ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на РФК СОФИЯ - СТОЛИЧНА на БФС

сряда 25 юли 2007 - 10:56:57
ПОКАНА
за извънредно
ОБЩО СЪБРАНИЕ - ДИСКУСИЯ
на
РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ - СТОЛИЧНА на БФС


Уважаеми членове на РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ - СТОЛИЧНА (по-долу за краткост „РФК - София”), Управителният съвет на РФК - София Ви кани на извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 26.07.2007 г. /четвъртък/ в гр.София, Национален дворец на културата, зала 6, от 18.30 часа (входът за залата е служебен А 3 - от страната на големия паркинг на НДК), при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект за “НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ”, подготвян от МЗ и вземане на становище (решение) за позицията и действията на Колегията по основни въпроси от проектонаредбата, представляващи съществено значение за дейността на членовете на РФК – София (напр.: промяна в ценообразуването, която вместо режима по чл. 6 от действащата в момента Наредба, а именно
(1) Размерът на надценките за търговеца на едро и за търговеца на дребно - 10 на сто, съответно 28 на сто, се добавя към заявената цена на производителя или притежателя на разрешението за употреба, в случай че тя е в границата от 0,01 лв. до 7,00 лв. (ценова група А);
(2) Размерът на надценките за търговеца на едро и за търговеца на дребно - 9 на сто, съответно 25 на сто, се добавя към заявената цена на производителя или на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт, в случай че тя е в границата от 7,01 лв. до 30,00 лв. (ценова група Б) и
(3) Размерът на надценките за търговеца на едро и за търговеца на дребно - 7 на сто, но не повече от 15,00 лв., съответно 20 на сто, но не повече от 30,00 лв., се добавя към заявената цена на производителя или на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт, в случай че тя е над 30,00 лв. (ценова група В), предвижда за лекарствата в позитивния лекарствен списък надценката за търговец на едро да е в размер до 4.5, 4 или 3 на сто и надценката за търговец на дребно в размер до 12.5, 11 или 9 на сто, независимо дали се отпускат по НЗОК или на свободна продажба.
2. Поставяне и обсъждане на въпроси към Управителния съвет на РФК –София.
3. Други

Поканват се да участват всички магистър-фармацевти, които са членове на РФК - София.
За допускане до участие в Общото събрание всеки магистър-фармацевт трябва да представи лична карта.

С уважение:
Маг.фармацевт Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК - София