ОБРЪЩЕНИЕ НА УС НА РФК-СОФИЯ

петък 31 август 2007 - 02:19:13
ОБРЪЩЕНИЕ НА УС НА РФК-СОФИЯ

ПО ПОВОД НА ПОДГОТВЯНАТА ОТ МЗ
ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗЛПХМ


Уважаеми колеги,


Във връзка с влизане в сила на ЗЛПХМ, Министерството на здравеопазването (МЗ) подготвя нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.
В проекта за тази наредба МЗ променя изцяло концепцията за ценообразуване на лекарствата и налага силно понижаване на надценките на търговец на едро и на дребно (виж таблици 1 и 2). Тази наредба ще доведе до драстични промени във фармацевтичния сектор в България. Ще бъдат засегнати всички нива от веригата: производител, дистрибутор, аптека.

Таблица 1.
Сравнение на надценките за търговец на едро (дистрибутор) в % според сега действащата наредба и новите предложения от МЗ за драстично понижение на надценките
Таблица 2.
Сравнение на надценките за търговец на дребно (аптека) в % според сега действащата наредба и новите предложения от МЗ за драстично понижение на надценките
* намалението на надценките с още 50 % се отнася за всички лекарства, включени в позитивния лекарствен списък, независимо дали се продават по каса или на свободна продажба по рецепта

Надценката не е печалба! Надценката обезпечава нормалния производствен процес при производителя, добрата логистична работа на дистрибутора, издръжката и нормалното функциониране на аптеката. Цялата тази верига от дейности осигурява доброто лекарство снабдяване и грижа за пациента.

Независимо, че МЗ демагогски обявява тези промени като социална политика за намаляване на цените на лекарствата, в крайна сметка ще бъдат засегнати най-силно интересите на пациентите.

Сравнителен анализ за издръжката на различни типове аптеки (както в големите градове, така и в малките населени места) показва, че при така заложените драстични промени в ценообразуването общата сума на разходите по издръжката на аптеките щe надвиши приходите, а това ще доведе до фалит и закриване на много аптеки, основно в по-малките населени места. В резултат, ще се наруши лекарствоснабдяването в малките населени места и пациентите ще бъдат принудени да пътуват до по-големите градове за лекарства.
С тази проекто-наредба МЗ цели да предприеме мерки “на парче”, което ще доведе до понижаване на качеството на здравна помощ и ограничаване на достъпа на пациенти до нея. До този момент гражданите не осъзнават напълно и не могат да си представят до какви последствия ще доведат промените, предвидени от МЗ. Необходима е разяснителна кампания, по време на която да разкрием пред съгражданите си истината за възможностите и начините за понижаване на цените на лекарствата, основно чрез намаляване на ДДС (което е едно от най-високите в Европа), да им обясним нашите намерения и нашата визия. Убедени сме, че интересите на гражданите изискват те да имат в близост достъпна за тях аптека. При отпускане на лекарство, пациентът не трябва да се намира в неизгодно положение поради факта, че живее в по-малък град или село.

Аптеката не е лукс. Съвременният достъп до фармацевтична помощ от страна на ВСИЧКИ нуждаещи се граждани в България не е лукс, а нормален Европейски стандарт.

Не е по-различно положението с аптеките в големите градове. Работата им ще бъде сериозно затруднена. Реинвестицията в евентуална модернизация, ремонт и реконструкция, за да се посрещнат изискванията на Добрата Фармацевтична Практика става невъзможна. От реакциите при разговори с работодатели става ясно, че след въвеждането на наредбата, аптеките ще изпитат големи икономически затруднения. В резултат на това, фармацевтите ще бъдат принудени да предприемат “мерки за икономии” в дейността си. Голяма част от персонала в аптеките (магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и помощен персонал) ще усетят чувствително ефекта от тази мярка върху заплатите си, а друга част за съжаление могат да получат съобщение за прекратяване на трудовите договори.

Методите, чрез които МЗ действа срещу нас ще доведат преди всичко до разбиване на фармацевтичната мрежа в България. Аптеките на много магистър- фармацевти са създадени и развити с цената на дългогодишен труд и за повече от тях са делото на живота им. Държавата е определила изискванията за практикуване на професията фармацевт. Колегите са се съобразявали стриктно и са спазвали правилата, по които трябва да работят аптеките въпреки, че това не е било никак лесно в изминалите трудни години на преход. С предложената наредба МЗ поставя тези хора в ситуация на несигурност и заплаха, тя им казва, че няма нужда от тяхното образование и висока квалификация. В предложенията на наредбите на МЗ не се предвижда заплащането на “такса лаборум”, с което на практика се ликвидира приготвянето на екстемпорална рецептура. За сметка на тези драстични намаления в надценките по фармацевтичната верига, МЗ предлага 5- кратно повишение на таксата за откриване на аптека – от 1000 лв. в момента на 5000 лв. Кой нормален фармацевт може си позволи да направи такава висока инвестиция в откриването на аптека, при условията и в ситуацията на несигурност, в които го поставя МЗ с настоящите наредби?

Ръководството на РФК-София заявява, че твърдо ще стои зад позициите на своите членове. Ние не искаме мълчаливо да наблюдаваме разпадането на фармацевтичната мрежа, загубването на работни места и постепенна ликвидация на професията фармацевт, която навсякъде другаде по света има същия важен и уважаван статут като професията лекар. Ние ще отстояваме интересите на своите членове и на гражданите на Република България за достъпна и качествена здравна помощ.С всички възможни законови средства заедно с вас ще отстояваме да се запазят сега действащите надценки, независимо в какъв списък са лекарствата.

Във връзка с горе изложеното приканваме всички колеги да се подготвят за единни действия свързани с евентуални протести.

Писмото е прието с решение на УС на РФК-София
от 30.08.2007 г.


Изтегли файл: -линк-