РЕКЛАМА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

петък 03 февруари 2006 - 12:27:17
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
София 1504, бул. “ЯнкоСакъзов” № 26, тел. 943-40-46; факс 943-44-87
ЗАПОВЕД №А-05-023
от 26.01.2006 г.

На основание чл. 90а, ал. 1, във връзкас чл. 90 от ЗЛАХМ
РАЗПОРЕЖДАМ:
Телевизия bTV, гр. София, НДК, пл. “България”, ет. 11, даспре незабавно до изясняване на обстоятелствата, излъчването на рекламата на продукта “Шлемник Байкалски”, поради установяване на следните нарушения:
В рекламата на продуктите “Шлемник Байкалски”, излъчена в рекламните блокове на 25.01.2006 г. по телевизия bTV се съдържат твърдения за ефекти при прилагането на горепосочените продукти, внушаващи лечебни свойства и лечебни показания при заболявания у хората, каквито съгласно чл. 3 от ЗЛАХМ имат само лекарствените продукти, което представлява нарушение на чл. 90 от ЗЛАХМ. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на изпълнителния директор на Телевизия bTV, гр. София, НДК, пл. “България”, ет. 11. Настоящата заповед може да се обжалва в 7-дневен срок пред министъра на здравеопазването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ

Същата заповед има и за "НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ"

[Публикувано от А.Краев]