Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39

Стенограми от заседанията на КЗ

от 40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.36}


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 30

Днес, 15 юни 2006 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 653-10-18 от 25.05.2006 г. – второ гласуване.
2. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитър Щерев и група народни представители на 25.08.2005 г. – второ гласуване, продължение.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.


* * *

Преминаваме към точка 2 от дневния ред.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 9. Алинея 1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се състои от представители на регионалните му колегии.
Алинея 2. Представителите по алинея 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове.
Алинея 3. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се свиква на редовни заседания веднъж на 3 години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят от Устава на Българския фармацевтичен съюз.
Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
Член 9 се изменя така:
Член 9. Алинея 1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се състои от делегати при норма на представителство един делегат на десет магистър-фармацевти, които се избират по указания в алинея 2 и 3 ред.
Алинея 2. Досега съществуващите съсловни организации – “Съюз на фармацевтите в България” и “Българска асоциация на фармацевтите – БАФ” излъчват делегати при норма на представителство 1 делегат на 10 от членовете им.
Алинея 3. Магистър-фармацевтите, които не членуват до момента в организациите по алинея 2 избират делегати при норма на представителство 1 делегат на 10 магистри на събрания, организирани и председателствани от РЦЗ.
Алинея 4. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз се свиква ежегодно на редовни заседания и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в Устава на Българския фармацевтичен съюз.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да направя една много важна бележка, която е пропусната в началото на редакцията на нашето предложение. Предложенията за норма на представителството на делегати в конгреса се отнасят само за учредителния конгрес. Това е много важно, защото основният мотив, с който предлагаме 10 магистър-фармацевти да избират един делегат за учредителния конгрес е да имаме пълна равнопоставеност между сега съществуващите организации, но не на последно място, на магистър фармацевтите, които не членуват в тези организации.
Искам да отбележа, че над 50 на сто от магистър-фармацевтите не са организирани.
Ние оттегляме своето предложение конгресът на фармацевтите да бъде ежегоден. Считам, че това не е разумно. Така както е при другите професионални съсловни организации трябва да бъде спазено. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, може би доктор Руденко Йорданов ще ви каже какъв беше подходът когато със закон променихме Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Тогава и там имаше по няколко стоматологични и лекарски съсловни организации. Ние приехме, че те не съществуват и всичко тръгва от нула. Всички колеги, които работят медицина, стоматология, фармация и започва със закон да се създава един единствен. В момента създаваме едно ново разделение на колегите. Ако искаме да имаме еднакъв подход към всички български съсловни организации е необходимо да приемем един и същ подход. Това означава, че в града “Х” без значение дали е Пловдив или София ще се съберат колегите на една квота от десет или петнадесет, избират си делегати и всички заедно отиват и правят една организация. Не бива да залагаме ново разделение, което е съществувало и досега. По този начин ние ще продължим една добра традиция така както създадохме Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и на останалите.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние не може да си заравяме главите в пясъка и да приемем, че сега съществуващите професионално съсловни организации на фармацевтите не съществуват. Те съществуват и са регистрирани. Имат членове и са факт. В този смисъл е нашето предложение. Да има пълна равнопоставеност между тях и тези, които не са в съюзите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, искам да ви кажа, че същото беше и с останалите две съсловни организации. Фактически, законът ги закрива и казва, че с този закон започвате да ги изграждате от нула. Събират се всички колеги от даденото място. Избират се делегати, които правят нова организация.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да подкрепя тезата на доктор Кумчев и вашата господин председателю, може би ще стане по-ясно, ако всички отворим на страница 23, където са Преходните и заключителните разпоредби и погледнем как ще се конституират новите регионални колегии, които след това ще излъчат свои делегати за конгреса. А именно в едномесечен срок от влизане в сила на закона, Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, ЕГН и т.н. на всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си на територията на съответната област. След като се изготвят тези списъци в следващия текст е записано: “В двумесечен срок от изготвянето на тези списъци регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните фармацевтични колеги по тези списъци”. Т.е. всички фармацевти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може ли да има някой изпуснат?
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Може, но ако не работи. Ако не упражнява дейността си. Тогава не е регистриран в регионалния център по здравеопазване.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние говорим за учредителен конгрес, само и единствено за него ние настояваме членството да бъде следното. Десет магистър-фармацевти да определят един делегат. След това може да бъде 15 към 1.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: За да могат да се излъчат делегатите от регионалните колегии първо трябва да се направят общи събрания на регионалните колегии. В закона е казано, че всички регистрирани упражняващи дейността си фармацевти ще се съберат на първото учредително събрание и ще излъчат делегати за учредителния национален конгрес”. Независимо къде членуват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, проблемът е, че вие предлагате да има квоти. По-редно е всички работещи да са равно поставени
ТОДОР КУМЧЕВ: Всеки конгрес има квота.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Квотата е една за всички.
ТОДОР КУМЧЕВ: Нашето предложение е по-справедливо.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Приемам тезата за нормата на представителство да бъде един на десет, при хипотетичен брой 4600 регистрирани. Един орган от 450 човека е трудно управляем, но за един учредителен събор или конгрес е приемлив, защото нека да има по-широко представителство.
Моля, доктор Кумчев да оттегли своето предложение, в частта, че трябва да има квота на вече съществуващите организации. Този вид квотност ме смущава. Никой не забранява юридическите лица с не стопанска цел да се регистрират в колкото си искат организации, стига те да не са по този закон. По този закон ние правим една съсловна организация.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттегляме предложението.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Приемам предложението едно към десет. В останалите съюзи освен магистър-фармацевти членуват и помощник фармацевти. Как ще бъде изчислена?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В регионалните колегии се казва само за магистър-фармацевти?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имаме едно предложение по алинея 2 да се запише изречение второ “Условията и реда за избора на представителите се определят в устава на организацията”. Това не е за първия учредителен конгрес. Това е общият принцип къде се определят условията и реда за избора на представителите. Трябва да се запише изрично, защото след това се препраща към този ред. Не е посочено къде се урежда този ред.
Предложението на доктор Кумчев се отнася само до учредяването на първия конгрес и избора на представителите за първия конгрес.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Мисля, че там където разписваме устава е казано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не може ли в този текст да остане учредителният конгрес?
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия приема устав, приема бюджет, избира и освобождава председатели и т.н. В точка 4 е записано, че избира делегати за конгреса и взема решения по всички други въпроси. В устава всяка колегия за себе си може да реши как ще избира делегати.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ако прочетем алинея 2 “Представителите по алинея 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии, при норма на представителство един делегат на петнадесет членове”.
Предлагам да се запише второ изречение: “Условията и реда за избора им се определят в устава на организацията”.
Това е общата процедура, която ще бъде оттук нататък.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста и добавката направена от отдел “Правен” да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Колеги, благодаря за участието. Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,50 часа.)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/


Раздели на публикациите
Страница 1 : П Р О Т О К О Л № 8 от 20.10.2005
Страница 2 : П Р О Т О К О Л № 24 от 23.03.2006
Страница 3 : П Р О Т О К О Л № 27 от 25.05.2006
Страница 4 : П Р О Т О К О Л № 28 от 01.06.2006
Страница 5 - настояща страница : П Р О Т О К О Л № 30 от 15.06.2006
Страница 6 : П Р О Т О К О Л № 33 от 12.07.2006