СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

сряда 09 април 2008 - 23:31:11
Корпоративни интереси диктуват подготвените промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Непрозрачен проект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина предвижда отмяна на етичния модел на собственост на аптеките, известен като „един фармацевт – една аптека”. В проекта не се отчита, че в Европейския парламент бяха предприети действия за защитата на етичния модел, който е въведен в Австрия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Финландия, Германия и др.


Българският фармацевтичен съюз (БФС) призовава депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазване да не приемат предложените от Министерството на здравеопазването (МЗ) промени в чл. 222 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). С тях се отменя етичния модел на собственост на аптеките, известен като принципа „един фармацевт – една аптека”. Неговата философия е, че аптеките са преди всичко здравни заведения и след това търговски обекти. Именно затова етичният модел предвижда аптеки да могат да се откриват само от магистър-фармацевти и всеки от тях да може да притежава само по един обект.

През изтеклите няколко месеца обаче собствениците на вериги от аптеки и сдружения, представляващи интересите им, проведоха масирани лобистки и популистки кампании срещу етичния модел. Въпреки, че те не са представителна извадка за фармацевтичното съсловие, корпоративните им интереси успяха да прокарат в МЗ предложение за отмяна на принципа „един фармацевт-една аптека”. Публикуваният на страницата на МЗ проект не е поставян за обсъждане, нито е създадена работна група по него, което показва, че процедурата по изготвянето му е изключително непрозрачна. БФС припомня, че за разлика от този проект, действащият в момента ЗЛПХМ бе изготвен след широко обществено обсъждане през 2006г.Българският фармацевтичен съюз смята, че не бива да се пристъпва към каквито и да е изменения на чл. 222 от ЗЛПХМ преди да има окончателно решение на европейските власти относно въвеждането на подобни законови разпоредби в голяма част от страните членки на ЕС като Германия, Франция, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Португалия, Финландия и др. В тези държави, които представляват значителна част от населението на Европа, е въведен етичния модел на собственост върху аптеките и той се подкрепя от националните правителства, тъй като е в полза преди всичко на пациента. Европейската комисия наистина оспорва този модел, но в Европейския парламент бе инициирано приемането на декларация в негова защита, която предстои да бъде гласувана.

Изчакването на разрешаването на този спорен въпрос в рамките на ЕС преди да бъдат предприети каквито и да е промени в българското законодателство е изключително важно. В противен случай, евентуални промени в ЗЛПХМ биха били прибързано решение, оставящо съмнение за надделяване на корпоративните икономически интереси над тези на пациента.

Позицията на БФС е идентична с тази на Фармацевтичната група на ЕС, която твърдо приветства въвеждането на етичния модел в България и категорично отстоява неговото практическо реализиране. Председателят на Фармацевтичната група на ЕС г-н Леополд Шмудермайер и председателите на фармацевтичните организации на редица страни от ЕС изпратиха официални писма до Министъра на Външните работи и до Председателя на Народното събрание.

Мотивите на МЗ за промените в закона са базирани само на икономическата страна на въпроса като се цитира решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в което се твърди, че изискването на чл. 222 ограничава конкуренцията. Проектодекларацията на Европейския парламент обаче е базирана на Директива 2005/36/EО (виж Бележки за редактора) и на схващането, че на първо място в сектора на здравеопазването трябва да се поставят здравето и инитересите на пациента. Според евродепутатите, инициирали приемането на документа, дерегулацията на фармацевтичния сектор може да доведе до липса на аптеки в селските и слабонаселените райони и до ситуация, при която всички аптеки да попаднат в ръцете на няколко големи собственици т.е. точно до монополно положение и ограничаване на конкуренцията. БФС подкрепя тази позиция.гр. София
09.04.2008г.


БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ


ПРИЛОЖЕНО:
1. Писмо от Президента на Австрийския фармацевтичен съюз маг.фарм, Хайнрих Бургасер до Председателя на Народното събрание.
2. Писмена декларация на Европейския парламент за защита на европейските фармацевти, съобразена с Директива 2006/123/ЕС и Доклад 2006/2275 (INI) от Комитета за вътрешен пазар и защита на потребителите.


БЕЛЕЖКИ ЗА РЕДАКТОРА:

Извадка от ДИРЕКТИВА 2005/36/EО гласи:

“(26) Настоящата директива не предвижда координация на всички изисквания за достъп до дейностите в областта на фармацията и за тяхното упражняване.

По-конкретно, географското разпределение на аптеките и монополът в разпространението на лекарства следва да останат в компетентността на държавите-членки. Настоящата директива не засяга законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, забраняващи на търговски дружества упражняване на някои дейности в областта на фармацията или въвеждащи определени условия за упражняването на такива дейности.”