четвъртък 16 февруари 2006 - 17:36:13
Източник: Министерство на здравеопазването

Комитетът за управление на проект „Реформа в здравния сектор”, чийто председател е министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, на свое заседание взе решение за сключване на договор с консорциум „БУЛ и партньори” (БУЛ, Сивеко и Макаби хелткеър) за доставка и инсталация на национална здравноосигурителна информационна система за нуждите на Националната здравноосигурителна каса.

Проектът „Реформа в здравния сектор”, в рамките на който се изгражда информационната система на НЗОК, се финансира от Световната банка по заемно споразумение с правителството на България. Одобреният договор с консорциум „БУЛ и партньори” е на стойност 3 496 808 евро (без ДДС) и трябва да бъде сключен до месец. Заданието обхваща изграждането и интегрирането на две основни ядра – система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. Срокът на изпълнение на задачата е 21 месеца. Водят се преговори със Световна банка за удължаване на срока на финансирането по договора до края на 2007 г.

Търгът за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК бе проведен съгласно международните процедури, специфицирани от Световната банка в Указания за доставка по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и МАР кредити. В него участваха шест фирми, като за оценка и класиране бе използвана двустепенна тръжна процедура. Решението на Комитета за управление на проекта беше взето след обстойно разглеждане на заключителните доклади от търга. Те бяха представени от двете експертни комисии, които последователно оцениха тръжните предложения и проведоха заключителна инспекция в Румъния и Израел. Единодушната експертна оценка на двете комисии е, че консорциумът има капацитета да изпълни задълженията си по договора. Със средства по проекта ще се осигури техническа помощ на НЗОК за управление и контрол по реализацията на договора.

[Публикувано от Angelov]

Категории новини