петък 28 април 2006 - 16:52:06
Източник: НЗОК София,27 април 2006 г

Към отчетните форми "Спецификации” да се въведе изискването за прилагане на първичен счетоводен документ „Финансов отчет”, придружен с разпечатка от фискално устройство – фискален бон, като се отмени изискването за прилагане на данъчна фактура. Това прие на заседанието си от 26 март т. г. УС на НЗОК. Установената към момента практика е следната: аптеките, договорни партньори на НЗОК, фактурират стойността на продуктите, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Предлаганата промяна в реда на отчитане е в съответствие със Закона за ДДС и Закона за счетоводството.

Посредством новата форма на отчитане - с въвеждане на изрично изискване за прилагане на разпечатка от фискалното устройство, ще се легализира оборотът на аптеките и ще се гарантира предоставянето на достоверни данни относно крайната продажна цена на продукти, частично реимбурсирани от фонда. Идентифицирането на по-ниски крайни продажни цени на медикаменти, частично заплащани от НЗОК, ще бъде предпоставка за договаряне на по-ниски цени в следващ период. Системата ще гарантира правата на пациента като дава по-голяма яснота за заплащаната цена на медикаментите.

За въвеждане на промяната ще бъдат коригирани договорите с аптеките във връзка с въвеждането на финансов отчет вместо издаваната към момента данъчна фактура при отчитане на реализираните продажби на лекарствени средства.

Мярката ще бъде съгласувана с Националната агенция за приходите, след което ще се премине към процедура по подписване на Анекс към Индивидуалните договори с аптеките - договорни партньори на НЗОК/РЗОК, с цел въвеждане на предложените промени.

Категории новини