вторник 08 април 2008 - 12:56:25


ОТНОСНО: Проект на решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, изготвен от Министерство на здравеопазването


УВАЖАЕМИ проф. ГАЙДАРСКИ,

С настоящото писмо Управителният съвет на БФС иска да изрази изключителната си загриженост от предложения проект на ЗИД на ЗЛПХМ, с който се отменя законодателно въведения през 2007г. принцип „един фармацевт – една аптека”. С приемането на чл. 222 от ЗЛПХМ законодателят постави на първо място интереса на пациента.
Категорично се противопоставяме на параграф 28 от проекта за ЗИД на ЗЛПХМ, който е в пълно противоречие с обсъжданията и анализите на народните представители при приемането на закона.
През изтеклите няколко месеца бе създадена опозиция от собствениците на вериги от аптеки и сдружения, представляващи интересите им, относно възприетия етичен модел, въпреки че същите не са представителна извадка от съсловието. Още веднъж припомняме, че моделът не е измислен от българските фармацевти, а е взаимстван и се прилага в голяма част от държавите-членки на ЕС (Австрия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Финландия, Германия и още др.). Мнозинството от пациентите в държавите-членки на ЕС ползват качество на фармацевтичните услуги, гарантирано им именно от съществуващия етичен модел. БФС категорично счита, че ако в кратки срокове не се приложи разпоредбата на чл. 222 от ЗЛПХМ, приета преди една година, съсловието и обществото ще приемат, че съществуват лобистки практики, защитаващи корпоративни интереси, което не е в интерес на българския законодател, възприел посочения модел след задълбочен анализ и широко обсъждане през 2007г.
Позицията на БФС е идентична с тази на Фармацевтичната група на Европейския съюз, която твърдо привества въвеждането на етичния модел в България и категорично отстоява неговото практическо реализиране. Относно настроенията за промяна на закона има изпратени писма от Председателя на Фармацевтичната група на ЕС г-н Шмудермайер до Министъра на Външите работи г-жа Г. Грънчарова и до председателя на 40-то Народно събрание г-н Г. Пирински. Съставена е и “Писмена декларация” на Европейския парламент в защита на Европейските фармацевти, съобразена с Директива на 2006/123/ЕС и Доклад 2006/2275 (INI) на Комитета за вътрешен пазар и защита на потребителите, която прилагаме към настоящото писмо.
Публикуваният на интернет страницата на МЗ проект не е поставян за обсъждане, нито е създадена работна група по изработването му, като подхода при изготвянето му е изключително непрозрачен, за разлика от подготовката на проекта на ЗЛПХМ през 2006г.
В заключение, моля, уважаеми проф. Гайдарски, в кратък срок да бъде осъществена среща, на която да обсъдим изготвения от МЗ проект на решение на МС и отпадането или изменението на параграфи 28, 29 и 32 от него.


Прочети още ...

Категории новини