петък 21 декември 2007 - 12:35:16


Извлечение от протокол на извънредно заседание на УС на БФС, проведено на 14.12.2007г.

Присъстващи: 8 члена на УС на БФС

Мирослав Ненчев - Председател на УС на БФС, Габриела Вутева - Главен секретар на УС на БФС, Аделина Любенова - Член на УС на БФС , Владимир Джераси - Член на УС на БФС , Велизара Ханджиева - Член на УС на БФС , Галя Тонкова - Член на УС на БФС , Тодор Найденов - Член на УС на БФС , Илия Чорбаджийски - Член на УС на БФС
5 Председатели на УС на РФК към БФС
Мария Лазарова - Председател на УС на РФК гр. Велико Търново , Анжела Мизова - Председател на УС на РФК гр. Пазарджик , Маргарита Филипова - Председател на УС на РФК гр. Варна , Елена Ставракиева - Председател на УС на РФК гр. Смолян , Соня Танева - Председател на УС на РФК София-област ,
4 Представители на УС на РФК към БФС
Васил Маджаров - УС на РФК гр. Пловдив , Даниел Цветков - УС на РФК гр. Разград , Магдалена Христова - УС на РФК гр. Ловеч , Антонина Матеева - УС на РФК гр. Хасково
1 представител на РФК към БФС
Мария Димома-Коцева - РФК София-столична

Гости:
Илия Николов - член на комисията по качество към БФС

Приет дневен ред:

I/ Обсъждане на публикуваната в ДВ „Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти" и приемане на становище и действия на БФС.
II/ Обсъждане на действия на БФС, относно приет на първо четене от Комисията по Здравеопазване към НС законопроект за изменение и допълнение на ЗЛПХМ, в който се предвижда удължаване с една година на гратисния период за пререгистрация на аптеките.
III/ Разни.

По първа точка от дневния ред

Писмо-покана до НЗОК за среща, на която да се договари анекс, с който да се премахнат 8-те % отстъпка, включени в типовите договори на аптеките. Отг. /Мирослав Ненчев, Руен Иванов, София Захариева/;
Становище на БФС до НЗОК, във връзка с необходимостта от промяна на типовите договори на НЗОК с търговците на дребно (аптеките). Същото да се изпрати и от УС на РФК до РЗОК.
Регионалните колегии да призоват управителите на аптеки в съответните региони, персонално да изпратят същото писмо. Отг. Мирослав Ненчев, адв. Пандов, срок 18.12.2007г.
Решение за ефективни действия на несъгласие. Дата 08.01.2007г; затваряне на аптеките; начало 12.00 ч.; препоръчително за 2 часа, но не по-малко от 1 час; на витрините на аптеките да се постави плакат с надпис ПРОТЕСТ и указания за дежурна аптека; дата на поставяне на предупредителния плакат, най-късно до 27.12.2007г. Информацията да бъде оповестена в медиите. Отг. УС на БФС, Председатели на РФК и ПР студио.

По втора точка от дневния ред
Прочети още ...

Категории новини