ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

неделя 23 септември 2007 - 18:43:40
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

23.09.2007 г. 11:00 чеаса


Уважаеми колеги,
Нека преди всичко изясним кое наложи провеждането на днешната пресконференция. Много от Вас присъстваха на първата ни пресконференция и са запознати с Програмата ни. За тези от Вас, които отсъстваха, ще си позволя отново да прочета нейната първа точка:
"Подобряване живота на българските граждани. Оптимизиране достъпа на населението до фармацевтични услуги и гарантиране на тяхното качество. Равнопоставеност на пациентите при ползването им."

Целта на днешната пресконференция е за пореден път да алармираме обществото за негативните ефекти, до които ще доведе приемането на изготвената от Министерството на здравеопазването псевдо-социална "Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти".
Едни от основните аргументи на Министерството на здравеопазването за приемане на Наредбата са:
- цените на лекарствените продукти в България са високи и трябва да бъдат намалени;
- търговците на едро и аптеките в България работят с едни от най-високите търговски надценки в Европа и те трябва да бъдат намалени;
- новата наредба ще намали цените на лекарствените продукти, и ще ги направи по–достъпни за населението;
- наредбата защитава обществения интерес.
Мога отговорно да Ви заявя, че ако имаше и минимален шанс с приемането на Наредбата да се реализират последните две твърдения, то БФС щеше твърдо да застане зад предложения от Министерството на здравеопазването проект на Наредба.
Внимателния анализ, който направихме в БФС, на предложения ни за становище проект доказа не само несъстоятелността на горните твърдения, но и очерта негативните ефекти до които ще доведе евентуалното приемане на предложения проект за Наредба:
- достъпът на населението до лекарствени продукти и фармацевтични услуги ще бъде сериозно ограничен, а в определени случай и невъзможен;
- гарантирането на качеството на фармацевтичната услуга ще се окаже невъзможно;
- ефектът върху фармацевтичния сектор в България ще бъде силно негативен;
- ще бъде смачкана една регулирана професия и съвсем скоро това ще доведе до остър недостиг на квалифицирани фармацевтични кадри.
След всичко изброено оставям на Вас да прецените в чий интерес е приемането на Наредбата и с какво тя ще допринесе за постигане целите на "Националната здравна стратегия 2007 – 2013г.".

С уважение:
маг. фарм. Мирослав Ненчев
Председател на УС на БФС


Аудиозапис:
Пресконференция на БФС 23.09.2007

Видеозапис:
Пресконференция на БФС 23.09.2007, част: 1, 2, 3, 4, 5, 6

САМО ФАКТИ

На 10.02.2007г. в гр. София, в съответствие със Закона за съсловна организация на магистър фармацевтите (ЗСОМФ), се учреди БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС). Той обединява всички магистър-фармацевти в Република България и е единствената законово представена съсловна организация на магистър-фармацевтите.
Според ЗСОМФ БФС приема правилата за добри фармацевтични практики и Кодекса за професионална етика, участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
Веднага след учредяването си, с п. изх. №7/ 26.02.2007г. БФС предложи на Министерството на здравеопазването (МЗ) представители за работните групи за изготвяне на проекти на наредби към ЗЛПХМ.
БФС неколкократно представи на МЗ своето становище и експертни анализи относно ефекта от промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата.
Буди смущение фактьт, че като законова съсловна организация БФС не бе допуснат до участие в работната група, изготвяща проекта на Наредбата.
По този повод БФС, освен до МЗ изпрати своето становище и до Президента, Министерския съвет, Комисията по здравеопазване в НС, Министерството на финансите и до председателя на Фармацевтична група на Европейския съюз (PGEU).
На свое заседание, след разглеждане и обсъждане на проекта на Наредба, Висшият съвет по фармация към Министъра на здравеопазването взе решение, с което препоръча на Министъра на здравеопазването да запази съществуващите по действащото законодателство размери на надценки в съответните ценови групи и да инициира действия за редуциране, диференциране или отпадане на ДДС върху лекарствените продукти.
Във връзка с правомощията ни по силата на Закона за нормативните актове на 31.08.2007г., представихме отново становището на БФС по предложения ни от МЗ проект на „Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти” и съответни предложения, обсъдени и съгласувани с представители на производителите, търговците на едро и на дребно от фармацевтичния сектор.
На 20.09.2007г. запознахме и народните представители от Комисията по здравеопазване, със съществува реална опасност чрез подзаконовия нормативен акт да се измени духа и съдържанието на ЗЛПХМ и да се промени волята на върховния орган на законодателната власт.
От стенограмата на заседанието е видно, че и народните представители изразиха своето несъгласие с доста от текстове на проекта на наредба и предложиха на МЗ да го преработи, като включи в работната група и представители на БФС.
Според нас липсата на желание за диалог от страна на МЗ излишно изнервя обстановката, а незачитането на становищата на БФС влияе негативно на качеството на изготвяните от МЗ подзаконови нормативни актове.