Архив на Публикации

ЗАКОН за лекарствата и аптеките в хуманната медицина-Стар до 25.04.2006 г. 28 дек 2009
ЗАКОН за малките и средните предприятия 28 дек 2009
ЗАКОН за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти 28 дек 2009
ЗАКОН за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина 28 дек 2009
ЗАКОН за опазване на околната среда 28 дек 2009
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН 28 дек 2009
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация 28 дек 2009
ЗАКОН за лечебните заведения 28 дек 2009
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 28 дек 2009
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 28 дек 2009
ЗАКОН за административните нарушения и наказания 28 дек 2009
ЗАКОН за управление на отпадъците 28 дек 2009
ЗАКОН за висшето образование 28 дек 2009
ЗАКОН за устройство на територията 28 дек 2009
ЗАКОН за храните 28 дек 2009
ЗАКОН за защита на личните данни 28 дек 2009
ЗАКОН за здравето 28 дек 2009
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации 28 дек 2009
КОДЕКС на труда 28 дек 2009
ЗАКОН за здравното осигуряване 28 дек 2009
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 28 дек 2009
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина 28 дек 2009
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите 28 дек 2009
УСТАВ на Български Фармацевтичен Съюз 06 мар 2007
Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България 27 юни 2006
Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39 05 юни 2006