КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2015/2016г.

сряда 09 декември 2015 - 22:24:08
06.12.2015 - 30.01.2016

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж на студентите магистър-фармацевти от ФФ при МУ-София за учебната 2015/2016 година и споразумение между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – гр. София, Фармацевтичен факултет при Медицински университет – гр. Пловдив и Факултет по фармация към Медицински университет – гр. Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов, БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на следните критерии:
1. Аптеката (търговецът на дребно на лекарствени продукти) да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;
2. Дейностите в аптеката и провеждането на преддипломния стаж да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС;
3. Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности:
  • Да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи;
  • Да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК;
  • Да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
  • Да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
  • Да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа на английски език.

4.Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности;
5. Да се определи магистър-фармацевт, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;
6. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на БФС;
7. Контролът върху провеждането на стажа да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно, до 10-то число на следващия месец, изпраща сведение за присъствието на стажантите до ръководителя на стажа към Фармацевтичен факултет при МУ-София, проф. Валентина Петкова, д.ф., Зам.декан на ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията".

Класирането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности посочени в т.3, извършвани от аптеката.

ВАЖНО !
Собствениците на аптеки, които кандидатстват за определяне на бази за преддипломен стаж на студенти магистри по фармация, с акта на регистрация, доброволно се съгласяват обектите да бъдат посещавани от представители на БФС и ФФ, с цел установяване на съответствието с гореописаните правила за времето на провеждане на стажантската програма в рамките на работното време на аптеката.

При отказ за допускане на представители на БФС и ФФ до базите за преддипломен стаж или в случай на установяване на несъответствие с посочените условия, аптеките няма да бъдат допускани за бази за обучение за следващите 3 години.

При установяване на несъответствия, засягащи програмата за провеждане на преддипломен стаж на студентите, БФС ще информира ръководителя на стажа към съответния Фармацевтичен факултет. При съществени несъответствия и решение на Медицинския университет, стажът може да не бъде зачетен.

Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 07.12.2015 г. до 31.01.2016 г.


В случай, че желаете да се включите в кампанията, моля, попълнете регистрационната форма в сайта или натиснете ТУК