Официално писмо до Комисия по здравеопазване на НС

сряда 12 септември 2007 - 13:46:36

изх. №183 / 04.09.2007г

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 40-ТО НС
ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ КИТОВ


УВАЖАЕМИ ДОЦ. КИТОВ,
Във връзка с наше предходно писмо изх. № 102/ 12.07.2007г., с настоящото Ви информираме, че Министерство на здравеопазването е изготвило проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, издавана на основание чл. 260, ал. 1 от ЗЛПХМ.

В проекта на наредбата МЗ не е приело нито едно от предложенията на Българския фармацевтичен съюз, които бяха своевременно представени още през м. юни 2007г. Същевременно, разпоредбите на проекта предвиждат административно и немотивирано цялостно изменение на начина на формиране на цените на ЛП, както по отношение на производители (притежатели на разрешение за употреба), така и по отношение на търговци на едро и на дребно. След разглеждане и обсъждане на проекта на наредба, Висшият съвет по фармация взе решение, с което препоръчва на Министъра на здравеопазването да запази съществуващите по действащото законодателство размери на надценките в съответните ценови групи и да инициира действия за редуциране, диференциране или отпадане на ДДС върху ЛП.

БФС счита, че ако проекта на наредба бъде приет в представения от МЗ вариант, ефектът върху пазара на ЛП и фармацевтичния сектор в Република България ще бъде крайно негативен и реално ще затрудни достъпа на пациентите до лекарствени продукти. След като информира всички компететни органи в РБългария за очакваните отрицателни последствия от приемане на наредбата, УС на БФС изпрати информация и до председателя на Фармацевтична група на Европейския съюз (PGEU).

Във връзка с правомощията ни по силата на Закона за нормативните актове, с наше писмо изх.№ 180 от 31.08.2007г., представихме отново становището на БФС по наредбата и съответни предложения, обсъдени и съгласувани с представители на производителите, търговците на едро и на дребно от фармацевтичния сектор.

С оглед изключително интензивната работа по подготовката и приемането на новия ЗЛПХМ от страна на Комисията по здравеопазването и основополагащото значение на наредбата по чл. 260 от ЗЛПХМ за фармацевтичното съсловие и здравеопазването в България, моля, да включите като част от дневния ред на предстоящите заседания на Комисията по здравеопазването запознаване на народните представители с проекта на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Последното е необходимо, тъй като съществува реална опасност чрез подзаконовия нормативен акт да се измени духа и съдържанието на приетия с общи усилия ЗЛПХМ и да се промени волята на върховния орган на законодателната власт.

Приложено, Ви изпращаме проект на наредбата, изготвен от МЗ без участие на представители на БФС, становището на БФС по проекта и внесените от БФС предложения за допълнение и изменение на съдържанието на проекта.

Като изразяваме увереност в бъдещата ни ползотворна съвместна работа, оставаме в очакване на информация за решението Ви и евентуалната дата на заседанието. Искаме да подчертаем, че поради законовия срок за приемане на наредбата от МС – 13.10.2007г., разглеждането на въпроса е от спешен порядък.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

04.09.2007 г.
гр.София


С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФС:
МАГ.ФАРМ. МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ