван, може да се наеме на работа и т.н. Тук, би трябвало да има някакви правила за това да не се промъкнат, защото във всяка професия има дори не само недобросъвестни, но има хора с фалшиви дипломи, умствени отклонения и т.н. Когато един човек е откраднал от лекарства, или е продал мостри или редица други неща, които се установени чрез съда като факти, колегията е тази, която трябва да го филтрира. Не зная дали трябва да се вписва специално.
Според мен, това свидетелство за съдимост е голяма тежест. Може би юристите ще кажат дали да бъде декларация или да се опише. Необходимо е да има условия, на които да отговаря този член. Това е гаранция, че вписан в регистъра на Българския фармацевтичен съюз този човек отговаря на някакви условия и стандарти. Това е изключително важно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, 100 на сто съм съгласен с вас, но всички с вас сме избрани отговаряйки на условието само с попълване на една декларация, че отговаряме на условията и не сме осъждани. За да се влезе в съсловна организация също би трябвало да става с декларация, че отговаря на условията. Ако се подпише документ с невярно съдържание се навлиза в много тежки отношения. Това не е ли по-добре?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да кажа защо трябва да има свидетелство за съдимост. Защото, вписването в регионалната колегия ти дава правото да упражняваш професията на територията на страната. Тук е практическото приложение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За да вземете лицензия отново ви искат свидетелство за съдимост.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам, след като има такова разбиране, че действително не трябва да натоварваме колегията с излишно свидетелство за съдимост, за да се впише в регистъра има свидетелство за съдимост. При получаване на лиценз защо трябва да има свидетелство за съдимост?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е съвсем друго.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Ако извърши нарушение през това време? Искам да ви кажа, че за явяване на конкурси за обществени поръчки за всеки конкурс се изважда свидетелство за съдимост. Когато е в рамките на шест месеца в нотариус си заверявам няколко екземпляра и ги представям. Ако през тези шест месеца започне работа вече има свидетелство за съдимост, защо ще изважда второ? Ако не започне след шест месеца трябва отново да се извади. Такова е правилото.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: При записването няма изискване да има стаж. Тогава ще извади свидетелство за съдимост. Не мога да разбера защо трябва да се изважда свидетелство за съдимост толкова пъти?
Това, че е вписан в регистъра му дава основание да не се изважда – добре.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, разбирам вашата логика, не сте направил предложение между първо и второ четене. Имаме текст на вносител и предложение на колеги, които също са възприели, че свидетелството за съдимост е необходимост. Предлагам да оставим свидетелството за съдимост. Това е още един допълнителен филтър. Членството в този съюз е нещо, което е свързано с морални етични категории. Един фармацевт носи отговорност. Той борави със здравето на хората в известен смисъл. Нека да остане свидетелството за съдимост като една допълнителна гаранция, че здравето на хората ще бъде опазено от недобросъвестни.
Предлагам да остане предложението на вносителя.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имаме ли готовност да гласуваме текстовете?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: По алинея 1 трябва да се посочи коя е тази регионална фармацевтична колегия където се извършва вписването.
Предлагам на края на текста да се добави: “на територията, на която магистър-фармацевта упражнява дейността си”.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Защо ограничаваме територията?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Така е записано в останалите закони. Ако не се запише по този начин лицето може да бъде вписано в една колегия, а да упражнява дейността си в рамките на друга. Ако извърши нарушение ще възникне спор, коя колегия трябва да разглежда дейността му.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И господин Константинов има своите основания, защото човек, който не работи, а има диплома има ли право да бъде вписан? Има. Къде ще се запише той?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Извинявайте, но защо спорим по този начин. Напълно логично е човек когато започва работа, да отиде да работи в тази колегия, където работи. Как по някакъв начин ще се осъществява връзка с цялата колегия, ако не е същата колегия, в която работи. За този, който не работи ще бъде по местожителство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Логично е предложението на доцент Щерев.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Алинея 2. “Вписването се извършва след подаване на заявление в колегията по алинея 1”.
Посочено е конкретно къде се подава това заявление, защото до този момент не беше ясно.
Предлагаме в алинея 3, да се направи редакция на точка 1. Да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
Редакция на точка 1: “Дипломата за завършено висше образование с придобита образователно квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Магистър-фармацевт”.
В точка 6, за чуждите граждани, текста да стане идентичен със Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите и да се изисква разрешение за дългосрочно пребиваване и работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е записано в член 4, алинея 2.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е препратка към наредба.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние сме приели друг текст и се получава разминаване. Там няма алинея 2. Ще помоля точка 5 да бъде изчистена.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще се поправи текста.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Ще импровизирам по алинея 1, за която нямам текст пред себе си и с която предпоставяме, че регистрирането става само за работещите.
Предлагам след текста, който беше прочетен да добавим : “…а за не работещите по адресна регистрация”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Смисълът е същият.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Смятам, че ще стане по-ясно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: За не работещите да се запише по постоянен адрес.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре.
Колеги, подлагам на гласуване член 33 с всички корекции.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 10.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 4.
Приема се.
Колеги, доцент Щерев е прав, много отлагаме текста във времето. Трудно правим връзката между текстовете.
Колеги означава ли това гласуване, че се оттегля предложението на колегите Кумчев и Ива Станкова.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттегляме предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Ще помоля колегите от отдел “Правен” когато разглеждаме този закон да бъдат изчистени текстовете и да се вижда къде са препратките.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Искам да направя едно процедурно предложение. По този закон нямаме конфликтни текстове.
Направени са много предложения от доцент Кумчев и останалите колеги, ще помоля да се огледат. От досега приетите текстове вече е ясно, че някои предложения трябва да се оттеглят, а други да се поддържат.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля да се изготвят текстовете така както са приети и да се раздадат на колегите.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател искам да добавя към това, което казахте вие и доцент Щерев, все пак в последния случай не е необходимо Ива Станкова и Мая Манолова непременно да оттеглят предложенията си. Предложенията могат да бъдат приети по принцип, за да уважим техният труд.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Напълно приемам предложението.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Препратките по точка 5 са уредени в случаите на член 4 и ние ги препратихме към член 191 от Закона за здравето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Погледнете препратката в две глави от Закона за здравето на член 4, ако там има текст по отношения на изискванията за съдимост.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Няма такъв текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В Закона за здравето няма такъв текст. В големия член се казва, че няма нужда от свидетелство за съдимост, защо искаме свидетелство за съдимост? Ще помоля тази справка да бъде направена.
Благодаря за участието.
Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието на комисията завърши в 19.00 часа)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/


Това са публикации за e-Club Pharmacist
( https://www.pharmclub.info/e107_plugins/content/content.php?content.36 )