УСТАВ на Български Фармацевтичен Съюз


от admin Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.49}

Приет на Първия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 10 февруари 2007 год. в гр. София съгласно изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. „Държавен вестник”, бр. 75 от 12 септември 2006 г.)


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския фармацевтичен съюз (наричан по-долу „БФС” или „Съюза”). Уставът е изготвен и приет на първия Конгрес на БФС, проведен на 10 февруари 2007 г. в гр. София в съответствие с изискванията на на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. „Държавен вестник”, бр. 75 от 12 септември 2006 г.)
(2) Българският фармацевтичен съюз е съсловна организация на членуващите в него магистър-фармацевти.

Чл. 2. (1) Българският фармацевтичен съюз е юридическо лице, отделно от своите членове и от регионалните фармацевтични колегии, със седалище в гр. София.
(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.
(3) Наименованието на Българския фармацевтичен съюз може да се изписва допълнително на английски език като Bulgarian Pharmaceutical Union.
(4) Българският фармацевтичен съюз се учредява за неограничен период от време.
(5) Българският фармацевтичен съюз притежава печат с надпис по периферията „Български фармацевтичен съюз”.

Чл. 3. (1) В БФС съюз членуват магистър-фармацевти, които упражняват професията си.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.

ГЛАВА ВТОРА
ФУНКЦИИ


Чл. 4. Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
3. приема правилата за добри фармацевтични практики, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
4. създава и води национален и регионални регистри на членовете си;
5. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
6. организира, коодинира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в Закона за здравето;
7. участва със свои представители във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;
8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
9. дава становища за откриване на аптеки съгласно действащото законодателство;
10. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
11. издава печатни издания;
12. подпомага своите членове;
13. извършва други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ТРЕТА
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Раздел I
Централни органи


Чл. 5. (1) Органи на БФС на национално равнище са:
1. Конгрес;
2. Управителен съвет;
3. Контролна комисия;
4. Комисия по етика;
5. Комисия по качество.
(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по решение на УС.

1. Конгрес на БФС. Състав
Чл. 6. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му фармацевтични колегии (РФК).
(2) Членовете на централните ръководни органи на БФС и предеседателите на РФК могат да присъстват на конгреса.
(3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство 1 -/един/ делегат на 10-/десет/ членове. Всеки представител има право на един глас.
(4) Редът за избор на представителите по ал. 1 се определя от уставите на съответните РФК с явно или тайно гласуване съобразно решение на общото събрание на РФК.
(5) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е 3 - /три/ години.
(6) Представителите на регионалните фармацевтични колегии участват в Конгреса на БФС лично.
(7) Представителите на регионалните фармацевтични колегии удостоверяват самоличността си и правомощията си с документ за самоличност и протокол от ОС на съответната регионална колегия за неговия избор.


Председател и секретар
Чл. 7. Работата на Конгреса на БФС се ръководи и организира от председател и секретариат.
Компетентност
Чл. 8. Конгресът на БФС:
1. приема, изменя и допълва Устава на организацията;
2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";
3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество;
4. приема отчетите за дейността на централните ръководни органи на БФС;
5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.
Чл. 9. (1) Решенията на Конгреса, и на централните ръководни органи на БФС, са задължителни за РФК и за членовете на БФС.
(2) Решенията на Конгреса на БФС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изрично.
Провеждане и свикване
Чл. 10. (1) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на 3 (три) години. Извънреден конгрес може да се свиква в периода между редовните конгреси.
(2) Конгресът на БФС се свиква с писмена покана, публикувана в Държавен вестник и в централен ежедневник.
(3) Времето от публикацията на поканата в Държавен вестник и централния ежедневник до откриване на Конгреса не може да бъде по-малко от един месец.
(4) Поканата за свикване съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневният ред на Конгреса.
(5) Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Конгреса, се предоставят на РФК и се публикуват в официалния сайт на БФС най-късно до две седмици преди датата на Конгреса.
(6) Конгресът разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред.

Чл. 11. (1) Извънредно заседание на Конгреса на БФС се свиква:
1. по решение на Управителния съвет (УС) на БФС;
2. по искане на повече от ½ /една втора/ от делегатите на конгреса, отправено писмено до УС на БФС;
3. по искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на БФС, отправено писмено до УС на БФС;
(2) В двумесечен срок от искането по т. 2 или т. 3 от предходната алинея Управителният съвет на БФС е длъжен да свика Конгреса.
Кворум
Чл. 12. (1) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на 2/3 (две трети) от избраните представители на регионалните фармацевтични колегии.
(2) При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината от избраните делегати.
Мнозинство
Чл. 13. Решенията на Конгреса на БФС относно приемане, изменение и допълване на този Устав и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

2. Управителен съвет на БФС. Състав
Чл. 14. (1) Конгресът на БФС избира Управителен съвет от 15 /петнадесет членове/, в това число: Председател, 2 двама/ заместник-председатели, главен секретар и 11 –/единадесет членове/ с тайно гласуване.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 - три години.
(3) Председателят и всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде преизбиран за не повече от 2 (два) последователни мандата.
(4) Членовете на Управителния съвет имат права и задължения в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им, с изрично решения на УС на БФС.
(5) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

Управление и представителство. Вътрешно разпределение на функциите
Чл. 15. (1) Председателят на УС на БФС организира и ръководи работата на УС и го представлява пред трети лица съобразно правомощията си, следващи се от закона, този устав, решенията на Конгреса и на УС на БФС. Длъжността на Председателя на УС на БФС е платена, като възнаграждението му се определя от Конгреса.
(2) Председателят на БФС се отчита и е отговорен пред Конгреса.
(3) Председателят има правото и задължението да:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Конгреса;
2. организира дейността на БФС и осъществява неговото ежедневно управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото на БФС;
3. сключва трудовите договори със служителите на БФС;
4. осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Конгреса или Управителния съвет.
(4) Конгресът избира:
1. двама заместник-председатели на Управителния съвет, които подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие, с изрична заповед на председателя.
2. главния секретар на Управителния съвет и на организацията който: организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на Управителния съвет; организира заседанията на Управителния съвет; организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет. Длъжността на Главния секретар на БФС е платена, като възнаграждението му се определя от Конгреса.
3. членове на Управителния съвет.

Компетентност на Управителния съвет. Кворум и мнозинство
Чл. 16. (1) Управителният съвет взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Конгреса и приложимото право.
(2) Управителният съвет:
1. свиква Конгреса на БФС;
2. осигурява изпълнението на решенията на Конгреса;
3. управлява имуществото на организацията;
4. създава и води националния регистър на членовете си по чл. 4, т. 4 от този Устав и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира всяка година;
5. изготвя и приема правилник и указания за поддържане и водене на регистрите на РФК;
6. приема инструкции за съдържанието и значението на персоналния идентификационен номер по регистъра на членовете на БФС;
7. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
8. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;
9. избира и освобождава представителите на БФС във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.
10. представя отчет за дейността си пред Конгреса на БФС;
11. одобрява правилниците за дейността на другите централни ръководни органи на БФС, изотвени и предложени от тях;
12. определя вида и размера на възнагражденията на членовете на експертните комисии, както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните ръководни органи на БФС;
13. взема решения за присъждане на почетно членство;
14. взема решения за награждаване на изтъкнати членове на БФС;
15. извършва други дейности свързани с фармацията в България, в изпълнение на решенията и насоките на конгреса и добрите фармацевтични практики;
16. определя правилата за издаване, преиздаване и други във връзка с членската карта на членовете на БФС.

Свикване и провеждане на заседанията на УС
Чл. 17. (1) Управителният съвет провежда редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на организацията най-малко веднъж на 2 (два) месеца.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват с покана до членовете на Управителния съвет най-малко 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието. Към поканата се прилага дневният ред на заседението. Поканата и дневният ред се публикуват и на сайта на БФС най-малко 3 работни дни преди заседанието.
(4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете му.
(5) Всеки член на Управителния съвет има право на 1 /един/ глас.
(6) Управителният съвет приема решения, ако повече от половината от членовете присъстват лично.
(7) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство.
(8) Най-малко веднъж на 6 (шест) месеца се провежда разширено заседание на Управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и членовете на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, които са представители на БФС.
(9) Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет, като това обстоятелство се отбелязва в протокола.
(10) Председателят свиква извънредни заседания при необходимост. Дневният ред и материалите се изпращат на членовете на УС един ден преди провеждане на заседанието.

Протоколи
Чл. 18. (1) Управителният съвет води протокол за всяко заседание, който се подписва от председателя, главния секретар и протоколчика.
(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, ведно със списък с имената и подписите на присъствалите членове на УС.
(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание. Протоколите се качват и на сайта на БФС, достъпни само за членовете му.

3. Контролна комисия на БФС
Чл.19. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 4 (четири) членове на Контролна комисия с тайно гласуване.
(2) Съставът на Контолната комисия се избира за срок от 3 (три) години.
(3) Председателят и членовете може да бъдат преизбирани за не повече от 2 (два) последователни мандата.
(4) Членовете на Контролната комисия имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им.
(5) Членовете на Контролната комисия са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

Чл. 20. Правомощия на Контролната Комисия на БФС:
1. контролира законосъобразността и съответствието с Устава, на взетите от Управителния съвет и другите централните ръководни органи на БФС решения и тяхното изпълнение;
2. разглежда докладите на контролните комисии на регионалните фармацевтични колегии в случай на констатирани нарушения на закона и се произнася по тях;
3. представя пред Конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на председателя и на членовете на Управителния съвет на БФС;
4. при констатирани нарушения или престъпления Контролната комисия съзира компетентните органи.

Чл. 21. (1) Заседанията на Контролната комисията са закрити. За заседанията й се канят всички заинтересованите страни.
(2) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет.
(3) Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство в присъствие на повече от ½ /една втора/ от членовете си.
(4) Контролната комисия изготвя и осъществява дейността си съгласно правилник, който се одобрява от УС на БФС.

4. Комисия по етика на БФС
Чл. 22. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6 (шест) членове на Комисия по етика.
(2) Председателят и членовете на Комисията по етика се избират за срок от 3 (три) години.
(3) Председателят и всеки от членовете на Комисията по етика може да бъде преизбиран за не повече от 2 (два) последователни мандата.
(4) Членовете на Комисията по етика имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им.
(5) Членовете на Комисията по етика са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

Чл. 23. (1) Комисията по етика се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".
(2) Комисията по етика изготвя проекта на Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.
(3) Комисията по етика се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.
(4) Комисията по етика оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.
(5) Заседанията на комисията по етика са закрити. На заседанията се канят заинтересованите страни.
(6) Комисията по етика приема своите решения с обикновено мнозинство от членовете си.
(7) Комисията по етика изготвя и осъществява дейността си съгласно правилник, който се одобрява от УС на БФС.

5.Комисия по качество на БФС
Чл. 24. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6-(шест) членове на Комисия по качество.
(2) Председателят и членовете на Комисията по качество се избират за срок от 3 (три) години.
(3) Председателят и всеки от членовете може да бъде преизбиран за не повече от 2 (два) последователни мандата.
(4) Членовете на Комисията по качество имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им по изрична решение на комисията.
(5) Членовете на Комисията по качество са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.

Чл. 25. (1) Правомощия на Комисията по качество:
1. разработва и контролира прилагането на правилата за добри фармацевтични практики, утвърдени по реда на чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";
3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;
4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
(2) Заседанията на Комисията по качеството са открити.
(3) Комисията по качество приема своите решения с обикновено мнозинство.
(4) Комисията по качество изготвя и осъществява дейността си съгласно правилник, който се одобрява от УС на БФС.

6. Експертни комисии на БФС
Чл. 26. (1) Експертните комисии могат да се създават, при необходимост, с решение на УС.
(2) Експертните комисии, се състоят от експерти, специалисти в дадена област и могат да бъдат от състав от не повече от 5 – /пет/ члена, от които един е председател.

Чл. 27. (1) Права и задължения на Експертните комисии:
1. дават експертни становища при поискване от страна на Управителния съвет, контролната комисия, комисията по етика и комисията по качество;
2. дават експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
3. дават предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добри фармацевтични практики.
(2) Заседанията на Експертните комисии са закрити.
(3) Резултатите от дейноста на Експертните комисии се представят писмено на Управителния съвет.
(4) Експертната комисия приема своите решения с квалифицирано мнозинство. При несъгласие по разглеждания въпрос, членът на Експертната комисия подписва с особено мнение.

7.Общи разпоредби, касаещи членовете на органите на БФС
Избор и освобождаване от длъжност

Чл. 28. (1). Председателят, заместник-председателите и главният секретар се избират или преизбират от Конгреса на БФС чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Конгреса.
(2) Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на конгреса. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател, зам. председатели и главен секретар на УС не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата получил повече гласове.
(3) Членовете на УС, с изключение на председателя, зам. председателите и главния секретар, се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 11 (единадесет) получили най-много гласове.
(4) Членовете на Контролната комисия се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 5 (пет) получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.
(5) Членовете на Комисия по етика се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 7 (седем) получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.
(6) Членовете на Комисия по качество се избират с тайно гласуване. Избрани членове (в това число председател) са първите 7 (седем) получили най-много гласове, като председател е лицето, получило най-много гласове.
(7) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните ръководни органи:
1. Управителен съвет;
2. Контролна комисия;
3. Комисия по етика;
4. Комисия по качество;
5. Комисия по етика и качество.
(8) За членове на Управителния съвет, Контролната комисия, Комисията по етика и Комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(9) Мандатът на лице, избрано в централен ръководен орган се прекратява:
1. по молба на лицето, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до УС;
2. със смъртта на лицето;
3. при трайна невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, за които е избрано;
4. при констатиране на обстоятелства, несъвместими с дейността му.
(10) В случай на намаляване числеността на централен ръководен орган, поради отпадане на член от състава му, съставът се попълва до края на мандата със следващия кандидат, избран и получил от Конгреса най-много гласове.

Конфликт на интереси
Чл. 29. (1) Членовете на централните органи на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:
1. самите тях;
2. техните съпруг или съпруга;
3. роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
4. лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители;
5. лица спрямо които се намират в трудови правоотношения или други договорни взаимоотношения;
6. свързани лица по смисъла на Търговския закон.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато член на централен ръководен орган на БФС има личен финасов интерес от вземаното решение.
(3) Главният секретар на УС на БФС не може да работи по трудово или друго правоотношение на друго място, както и да извършва консултантски услуги в областите на фармацевтичния сектор или да участва в управителни или контролни органи на търговски субекти от фармацевтичния сектор.


Раздел IІ. Регионални фармацевтични колегии
Чл. 30. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно Приложение № 1 към този Устав.
(2) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.

Чл. 31. Органите на регионалните фармацевтични колегии, техният състав, конституиране и правомощия, както и правилата за работа и вземане на решения, се определят в уставите на съответните колегии в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Уставa на БФС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I. Членство

Чл. 32. (1)Членството в БФС е пълноправно, доброволно и почетно.
1. Пълноправно членство - притежава магистър - фармацевт, който упражнява дейност като такъв;
2. Доброволно членство – притежава магистър – фармацевт, който има диплома, но не упражнява дейност като такъв;
3. Почетно членство – притежава лице, което има особени заслуги към фармацията в България и е удостоено с подобно членство с решение на УС на БФС.
(2) Членството в БФС по т.1 и т.2 от ал.1, на същия член възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си - по постоянен адрес.
(3) Вписването в регистъра се извършва от РФК, след подаване на заявление от магистър-фармацевта.
(4) Всеки правоспособен магистър-фармацевт, който приема правилата на този Устав може да подаде заявление до Управителния съвет на РФК, което задължително съдържа следната информация :
1. трите имена;
2. единния граждански номер, съответно личният номер - за чужденец;
3. месторождението, гражданството на лицето и адреса по местоживеене и месторабота.
(5) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
2. документ за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;
3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
4. извлечение от регистъра за наложено наказание - при подновяване на членството;
5. свидетелство за съдимост;
6. документ за успешно положен изпит - в случаите по чл. 191 от Закона за здравето;
7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани;
8. удостоверение и сертификати за преминати форми на продължаващо обучение в последната 1- (една) година.
(6) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите и Закона за здравето.
(7) Вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия на гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.
(8) Чуждите граждани, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в Закона за здравето.

Чл. 33. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.
(2) При съответствие с изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите .
(3) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в 14-дневен срок.
(4) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия изпраща заявление до Управителния съвет на БФС за вписване в националния регистър. В срок до 1 (един) месец Управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.
(5) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:
1. неспазване на изискванията на закона и този устав ;
2. заличаване на лицето от регистъра на друга регионална фармацевтична колегия - за срока на наказанието.
(6) Отказът по ал. 5 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(7) Решенията на Управителния съвет на БФС могат да бъдат обжалвани по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 34. (1) В регистъра на регионалната фармацевтична колегия се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адреса по местоживеене и месторабота;
3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
4. придобита специалност, научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата;
5. наложените наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
6. личния номер на магистър-фармацевта от националния регистър на фармацевтите.
7. други обстоятелства.
(2) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите.
(3) Председателят на Управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява в едномесечен срок Управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.

Чл. 35. (1) Магистър-фармацевти, членуващи доброволно, се записват в отделен раздел на регистъра на регионалната колегия по постоянен адрес, след представяне на необходимите документи.
(2) При започване на практика на лицата по ал. 1, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите магистър-фармацевти на съответната регионална фармацевтична колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в 7 седем дневен срок.

Раздел II. Права и задължения
Чл. 36. Членовете на БФС имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;
2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ за сключване на договори за предоставяне на фармацевтични услуги;
3. да бъдат информирани за дейността на БФС;
4. да правят предложения, искания, възражения, протести и др. под пред всички органи на БФС във връзка с дейността на Съюза;
5. на материална помощ съгласно настоящия Устав в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на смърт;
6. да ползват помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;
7. на достъп до информацията, вписана в регистъра.

Чл. 37. Членовете на БФС са длъжни да:
1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
2. спазват правилата за добри фармацевтични практики;
3. спазват Устава на БФС, Устава на регионалната фармацевтична колегия и на решенията на органите на Съюза;
4. да съдействат за постигане целите на БФС;
5. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване;
6. да плащат редовно членския си внос.

Чл. 38. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, са длъжни да спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добри фармацевтични практики.

Раздел IIІ. Прекратяване на членството. Изключване на член
Чл. 39. Членството на магистър-фармацевт в БФС се прекратява:
1. при настъпване на смърт или поставяне под запрещение на магистър-фармацевта;
2. при заличаване от регистъра, за времето на заличаването;
3. при лишаване от правото да упражнява професията си – за времето на лишаването;
4. по негово желание с молба, отправена до управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в чийто регистър е вписан, когато преустанови упражняването на професията си.

Раздел IV. Имущество. Набиране и разходване на средства
Чл. 40. Имуществото на Българския фармацевтичен съюз се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на неговите цели.

Чл. 41. Имуществото на Съюза се набира от:
1. членски внос - встъпителен и месечен;
2. наложени глоби по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
3. постъпления от печатни издания;
4. дарения и завещания;
5. други.

Чл. 42. (1) Встъпителният членски внос за БФС е в размер на 20 -(двадесет) лева, от които 30% (тридесет процента) се превеждат по сметката на УС на БФС.
(2) Месечният членски внос е в размер на не по–малко от 5% (пет процента) от месечната минимална работна заплата за страната, като сумата от 4 - (четири) лева месечно за всеки свой член регионалните фармацевтични колегии превеждат по сметка на УС на БФС, а останалата част остава на разположение на съответната РФК.
(3) Регионалните фармацевтични колегии определят окончателния размер на месечния членския внос, като се съобразяват с разпоредбите на предходната алинея.
(4) Магистър-фармацевтите пенсионери без допълнителни доходи, безработните магистър-фармацевти и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната регионална колегия.
(5) Управителните съвети на регионалните колегии организират събирането на членския внос и внасят съответните суми по сметката на УС на БФС два пъти годишно - до края на месец януари и до края на месец юли.
(6) Конгресът приема правила за набиране и разходване на средствата на БФС.

Чл. 43. В случай на забава или не плащане на дължимия членски внос в размер на повече от 6 (шест) месеца, РФК могат да предвидят възможност, че тези действия, могат да бъдат основание за изключване от БФС.

ГЛАВА ПЕТА
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 44. Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
1. неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
2. неспазване на правилата за добри фармацевтични практики.

Чл. 45. (1) Нарушенията се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актовете по ал. 1 се съставят от членовете на комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия.
(3) Наказателните постановления се издават от председателя на Управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия след становище на съответната регионална комисия по ал. 2.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.

Чл. 46. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на съответната регионална фармацевтична колегия.

Чл. 47. Налагането на наказанията по чл. 38 от ЗСОМФ не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В срок до шест месеца от приемането на настоящия Устав, съответно приемането за член на БФС, на всеки магистър-фармацевт, се издава членска карта.
(2) Членската карта се издава от Управителния съвет на БФС, като в същата се съдържа информация за статута на носителя.
(3) Правилата за издаване, преиздаване и др., свързани с членската карта и статута на член на БФС, носител на членската карта, се уреждат с решение на УС на БФС.

§ 2. (1) До приемането на уставите си РФК прилагат съоответно правилата на настоящия устав.
(2) Разпоредбите в уставите по предходната алинея относно състава на управителните им органи и броя на членовете в тях следва да съответстват на вече взетите решения за това от учредителните събрания на РФК.

§ 3. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат Закона за съсловната организация на магистър–фармацевтите, Закона за здравето и действащото българско законодателство, а нерегламентираните въпросии се уреждат с решения на Конгреса на Съюза или на Управителния съвет на БФС.

Настоящият Устав е приет на Учредителен Конгрес на Българския фармацевтичен съюз при спазване разпоредбите на Закона за съсловните организации на магистър-фармацевтите.

Приложение № 1
Седалища и райони на регионалните фармацевтични колегии
1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич - град, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. Кърджали: общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Кнежа, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София-столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.
24. Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. Хасково: общини Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.