Становища за откриване на аптеки?

четвъртък 11 октомври 2007 - 23:54:04
Изх. № 69/ 11.10.2007 г.

До: Управителния съвет на БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ,
Представляван от Председателя маг.фарм. Мирослав Ненчев

От: Управителния съвет на РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ – СТОЛИЧНА,
Представляван от Председателя Венелин СапунаровМ О Л Б А

Относно: Предложение за включване на точка в дневния ред на предстоящия извънреден Конгрес на Българския фармацевтичен съюз (БФС)

Уважаеми господа,

Във връзка с предстоящото свикване на извънреден Конгрес на БФС, Ви моля в дневния ред за провеждане на Конгреса да бъде включена следната точка: ''Изменение на Устава на БФС с оглед определяне на компетентен орган на БФС и на съответните Регионални фармацевтични колегии за издаване на становища за откриване на аптеки съгласно чл. 228, ал. 1, т. 9 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина''.
Във връзка със становище на заместник-министъра на Министерство на здравеопазването д-р Емил Райнов с Изх. № 62-00-42 от 7 август 2007 г., приложено към настоящата молба, считаме за целесъобразно да бъде предложено на Конгреса да се гласува изменението на член 4 и член 16, алинея 1 от Устава на БФС. Считаме, че точка 9 на член 4 от Устава на БФС относно функциите на БФС, следва да бъде изменена по следния начин:

''дава становища за откриване на аптеки съгласно действащото законодателство, чрез Управителните съвети на Регионалните фармацевтични колегии”.

Считане, че към алинея 1 на член 16 от Устава на БФС относно компетентността на Управителния съвет на БФС, следва да бъде добавена нова точка 17 със следното съдържание:

''дава становища за откриване на аптеки съгласно действащото законодателство в случай на изрично делегиране на правомощия от страна на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия.”

Предложените по-горе промени считаме за необходими, тъй като разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека биват искани от магистър-фармацевти от цялата страна и издаването на тези становища от един от централните органи на БФС – Управителния съвет води до излишното му натоварване и до прекомерно забавяне на процедурата. Задължение въпросните становища да бъдат издавани от УС на БФС не е предвидено и от чл. 12 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), уреждащ компетенциите на УС на БФС.
В подкрепа на тезата ни са и компетенциите на Управителните съвети на РФК във връзка с вписването на магистър-фармацевтите в регионалните регистри на БФС. Именно Управителните съвети на съответните регионални фармацевтични колегии събират и проверяват необходимите документи и следят за наличието на условията и липсата на пречки за вписване на магистър-фармацевти в регистрите на съсловната организация. Въз основа на събраната и проверена от Управителните съвети на РФК информация, УС на БФС извършва вписване в националния регистър, без да събира и съхранява на свой ред необходимата документация. С оглед на това считаме, че в най-голяма степен целесъобразно би било становището по чл. 228, ал. 1, т. 9 от ЗЛПХМ да бъде издавано от регионалната фармацевтична колегия, на територията на която съответният магистър-фармацевт упражнява дейността си.
[lightbox=https://www.pharmclub.info/e107_files/public/mzsf.jpg|МЗ - писмо||right][/lightbox]
Моля, на основание чл. 10, ал. 5 от Устава на БФС, приложеното към настоящата молба становище да бъде предоставено на регионалните фармацевтични колегии на БФС и да бъде публикувано в официалния сайт на БФС.

Приложение: Становище с Изх. № 62-00-42 от 7 август 2007 г., издадено от зам.министър на Министерство на здравеопазването д-р Емил Райнов


Дата: 11.10.2007 г.
Гр. София

С уважение:_____________

Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на РФК София-Столична