Настоящи публикации НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОН за лекарствата и аптеките в хуманната медицина-Стар до 25.04.2006 г.
(Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2000 г.)
Обн., ДВ, бр. 36 от 18.04.1995 г.; Р[...]
ЗАКОН за малките и средните предприятия
Обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г., изм., бр. 80 от 3.10.2000 г., бр. 92 от 10.[...]
ЗАКОН за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Обн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от [...]
ЗАКОН за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Обн., ДВ, бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в с[...]
ЗАКОН за опазване на околната среда
Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр.[...]
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., в сила от 1.07.1991 г., изм., бр. 25 от [...]
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., в сила от 17.09.1991 г., изм., бр. 24 от[...]
ЗАКОН за лечебните заведения
Обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г., доп., бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 113[...]
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от[...]
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от[...]
Отиди на страница  1 2 3