Писмо до МЗ

четвъртък 03 април 2008 - 00:06:10


Писмо до МЗ, относно проект за промяна на ЗЛПХМ и международна подкрепа

Изх. № 79/ 28.03.2008г.

ДО: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ. Д-Р Р.ГАЙДАРСКИ

До Г-н Георги Георгиев Пирински

Председател на Народното събрание на Република България

ДО: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ. Д-Р Р.ГАЙДАРСКИ

ОТНОСНО: Проект на решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, изготвен от Министерство на здравеопазванетоУВАЖАЕМИ проф. ГАЙДАРСКИ,

С настоящото писмо Управителният съвет на БФС иска да изрази изключителната си загриженост от предложения проект на ЗИД на ЗЛПХМ, с който се отменя законодателно въведения през 2007г. принцип „един фармацевт – една аптека". С приемането на чл. 222 от ЗЛПХМ законодателят постави на първо място интереса на пациента.

Категорично се противопоставяме на параграф 28 от проекта за ЗИД на ЗЛПХМ, който е в пълно противоречие с обсъжданията и анализите на народните представители при приемането на закона.

През изтеклите няколко месеца бе създадена опозиция от собствениците на вериги от аптеки и сдружения, представляващи интересите им, относно възприетия етичен модел, въпреки че същите не са представителна извадка от съсловието. Още веднъж припомняме, че моделът не е измислен от българските фармацевти, а е взаимстван и се прилага в голяма част от държавите-членки на ЕС (Австрия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Финландия, Германия и още др.). Мнозинството от пациентите в държавите-членки на ЕС ползват качество на фармацевтичните услуги, гарантирано им именно от съществуващия етичен модел. БФС категорично счита, че ако в кратки срокове не се приложи разпоредбата на чл. 222 от ЗЛПХМ, приета преди една година, съсловието и обществото ще приемат, че съществуват лобистки практики, защитаващи корпоративни интереси, което не е в интерес на българския законодател, възприел посочения модел след задълбочен анализ и широко обсъждане през 2007г.

Позицията на БФС е идентична с тази на Фармацевтичната група на Европейския съюз, която твърдо привества въвеждането на етичния модел в България и категорично отстоява неговото практическо реализиране. Относно настроенията за промяна на закона има изпратени писма от Председателя на Фармацевтичната група на ЕС г-н Шмудермайер до Министъра на Външите работи г-жа Г. Грънчарова и до председателя на 40-то Народно събрание г-н Г. Пирински. Съставена е и "Писмена декларация" на Европейския парламент в защита на Европейските фармацевти, съобразена с Директива на 2006/123/ЕС и Доклад 2006/2275 (INI) на Комитета за вътрешен пазар и защита на потребителите, която прилагаме към настоящото писмо.

Публикуваният на интернет страницата на МЗ проект не е поставян за обсъждане, нито е създадена работна група по изработването му, като подхода при изготвянето му е изключително непрозрачен, за разлика от подготовката на проекта на ЗЛПХМ през 2006г.

В заключение, моля, уважаеми проф. Гайдарски, в кратък срок да бъде осъществена среща, на която да обсъдим изготвения от МЗ проект на решение на МС и отпадането или изменението на параграфи 28, 29 и 32 от него.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Писма от Председателя на Фармацевтичната група на ЕС г-н Шмудермайер до Министъра на Външите работи г-жа Г. Грънчарова и до председателя на Българския Парламент г-н Г. Пирински;

2.Писмена декларация на Европейския парламент за защита на Европейските фармацевти, съобразена с Директива на 2006/123/ЕС и Доклад 2006/2275 (INI) от Комитета за вътрешен пазар и защита на потребителите.

С уважение:

маг. фарм. Мирослав Ненчев

Председател на УС на БФС

*********************************************************

До Г-н Георги Георгиев Пирински

Председател на Народното събрание на Република България

пл. „Народно събрание" №2, София 1169 България

Заглавие: Принципът „един фармацевт – една аптека" в австрийския фармацевтичен сектор

Уважаеми г-н Пирински,

Австрийската камара на фармацевтите носи отговорност за професионалната работа на всички фармацевти/аптекари, независимо дали самонаети или на заплата, които работят в обществените или болнични аптеки в Австрия. Тя е създадена със закона за Камарата на фармацевтите от 1947 година.

Бяхме информирани от нашите български колеги, че в България от известно време се обсъжда принципа „един фармацевт – една аптека". Въпреки че в Австрия този принцип е съпътстван от ограничения върху юридическата форма на фармацевтичните/аптечните дружества и забрана за управление на повече от една аптека, аптеките в Австрия успяха да разширят обхвата на предлаганите от тях услуги и дори да създадат нови работни места.

Към днешна дата 13 567 души се радват на безопасна и привлекателна трудова заетост в австрийските аптеки, което представлява увеличение от 3.1% в сравнение с миналата година.

Нека накратко да обясним защо считаме, че забраната върху притежаването на множество аптеки представлява важен принцип за гарантирането на едни самостоятелни и коректни аптеки, които – според федералната конституция на Австрия – съставляват част от здравната система. Австрийската система на ориентирано съобразно търсенето откриване на аптеки е доказано успешна. Тя не допуска недостатъците на една система на свободно отваряне на аптеки, като например откриването на прекалено много аптеки в гъсто населени райони за сметка на (рядко населените) селски райони. Аптеката е по-скоро здравна институция отколкото търговско предприятие и следователно правилата на свободната и неограничена конкуренция не могат да се прилагат.

Лекарствените продукти са специални продукти, а не обикновени потребителски стоки. Вместо да стимулират употребата на лекарства чрез реклама и така да увеличават продажбите си аптеките се стремят да осигурят оптимално лечение на пациентите си. Друг недостатък на свободното установяване на аптеки е, разбира се, липсата на местни доставчици, които обичайно са малки аптеки с по няколко служители. Това обикновено е съпроводено от негативен ефект върху обществения имидж на аптеките в резултат на растящата необходимост от разширяване на обхвата на вторичните продукти и обхвата на „парафармацевтичните" продукти, увеличение на потреблението на лекарствени продукти както и нарастващо влияние на нефармацевти върху установяването и работата на аптеките.

От наша гледна точка забраната върху притежаването на повече от една аптека предотвратява възможността за създаване на вертикално интегрирани фармацевтични предприятия. Единствената цел на тези вертикално интегрирани фармацевтични предприятия е придобиването на допълнителни облаги при продажбите и дистрибуцията, но за сметка на независимите и коректни аптеки работещи в полза на пациентите си.

Не трябва да се забравя, че вертикалната интеграция между фармацевтичните предприятия и аптеки се съпътства от ограничаване на спектъра от предлагани продукти и услуги. Това може да се види например в Норвегия.

В заключение бихме искали да Ви обърнем внимание, че фармацевтът играе важна роля в системата на общественото здравеопазване, която включва тясната съвместна работа с лекари и пациенти. Фармацевтите предоставят професионално експертно мнение по въпроси свързани със здравеопазването, приготвят, раздават и обясняват правилната употреба на лекарствените продукти. Нещо повече, освен че инструктират пациентите за правилната употреба на лекарствата, фармацевтите ги информират и за неблагоприятните ефекти и потенциалните физиологически и химически взаимодействия. Освен това фармацевтите проследяват здравното състояние на пациентите, за да гарантират, че те се повлияват благоприятно от лекарствата. Предоставянето на всички тези услуги на обществото изисква много време, задълбочени познания и голяма отдаденост на персонала, но също така и една правна система, която дава възможност на фармацевтите да предлагат този спектър от услуги като част от общественото здравеопазване.

Искрено Ваш,

(Маг. Фарм. Хайнрих Бургасер)

Президент

*********************************************************

Европейски парламент:

Писмена декларация за Европейските фармацевти

Четирима италиански членове на Европейския Парламент - Adriana Poli Bortone (UEN - IT), Patrizia Toia (ALDE - IT), Stefano Zappal? (PPE - IT) и Nicola Zingaretti (PSE - IT) – заявиха, че ще поемат водеща роля в защитата на Европейските фармацевти.

Вземайки предвид инициираните процедури за нарушение срещу фармацевтичните услуги в Италия, Австрия, Франция, Испания, Германия и Португалия, те подтикват Комисията да вземе предвид желанието на Парламента и да се признае, че решения, отнасящи се до здравето трябва да бъдат съгласувани с населението на Европа (референдум).

В тяхната декларация членовете на Парламента подчертават, че съгласно изискванията за вътрешния пазар, защитата на Европейската Общност , здравето на гражданите трябва да бъде първостепенно и наблягайки на факта, че Комисията трябва да избере по-демократичен път за въвеждане на реформи от такава първостепенна важност вместо юридически процедури.

To read the written Declaration please click on the following link: -линк-

Превод на български език на Писмена Декларация за защита на Европейските Фармацевти

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 30.1.2008

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласуван с правило (член) 116 от Правила за Процедурата от Адриана Поли Бортон, Патриция Тоя, Стефано Запалла и Никола Зингаретти, относно защита на Европейските фармацевти

Lapse date: 08.05.2008 0013/2008

Писмена Декларация за защита на Европейските Фармацевти

Европейският Парламент,

– имайки предвид Директива 2006/123/EC и Доклад 2006/2275 (INI) от Комитета за вътрешен пазар и защита на Потребителите,

– имайки предвид правило 116 от вътрешните правила за процедурата,

A. и от друга страна член 152 от Договора, установяващ Европейската Общност определящ, че „дейност на Общността в областта на публичното здраве трябва напълно да отразява (взема предвид) отговорностите на страните-членки за организацията и обезпечаването на здравни услуги и лекарска грижа",

B. и от друга страна:

(a)в съответствие с желанието на Парламента, здравните услуги са изключени от обхвата на Директивата услуги на основание на това, че за тях трябва специално обсъждане;

(b)Комисията е инициирала процедури за нарушение срещу фармацевтичните услуги в Италия, Франция, Испания и Австрия;

(c)нарушаването във фармацевтичния сектор би могло да доведе до ситуация, при която всички фармацевти да попаднат в ръцете (бъдат в услуга) само на няколко собственици и до това, че недостига на фармацевти в аптеките в регулирани и икономически по-малко атрактивни сектори на икономиката. Сегашната роля на фармацевтите като стабилно представяне в общността може да бъде изложена на опасност от фактори имащи търговски характер,

1. Подтиква Комисията да съблюдава желанието на Парламента и да се съгласи, че решенията, отнасящи се до здравето трябва да бъдат съгласувани с населението на Европа (може би референдум) и също така като се отчитат изискванията на вътрешния пазар и защитата на Европейската Общност и здравето на европейското население, здравето трябва да бъде първостепенно;

2. Подтиква Комисията да възприеме по-демократичен път за приложение на реформи от такава важност вместо да използва юридически процедури;

3. Инструктира Президента да следва тази декларация заедно с имената и подписите на страните-членки на Парламента.