ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите


от veskoto

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., бр. 56 от 20.06.2003 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 7.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., бр. 56 от 20.06.2003 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 7.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;

3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна, и на регламентите на Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения № 1, 2 и 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Растенията и наркотичните вещества се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова - под кодовото им обозначение.

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Препаратите, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.
Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация и промяна на удостоверенията за регистрация, включващи разходи за подготовката им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:

1. приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.
Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е администратор на:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Глава втора

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба, на Изпълнителната агенция по лекарствата и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.
Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години;

2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.
Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.
Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Създават се областни съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съветите по наркотични вещества по ал. 1:

1. разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по т. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 се финансират със средства от държавния бюджет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Общинските съвети на общините, различни от общините по ал. 1, могат да създават общински съвети по наркотичните вещества.
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.

(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.
Глава трета

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от Дирекция "Наркотични вещества", която е звено в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните центрове по здравеопазване. Дирекция "Наркотични вещества" координира и ръководи методически тяхната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп., бр. 55 от 2007 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Комисията по ал. 1:

1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);

2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5, изм., бр. 55 от 2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 6, бр. 55 от 2007 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.

(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Длъжностните лица по ал. 1:

1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;

2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;

3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;

4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;

5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.
Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност" предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.
Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 32а.
Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.
Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.
Глава четвърта

ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.
Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и храните.
Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.
Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
Глава пета

КОНТРОЛ НА ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3

(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.)
Раздел I

Лицензия за дейности
Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 31 от 2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.
Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за издаване на лицензията по ал. 1.
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Търговията на дребно и съхраняването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 31 от 2007 г.) открити по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване, отказ или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 31 от 2007 г.) Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на едноличен търговец или на юридическо лице, при условие, че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.
Чл. 35. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32 и 32а, с изключение на лицензиите за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, се издават за срок три години считано от датата на издаването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп., бр. 55 от 2007 г.) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава заявление за подновяването й по реда на чл. 32 до органа, който я е издал.
Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) В държавните органи по чл. 18а и 32 се водят специални регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В лицензията се посочват:

1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;

2. видът на дейностите и срокът на лицензията;

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;

4. списъкът на наркотичните вещества;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.);

6. видът на отчетност;

7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 55 от 2007 г.) трите имена, данни от личната карта и единния граждански номер на отговорното лице по чл. 34, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2007 г.) В лицензията за търговия на едро и съхраняване на наркотични вещества се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на търговските дружества в лицензията се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на аптеката.
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) За всяка промяна по чл. 39 титулярят на лицензията или упълномощено от него лице подава заявление по реда на чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2, изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества представят в съответния регионален център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 43, ал. 1.
Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) (1) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(6) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(7) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(8) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Държавният орган, издал лицензията по чл. 32 и 32а, я отнема в следните случаи:

1. при нарушаване на изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) След изтичане на 3 години от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) След реабилитирането на лицата по ал. 1, т. 5 те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32.

(5) След прекратяване на предварителното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6, държавният орган, отнел лицензията, я възстановява по искане на лицето.

(6) При отнемането на лицензията или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45б.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.
Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 56 от 2003 г., бр. 55 от 2007 г.) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32 и 32а на едноличен търговец или на юридическо лице, когато:

1. е обявен(о) в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/ изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Отказва се издаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на едноличен търговец или юридическо лице, когато:

1. е обявен(о) в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

(2) Отказва се издаването на лицензия по ал. 1 на магистър-фармацевт, когато срещу него има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или е налице основанието по ал. 1, т. 3.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г.).
Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Отнема се лицензията за търговия на дребно и съхраняването на наркотични вещества на едноличен търговец или на юридическо лице, когато са налице основанията по чл. 43 и е спазена предвидената процедура.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Не се отнема лицензията по ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по чл. 43, ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.
Чл. 45. Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Лицензиите по чл. 32, 32а и чл. 33 се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им по реда на чл. 37, ал. 5;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) по молба на притежателите им, подадена до министъра на здравеопазването;

3. при смърт на магистър-фармацевта, получил лицензия по реда на чл. 34;

4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) при прекратяване на разрешението за производство на лекарства или на разрешението за търговия на едро с лекарства, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) при прекратяването на дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.
Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп., бр. 55 от 2007 г.) В двуседмичен срок от прекратяването на лицензията по чл. 45а, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на едноличния търговец, контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са били осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.

(2) В 5-месечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.
Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Раздел II

Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества

(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.)
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.
Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 55 от 2007 г.) Разрешителното по ал. 1 е лично и не може да се преотстъпва.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества", е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.
Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.
Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.
Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.
Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Забранява се износът и вносът на наркотични вещества в свободните зони и в свободните складове.
Чл. 53. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при митническо направление реекспорт.
Раздел III

Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели

(Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински, научноизследователски и образователни цели за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Не се допуска задържане на наркотични вещества в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.
Раздел IV

Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и притежаването на наркотични вещества
Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 32а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Търговията и съхраняването на наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва след издаване на разрешение по ред, определен с наредбата по чл. 32, ал. 1.
Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.

(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 30 дни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ, издаден от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества" за внос и износ на наркотични вещества.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Документът по ал. 2 се издава на лицето след представяне в Дирекция "Наркотични вещества" на:

1. заявление;

2. документ за самоличност;

3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени продукти по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.
Раздел V

Документация и отчетност
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.
Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.
Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.
Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.
Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответния регионален център по здравеопазване отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.

(2) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната регионална ветеринарномедицинска служба отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването.
Чл. 66. Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.
Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм., бр. 79 от 2005 г.).
Раздел VI

Маркировка и реклама
Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.

(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.
Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.
Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати.
Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.
Чл. 72. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
Раздел VII

Медицински и научни изследвания и обучение
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) За медицински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати, и от прекурсори.

(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност.
Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).
Глава шеста

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.
Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.).
Чл. 79. Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.
Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.
Чл. 81. Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.
Чл. 82. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" чрез своите органи на управление осъществяват международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.
Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.
Глава седма

ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ

ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Държавната агенция за младежта и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По отношение на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се прилагат долечебни и рехабилитационни програми.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.
Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.
Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.
Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 - в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.
Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В осъществяването на долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:

1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години, и

2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

(2) Условията и редът за осъществяване на долечебни и рехабилитационни програми, както и условията и редът за участие в тях се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Рехабилитационните програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:

1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;

2. в амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;

3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрична помощ, когато се провеждат в извъндомашна среда.
Глава осма

ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И

ПРЕКУРСОРИ
Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2, бр. 55 от 2007 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 55 от 2007 г.) Научноизследователските и научноприложните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава за съхраняване в Агенция "Митници" с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.
Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.

(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.
Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.
Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния наблюдаващ прокурор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., бр. 82 от 2006 г.) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници", Дирекция "Наркотични вещества", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
Чл. 96. (1) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция "Митници".

(2) (Предишен текст на чл. 96 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.
Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за разпореждане с тях.

(2) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до прекратяване на наказателното производство, влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават по реда на чл. 95.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените й за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор.
Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Глава девета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ
Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.
Чл. 100. (1) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.
Чл. 101. Който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без разрешително, се наказва с глоба от 1000 до 100 000 лв.
Чл. 102. Който не спазва изискването на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв.
Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв.
Чл. 103. Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 104. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2007 г.) Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества и техните препарати, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.
Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 20 000 до 50 000 лв.
Чл. 105. Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 106. Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 107б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 3, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.
Чл. 108. Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 109. Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 150 000 лв.
Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.

(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.

3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.

3а. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.

4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.

6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

12а. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.

13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 55 от 2007 г.) "Прекурсор" e "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.

15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.

16. "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.

17. "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.

18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.

19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.

20. "Субституираща и поддържаща програма (терапия)" означава дълговременно лечение със законно произведени или внесени препарати (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на злоупотреба с наркотични вещества, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.

22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

23. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Календарна година" е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.

23а. (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) "Внос на наркотични вещества" е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на митническата територия на Република България.

23б. (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) "Износ на наркотични вещества" е всяко физическо напускане на наркотично вещество на митническата територия на Република България.

24. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

25. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

26. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

27. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).

28. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 3 т. 6 се отменя;

б) създава се ал. 4:

"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

2. В чл. 54 се създава ал. 3:

"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

3. В чл. 56 т. 7 се отменя.

4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:

"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

5. В чл. 83 се създава ал. 5:

"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.
§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.
§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".
§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".

2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".

3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 21:

"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";

б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.
§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Полиция" и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.

(2) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Дирекция "Наркотични вещества" на Агенция "Митници".
§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".
§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и продоволствието и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците

(ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 1999 г.) навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

(ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 82 от 2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителна разпоредба
§ 60. (1) Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".

(2) Навсякъде в закона думите "Министерството на търговията и туризма", "министъра на търговията и туризма" и "министърът на търговията и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министъра на икономиката" и "министърът на икономиката".

(3) Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" и "заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието" и "заместник-министър на правосъдието".
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

§ 63. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.

§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция "Митници" в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 66. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок три месеца след получаване на информация по § 65 комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

(ДВ, бр. 79 от 2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Допълнителна разпоредба
§ 49. (1) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите".

(2) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от първа и втора категория на приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите от първа и втора категория на приложение № 4".

(3) Навсякъде в закона думите "веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4 и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат" се заменят съответно с "прекурсорите/ прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4".

(4) Навсякъде в закона думите "вещества от трета категория на приложение № 4" се заменят с "прекурсори от трета категория на приложение № 4".

(5) Навсякъде в закона думите "Министерство на икономиката", "министърът на икономиката", и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерство на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката".
Преходни разпоредби
§ 50. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация.

§ 51. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 са валидни за срока, за който са издадени.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 69. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

(ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. (1) В срок до три месеца от влизане в сила на този закон:

1. Министерският съвет изменя и допълва Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие с този закон;

2. министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 82, ал. 3.

(2) В срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон Министерският съвет приема и министърът на здравеопазването издава другите нормативни актове по прилагането на закона.

§ 20. След изтичане на първите две години от мандата на членовете на комисиите по чл. 103, 107, 259 и 261 по жребий се определят половината от членовете, чийто мандат се прекратява.

§ 21. В срок до една година от влизане в сила на този закон ИАЛ предприема необходимите действия за акредитиране на лабораторията си за контрол на лекарствени продукти и активни вещества от Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 36. До влизането в сила на актовете по § 19 издадените нормативни актове по прилагането на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

(ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 7.10.2007 г.)

.......................................................................
Допълнителна разпоредба
§ 51. Навсякъде в закона думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества", а думите "районните центрове по здравеопазване" и "районен център по здравеопазване" се заменят съответно с "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионален център по здравеопазване".
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 53. Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за рибарството и аквакултурите

(ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

.......................................................................

§ 71. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г. и бр. 31 и 55 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

.......................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)

.......................................................................

§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

.......................................................................
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина Аlpha-метилфентанил Аlpha-метилтиофентанил Амфетамин Ацетил-alpha-метилфентанил Ацеторфин Beta-хидрокси-3-метилфентанил Beta-хидроксифентанил Броламфетамин Дексамфетамин Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET Дезоморфин DMA DMHP DMT DOET Етиламфетамин (N-етиламфетамин) Етициклидин Еторфин Етриптамин Катинон Кетобемидон Кокаинов храст Коноп (марихуана) Концентрат от макова слама Листа от кока Левамфетамин Левометамфетамин (+)-лизергид Макова слама MDMA Мезокарб Мескалин Метамфетамин 4-метиламинорекс 3-метилтиофентанил 3-метилфентанил Меткатинон MMDA МППП (МРРР) N-етил MDA N-хидрокси MDA Опиев мак Опиум Пара-флуорофентанил Парахексил Пепап (Рерар) PMA Псилоцибин Псилоцин (псилотсин) Рацемат на метамфетамин Ролициклидин (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашиш (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашишово масло STP (DOM) Тенамфетамин Теноциклидин Тетрахидроканабинол Тиофентанил ТМА Фенетилин (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хероин (диацетилморфин) и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в тозисписък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат дасъществуват.
Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина Алилпродин Алфамепродин Алфаметадол Алфапродин Алфацетилметадол Алфентанил Анилеридин Ацетилдихидрокодеин Ацетилметадол Безитрамид Бензетидин Бензилморфин Бетамепродин Бетаметадол Бетапродин Бетацетилметадол Глутетимид Декстроморамид Декстропропоксифен Диампромид Диетилтиамбутен Дименоксадол Диметилтиамбутен Димефептанол Диоксафетил бутират Дипипанон Дифеноксилат Дифеноксин (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Дехидроеторфин Дихидроморфин Дротебанол Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин Етилметилтиамбутен Етилморфин Етонитазен Етоксеридин Зипепрол Изометадон Клонитазен Кодеин Кодоксим Кокаин Левометорфан Левоморамид Леворфанол Левофенацилморфан Меклоквалон Метадон Метадон междинен Метаквалон Метазоцин Метилдезорфин Метилдихидроморфин Метилфенидат Метопон Мирофин Морамид междинен Морферидин Морфин Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни деривати Морфин-N-оксид Никодикодин Никокодин Никоморфин Норациметадол Норкодеин Норлеворфанол Норметадон Норморфин Норпипанон Оксикодон N-оксиморфин Оксиморфон Петидин Петидин междинен А Петидин междинен В Петидин междинен С Пиминодин Пиритрамид Проперидин Пропирам Прохептазин Рацеметорфан Рацеморамид Рацеморфан Ремифентанил Секобарбитал Суфентанил Тебаин Тебакон Тилидин (Трамадол, отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Тримеперидин (Трихексифенидил, отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Фенадоксон Феназоцин Фенампромид Феноморфан Феноперидин Фенметразин Фентанил Фенциклидин Флунитразепам Фолкодин Фуретидин Хидрокодон Хидроксипетидин Хидроморфинол Хидроморфон и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в тозисписък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат дасъществуват.
Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2 (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Рискови вещества Алобарбитал Алпразолам Аминорекс (аминоксафен) Амобарбитал Амфепрамон Барбитал Бензфетамин Бромазепам Бротизолам Бупренорфин Буталбитал Бутобарбитал Винилбитал (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Гама-хидроксибутират Делоразепам Диазепам Дихидрокодеин Естазолам Етилов лофлазепат Етинамат Етхлорвинол (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Золпидем Камазепам Катин Кетазолам Клобазам Клоксазолам Клоназепам Клоразепат Клотиазепам Лефетамин Лопразолам Лоразепам Лорметазепам Мазиндол Медазепам Мепробамат Метилфенобарбитал Метиприлон Мефенорекс Мидазолам Ниметазепам Нитразепам Нордазепам Оксазепам Оксазолам Пемолин Пентазоцин Пентобарбитал Пиназепам Пипрадрол Пировалерон Празепам Секбутабарбитал Темазепам Тетразепам (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трамадол Триазолам (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трихексифенидил Фендиметразин Фенкамфамин Фенобарбитал Фенпропорекс Фентермин Флудиазепам Флуразепам Халазепам Халоксазолам Хлордиазепоксид Циклобарбитал и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в тозисписък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат дасъществуват.
Приложение № 4
към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 7.10.2007 г.)
Приложение № 5
към чл. 7, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 7.10.2007 г.)
Приложение № 6
към чл. 35, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 7.10.2007 г.)