ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите


от veskoto

Обн., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., изм., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт" и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и на правилата за добра фармацевтична практика.

(2) Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз.
Чл. 2. (1) Българският фармацевтичен съюз (БФС) е юридическо лице със седалище в София.

(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.
Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.

(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето или на Закона за признаване на професионални квалификации и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.
Глава втора

ФУНКЦИИ
Чл. 5. Българският фармацевтичен съюз:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;

3. приема правилата за добра фармацевтична практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;

4. създава и води национален и регионални регистри на членовете си;

5. налага санкциите, предвидени в този закон;

6. организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в чл. 182 от Закона за здравето;

7. участва със свои представители във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;

8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;

9. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., отм., бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.);

10. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;

11. подпомага своите членове съгласно устава на организацията;

12. извършва други дейности, предвидени в устава на организацията.
Глава трета

УСТРОЙСТВО
Раздел I

Централни органи
Чл. 6. (1) Органи на БФС на национално равнище са:

1. конгрес;

2. управителен съвет;

3. контролна комисия;

4. комисията по етика;

5. комисията по качество.

(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред, определен в устава на организацията.
Чл. 7. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му колегии.

(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 10 членове. Условията и редът за избора им се определят в устава на организацията.

(3) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.
Чл. 8. Конгресът на БФС:

1. приема, изменя и допълва устава на организацията;

2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";

3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество по ред, определен в устава;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество;

5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.
Чл. 9. (1) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.

(2) Конгресът на БФС приема, изменя и допълва устава и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.
Чл. 10. Управителният съвет на БФС се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.
Чл. 11. (1) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца.

(2) Най-малко веднъж на 6 месеца се провежда разширено заседание на управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и членовете на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, които са представители на БФС.
Чл. 12. Управителният съвет на БФС:

1. свиква конгрес;

2. осигурява изпълнението на решенията на конгреса;

3. управлява имуществото на организацията;

4. създава и води националния регистър на членовете си по чл. 5, т. 4 и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира всяка година;

5. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

6. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;

7. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.
Чл. 13. (1) Председателят на управителния съвет на БФС организира и ръководи работата му и го представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Главният секретар на управителния съвет:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира заседанията на управителния съвет;

3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.
Чл. 14. (1) Контролната комисия на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. разглежда докладите по чл. 27, ал. 2, т. 3 и се произнася по тях;

3. представя пред конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията й се канят заинтересованите страни.

(4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.
Чл. 15. (1) Комисията по етика на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1 се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".

(3) Комисията по ал. 1 изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.

(4) Комисията по ал. 1 се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.

(5) Комисията по ал. 1 оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.

(6) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията й се канят заинтересуваните страни.
Чл. 16. (1) Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. разработва и контролира прилагането на правилата за добра фармацевтична практика, утвърдени по реда на чл. 5, т. 3;

2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";

3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;

4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;

5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са открити.
Чл. 17. (1) Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.

(2) Комисиите по ал. 1 дават:

1. експертни становища при поискване от страна на органите по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5;

2. експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;

3. предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.
Чл. 18. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 6, ал. 1, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органите по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 - в размер до 10 работни дни.

(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.

(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.

(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.
Раздел II

Регионални фармацевтични колегии
Чл. 19. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението.

(2) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.
Чл. 20. Органи на регионалната фармацевтична колегия са:

1. общото събрание;

2. управителният съвет;

3. контролната комисия;

4. комисията по етика и качество.
Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се състои от всички членове на регионалната фармацевтична колегия.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.
Чл. 22. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:

1. приема, изменя и допълва устава, правилниците и правилата за работа на органите на колегията;

2. приема бюджета на колегията и щата на секретариата;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и определя мандата им;

4. избира делегати за конгреса на БФС;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;

7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на колегията, съгласно действащото законодателство и устава на БФС.

(2) Уставът, правилниците и правилата по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на БФС.
Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на колегията, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.
Чл. 24. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на колегията.

(2) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания при необходимост.
Чл. 25. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия:

1. ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание и устава;

2. организира и води регистъра на колегията;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БФС, като го поддържа в актуално състояние;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете й наказания по този закон;

9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.
Чл. 26. (1) Председателят на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.
Чл. 27. (1) Контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисията се определят в устава на колегията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и съответствието с устава по чл. 22, ал. 1, т. 1 на взетите от управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред общото събрание на регионалната фармацевтична колегия отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;

3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БФС, или свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете й могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.
Чл. 28. (1) Комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на колегията.

(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на колегията, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика.

(3) Комисията по ал. 1:

1. следи за спазване на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на регионалната колегия.

(4) Членовете на комисията по ал. 1 съставят актовете за установяване на нарушенията по чл. 37 и дават препоръки за отстраняването им.

(5) Заседанията на комисията по етика и качество са открити.
Чл. 29. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 20, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 10 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органа по чл. 20, т. 4 - в размер до 20 работни дни.

(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.

(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.

(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.
Чл. 30. (1) За членове на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните органи:

1. управителен съвет;

2. контролна комисия;

3. комисия по етика;

4. комисия по качество;

5. комисия по етика и качество.

(3) Членовете на органите на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:

1. самите тях;

2. техните съпруг или съпруга;

3. роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;

4. лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители.

(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и в случаите, когато член на органите по ал. 1 има личен финансов интерес от вземаното решение.
Глава четвърта

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Раздел I

Членство
Чл. 31. (1) Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си - по постоянен адрес.

(2) Вписването се извършва след подаване в колегията по ал. 1 на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, съответно личният номер - за чужденец, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";

2. документ за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. извлечение от регистъра за наложено наказание - при подновяване на членството;

5. свидетелство за съдимост;

6. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.);

7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4, прилагат към заявлението за вписване и следните документи: удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и удостоверение за признаване на специализация при наличие на такава, издадени от органа по признаването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, както и документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето.
Чл. 32. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.

(2) При съответствие с изискванията по ал. 1 вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 31.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия изпраща заявление до управителния съвет на БФС за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:

1. неспазване на изискванията по чл. 31, ал. 2 - 6;

2. заличаване на лицето от регистъра на друга регионална фармацевтична колегия - за срока на наказанието.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Отказът по ал. 6 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 13 от 2008 г.) Решенията на управителния съвет на БФС могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 33. (1) В регистрите по чл. 5, т. 4 се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";

4. специалността, научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата;

5. наложените наказания по реда на този закон;

6. други.

(2) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4.

(3) Председателят на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява в едномесечен срок управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.
Раздел II

Права и задължения
Чл. 34. Членовете на БФС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;

2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

3. да бъдат информирани за дейността на БФС;

4. на материална помощ съгласно устава на БФС в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на тяхната смърт;

5. да се ползват от помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;

6. на достъп до информацията, вписана в регистъра.
Чл. 35. Членовете на БФС са длъжни да:

1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

2. спазват правилата за добра фармацевтична практика;

3. спазват устава на БФС и устава на регионалната фармацевтична колегия;

4. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване.
Чл. 36. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.
Глава пета

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 37. Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

1. неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;

2. неспазване на правилата за добра фармацевтична практика.
Чл. 38. За нарушения по чл. 37 на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:

1. порицание;

2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

3. заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години.
Чл. 39. (1) Нарушенията по чл. 37 се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актовете по ал. 1 се съставят от членовете на комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.
Чл. 40. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на съответната регионална фармацевтична колегия.
Чл. 41. (1) Налагането на наказанията по чл. 38 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.

(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 15, 16 и 28 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 37, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.
Чл. 42. Лицата, които по силата на служебните си задължения имат достъп до информация от регистъра на магистър-фармацевтите, са длъжни да не я разгласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.
§ 2. В двумесечен срок от изтичането на срока по § 1 регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии по списъците по § 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални центрове по здравеопазване.
§ 3. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 2 магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната регионална фармацевтична колегия.
§ 4. В едномесечен срок от изтичането на срока по § 3 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз за избор на органи на съюза. Първият конгрес на Българския фармацевтичен съюз се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице.
§ 5. (1) До конституирането на съсловната организация на магистър-фармацевтите по реда на този закон, но не по-късно от 1 февруари 2007 година, Висшият съвет по фармация продължава дейността си в последния състав, определен от министъра на здравеопазването.

(2) Представителите на съсловната организация на магистър-фармацевтите във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването се определят след конституирането на Българския фармацевтичен съюз.
§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 2 след думите "Съюза на стоматолозите в България" се добавя "трима представители на Българския фармацевтичен съюз".

2. В чл. 182:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Съсловните организации на лекарите, на стоматолозите, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти организират, координират, провеждат и регистрират продължаващото медицинско обучение на лекарите, на стоматолозите, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия.";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности могат да участват в провеждането на продължаващото медицинско обучение на лекари, стоматолози и магистър-фармацевти при условия и по ред, определени в договори с Българския лекарски съюз, със Съюза на стоматолозите в България и с Българския фармацевтичен съюз."

3. В чл. 183 се създава ал. 5:

"(5) Магистър-фармацевтите упражняват медицинска професия при условията на ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите."
§ 7. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57 и 68 от 2006 г.) в чл. 330, ал. 2 т. 3 се изменя така:

"3. служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; ".
§ 8. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г.) чл. 324, ал. 2 след думата "лекар" се поставя запетая, а думите "или стоматолог" се заменят със "стоматолог или магистър-фармацевт".
§ 9. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г., бр. 70 и 111 от 2004 г., бр. 37, 76, 85, 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31 и 34 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 68:

а) алинея 6 се изменя така:

"(6) Ръководителите на аптеки на лечебни заведения или на общини трябва да:

1. са дееспособни български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария;

2. отговарят на условията на чл. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;

3. не са лишени от право да упражняват професията на магистър-фармацевт;

4. имат най-малко една година стаж като магистър-фармацевти;

5. не са осъждани за престъпления, свързани с упражняване на професията им, за присвоителни престъпления или за умишлени престъпления срещу личността.";

б) алинея 7 се отменя.

2. В чл. 73, ал. 1 думите "съсловната организация на фармацевтите" се заменят с "Българския фармацевтичен съюз".

3. В чл. 74, ал. 1, т. 2 думите "чл. 68, ал. 6 и 7" се заменят с "чл. 68, ал. 6".

4. В чл. 81, ал. 2, т. 2 думите "чл. 68, ал. 5, 6 и 7" се заменят с "чл. 68, ал. 5 и 6".

5. В чл. 81а, ал. 2 думите "чл. 68, ал. 5, 6, 7 и 8" се заменят с "чл. 68, ал. 5, 6 и 8".
§ 10. В Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 32:

а) алинея 4 се изменя така:

"(4) Лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето. ";

б) създава се ал. 5:

"(5) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на ССБ, на лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред."

2. Създава се чл. 36а:

"Чл. 36а. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика."
§ 11. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11, ал. 1, т. 2 след думата "специалисти" се добавя "предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник".

2. В чл. 35:

а) алинея 4 се изменя така:

"(4) Медицинските сестри и акушерките, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.";

б) създава се ал. 5:

"(5) Вписването в регистъра на регионалната колегия на медицинските сестри и акушерките, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред."

3. Създава се чл. 39а:

"Чл. 39а. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл. 8, т. 5. "Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 август 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

(ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 16. (1) Магистър-фармацевти, които са получили разрешение за откриване на аптека като еднолични търговци, лечебните заведения, както и общините, които отговарят на условията по чл. 222, ал. 5, получили разрешение за откриване на аптека по реда на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, осъществяват дейността си въз основа на издадените им разрешения.

(2) Извън случаите по ал. 1 заварените към влизането в сила на този закон аптеки привеждат дейността си в съответствие с изискванията му в срок до една година от влизането в сила на закона.

(3) Лицата, осъществяващи търговия на дребно с лекарствени продукти, получили разрешение за откриване на аптека по реда на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, подават в срока по ал. 2 в Министерството на здравеопазването заявление по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, за пререгистрация в съответствие с изискванията на този закон, към което прилагат:

1. заверено копие от съдебно решение за регистрация;

2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

3. копие от издаденото по реда на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина разрешение за откриване на аптека;

4. документ за еднократно платена такса в размер 100 лв.

(4) В срока по ал. 2 магистър-фармацевтите, получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по реда на чл. 33 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, подават едновременно с документите по ал. 3 заявление за промяна в издадената лицензия. В заявлението се посочва номерът на лицензията за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

........................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за признаване на професионални квалификации

(ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 8.02.2008 г.)

........................................................................

§ 15. (1) Подзаконовите и другите актове по прилагането на закона се издават в едномесечен срок от влизането му в сила.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените актове по прилагането на отменените с § 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 разпоредби се прилагат, доколкото не му противоречат.

........................................................................
Приложение
към чл. 19, ал. 1
Седалища и райони на регионалните фармацевтични колегии
1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев,Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни,Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, МалкоТърново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчидол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена,Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово,Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол,Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич - град, Добричка,Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. Кърджали: общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали,Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил,Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян,Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,Левски, Кнежа, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки,Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря,Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил,Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливополе, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра,Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане,Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец,Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево,Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина,Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец,Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп,Чавдар, Челопеч.
24. Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък,Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. Хасково: общини Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово,Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли,Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан,Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.