сряда 24 март 2010 - 15:32:52
Българският фармацевтичен съюз изразява своето остро недоволство от нарушаването на индивидуалните договори с аптеките от страна на НЗОК. Българските фармацевти, отчитайки сложната икономическа ситуация в страната, проявиха толерантност към здравноосигурителния фонд. Продължаването на неправомерната практика на забавяне на дължимите от НЗОК плащания към аптеките, както и на неплащане на част от дължимите суми, подлагат на сериозен риск възможността за достъп на пациентите с хронични заболявания до лекарствени продукти.

БФС припомня, че голяма част от аптеките влагат собствен финансов ресурс за закупуването на лекарствени продукти, отпускани по договор с НЗОК, а всички аптеки отпускат животоспасяващи и животоподдържащи лекарствени продукти на пациентите без надценка. В следствие на това, аптеките са принудени да сключват договори за кредитиране с търговците на едро и с банките. Аптеките са обвързани с дадените от тях обезпечения, дължат изпълнение на кредитите в срокове и ежемесечно плащат неустойки за забавяне. По този начин аптеките кредитират държавата и заплащат за това лихви по отпуснатите кредити. Стига се до ситуация, при която аптеките с цената на много усилия и заплатени кредити осигуряват отпускането на лекарства на българските пациенти, което е функция на държавата. Държавата от своя страна, с изменение в закона за здравното осигуряване от 2009г. вече не гарантира в обхвата на пакета от дейности, заплащани от бюджета на НЗОК отпускането на лекарствените продукти.

При системно неизпълнение от аптеките на договорите за стоков кредит, търговците на едро ги прекратяват и спират доставките на лекарствени продукти. Същевременно, аптеките са длъжни да поддържат постоянна наличност от лекарствени продукти. От момента на закупуване на лекарствените продукти до заплащането им от НЗОК изминават около 60 дни, при условие, че НЗОК спазва срока по договорите от 30 работни дни. Аптеките отчитат пред НЗОК отпуснатите лекарствените продукти за период от 15 дни. Впоследствие, НЗОК ги заплаща в срок от 30 работни дни от момента на отчитане, ако няма корекции в отчетите. Така реалният срок за заплащане на лекарствата от НЗОК е 60 дни, ако няма закъснение и без да се отчита технологичното време на превода от НЗОК до РЗОК, респективно след това от РЗОК до аптеката (в общия случаи това отнема от 2 до 5 дни, в зависимост от това кога е направен превода).

БФС няколкократно е настоявал пред МЗ за равнопоставеното третиране на всички медицински специалисти, като срокът за плащане от страна на НЗОК към аптеките стане 30 календарни дни, както е уредено в закона за останалите медицински специалисти.Трябва да се подчертае, че за разлика от изпълнителите на медицинска помощ, аптеките не получават заплащане от НЗОК за вложените собствени усилия и труд при отпускането на животоспасяващи и животоподдържащи лекарствени продукти (те са преобладаваща част от отпусканите по НЗОК лекарствени продукти).

Закъснения на плащанията от страна на НЗОК дори с един ден, както и неплащането на част от сумата при последния превод (460 хиляди лева), лишава аптеките от възможността да изпълняват задълженията си по договорите с НЗОК. Поради прогресиращото забавяне на плащанията от страна на НЗОК, аптеките са в невъзможност да отпускат лекарствени продукти на здравноосигурените лица. В резултат, все повече аптеки отказват да сключват договори с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти, а голяма част ще прекратят договорите си. Тези аптеки, които останат договорни партньори на НЗОК, ще бъдат принудени да работят циклично (аптеките ще имат възможност да закупуват и отпускат лекарства само когато НЗОК е заплатила дейностите и съответно - аптеките на доставчиците). Това неминуемо ще създаде огромно напрежение в отношенията между пациенти и магистър-фармацевти и ще рефлектира върху най-уязвимите социални групи, тъй като те не са в състояние да си закупят лекарствените продукти на свободна продажба.

Нерешаването на описаните проблеми в кратък срок ще доведе до невъзможност от страна на аптеките да изпълняват функциите си, което в по-големите населени места ще доведе до обикаляне на пациентите, в търсене аптека, която ще е в състояние да им отпусне полагащите им се лекарствени продукти. В отдалечените и труднодостъпни населени места пациентите ще са принудени да пътуват десетки километри, за да получат необходимите им животоспасяващи и животоподдържащи лекарствени продукти.

БФС алармира обществеността, МЗ и НЗОК, че аптеките не носят отговорност за нарушаване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК.


БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ
ДО ДИРЕКТОРА НА НЗОК Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА

2010_054_24.03.2010_nanev_nacheva_plashtaniya_apteki.zip

Категории новини