Конкурс за лого на БФС

събота 24 февруари 2007 - 22:58:03
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

С решение № 6 от 23.02.2007г. УС на БФС обявява конкурс за изработването на лого на Български фармацевтичен съюз
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО НА БФС


ВЪВЕДЕНИЕ

БФС е единствената представителна организация на магистър-фармацевтите в България по смисъла на ЗАКОНА за съсловната организация на магистър – фармацевтите от 2006г. Тя е учредена на 10.02.2007 г. Българският фармацевтичен съюз е съсловна организация на членуващите в него магистър-фармацевти със седалище в гр. София.

Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.Наименованието на Българския фармацевтичен съюз може да се изписва допълнително на английски език като Bulgarian Pharmaceutical Union. БФС притежава кръгъл печат с надпис по периферията „ Български фармацевтичен съюз”.

Българският фармацевтичен съюз представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси, приема правилата за добри фармацевтични практики,участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.

Всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си са длъжни да членуват в БФС. БФС не е правоприемник на нито една подобна организация на магистър-фармацевтите. БФС ще бъде член на Европейската организация на магистър-фармацевтите./ PGEU/

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Изработване на лого, отразяващо и символизиращо БФС, като единна съсловна организация на магистър фармацевтите в България, която представлява и защитава съсловните интересите на членовете си. Логото трябва да визуализира представата за магистър-фармацевтите като лица с висока професионална компетентност и етика, предлагайки качествени фармацевтични услуги.

ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО:

Изработване на лого, отразяващо и символизиращо дейността на магистър фармацевтите и целите на Българският Фармацевтичен съюз, състоящо се от знак и надпис, което ще се използва за изображение върху уебсайтове, интернет банери и бутони, ID-членски магнитни карти, бланки, пликове, визитки, картички, постери, рекламни атрибути, печат и др.

ПРОФИЛ НА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛОГОТО НА БФС:

I-ва група: Маг.фармацевти,упражняващи професията си в България
II-ра група: Български, европейски и други интернационални организации в областта на лекарствоснабдяването и здравеопазването

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛОГОТО:

Проекта за лого трябва да отговаря на следните изисквания:

А. Задължителни :

1. Да бъде конкретна разработка по този проект.

2. Да бъде оригинален авторски проект.

3. Не трябва да има пряка и съществена близост до друг графичен знак .

4.Да показва дейността на фармацевта, която гарантира грижата за здравето на човека.

5. Да бъде семпло, привлекателно и ясно при значително намаление.

6. Да бъде разработен в черно бял и цветен вариант с не повече от два цвята.

7. Да стои добре върху бял фон.

8. Размерът на логото да позволява лесно прочитане на надписа.

9. Върху формата на логото няма ограничение, като се съобразява само формата на печата.

10. Проектът на логото трябва да бъде изработен в една от следните програми за векторна графика:

* Corel Draw (с разширение *.cdr)
* Adobe Illustrator (с разширение *.al или *.eps)

11. Проектът на логото трябва да бъде в размер 1:1 и цветова гама CMYK

12. Всички използвани шрифтове следва да бъдат конвентирани в криви.

13. Логото не трябва да внушава принуда към проституция, расова, културна и религиозна дискриминация, също така да не съдържа нецензурни и порнографски символи ,графики и текстове.

14. Готовият проект на логото трябва да бъде предоставен:

o На посоченият по-долу e-mail, като включва както векторния вариант ,формат *jpg с по-висока резолюция, както и в размер 1:1. Всички варианти да бъдат представени в черно-бял и цветен вид.
o С кратко писмено описание на авторския замисъл в *doc формат. Допускат се за участие до три проекта от един автор.
o С представени трите имена на автора, e-mail адрес, телефони и адрес за връзка
o С декларация, че ако автора бъде класиран на първо място , ще се откаже безусловно от каквито и да е права върху проекта и че тези права ще бъдат прехвърлени на БФС. Автора няма да ги предоставя на трети лица и няма да нарушава автоорските права.
o С декларация за авторство

Б. Препоръчителни

1. Да показва нашата националност
2. Да показва единството на членовете на БФС

3.Да съдържа мото (може и на латински), подчертаващо значимостта и хуманността на професията.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

В конкурса се допуска участието на всички заинтересовани физически лица и фирми от ЕС. В конкурса нямат право на участие лица от ръководните органи на БФС, както и техните роднини.

Ще се приемат само проекти, за които са изпълнени изискванията по т. 14. Проекти, неотговарящи на изискванията, не подлежат на разглеждане .

Краен срок за представяне на проекта на логото – 31 март 2007 г.

Проектите ще се приемат само в електронен вид на e-mail : -имейл-, с потвърждение за получаване.

БФС не носи никаква отговорност за забавени,повредени, непълни и загубени проекти !

Краен срок за оценка на проектите – 15 април 2007 г. Оценката на проектите ще бъде извършена чрез гласуване от членовете на БФС и комисия с представители от УС на БФС и специалист художник.

Критериите за оценяване на представените проекти ще бъдат – концепция, дизайн, нестандартни решения.

Резултатите ще бъдат обявени до 10 дни след крайния срок на конкурса на уебсайта -линк-

Ще бъде премиран само един проект,който е класиран на първо място.

Премията за проекта класиран на първо място ще бъде в размер на 1200 лв.

БФС ще откупи само проекта, класиран на първо място.

С автора на проекта, класиран на първо място, се сключва договор за откупуване на неограничено право и начините за ползване на логото, като му се изплаща хонорара/премия/ в размер на 1200 лв.Заедно с подписване на договора, автора е длъжен да предостави всички файлове на електронен и хартиен носител, включително работните.

Непремираните проекти няма да се връщат на авторите им.

Регистрирането на логото като марка в Патентното ведомство на България ще се извърши от БФС.

Въпроси, свързани с проекта ,моля да се отправят на посоченият e-mail.

Лице за връзка – Руен Иванов.

Настоящата обява ще бъде публикувана на уебсайта -линк-

Успех на всички европейци, които решат да участват в конкурса !