СТАНДАРТНИ ТЕРМИНИ за лекарствени форми, опаковки и пътища за въвеждане (2.1.2006 г.)
по Европейската фармакопея
Краев, неделя 12 февруари 2006 - 00:00:00

Стандартни термини - Лекарствени форми (2005)
Термини на
английски език
Термини на български
език
Anticoagulant and preservative solution for blood Антикоагулант и
консервиращ разтвор за кръв
Bladder
irrigation
Промивка за пикочен
мехур
Buccal tablet Букална таблетка
Cachet Нишестена капсула
Capsule, hard Капсула, твърда
Capsule, soft Капсула, мека
Chewable
tablet
Таблетка за дъвчене
Chewable
capsule, soft
Капсули за дъвчене,
меки
Coated tablet Обвита таблетка
Collodion Колодий
Compressed
lozenge
Таблетка за смучене,
пресована
Concentrate
for cutaneous solution
Концентрат за
дермален разтвор
Concentrate
for gargle
Концентрат за гаргара
Concentrate
for haemodialysis solution
Концентрат за
хемодиализен разтвор
Concentrate
for rectal solution
Концентрат за
ректален разтвор
Concentrate
for solution for infusion
Концентрат за
инфузионен разтвор
Concentrate
for solution for injection
Концентрат за
инжекционен разтвор
Cream Крем
Cutaneous
emulsion
Дермална емулсия
Cutaneous foam Дермална пяна
Cutaneous
liquid
Дермална течност
Cutaneous
paste
Дермална паста
Cutaneous
powder
Дермален прах
Cutaneous
solution
Дермален разтвор
Cutaneous
sponge
Дермална гъба
Cutaneous
spray, powder
Дермален спрей, прах
Cutaneous
spray, solution
Дермален спрей,
разтвор
Cutaneous
spray, suspension
Дермален спрей,
суспенсия
Cutaneous
stick
Дермална пръчица
Cutaneous
suspension
Дермална суспенсия
Dental
emulsion
Дентална емулсия
Dental gel Дентален гел
Dental powder Дентален прах
Dental
solution
Дентален разтвор
Dental stick Дентална пръчица
Dental
suspension
Дентална суспенсия
Dental lacquer Лак за зъби
Dispersible
tablet
Диспергираща се
таблетка
Dispersion Дисперсия
Ear cream Крем за уши
Ear drops,
emulsion
Капки за уши, емулсия
Ear drops,
solution
Капки за уши, разтвор
Ear drops,
suspension
Капки за уши,
суспенсия
Ear drops,
powder and solvent for suspension
Капки за уши, прах и
разтворител за суспенсия
Ear gel Гел за уши
Ear ointment Маз за уши
Ear powder Прах за уши
Ear spray,
emulsion
Спрей за уши, емулсия
Ear spray,
solution
Спрей за уши, разтвор
Ear spray,
suspension
Спрей за уши,
суспенсия
Ear stick Пръчица за уши
Ear tampon Тампон за уши
Ear wash,
emulsion
Промивка за уши,
емулсия
Ear wash,
solution
Промивка за уши,
разтвор
Effervescent
granules
Ефервесцентни гранули
Effervescent
powder
Ефервесцентен прах
Effervescent
tablet
Ефервесцентна
таблетка
Effervescent
vaginal tablet
Ефервесцентна
вагинална таблетка
Emulsion for
infusion
Емулсия за инфузия
Emulsion for
injection
Инжекционна емулсия
Endocervical
gel
Ендоцервикален гел
Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for
solution
Прах
и разтворител за разтвор за ендотрахеопулмонарно инстилиране
Endotracheopulmonary instillation, powder for solution Прах
за разтвор за ендотрахеопулмонарно инстилиране
Endotracheopulmonary
instillation, solution
Разтвор за
ендотрахеопулмонарно инстилиране
Endotracheopulmonary
instillation, suspension
Суспенсия
за ендотрахеопулмонарно инстилиране
Eye cream Крем за очи
Eye drops,
powder and solvent for solution
Капки за очи, прах и
разтворител за разтвор
Eye drops,
powder and solvent for suspension
Капки за очи, прах и
разтворител за суспенсия
Eye drops,
prolonged release
Капки за очи с
удължено освобождаване
Eye drops,
solution
Капки за очи, разтвор
Eye drops,
solvent for reconstitution
Капки за очи,
разтворител за приготвяне
Eye drops,
suspension
Капки за очи,
суспенсия
Eye gel Гел за очи
Eye lotion Лосион за очи
Eye lotion,
solvent for reconstitution
Лосион за очи,
разтворител за приготвяне
Eye ointment Маз за очи
Film-coated
tablet
Филмирана таблетка
Gargle Гаргара
Gargle, powder
for solution
Гаргара, прах за
разтвор
Gargle, tablet
for solution
Гаргара, таблетка за
разтвор
Gastroenteral
emulsion
Стомашно-чревна
емулсия
Gastroenteral
solution
Стомашно-чревен
разтвор
Gastroenteral
suspension
Стомашно-чревна
суспенсия
Gastro-resistant
capsule, hard
Стомашно-устойчива
капсула, твърда
Gastro-resistant
capsule, soft
Стомашно-устойчива
капсула, мека
Gastro-resistant
granules
Стомашно-устойчиви
гранули
Gastro-resistant
tablet
Стомашно-устойчива
таблетка
Gel Гел
Gel for
injection
Инжекционен гел
Gingival gel Гел за венци
Gingival paste Паста за венци
Gingival
solution
Разтвор за венци
Granules Гранули
Granules for
oral solution
Гранули за перорален
разтвор
Granules for
oral suspension
Гранули за перорална
суспенсия
Granules for
syrup
Гранули за сироп
Herbal tea Билков чай
Implant Имплантат
Implantation
chain
Верига за
имплантиране
Implantation
tablet
Таблетка за
имплантиране
Impregnated
dressing
Импрегнирана
превръзка
Impregnated
pad
Импрегниран тампон
Inhalation gas Газ за инхалация
Inhalation
powder
Прах за инхалация
Inhalation
powder, hard capsule
Прах за инхалация,
твърда капсула
Inhalation
powder, pre-dispensed
Прах за инхалация,
предварително дозиран
Inhalation
vapour, capsule
Капсула за инхалация
с пара
Inhalation
vapour, liquid
Течност за инхалация
с пара
Inhalation
vapour, ointment
Маз за инхалация с
пара
Inhalation
vapour, powder
Прах за инхалация с
пара
Inhalation
vapour, solution
Разтвор за инхалация
с пара
Inhalation
vapour, tablet
Таблетка за инхалация
с пара
Instant herbal
tea
Разтворим билков чай
Intestinal gel Гел за прилагане в
червата
Intrauterine
delivery system
Вътрематочна
лекарстводоставяща система
Intrauterine
device
Вътрематочно средство
Irrigation
solution
Разтвор за промивка
Kit for
radiopharmaceutical peparations
Кит за
радиофармацевтичен продукт
Living tissue
equivalent
Еквивалент на жива
тъкан
Lozenge Таблетка за смучене,
отлята
Lyophilisate
for solution for infusion
Лиофилизат за
инфузионен разтвор
Lyophilisate
for solution for injection
Лиофилизат за
инжекционен разтвор
Lyophilisate
for suspension
Лиофилизат за
суспенсия
Lyophilisate
for suspension for injection
Лиофилизат за
инжекционна суспенсия
Medicated
chewing-gum
Лечебна дъвка
Medicated
sponge
Лечебна гъба
Medicated nail
lacquer
Лечебен лак за нокти
Medicated
plaster
Лечебен пластир
Medicated
vaginal tampon
Лечебен вагинален
тампон
Medicinal gas,
compressed
Медицински газ,
сгъстен
Medicinal gas,
cryogenic
Медицински газ,
криогенен
Medicinal gas,
liquefied
Медицински газ,
втечнен
Modified-release
capsule, hard
Капсула с изменено
освобождаване, твърда
Modified-release
capsule, soft
Капсула с изменено
освобождаване, мека
Modified-release
granules
Гранули с изменено
освобождаване
Modified-release
tablet
Таблетка с изменено
освобождаване
Mouth wash Промивка за уста
Mouth wash,
tablet for solution
Промивка за уста,
таблетка за разтвор
Muco-adhesive
buccal tablet
Мукоадхезивна букална
таблетка
Nasal cream Крем за нос
Nasal drops,
emulsion
Капки за нос, емулсия
Nasal drops,
solution
Капки за нос, разтвор
Nasal drops,
suspension
Капки за нос,
суспенсия
Nasal gel Гел за нос
Nasal ointment Маз за нос
Nasal powder Прах за нос
Nasal spray,
emulsion
Спрей за нос, емулсия
Nasal spray,
solution
Спрей за нос, разтвор
Nasal spray,
suspension
Спрей за нос,
суспенсия
Nasal stick Пръчица за нос
Nasal wash Промивка за нос
Nebuliser
emulsion
Емулсия за
пулверизиране
Nebuliser
solution
Разтвор за
пулверизиране
Nebuliser
suspension
Суспенсия за
пулверизиране
Ointment Маз
Ophthalmic
insert
Очна пластинка
Oral drops,
emulsion
Перорални капки,
емулсия
Oral drops,
solution
Перорални капки,
разтвор
Oral drops,
suspension
Перорални капки,
суспенсия
Oral emulsion Перорална емулсия
Oral gel Перорален гел
Oral gum Перорална дъвка
Oral liquid Перорална течност
Oral
lyophilisate
Перорален лиофилизат
Oral paste Перорална паста
Oral powder Перорален прах
Oral solution Перорален разтвор
Oral
suspension
Перорална суспенсия
Orodispersible
tablet
Таблетка,
диспергираща се в устата
Oromucosal
capsule
Капсула за устна
лигавица
Oromucosal
drops
Капки за устна
лигавицa
Oromucosal gel Гел за устна лигавица
Oromucosal
paste
Паста за устна
лигавица
Oromucosal
solution
Разтвор за устна
лигавицa
Oromucosal
spray
Спрей за устна
лигавицa
Oromucosal
suspension
Суспенсия за устна
лигавицa
Pastille Пастил
Periodontal
gel
Периодонтален гел
Periodontal
insert
Периодонтална вложка
Periodontal
powder
Периодонтален прах
Pessary Песар
Pillules Пилули
Plaster for
provocation test
Пластир за
провокационно изпитване
Poultice Лапа
Powder and
solvent for endocervical gel
Прах и разтворител за
ендоцервикален гел
Powder and
solvent for oral solution
Прах и разтворител за
перорален разтвор
Powder and
solvent for oral suspension
Прах и разтворител за
перорална суспенсия
Powder and
solvent for implantation paste
Прах и разтворител за
паста за имплантиране
Powder and
solvent for sealant
Прах и разтворител за
тъканно лепило
Powder and
solvent for solution for infusion
Прах и разтворител за
инфузионен разтвор
Powder and
solvent for solution for injection
Прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Powder and solvent for suspension for injection Прах и разтворител за
инжекционна суспенсия
Powder for
bladder irrigation
Прах за промивка за
пикочен мехур
Powder for
nebuliser solution
Прах за разтвор за
пулверизиране
Powder for
nebuliser suspension
Прах за суспенсия за
пулверизиране
Powder for
oral solution
Прах за перорален
разтвор
Powder for
oral suspension
Прах за перорална
суспенсия
Powder for
rectal solution
Прах за ректален
разтвор
Powder for
rectal suspension
Прах за ректална
суспенсия
Powder for
solution for infusion
Прах за инфузионен
разтвор
Powder for
solution for injection
Прах за инжекционен
разтвор
Powder for
suspension for injection
Прах за инжекционна
суспенсия
Powder for
syrup
Прах за сироп
Pressurised
inhalation, emulsion
Емулсия под налягане
за инхалация
Pressurised
inhalation, solution
Разтвор под налягане
за инхалация
Pressurised
inhalation, suspension
Суспенсия под
налягане за инхалация
Prolonged
release capsule, hard
Капсула с удължено
освобождаване, твърда
Prolonged
release capsule, soft
Капсула с удължено
освобождаване, мека
Prolonged
release granules
Гранули с удължено
освобождаване
Prolonged
release tablet
Таблетка с удължено
освобождаване
Radionuclide
generator
Радионуклиден
генератор
Radiopharmaceutical
precursor
Радиофармацевтичен
прекурсор
Rectal capsule Ректална капсула
Rectal cream Ректален крем
Rectal
emulsion
Ректална емулсия
Rectal foam Ректална пяна
Rectal gel Ректален гел
Rectal
ointment
Ректална маз
Rectal
solution
Ректален разтвор
Rectal
suspension
Ректална суспенсия
Rectal tampon Ректален тампон
Sealant Тъканно лепило
Shampoo Лечебен шампоан
Soluble tablet Разтворима таблетка
Solution for
blood fraction modification
Разтвор за
модифициране на кръвна фракция
Solution for
hemodiafiltration
Разтвор за
хемодиафилтрация
Solution for
haemodialysis
Разтвор за
хемодиализа
Solution for
haemofiltration
Разтвор за
хемофилтрация
Solution for
infusion
Инфузионен разтвор
Solution for
injection
Инжекционен разтвор
Solution for
intravesical use
Разтвор за
интравезикално приложение
Solution for
iontophoresis
Разтвор за йонофореза
Solution for
organ preservation
Разтвор за
съхраняване на орган
Solution for
peritoneal dialysis
Разтвор за
перитонеална диализа
Solvent for
parеnteral use
Разтворител за
парентерална употреба
Solution for
provocation test
Разтвор за
провокационно изпитване
Solution for
skin-prick test
Разтвор за кожно
изпитване чрез убождане
Solution for
skin-scratch test
Разтвор за изпитване
чрез скарификация
Stomach
irrigation
Стомашна промивка
Sublingual
spray
Сублингвален спрей
Sublingual
tablet
Сублингвална таблетка
Suppository Супозитория
Suspension for
injection
Инжекционна суспенсия
Syrup Сироп
Tablet Таблетка
Tablet for
rectal solution
Таблетка за ректален
разтвор
Tablet for
rectal suspension
Таблетка за ректална
суспенсия
Tablet for
vaginal solution
Таблетка за вагинален
разтвор
Toothpaste Паста за зъби
Transdermal
patch
Трансдермален пластир
Transdermal
system
Трансдермална система
Urethral gel Уретрален гел
Urethral stick Уретрална пръчица
Vaginal
capsule, hard
Вагинална капсула,
твърда
Vaginal
capsule, soft
Вагинална капсула,
мека
Vaginal cream Вагинален крем
Vaginal
delivery system
Вагинална
лекарстводоставяща система
Vaginal
emulsion
Вагинална емулсия
Vaginal foam Вагинална пяна
Vaginal gel Вагинален гел
Vaginal
ointment
Вагинална маз
Vaginal
solution
Вагинален разтвор
Vaginal sponge Вагинална гъба
Vaginal
suspension
Вагинална суспенсия
Vaginal tablet Вагинална таблетка
Wound stick Пръчица за рани
Кратки стандартни термини за лекарствени форми (2005)
Термини на
английски език
Термини на български
език
Blood fraction
modifier*
Модификатор на кръвна
фракция*
Capsule* Капсула*
Cutaneous
liquid*
Дермална течност*
Cutaneous
spray*
Дермален спрей*
Dental liquid* Дентална течност*
Ear drops* Капки за уши*
Ear spray* Спрей за уши*
Ear wash* Промивка за уши*
Endotracheopulmonary
instillation*
Ендотрахеопулмонарно
инстилиране*
Enema* Клизма*
Eye drops* Капки за очи*
Gastro-resistant
capsule*
Стомашно-устойчива
капсула*
Gastroenteral
liquid*
Стомашно-чревна
течност*
Inhalation
powder*
Прах за инхалация*
Inhalation
vapour*
Пара за инхалация*
Injection* -
Intravenous
infusion*
Интравенозна инфузия
*
Lozenge* Таблетка за смучене*
Nasal drops* Капки за нос*
Nasal spray* Спрей за нос*
Nebuliser
liquid*
Течност за
пулверизиране*
Oral drops* Перорални капки*
Oral liquid* Перорална течност*
Oromucosal
liquid*
Течност за устна
лигавица*
Pessary* Песар*
Powder for
infusion*
Прах за инфузия*
Powder for
injection*
Прах за инжекция*
Pressurised
inhalation*
Инхалация под
налягане*
Prolonged-release
capsules*
Капсула с удължено
освобождаване*
Sterile
concentrate*
Стерилен концентрат*
Tablet* Таблетка*
Vaginal
capsule*
Вагинална капсула*
Vaginal
liquid*
Вагинална течност*
Стандартни термини - Път на въвеждане (2005)
Термини на
английски език
Термини на български
език
Auricular use Прилагане в ушите
Cutaneous use Прилагане върху
кожата
Dental use Дентално приложение
Endocervical
use
Ендоцервикално
приложение
Endosinusial
use
Прилагане в синусите
Endotracheopulmonary
use
Ендотрахеопулмонарно
приложение
Epidural use Епидурално приложение
Epilesional
use
Прилагане върху лезия
Extraamniotic
use
Екстраамниално
приложение
Gastric use Стомашно приложение
Gastroenteral
use
Гастроентерално
приложение
Gingival use Гингивално приложение
Hemodialysis Хемодиализа
Inhalation use Инхалаторно
приложение
Intestinal use Прилагане в червата
Intraamniotic
use
Интраамниално
приложение
Intraarterial
use
Интраартериално
приложение
Intraarticular
use
Интраартикуларно
приложение
Intrabursal
use
Интрабурсално
приложение
Intracardiac
use
Интракардиално
приложение
Intracavernous
use
Интракавернозно
приложение
Intracerebral
use
Интрацеребрално
приложение
Intracervical
use
Интрацервикално
приложение
Intracoronary
use
Интракоронарно
приложение
Intradermal
use
Интрадермално
приложение
Intradiscal
use
Интрадискално
приложение
Intralesional
use
Интралезийно
приложение
Intralymphatic
use
Интралимфно
приложение
Intramuscular
use
Интрамускулно
приложение
Intraocular
use
Вътреочно приложение
Intraosseous
use
Вътрекостно
приложение
Intrapericardial
use
Интраперикардиално
приложение
Intraperitoneal
use
Интраперитонеално
приложение
Intrapleural
use
Интраплеврално
приложение
Intrasternal
use
Интрастернално
приложение
Intrathecal
use
Интратекално
приложение
Intratumoral
use
Интратуморно
приложение
Intrauterine
use
Вътрематочно
приложение
Intravenous
use
Интравенозно
приложение
Intravesical
use
Интравезикално
приложение
Intravitreal
use
Интравитреално
приложение
Laryngopharyngeal
use
Ларингофарингеално
приложение
Nasal use Назално приложение
Nebulisation
use
Прилагане чрез
пулверизиране
Ocular use Очно приложение
Oral use Перорално приложение
Oromucosal use Оромукозно приложение
Oropharingeal
use
Орофарингеално
приложение
Periarticular
use
Периартикуларно
приложение
Periodontal
use
Периодонтална
употреба
Perineural use Периневрално
приложение
Posterior
juxtascleral use
Задно юкстасклерално
приложение
Rectal use Ректално приложение
Route of
administration not applicable
He е class="font7">приложимо
Skin
scarification
Скарификация
Subconjunctival
use
Субконюнктивално
приложение
Subcutaneous
use
Подкожно приложение
Sublingual use Сублингвално
приложение
Transdermal
use
Трансдермално
приложение
Urethral use Уретрално приложение
Vaginal use Вагинално приложение
Стандартни термини - Опаковки (2005)
Термини на
английски език
Термини на български
език
Ampoule Ампула
Applicator Апликатор
Bag Сак
Barrel Бидон
Blister Блистер
Bottle Бутилка
Box Кутия
Brush Четка
Brush
applicator
Апликатор-четка
Cannula Канюла
Cap Капачка
Cartridge Патрон
Child
resistant closure
Защитена от деца
запушалка
Cup Чашка
Dabbing
applicator
Апликатор-тампон
Dredging
applicator
Апликатор за
посипване
Dredging
container
Опаковка за посипване
Dropper
applicator
Апликатор капкомер
Dropper
container
Опаковка с капкомер
Fixed
cryogenic vessel
Неподвижен криогенен
съд
Gas cylinder Бутилка за газ
High pressure
transdermal delivery device
Трансдермално
устройство под високо налягане
Injection
needle
Инжекционна игла
Injection
syringe
Спринцовка
Jar Банка
Measuring
device
Мерително устройство
Measuring
spoon
Мерителна лъжичка
Metering pump Дозираща помпа
Metering valve Дозиращ вентил
Mobile
cryogenic vessel
Преносим криогенен
съд
Mouth piece Мундщук (Апликатор за
уста)
Multidose
container
Многодозова опаковка
Multidose
container with airless pump
Многодозова
опаковка с херметически затворена помпа
Multipuncturer Апликатор за
мултикожен тест
Nasal
applicator
Апликатор за нос
Nebuliser Пулверизатор
Needle
applicator
Апликатор -иг ла
Nozzle Накрайник
Oral syringe Спринцовка за
перорални форми
Pipette Пипета
Pipette
applicator
Апликатор-пипета
Pre-filled
gastroenteral tube
Предварително
напълнена гастроентерална сонда
Pre-filled pen Предварително
напълнена писалка
Pre-filled
syringe
Предварително
напълнена спринцовка
Pressurised
container
Опаковка под налягане
Prick test
applicator
Апликатор за
изпитване чрез убождане
Sachet Саше
Scarifier Скарификатор
Screw cap Капачка на винт
Single-dose
container
Еднодозова опаковка
Spatula Шпатула
Spray
container
Спрей опаковка
Spray pump Спрей помпа
Spray valve Спрей вентил
Stopper Запушалка
Strip Лента
Tablet
container
Опаковка за таблетки
Tube Туба
Vial ФлаконТова са публикации за e-Club Pharmacist
( https://www.pharmclub.info/e107_plugins/content/content.php?content.12 )