Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39

Стенограми от заседанията на КЗ

от 40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.36}


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 33

Днес, 12 юли 2006 г. от 17.10 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване- продължение.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
* * *


ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Ще помоля да ни извините за закъснението и благодаря за търпението. Имаме необходимият кворум.
ИВА СТАНКОВА: Искам от името на всички колеги да честитя рождения ден на колегата Емил Константинов, да бъде жив и здрав и даде много от себе си за успеха в здравеопазването.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Продължаваме с разглеждането на законопроекта.
Член 16.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: На заседанието на 9 юли стигнахме до член 16. Комисията гласува алинея 1 и втора на вносител. Отложихте за разглеждане алинея 3, по повод решението заседанието на комисията да бъдат открити или закрити. Предложенията на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов и всички останали се оттеглиха в хода на дискусията. Отложи се за разглеждане и следващия член.
ТОДОР КУМЧЕВ: Тогава решихме на тези заседания да се канят хората, които трябва да дават обяснения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така е. Мисля, че беше отложено, за да могат да бъдат поканени на заседанията тези, които касаят тяхната дейност. Вие приехте това.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да, така е.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, господин-заместник министър, колеги, професор Минков, ако нямате нищо против поставяме едно изречение, в което задължително в комисията когато се разглежда даден казус да се покани субекта, личността и разглежданото лице. Благодаря ви.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според мен, така е справедливо.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Въпросът е как ще звучи конкретно. Колеги, отдел “Правен” поема ангажимента да бъде предоставен точния текст на следващото заседание когато разглеждаме законопроекта. Тогава ще се върнем за да бъде прегласуван текста, за да не гласуваме сега без да знаем какво е.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 17, алинея 1. Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1 се произнася по професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
Аления 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са закрити.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 17 се правят следните изменения и допълнения:
Първо, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Комисията по алинея 1 се произнася по професионални и деонтологични въпроси свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
Второ, алинея 3 се изменя така:
Аления 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са открити.
Предложение на народния представител Руденко Йорданов.
В член 17 се създават нови: алинея 2, алинея 3 и алинея 4.
Член 17, алинея 2 (нова) Комисията по алинея 1 изготвя проект за Кодекс по професионална етика на магистър-фармацевтите.
Алинея 3 (нова) Произнася се по искане на регионалните комисии по професионална етика.
Алинея 4 (нова) Оказва методична помощ на регионалните комисии по професионална етика.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, предлагам оттук нататък когато разговаряме за закрити заседания да влезе в полезрението ви, това което отдел “Правен” на Народното събрание ще запише като текст, при тези закрити заседания да се канят субектите, за които става въпрос. Говоря за Комисията по етика.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предавам редакция, в подобни текстове да фигурира изречението “На заседанието се поканва засегната страна”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че е по-правилно да се канят, отколкото да присъстват. Защото са длъжни да го поканят.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Приемаме, че се канят, но да не е засегнатата страна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Може да се запише “заинтересованата страна”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, “заинтересованата страна”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с този текст и в двата члена, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
По отношение на останалите два члена господин Йорданов вие имате предложения.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви господин председател, на предишното заседание обосновах предложението си. Още веднъж ще повторя мотивите. Ако говорим за член 17, алинея 2, алинея 3 и алинея 4.
Тъй като в началния текст на закона където се определят основните функции на Българския фармацевтичен съюз е казано в член 2, алинея 2, че “Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионалните фармацевтични колегии”. След като трите основни функции на съсловната организация са саморегулация, продължаващо обучение и защита на професионалните интереси мисля, че напълно резонно е регионалната комисия по етика да бъде натоварена с тези правомощия. Същевременно да има връзка по вертикала с националната комисия, тъй като практиката от досега съществуващия Български лекарски съюз, показва че практически функциите на централната комисия по етика не са разписани в онзи закон.
Според мен, е редно да направим един пробив в тази посока. Да заложим текст, в който да се осъществяват взаимоотношения и по вертикала – регионална комисия по етика и национална комисия по етика. Националната или централната комисия да имат задължението да изготви проекто-кодекса по професионална етика. Същевременно при спорни случаи, за които регионалните комисии нямат правната компетенция или по други субективни причини не могат да се произнесат, то централната да вземе отношение било като методична помощ или като разрешаване на казуси. Това спокойно може да бъде разписано в устава. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това променя много по същество член 17.
Ще помоля да изслушаме и колегите. Това е коренна промяна по същество. Ще задам въпроса – тогава кой ще се произнася по това, което е записано по принцип в алинея 2 на вносителите. Там е казано, че комисията се произнася по професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Да, тя се произнася и няма пречка да го прави. Използвам конкретен случай от нашата практика по линия на Българския лекарски съюз, когато регионалната комисия не можа да вземе решение поради правната некомпетентност и поради липса на достатъчно добра юридическа консултация по един случай, в който имахме колега работещ на територията на две районни колегии. Ние не успяхме да оспорим неговите права да работи на територията на втора колегия. Принудихме се да прибегнем към услугите на централната комисия. Оказа се, че каквото и да каже тя няма стойност, тъй като никъде не е разписано нейното правомощие в това отношение. Трябва да има методични и консултативни функции, които могат да бъдат определени с текстове на устава без да променяме философията и сега действащите практики по отношение на регионалните колегии, както на Българския лекарски съюз, надявам се и на Българския фармацевтичен съюз.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не възразявам върху това, което сте казали, но трябва да остане алинея 2, която е предложена от вносителя. Тя дава принципно действията на тази комисия. В момента текстовете, които допълвате от една страна не номинират алинея 2, която във вашия текст не съществува и правите комисията излишна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Вината е моя. Може би неправилно са номерирани. Имал съм предвид, че освен функциите разписани в предложения текст на вносителя да бъдат добавени и тези функции. Ще помоля да бъда извинен от комисията.
ПРЕДСТ. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е нещо съвсем друго.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имаме две бележки и така както е предложен текста от народния представител Йорданов излиза, че тази комисия ще се произнася само ако е сезирана от искане. Нали това не е идеята? За това трябва да се запише “както и по искане”. По начина, по който е предложено става императив. Тя се произнася по тези въпроси само ако е сезирана.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Приемам редакцията, мисля че е по-коректна.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Втората бележка е чисто редакционна по алинея 2, тъй като не се говори за професионални, морално-етични и деонтологични въпроси, а това са норми.
Предлагам следната редакция на алинея 2.
Алинея 2. “Комисията по алинея 1 се произнася по въпроси свързани с прилагането на професионални, морално-етични и деонтологични норми възникнали при упражняване на професията магистър-фармацевт”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, предполагам, че не възразявате.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразявам.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че господин Йорданов искаше да могат да се произнасят “и по”, което да бъде записано.
Моля, който е съгласен с поправките на господин Руденко Йорданов и на отдел “Правен”, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 18.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 18, алинея 1. Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1:
Първо, разработва и контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Второ, работи за утвърждаване на висок професионализъм у магистър-фармацевтите.
Трето, разработва и утвърждава програмите за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите.
Четвърто, организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти.
Пето, участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
Алинея 2. Заседанията на комисията по алинея 1 са закрити.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
В член 18 се правят следните изменения и допълнения:
Първо, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Комисията по алинея 1.
1. Контролира, прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, които се изготвят и приемат от Министерството на здравеопазването.
2. Работи за утвърждаване на висок професионализъм у магистър-фармацевтите;
3. Разработва проекти и предлага на Ф при МУ – София програми за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите.
4. Участва в организацията и финансирането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти, провеждани от ФФ при МУ – София.
Второ, Алинея 3 се изменя така:
Алинея 3. Заседанията на комисията по алинея 1 са открити.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние оттегляме предложението за откритите заседания. Разбрахме се при закрити заседания да бъдат поканени засегнатите страни.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да не оттегляте предложението, защото именно точно тук трябва да бъдат открити. Когато се говори за качество и стандарти не могат да бъдат закрити.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние поддържаме това, което сме предложили да бъде прието.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имайте на предвид, че обучението няма да става само във фармацевтичния факултет. Тези неща са излишни. Точката от 3 до 4 стават излишни.
Колеги, имам един въпрос към всички вас. Приемам, когато става въпрос за фармацевтите работещи в аптеки, но когато става въпрос за фармацевти работещи при големите производители. Искам да ви попитам там където има добра джи ем пи система, вие как ще контролирате и кой ще ви пусне там?
Въпросът е, че там има голяма конкуренция и няма кой да ви пусна в нещо, което се отнася до чисти и професионални тайни. Те имат други правила. Знаете, че се спазват, защото има други, които ги контролират. Тук не става ясно, че това не се отнася за тях. Ще възникне голям проблем.
Заповядайте доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря ви господин председател, искам да попитам вносителите и комисията за алинея 2, точка 1. “Разработва и контролира прилагането на стандартите”. Няма такава професия, в която сам да изработиш стандартите и след това да ги спазваш. Никъде няма такова нещо.
Първо, такива стандарти няма.
Второ, това е работа на държавата. Друг не може да изработи стандарти в нито една професия.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, когато става въпрос какво ще прави този съюз, това е описано в член 6. Там въобще не става въпрос за производство. Производственият процес на едно предприятие се регулира по определени други правила и няма нищо общо да влиза във фармацевтичния съюз или негов представител в производствено предприятие, да налага норми и т.н.
Смятам, че излишни са опасенията за фармацевтичното производство.
Що се отнася до стандартите в една професия, доктор Адемов те винаги се правят от професионалистите. Напълно е погрешна тезата държавен чиновник да прави стандарти. Може да се утвърдят от държавната институция тези стандарти, но винаги се правят. Във всички демократични държави се правят от съответните професионални организации. Може да се утвърдят, да се приемат, да станат чрез “Държавен вестник” и т.н., но не и държавата да прави тези стандарти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо останах с впечатление, че ние гласувахме стандарта да остане към министерството. Ще помоля да се провери какво е прието.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6, точка 3. Българският фармацевтичен съюз утвърждава националните стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването им.
ТОДОР КУМЧЕВ: След като така е прието, вероятно сега не може да приемаме друг текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тогава трябва да бъде със същия текст.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Ние взехме решение, че стандартите се утвърждават от Министерството на здравеопазване.
ЕМИЛ РАЙНОВ: Според нашите записки е записано, че предишният път е прието, че се утвърждава от Министерството на здравеопазването. Изработва се от фармацевтичния съюз и се утвърждава от министерството.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Точно така беше приет текста.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Ще помоля да се погледне стенограмата.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Записано е: “разработва и приема”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е текстът, а какво е гласувано. Имаше дебати.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Гласували сме следния текст: “Изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите…”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е друг текст. Става въпрос за стандартите.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВ: “Приема национални стандарти за добра фармацевтична практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За това става въпрос.
ХАСАН АДЕМОВ: Мисля, че разбирате, че има голям конфликт на интереси, аз да изработя стандарти, да ги спазвам и контролирам. Аз също като вас съм против това да се прави от държавен чиновник. Работата на държавата е да утвърждава стандартите. Прекрасно знаете това. Не може друг да прави стандартите. Това е работа на Министерството на здравеопазването. Могат да направят комисия, в която да влязат професионалисти, но погледнете какво е записано: “Комисията по качество се състои. Разработва и контролира”. Кой ще контролира? Има някакво разминаване.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте доктор Адемов, но не сте прав.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доктор Адемов, преди три седмици се върнах от Прага, където се проведе конгрес на Европейската асоциация по репродукция и ембриология. Структурите на тези организации изработват правилата и ги предлагат. Това е европейска практика. Ние няма да налагаме други норми. Стандартите и правилата как да се работи една професия се изработват от професионалистите. Обикновено те са сдружени в неправителствени организации и в независими структури, каквито са университетите. Те стават законова норма към съответните държавни институции. Понякога тези неправителствени институции поемат държавни функции дадени със закон. Правилото е специалистите, отново ще ви повторя, че това е европейска практика. Не трябва да се налагат измислени стандарти. Утвърдени са на срещи на чиновници и оттам нататък са станали стандарти, които ще трябва да се изпълняват. Всеки уважаващ се администратор търси помощта точно на тези специалисти за да може да стане нормално законодателството.
Отново ще повторя, че е европейска практика да се изработват всички правила, стандарти и начини, по които се практикува една професия от съответните професионалисти.
Извинявайте, че навлизам във философията на тези неща, но вие говорите за конфликт на интереси. В пазарната икономика е заложено не държавата да контролира тези професии, а хората като имат съответните правила, които са приети, сами се контролират. Това е въпросът на конкуренцията. Те не позволяват да се изкривяват правилата. Потребителите, медиите, съответно професионалистите, след като виждат промяна на правилата веднага реагират. Това е принцип и философия. Ако искате да приемем друга философия, че държавата ще определя нещо и ще контролира, тя няма функциите да контролира, след като не е тоталитарна държава. Държавата въобще няма да контролира тези процеси.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние сме гласували, че съюза чрез своята комисия разработва тези неща и ги дава на министерството за утвърждаване. Това е гласувано. Ние сме гласували, че те контролират стандарти. Защо отново се връщаме към този текст.
ХАСАН АДЕМОВ: Ние говорим за едно и също нещо. Естествено е, че съсловието ще ги изработи. Някой трябва да каже, че това са стандартите.
ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам алинея 1 със следната редакция: “Контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, които са предложени и утвърдени от Министерството на здравеопазването”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Моето предложение е идентично с това на доцент Кумчев, но ще използвам друга правна техника.
Предлагам да направим една препратка “разработва и контролира прилагането на националните стандарти за добра фармацевтична практика, утвърдени по реда на член 5, точка 3”, където излишно е посочено, че те са утвърдени от министъра на здравеопазването.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, колеги, преди три седмици под патронажа на професор Дамянов се състоя работна среща на ректорите на висшите медициkи училища с участието на ръководството на Министерството на здравеопазването в Софийския университет. Там ясно и точно беше казано, за недостатъците в следдипломната квалификация на лекарите в тази страна. Ясно и точно бяха казани недостатъците, защото те в момента са правен прерогатив на Българския лекарски съюз. Нека да не допускаме това, което се случва в момента и да приемем това, което сме предложили.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тези текстове веднъж са гласувани. Сега отново ли да се връщаме към тях.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Доцент Кумчев така не може да се говори.
ТОДОР КУМЧЕВ: Аз бях там.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Вие може да сте били там, но искам да ви направя реплика. Вие може да сте били там, обаче професор Дамянов, ако е говорил нещо за проблемите на следдипломната квалификация на колегите, той си посипва пепел върху собствената глава, защото е университетски преподавател и това е негово задължение. След като не е добра следдипломната квалификация да я оправят в университета, защото тя е техен прерогатив. Тук става въпрос за съвсем друго нещо.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, вие сте абсолютно прав. В Закона за здравето е казано, че съсловните организации правят програми и сключват с учебните заведения. Тогава приехме, че няма да бъде така както искаха във факултетите. Ще може да се сключва договор с факултета, за да провежда това обучени. Мисля, че тези дебати са излишни.
Доцент Кумчев е вносител, нормално е да се оттеглят, след като не са приети. По правилник ще трябва да се гласува.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържаме нашето предложение.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Текстът както е предложен е в съответствие с гласувания член 5, точка 6, където препратихме към член 182 от Закона за здравето, където е уредено продължаващото обучение. Моята забележка е по алинея 1, на вносителя, тъй като става въпрос за председателите и членовете. Записано е, че само броя се определя. Как става избора на тези членове?
Предлагам да се запише: “Броят, условията и реда за избора им се определя в съответствие”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагате така както е направено в член 5 да се препрати към Законът за здравето.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Мисля, че когато определяме понятийната система в хуманната медицина стандартите по определените специалности и правилата за добра практика са различни като понятия. Припомням на комисията, че има национален стандарт по анестезиология, национален стандарт по микробиология и т.н.
Ще помоля да не се объркват понятията и още веднъж да прецизираме какво е национален стандарт по отношение на фармацевтичната професия и какво е правила за добра практика?
ХАСАН АДЕМОВ: Защото иначе стандартите се правят от Националната здравноосигурителна каса, така както е записано в договора.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Кажете, какво разбирате под стандарт и правила за добра практика и ще го запишем в Преходните и заключителни разпоредби.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще направя малка реплика на Руденко Йорданов. Безспорно е, че целият стандарт, който се изработва от специалистите трябва да бъде приет от някаква институция. Ние предлагаме и сме приели да се прави от Министерството на здравеопазването.
Професор Минков, как стои въпроса като терминология?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Мисля, че стандартът е по-висш от правилата и стандарта, би трябвало да се утвърждава така както вие приехте от съответното министерство. Правилата, по които се постига стандарта се изготвя от самата организация.
Според мен, тук се греши, след дипломна квалификация и продължаващо обучение.
ЕМИЛ РАЙНОВ: След като се утвърждават от министъра, логично е той да ги контролира. Този, който утвърждава той контролира.
Искам да вметна още нещо. Ще припомня, че в момента една от неизпълнените мерки към Европейският съюз е, че искат по-високи инстанции в Законите за съсловните организации. Това предстои да се случи в Законите за съсловните организации за лекарите и стоматолозите, да се отрази и тук, защото на санкциите много се държи, като борба и мярка срещу корупцията.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, приемайки този закон трябва да сме изяснили такива фундаментални въпроси. Какво е стандарт и какво е правила? Тези въпроси съвсем справедливо повдигна господин Руденко Йорданов.
Медицинските стандарти, или тук става въпрос за стандартите за добра практика, министърът ги възлага на републиканските специалисти по съответен въпрос. Този републикански специалист работи със съответните колеги и неправителствените организации. Те изработват стандарта, предлагат го и това е алгоритъм за поведение при дадена клинична единица и т.н. Това е стандарта. Този стандарт, който е приет за някои специалности, а за други го няма, пречи по-нататък да се изработят допълнителните правила за добра практика, която включва и взаимоотношения и така нататък. Стандартът е поредица от действия и принципи, които се прилагат в диагностиката и лечението, например за медицинските стандарти. Разбира се, че трябва да бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването.
Отново ще ви кажа, че министерството в условията на една демократична държава няма капацитет да ги контролира. Това не е негова работа. Министерството на здравеопазването е създадено да прави политика, а не контрол и да се разплаща. Министерството насочва финансови ресурси със съответните политически решения.
Когато се изработят тези стандарти всеки би могъл да протестира, ако има нарушение на стандарта. Демократичното общество има толкова механизми. Това са комисии, пациентски организации и тези, които плащат, доброволните фондове, конкурентите и т.н. Да не изброяваме начините да се постави стандарта. Ако вменим на министерството да прави това, мисля че формулировката, която дадохте за препратка към член 5, е напълно достатъчна. Министерството ще ги утвърди и министъра ще ги подпише. Те стават официален документ.
Правилата за добра практика в устава и етичните комисии на фармацевтите ще допълнят разбира се на базата на тези стандарти.
Мисля, че правим разграничени между тези две неща въпреки ,че са свързани помежду си.
Според мен, няма противоречие, освен ако министър Райнов има друго становище.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги не трябва да забравяме, че Министерството на здравеопазването, особено през Агенцията за лекарствата упражнява един невероятен контрол именно на стандартите, които се отнасят за сигурността на здравето на гражданите. Тук става въпрос за стандарти, по-скоро свързани със самата професия. Това не трябва да се регулира от вас. Агенцията по лекарствата контролира как се продават лекарствата? Как се съхраняват. Има специални закони, които вие контролирате. Това е свързано със здравето.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Господин Китов, стандартът е нормата, която трябва да се достигне. Тя се достига при спазване на определени правила. За това стандарта е нещо, което трябва да контролира министерството. Тази комисия, би трябвало да контролира правилата, по които се достига нормата.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Според мен, тази дискусия е малко закъсняла. Ние вече сме приели член 5 и контрола се упражнява от Българския фармацевтичен съюз. Ако искате да се върнем обратно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И се утвърждава от министъра на здравеопазването.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Самите национални стандарти се разработват от Българския фармацевтичен съюз, утвърждават се от министъра и фармацевтичния съюз упражнява повторен контрол.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 5 е казано “целият съюз” без да уточним от кой точно се прави. Тук уточняваме от кой се прави.
Колеги, да преминем към гласуване. Ще помоля да прочетете текста с направените поправки.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 18, алинея 1. “Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете и условието и реда за избирането им се определя с устава на организацията.
Алинея 2. Комисията по алинея 1.
Първо, разработва и контролира прилагането на Националните стандарти за добра фармацевтична практика утвърдени в член 5, точка 3.
Не се правят промени в точка 2, 3 и 4.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В алинея 3 остава да решим какви да бъдат заседанията – открити или закрити?
ИВАН КОЛЧАКОВ: Необходимо ли е да се регламентира в закона дали да бъдат открити или закрити? Ако се види, че практиката не е добра трябва да се променя закона. Ако е в устава процедурата ще бъде много по-лесна. Има различни членове с различни механизми.
Според мен, ако няма изрични изисквания и необходимост да ги регламентираме в закона да останат в устава да се решават. Практиката ще покаже за видовете заседания.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, стремя се да изхождам от европейската практика. Европейската практика специално в медицината когато се създават стандарти и правила един да има против от обсъждащия форум отново продължава обсъждането. Тук няма нужда заседанията да бъдат закрити.
Няма спор, когато се създават правила, които ще се спазват от всички, в никакъв случай не трябва да бъдат на закрити заседания.
От друга страна, искам да поясня, ако е възможно, че стандартът зависи от определено решение, което ще се вземе съвместно. Например, сега в момента има определен стандарт, по който се продават лекарствата. Представете си, че съсловието и Министерството на здравеопазването утвърди друг стандарт, че лекарствата ще се продават в еднакви опаковки. Фабричните опаковки няма да се допускат. Това е друг стандарт. Стандартът е нещо, което би трябвало да се определи и да бъде еднакво валиден за всички. Когато се определя този стандарт и когато се дискутират всички тези неща, дискусиите следва да бъдат максимално прозрачни.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вашето предложение е за открити заседания. Това е и моето становище.
Професор Минков, приемате ли тезата, че заседанията трябва да бъдат открити?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Приемам.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е свързано публичността.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Необходимо е да се разбере какво става.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Господин председател, необходимо ли е да бъде записано в закона?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние проведохме дебат по този въпрос, може би сте отсъствали. Утре може да се поиска тези неща да бъдат регулирани, така както е в останалите две съсловни организации.
Моля, който е съгласен с направените промени, включително и алинея 3 за открити заседания, да гласува?
- “за” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ВАНЬО ШАРКОВ: Добавката “в условията за реда и избирането” не трябва ли да бъде освен в член 17 и в член 16.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приемаме бележката на доктор Шарков. Ще помоля да бъде отразено.
Член 19.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 19. Алинея 1. Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят с устава на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Комисиите по алинея 1.
Първо, дават експертни становища при поискване от страна на органите по член 8, т. 2 – 5.
Второ, участват в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на фармацията.
Трето, дават предложения за изменения на Етичния кодекс на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 19 се променя така:
Член 19, алинея 1. Временните експертни комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят с устава на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Комисиите по алинея 1.
Първо, дават експертни становища при поискване от страна на органите по член 8, от алинея 1, от точка 2 до точка 5.
Второ, дават предложения за изменения на Етичния кодекс на фармацевта.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата.
ТОДОР КУМЧЕВ: Господин председател, уважаеми колеги днес заседанието на комисията се провежда в един много добър синхрон, за това оттегляме предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги искам да попитам нещо съвсем добронамерено. Какво се разбира под участва в изготвянето на проекти за нормативни актове в областта на фармацията?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Предлагаме, участвам, ако се приеме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие винаги участвате, предлагате, ако се приеме. Това никъде не е записано в закон. Как да запишем в закон, че участвате, предлагате, ако се приеме.
Записали сте “участва в изготвянето на проекти” утре според този закон ще излезе, че експертните комисии участват в изработването на проекти на нормативни и поднормативни актове.
Искам да бъда разбран правилно. По принцип това няма как да бъде записано. Има Съвет по фармация, в който участвате. Когато се обсъждат закони, които се отнасят до тях, трябва Съвета по фармация да изпрати своето становище. Не може да запишем, че експертната комисия участва в изработването на проекти на нормативни актове.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам следната редакция на точка 2. “Дава експертни становища по нормативни актове в областта на фармацията”.
Фактически това мисля, че се спаси съмненията, че може да има твърде агресивна намеса при изготвянето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това може да се запише, защото е тяхно право.
Приемаме редакцията на доктор Руденко Йорданов.
Гласуваме член 19 с направената редакция.
РОСИЦА ДЕРВИЕВА: Редакция на алинея 2, точка 2. “Дава експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 19 с тази поправка, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 20.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 20. Алинея 1. Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по член 8, алинея 1, точка 2, имат право на платен служебен отпуск по член 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а избраните в органите по член 8, точка 3 – 5, в размер до 10 работни дни.
Алинея 2. Отпускът по алинея 1 се заплаща по реда на член 177 от Кодекса на труда.
Алинея 3. Лицата по алинея 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.
Алинея 4. Отпускът по алинея 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платеният годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.
Алинея 5. За отчитане на отпуск по алинея 1 се води специална книга при работодателя.
Няма направени предложения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Всичко е по Кодекса на труда. Какъв е смисълът от този член?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Господин председател, вие сте прав, но такъв текст има и в Закона за лекарския съюз. В техния закон дните са 30, а тук – 15.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Адемов, вие като специалист по тези проблеми какво ще кажете?
ХАСАН АДЕМОВ: Става въпрос за допълнителен отпуск за една категория от точка 3 до точка 5.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За допълнителен отпуск ли става въпрос?
ХАСАН АДЕМОВ: Да.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Това са права на стоматолози и лекари, съответно бяха гласувани и при сестрите със съответните закони. Това бяха при приемането на Закона за съсловните организации. Това е едно от стимулите, които се дават, за да могат да извършват тази организационна дейност. Когато хората, които са избрани ползват допълнителен отпуск. Първо, това не са платени длъжности. Ако някъде има платени длъжности колегията да ги санкционира. Въпросът е, че при другите организации имат тази екстра. Правилно или не, мисля че трябва да спазваме духа на другите закони.
Призовавам да продължим да спазваме духът на законите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, колко човека са на трудов договор при вас?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Засега са четири.
ХАСАН АДЕМОВ: Кодексът на труда урежда единствено и само трудово-правните отношения. Тук става въпрос за свободна професия. Преди малко когато говорих за държавата, не говорих защото съм привърженик на държавата, а точно обратното. В Конституцията е записано, че това е регулирана професия. Включително производството, разпространението и търговията. Така е записано в член 52, алинея 5.
Ако ще говорим за Кодекса на труда, това е свободна професия. След като е свободна професия те нямат регулация по Кодекса на труда.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Четири човека са на трудов договор.
ХАСАН АДЕМОВ: Тук има два вида отпуск. Единият е регламентиран по Кодекса на труда и е от 20 дни.
Вторият отпуск е за 10-те дни. Ако се обединим около това, трябва да бъде записано тук.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След като такъв текст има в останалите законопроекта на съсловните организации трябва да спазим духа на законите.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, тъй като правя аналогия със Закона за съсловните организации и на лекарите по дентална медицина, там като практика е заложена една несправедливост. Обърнете внимание, че става въпрос за служебен отпуск за участие в органите на централно равнище. Основната дейност е в регионите. Виждате ли тук служебен отпуск за регионалните колегии? Няма такъв.
Ще помоля, ако прилагаме този текст той да бъде свързан и с дейността на органите на регионално равнище, защото в противен случай не е справедливо.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Йорданов, когато става въпрос за централните ръководства те се събират на съответните заседания и експертни групи.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Йорданов, погледнете член 31, там е записано.
Моля, който е съгласен с член 20, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел ІІ.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Раздел ІІ. Регионални фармацевтични колегии.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на раздела, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 21.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 21. Алинея 1. Регионалните фармацевтични колегии са местни структури на Българския фармацевтичен съюз с центрове и териториален обхват съгласно приложението.
Алинея 2. Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.
Няма предложения.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще помоля да се уточни регионалните фармацевтични колегии, териториални органи ли са или са местни структури? Останалите два закона на съсловните организации работят с двете понятия. При Закона за лекарите и стоматолозите е записано, че са местни структури. В Закона за сестрите и акушерките е записано, че регионалните колегии са териториални органи. Ще помоля да се уточни какво представляват регионалните и териториалните органи.
Структурата се използва за политическа партия. Политическите партии имат структури. Това е Закон за съсловна организация.
Предлагам да се запише “териториален орган”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, предложението на отдел “Правен” е да се запише “териториален орган”.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според нас, трябва да бъде записано “местни структури”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 21, така както е предложен от вносителите, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 22.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 22. Органи на регионалната фармацевтична колегия са:
Първо, общото събрание на регионалната фармацевтична колегия;
Второ, управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия;
Трето, контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия;
Четвърто, комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична комисия.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 22 да отпаднат точки 3 и 4.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние приехме, че ще има.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Оттегляме предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 22, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 23.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 23, алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се състои от всички членове на регионалната фармацевтична колегия.
Алинея 2. Общото събрани се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в Устава на регионалната фармацевтична колегия.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Кърков и Александър Радославов.
Член 23, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на организацията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, според мен доцент Тодор Кумчев е прав. Не може да има различни устави.
Мисля, че уставът на организацията е по-точно.
Подлагам на гласуване член 23, алинея 1 по вносителите, а алинея 2 по предложението на доцент Тодор Кумчев и група народни представители.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 24.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 24. Алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:
Първо, приема устава и правилниците за работа на органите на колегията;
Второ, приема бюджета на комисията и щ ата на секретариата;
Трето, избира и освобождава председателите и членовете на Управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и определя мандата им;
Четвърто, избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
Пето, приема отчетите за дейността на органите по точка 3 и взема решения по тях;
Шесто, приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;
Седмо, взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на колегията съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на Българския фармацевтичен съюз и собствения си устав.
Алинея 2. Уставът по алинея 1, точка 1 не може да противоречи на устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
В член 24 се правят следните изменения и допълнения:
Член 24. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:
Първо, избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз в съответствие с член 9.
Второ, определя председателят и членовете на Управителния съвет на колегията;
Трето, взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на колегията съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби и устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народния представител Руденко Йорданов:
Член 24, алинея 2, точка 1 се допълва както следва:
Член 24, /2/ точка 1. Приема, изменя и допълва Устава и правилниците за работа на органите на колегията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, тук има противоречия. Регионалната колегия може да изработи правилник за своята дейност, но не може да приеме свой устав.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Предлагам да отпадне.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Бюджета на колегията и щата на секретариата може да се запише. По точка 4 избира делегати за конгреса на Българския фармацевтичен съюз.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Всичко останало може да оттеглим.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В точка 7 на края трябва да отпадне “и собствения си устав”. Алинея 2 става излишна.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Има правилник.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Правилниците за работа на органите на могат да противоречат на устава.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагам да бъде записано: “Правилниците по алинея 1, точка 1 се приемат в съответствие с устава”.
Ще предложа още една редакция по точка 7, на мястото на текста “не действащите в страната закони и подзаконови разпоредби”, а да бъде записано “съгласно действащото законодателство”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Имам въпрос към регистрите може ли регионалната колегия да бъде регистрирана като юридическо лице?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Възможно е, ако се запише изрично в закона, че е отделно самостоятелно юридическо лице.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не е редно да бъде самостоятелно лице.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ние приехме друга философия.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: След като изяснихме, че организацията е едно юридическо лице, предлагам корекция в алинея 1, точка 2 да остане само: “Приема бюджета на колегията”, тъй като щата в този случай не може да се определя от регионалната структура. Тя няма статут на работодател. В този случай работодател може да бъде само ръководството на съсловната организация и те би следвало да назначават всички щатни бройки.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е точно така, защото те са едно юридическо лице.
Искам да кажа, че в Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите изрично е посочено, че те са самостоятелни юридически лица.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, отново става въпрос за философия на закона. В европейските страни и в САЩ, извинявайте, че ги посочвам за пример, но там тежестта е винаги на регионалните и болничните колегии. Там става регулацията съобразно нормите, стандартите и законите на страната. Ние вървим винаги към централизация на нещата. Практиката показва, че у нас много от местните структури на лекарския и стоматологичния съюз не работят на практика. Това не означава, че централното ръководство трябва да се толерира и закона да отиде в тази насока.
Когато говорим за лицензиране на медицински дейности, нещата вървят от законите на страната за взетата специалност към правилата за добра практика и съответните стандарти. Има едно трето лицензиране в самото лечебно заведение. Ако не те лицензират в съответното лечебно заведение нищо, че лицето има лиценз по специалността не може да прави дадена манипулация или дейност. Огромна е отговорността на местните структури. Разбира се, че това създава много проблеми и различни противодействия. Това е въпрос на философия. Ще дадем ви тежест на местната структура. Разбира се, че не трябва нейните правилници да противоречат на устава и на този закон. Това трябва да се знае категорично. Въпросът е, че ние следва да предоставим възможност на местната структура да има своята инициатива и роля в регулацията на професията. Това е моето становище, ако го споделяте.
Ако заложим обратната теза за централизация нещата могат повече да се изкривят, защото само централното ръководство ще бъде това, което дори може да назначава и секретарките.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, ще ви направя една реплика въпреки, че по принцип съм съгласен с вас. Това не се определя с това дали са юридически лица или не са, а с правата, които закона и устава предоставя. Законът и устава предоставят права, които описваме в закона.
Искам да ви попитам какво ще спечелят когато са самостоятелни юридически лица?
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Единственото, което биха могли да спечелят, например ако потърсят финансиране по проект, тогава ще имат много сериозен проблем, защото кандидатстването може да става единствено от юридическото лице – организацията. Ако има такова очакване по-добре е да търсим самостоятелен юридически статут на всяка една регионална структура. Ако няма такова очакване, напълно споделям вашата философия, която би могла да бъде уредена в устава. Ако уставът на организацията предостави достатъчно права на регионалните структури, те няма да имат проблем да ги извършват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, налага се да се върнем към предишния член, за да имаме единно становище по въпроса – да бъдат ли отделни юридически лица или да не бъдат?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Според нас, не трябва да бъдат самостоятелни юридически лица, защото нещата ще се усложнят. Ние сме централно ръководство, което трябва да контролира някои неща.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Професор Минков, искам да ви кажа, това че една колегия е юридическо лице в никакъв случай не я прави самостоятелно действаща и независима от централното ръководство. Тук има устав и закон. Този закон трябва да се спазва и съответно устава също следва да се спазва. Както ви каза госпожа Михайлова, създават се възможности за тези регионални колеги, да имат възможност – за придобиване на собственост и придобиване на други финансови средства, например по проекти. Това е едно предимство и защо да не се направи от колегите по места. В никакъв случай те няма да могат да оспорват едни решения на централните органи. Това е недопустимо и в закона е гарантирано.
Според мен, ако преосмислите тази позиция и запишем, че те могат да бъдат юридически лица ще бъде по-добре за организацията.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Господин председател, след като приехме философията на Българския лекарски съюз и на Съюза на стоматолозите в България, предлагам местните структури да бъдат юридически лица.
ХАСАН АДЕМОВ: Това, което каза доцент Щерев е много правилно. Регионализмът е един от основните европейски принципи. Предложението на госпожа Михайлова също е интересно.
Предлагам да се върнем към философията на това, което искаме да направим. В момента правим Закон за съсловните организации. Това е един съсловен закон. Ако им предоставим статут на юридическо лице – да, тези аргументи са хубави, но ако имат собственост навлизат в друг тип отношения.
Моята неяснота по въпроса е, ако им дадем статут на юридически лица да не ги превърнем в търговски субекти. Ако това се направи няма ли да излезем от рамката на самоконтрола, само организацията и само регулацията на съсловието в рамките на съсловния закон.
Доцент Китов е много прав, че дискусията е важна.
Предлагам да помислим и ако трябва да отложим текста. Действително този текст е много важен.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Мисля, че трябва да помислим, тъй като доцент Щерев е прав, че една регулация се прави в този специализиран закон, но всяко юридическо лице веднага започва да действа по правилата на Търговския закон, което означава много сложна материя.
Ние също сме привърженици на децентрализация и регионализъм, но тук регионалните колегии са на ниво областни. Вие разбирате, че този регионализъм не се признава от Европа. За това имаме шест планови региона. Т.е. колегията, която се състои от 5000 човека, след като се раздели на 28 области, структурите стават много малки. Това ще бъдат малки структури на фармацевти, които ако бъдат юридически лица и влезнат в Търговския закон много сложно ще се получи.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Те не са по Търговския закон.-
ИВА СТАНКОВА: Уважаеми господин председател, колеги искам да добавя, че сектора фармация е по-различен отколкото на медиците и стоматолозите. Господин Мръзков е прав дотолкова, доколкото трябва да се адаптират нещата към останалите два. Тъй като естеството на работа е по-различно предлагам да отложим разглеждането на този текст и да помислим много добре върху проблема. Има реалната опасност да излезем извън сферата на философията на това, което правим в момента.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имаме две подобни предложения.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, предлагам да подкрепим колегите и да отложим разглеждането на текста. Апелирам към ръководството на фармацевтичния съюз да помислят повече за съюза, отколкото към контролното ръководство и облекчаване на неговата работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, приемам да отложим текста.
Мисля, че изказването на Иван Колчаков е с най-голямо бъдеще. Ако в момента лекарския съюз и стоматолозите са юридически лица, при всички положения утре ще има икономически регион, което е съвсем друго.
БОРИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Според мен, това че сега регионите са 28, а утре ще станат 6, няма никакъв проблем. Влиза нов закон и на базата на този закон се обединяват.
Въпросът е, тези съсловни организация търговски дружества ли са? Могат ли да развиват търговска дейност? Това, че са юридически лица все още не им дава право да развиват търговска дейност.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Те са юридически лица по Закона за лицата и семейството.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Тъй като аз все още за себе си нямам категорична позиция в каква посока трябва да вървим, напълно споделям философията, която доктор Щерев сподели, че следва да се даде възможност регионалните организации да действат пълноправно. Според мен, няма никаква опасност да действат като търговски дружества. Те ще бъдат регистрирани по силата на този закон, който не им дава права да действат като търговски дружества.
Необходимо е да имаме предвид, че регистрирайки е самостоятелно по силата на този закон могат да приемат устави, в които да въвеждат различни норми и правила, които да бъдат противопосочни.
Предоставим ли възможност за самостоятелна юридическа регистрация във всички случаи регионалните структури ще имат самостоятелност. Дава се право в определени случаи да действат разнопосочно. Ще помоля и този аргумент да се има предвид когато се изработва окончателния вариант, който ще бъде предложен на следващото обсъждане.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаема госпожо Михайлова, искам да направя една аналогия с Българския лекарски съюз. В Българския лекарски съюз всяка регионална колегия може да бъде юридическо лице. Нито една от колегиите не е започнала да продава захар или олио. Те не могат да го правят. Русенската колегия непрекъснато през близките години противоречеше на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Те са колегия и не са съгласни с ръководството, но те са част от една организация и не могат да отидат и да направят Русенски лекарски съюз. Законът не им позволява това.
От друга страна е много хубаво, че имат собствено становище. Може и друга колегия да се присъедини и да повлияе на централните органи. Тази власт на регионалните колегии създава демократичност в организацията. Централното ръководство се стреми да се съобразява с всяка една от колегиите.
Всяка колегия може да дойде със собствена позиция. Уставът и закона, по който са регистрирани не им позволява да направят крачка в страни от общата теза.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отлагаме член 24. Ако след това приемем, че са юридически лица, ще се върнем от член 21 надолу.
Член 25.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 25. Алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на комисията, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
Алинея 2. При лиса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове,които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.
Предложение на нароните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Кърков и Александър Радославов.
В член 25 се правят следните изменения и допълнения:
Член 25, алинея 1. Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от нейните членове. Решенията по член 24, точка 1 се приемат с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на колегията, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
Алинея 2. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията.
ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, общото събрани на регионалната колегия се счита за законно, а кой го свиква? При какъв ред и при какви правила? Например, ние се събираме в русенска област в рамките на областта от две общини и решаваме да има общо събрание, а останалите не знаят, защото не е изяснен реда, по който да се обявява.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Управителният съвет ги свиква.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Погледнете член 23, алинея 5.
ТОДОР КУМЧЕВ: Според мен, двата члена са свързани. Предлагам и този член да бъде отложен, тъй като двата члена са свързани. Тук също става въпрос за устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отлагаме член 25.
Глава ІV.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Глава ІV. Членство, права и задължения.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на глава ІV, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел І.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Раздел І. Членство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на Раздел І, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 33.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 33, алинея 1. Членството в Българския фармацевтичен съюз възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия.
Алинея 2. Вписването се извършва след подаване на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
Алинея 3. Към заявлението за вписване се прилагат:
Първо, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”;
Второ, документ, удостоверяващ месторабота и стажа на лицето;
Трето, при подновяване на членството – извлечение от регистъра за наложено наказание;
Четвърто, свидетелство за съдимост;
Пето, в случаиет по член 4, алинея 2 – документ за успешно положен изпит.
Шесто, за чужди граждани – документи, удостоверяващи наличието на изискванията на член 5.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 33, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. Вписването се извършва след подаване на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочат трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене.
Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
В член 33, алинея 3 се изменя така:
Алинея 3. Към заявлението за вписване се прилагат:
Първо, диплома за завършено висше образование.
Второ, удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.
Трето, диплома за специалност или за научна степен и звание – при наличие на такава.
Четвърто, документ удостоверяващ местоработата и стажа на лицето.
Пето, при подновяване на членството – извлечение от регистъра за наложено наказание.
Шесто, за чужденци – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната и удостоверение за правоспособност по Закона за здравето.
Седмо, свидетелство за съдимост.
ХАСАН АДЕМОВ: Доцент Китов, искам да задам следния въпрос, относно алинея 3, точка 1 – диплома за завършено висше образование, образователно квалификационна степен “магистър-фармацевт”. Господин Найденов е завършил през 1976 година и в дипломата му е записано “фармацевт”, няма “магистър”. Тези неща приравнени ли са?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, приравнени са.
ХАСАН АДЕМОВ: Ще помоля отдел “Правен” да се произнесе по точка 6 за чужди граждани, защото във връзка със свободното движение на хора.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това не е член 5. Ние приехме един член, който унифицира нещата.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 7, раздел “Втори” и “Трети” от Закона за здравето.

ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е точно така. Искам да задам следните въпроси.
Колеги, ако лицето няма документ удостоверяващ месторабота и стаж, ако има само диплома, защо да не може да кандидатства?
За какво му е свидетелство за съдимост?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е задължително.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Те имат материална отговорност и е задължително да представят свидетелство за съдимост.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Аз завършвам и искам да се впиша в регистъра.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Свидетелството за съдимост показва дали лицето не е лишено от правото да упражнява тази професия. Това е изключително важно.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, свидетелството за съдимост е един нормативен документ, който се иска за какво ли не, а какво означава за упражняване на тази професия принадлежност към една организация. Напълно сте прав относно втория въпрос за документа удостоверяващ местоработата и стажа на лицето. Този документ не е уместен.
При лекарската професия имаме едно изискване, ако повече от пет години не е упражнявал професията си губи правата. След като е така трябва да се запише. Къде е записано? Тук следва да се запише.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Къде е записано когато упражнява професията?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Например, ако един човек е завършил фармация преди десет години. След като подаде всички документи вие го записвате. Той десет години не е упражнявал професията. Имате ли право тогава да го запишете? Когато говорим за чужденци този текст не е прецизен, защото трябва да уточним хора от Европейския съюз и хора извън Европейския съюз. Какво ще стане с тях?
Според мен, всички тези неща подлежат на прецизиране. Ние бихме могли да се изкажем по отношение на това, с което не е съгласен уважавания господин председател за свидетелството за съдимост. Това е въпрос на виждане. Ако приемем, че няма да искаме свидетелство за съдимост няма да бъде записано.
Мисля, че ще бъде голяма грешка, ако не се запише. Ако проведем дебата ще бъде по това отношение. По всичко останало, би трябвало да се предложат нови редакции за този член.
ХАСАН АДЕМОВ: Напълно се съгласявам с доцент Щерев, искам да коментирам свидетелството за съдимост.
Ако доцент Щерев, не дай си боже, има условна присъда, какво свидетелство за съдимост ще му бъде необходимо? Може ли да се впише в регистъра?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да се впише, защо да не може?
ХАСАН АДЕМОВ: Къде е записано, че може. Тук е записано свидетелство за съдимост.
Доцент Китов, ако в една регионална колегия се занесе едно свидетелство за съдимост, в което такова нещо има конфликт на интереси, веднага ще бъде аргумент да не бъдеш вписан и да ти отнемат правото да упражняваш професията, което е нарушение на Конституцията. В член 19 е записано, че всеки има право на стопанска инициатива. Всички тези неща са много сериозно свързани.
Мисля, че този текстове са много лесни. От отдел “Правен” много лесно могат да ни ориентират, защото са записани и в другите закони.
Предлагам да не задълбочаваме дискусията, която по същество е важна.
Господин Найденов, казва че тук става въпрос за материално отговорно лице. Това е другият аргумент. Точно коя формулировка за свидетелството за съдимост трябва да се запише, юристите следва да помогнат.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Когато се регистрира аптека е задължително свидетелството за съдимост. Това нещо се изисква за да упражняваш професията. Без свидетелство за съдимост министерството издава ли разрешение.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Това е за лиценза, а когато започне работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, когато лицето се наема на работа работодателя е длъжен да иска свидетелство за съдимост, но за вписването, защо е необходимо свидетелство за съдимост.
ХАСАН АДЕМОВ: В много закони има такива текстове. Предлагам да помолим колегите от отдел “Правен” да направят справка.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Този въпрос е повдигнат в член 4. Не зная дали се вписвам в обсъждането, но искам да ви кажа, че преди пет години бях във Франция и обсъждах с колеги такъв въпрос. Те ми казаха, че ако има оплаквания от лицето “Х”, което упражнява фармацевтична професия и е постъпила жалба, че е бил жена си, колегията не го приема.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Когато обсъждаме трудовият стаж се оказва, че е свързано с член 5 и трябва да има такъв документ. По какъв начин ще се установи, че е прекъснало, ако няма документ за трудов стаж? Текстът за трудовия стаж би трябвало да остане, защото това кореспондира с член 5.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако лицето е завършило току що?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ако е завършил току що не е записано като задължително условие да има трудов стаж, а да представи документ за трудов стаж. Ще си представи дипломата.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, пледирам да останат и двата текста. Свидетелството за съдимост показва дали лицето не е осъждано или не е осъждано. Ако е осъждано показва за какъв вид престъпление.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Записано е само “осъждано”.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ако е записано, че е осъждано това не предполага ли да бъде дефинирано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 4, алинея 3 е дефинирано.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ако лицето е осъждано от общ характер и не е забранено да заема длъжност, която предполага финансова отговорност, каква е пречката да работи?
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: В свидетелството за съдимост е записано “осъждан” и “не осъждан”. Няма уточнение.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Посечете ми текста, или практиката според, която ако е записано, че е осъждано за престъпление от общ характер това означава ли, че има забрана да заеме тази длъжност.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, ще ви прочета какво сме приели в член 4. Не е прието предложението на вносителите. Приели сме следният текст: “Професията “магистър-фармацевт” на територията на Република България може да се упражнява от магистър-фармацевт, ако отговаря на изискванията на Глава “Седма”, раздел “Втори” и/или раздел “Трети” от Закона за здравето и е вписан в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”. Там няма никакви престъпления”.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Ще помоля да се прочете и текста към, който препращаме.
ХАСАН АДЕМОВ: Препратката е към Законът за здравето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че ще трябва да отложим разглеждането на този текст, за да направим справките.
Обръщам се към отдел “Правен” с молба, разбира се и към експертите на комисията, преглеждайте текстовете. Вижте дали влизат в подобни съображения. Необходимо да бъдем на ясно какво правим, за да не направим проблеми.
Колеги, когато ставаше въпрос в Закона за лечебните заведения за откриването на практиките, тогава бяхме написали да искаме свидетелство за съдимост. Оказа се, че има права и не е належащо да има свидетелство за съдимост. Шест хиляди души трябваше да бъдат разкарани из цяла България за изваждане на свидетелство за съдимост. Колежката е абсолютна права, че там е записано “осъден” или “не осъждан”.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ние сме приели текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приет е, но с друга редакция.
ХАСАН АДЕМОВ: Всичко това се прави с цел, да не дадем възможност някой на базата на този текст субективно да селектира хората, които искат да влязат в регистъра.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно така.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Свидетелството за съдимост се издава за срок от шест месеца.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, този който иска лиценз ще предостави свидетелство за съдимост. Ако има четири човека наети работодателя ще поиска свидетелство за съдимост. За кой се прави това? Карате 5 хиляди души да се разкарват за свидетелства за съдимост. Помислете и ще видите, че съм прав.
Ако искате да попълват декларация, че не са осъждани. Народните представители попълват декларации, че отговарят на условията. Ако искате да запишем текст и той да попълва декларация, че отговаря на условията на закона.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Когато правихме Законът за лекарствата, Министерството на финансите изпрати писмо, че тъй като се работи с финансови средства, да се иска свидетелство за съдимост за всички служители.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Колеги, предлагам да направим справка със Закона за лекарското съсловие и да се вземе текста оттам, вместо да измисляме нови правила.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, цитирам текста на член 32, алинея 3, точка 7, според която за вписване в регистъра се изисква свидетелство за съдимост.
Цитирам ви и практиката на вече споменатата русенска колегия, когато отказахме вписване в регистъра на колегията на човек, който беше нанесъл побой на колега преди една година в район на община Ценово. Беше се държал брутално по начин уронващ достойнството на българския лекар. Ние отказахме да го приемем в района на колегията на тези основания. Това не може да бъде формален повод, някой да разиграва някого, защото осъждан може да бъде, но още не е пречка да бъде вписан. Когато се уточни за какво е осъждан, когато се уточни характера на деянието и районната колегия прецени, че този човек не отговаря на изискванията може да има повод да бъде отказано вписване. Той може да обжалва в съда и в крайна сметка да получи това разрешение. Макар и труден този ред е по-справедлив и действащ.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Руденко Йорданов, по принцип съм съгласен. Не е ли по-добре това да става с декларация от лицето. Ако излъже се разбира, че е недобросъвестен.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Съсловната организация не е нито следствие нито съд.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Народните представители записват, че отговарят на условията. Колеги какво ще правим?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Колеги приканвам ви да спазваме приетите правила. Принадлежността към регистъра на Българския фармацевтичен съюз е нещо, което е проверено. За мен това е чиста монета. Този човек, който ми представи, че е регистриран в Българския фармацевтичен съюз, с него могат да се провеждат преговори, да бъде назначаван, може да се наеме на работа и т.н. Тук, би трябвало да има някакви правила за това да не се промъкнат, защото във всяка професия има дори не само недобросъвестни, но има хора с фалшиви дипломи, умствени отклонения и т.н. Когато един човек е откраднал от лекарства, или е продал мостри или редица други неща, които се установени чрез съда като факти, колегията е тази, която трябва да го филтрира. Не зная дали трябва да се вписва специално.
Според мен, това свидетелство за съдимост е голяма тежест. Може би юристите ще кажат дали да бъде декларация или да се опише. Необходимо е да има условия, на които да отговаря този член. Това е гаранция, че вписан в регистъра на Българския фармацевтичен съюз този човек отговаря на някакви условия и стандарти. Това е изключително важно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, 100 на сто съм съгласен с вас, но всички с вас сме избрани отговаряйки на условието само с попълване на една декларация, че отговаряме на условията и не сме осъждани. За да се влезе в съсловна организация също би трябвало да става с декларация, че отговаря на условията. Ако се подпише документ с невярно съдържание се навлиза в много тежки отношения. Това не е ли по-добре?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да кажа защо трябва да има свидетелство за съдимост. Защото, вписването в регионалната колегия ти дава правото да упражняваш професията на територията на страната. Тук е практическото приложение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За да вземете лицензия отново ви искат свидетелство за съдимост.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам, след като има такова разбиране, че действително не трябва да натоварваме колегията с излишно свидетелство за съдимост, за да се впише в регистъра има свидетелство за съдимост. При получаване на лиценз защо трябва да има свидетелство за съдимост?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е съвсем друго.
ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ: Ако извърши нарушение през това време? Искам да ви кажа, че за явяване на конкурси за обществени поръчки за всеки конкурс се изважда свидетелство за съдимост. Когато е в рамките на шест месеца в нотариус си заверявам няколко екземпляра и ги представям. Ако през тези шест месеца започне работа вече има свидетелство за съдимост, защо ще изважда второ? Ако не започне след шест месеца трябва отново да се извади. Такова е правилото.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: При записването няма изискване да има стаж. Тогава ще извади свидетелство за съдимост. Не мога да разбера защо трябва да се изважда свидетелство за съдимост толкова пъти?
Това, че е вписан в регистъра му дава основание да не се изважда – добре.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, разбирам вашата логика, не сте направил предложение между първо и второ четене. Имаме текст на вносител и предложение на колеги, които също са възприели, че свидетелството за съдимост е необходимост. Предлагам да оставим свидетелството за съдимост. Това е още един допълнителен филтър. Членството в този съюз е нещо, което е свързано с морални етични категории. Един фармацевт носи отговорност. Той борави със здравето на хората в известен смисъл. Нека да остане свидетелството за съдимост като една допълнителна гаранция, че здравето на хората ще бъде опазено от недобросъвестни.
Предлагам да остане предложението на вносителя.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имаме ли готовност да гласуваме текстовете?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: По алинея 1 трябва да се посочи коя е тази регионална фармацевтична колегия където се извършва вписването.
Предлагам на края на текста да се добави: “на територията, на която магистър-фармацевта упражнява дейността си”.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: Защо ограничаваме територията?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Така е записано в останалите закони. Ако не се запише по този начин лицето може да бъде вписано в една колегия, а да упражнява дейността си в рамките на друга. Ако извърши нарушение ще възникне спор, коя колегия трябва да разглежда дейността му.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И господин Константинов има своите основания, защото човек, който не работи, а има диплома има ли право да бъде вписан? Има. Къде ще се запише той?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Извинявайте, но защо спорим по този начин. Напълно логично е човек когато започва работа, да отиде да работи в тази колегия, където работи. Как по някакъв начин ще се осъществява връзка с цялата колегия, ако не е същата колегия, в която работи. За този, който не работи ще бъде по местожителство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Логично е предложението на доцент Щерев.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Алинея 2. “Вписването се извършва след подаване на заявление в колегията по алинея 1”.
Посочено е конкретно къде се подава това заявление, защото до този момент не беше ясно.
Предлагаме в алинея 3, да се направи редакция на точка 1. Да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
Редакция на точка 1: “Дипломата за завършено висше образование с придобита образователно квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Магистър-фармацевт”.
В точка 6, за чуждите граждани, текста да стане идентичен със Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите и да се изисква разрешение за дългосрочно пребиваване и работа.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е записано в член 4, алинея 2.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това е препратка към наредба.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние сме приели друг текст и се получава разминаване. Там няма алинея 2. Ще помоля точка 5 да бъде изчистена.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще се поправи текста.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Ще импровизирам по алинея 1, за която нямам текст пред себе си и с която предпоставяме, че регистрирането става само за работещите.
Предлагам след текста, който беше прочетен да добавим : “…а за не работещите по адресна регистрация”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Смисълът е същият.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: Смятам, че ще стане по-ясно.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре.
ДОНКА МИХАЙЛОВА: За не работещите да се запише по постоянен адрес.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре.
Колеги, подлагам на гласуване член 33 с всички корекции.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 10.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 4.
Приема се.
Колеги, доцент Щерев е прав, много отлагаме текста във времето. Трудно правим връзката между текстовете.
Колеги означава ли това гласуване, че се оттегля предложението на колегите Кумчев и Ива Станкова.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттегляме предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Ще помоля колегите от отдел “Правен” когато разглеждаме този закон да бъдат изчистени текстовете и да се вижда къде са препратките.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Искам да направя едно процедурно предложение. По този закон нямаме конфликтни текстове.
Направени са много предложения от доцент Кумчев и останалите колеги, ще помоля да се огледат. От досега приетите текстове вече е ясно, че някои предложения трябва да се оттеглят, а други да се поддържат.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля да се изготвят текстовете така както са приети и да се раздадат на колегите.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател искам да добавя към това, което казахте вие и доцент Щерев, все пак в последния случай не е необходимо Ива Станкова и Мая Манолова непременно да оттеглят предложенията си. Предложенията могат да бъдат приети по принцип, за да уважим техният труд.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Напълно приемам предложението.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Препратките по точка 5 са уредени в случаите на член 4 и ние ги препратихме към член 191 от Закона за здравето.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Погледнете препратката в две глави от Закона за здравето на член 4, ако там има текст по отношения на изискванията за съдимост.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Няма такъв текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В Закона за здравето няма такъв текст. В големия член се казва, че няма нужда от свидетелство за съдимост, защо искаме свидетелство за съдимост? Ще помоля тази справка да бъде направена.
Благодаря за участието.
Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието на комисията завърши в 19.00 часа)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/

Раздели на публикациите
Страница 1 : П Р О Т О К О Л № 8 от 20.10.2005
Страница 2 : П Р О Т О К О Л № 24 от 23.03.2006
Страница 3 : П Р О Т О К О Л № 27 от 25.05.2006
Страница 4 : П Р О Т О К О Л № 28 от 01.06.2006
Страница 5 : П Р О Т О К О Л № 30 от 15.06.2006
Страница 6 - настояща страница : П Р О Т О К О Л № 33 от 12.07.2006