Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39

Стенограми от заседанията на КЗ

от 40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.36}


Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 28

Днес, 1 юни 2006 г. от 15.00 часа се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
* * *


ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Имаме необходимият кворум. Позволете ми да поканя професор Минков да седне на масата. Професор Минков, заповядайте.
На едно от заседанията на комисията бяхме стигнали до член 4. Искам да припомня на уважаемите колеги, че отложихме член 4 и член 5, за да бъдат синхронизирани с останалото българско законодателство и преди всичко с изискванията на Европейския съюз.
В това отношение двете правни дирекции, както на Народното събрание, разбира се и на Министерството на здравеопазването предлагат уважаеми колеги, член 4 и член 5 да се обединят, така както е в останалите регулирани професии.
Член 4 да придобие следния вид “Професията магистър-фармацевт на територията на Република България може да се упражнява от магистъра-фармацевт, ако отговаря на изискванията на глава 7, раздел 2 и или раздел 3 от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”.
Колеги, отново ще повторя, че абсолютно същото е за лекари и стоматолози. Имате думата. Професор Минков?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразяваме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отново ще повторя, че този законопроект е направен преди синхронизирането и трябва да се съобразят със Закона за здравето и синхронизацията на нашето с европейското законодателство. Тогава беше решено отдел “Правен” заедно с вносителите да подготви текстове. Текстът, който се предлага е следният: Член 4. “Професията магистър-фармацевт на територията на Република България може да се упражнява от магистър-фармацевт, ако отговаря на изискванията на глава 7, раздел 2 и или раздел 3 от Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната фармацевтична колегия на територията, на която се установява на работа”. Член 5 отпада.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, професор Минков, искам да ви задам един въпрос. В момента в страната така ли е? Тези, които упражняват своята професия магистър-фармацевт регистрирани ли са в районната фармацевтична колегия? Ще ви помоля да ми отговорите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доцент Кумчев, ще си позволя да отговоря, досега нямаше специален закон имаше няколко фармацевтични съюза и за това се прави един, за да може да се унифицират нещата така както е при лекарите и стоматолозите. От сега нататък това ще стане така както се изисква както за колегите в медицината, така и за стоматолозите.
Искате ли да добавите нещо професор Минков?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не.
ХАСАН АДЕМОВ: Как да гласуваме текстове, които нямаме пред себе си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Адемов, вие сте абсолютно прав, обръщам се към вносителите на този текст. Ще ви помоля да бъде раздаван малко по-рано, за да може да бъде представен на колегите.
Доктор Адемов, ако имате Закона на съсловната организация на лекарите и стоматолозите, ще видите абсолютно идентичен текст.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В подкрепа на изказването, което направихте искам да добавя следните аргументи, защо трябва да бъде приет текста така както е предложен. Ако погледнете текстът на вносителите на член 4 и член 5, ще видите, че в член 4 са посочени изискванията, които трябва да притежава лицето, което упражнява професията магистър-фармацевт, а именно да притежава висше фармацевтично образование, да не е лишен от правото да упражнява професията и други.
В член 5, са посочени условията, на които трябва да отговарят лицата, които са придобили висши образования в чужди държави.
Всички тези изисквания са уредени в Закона за здравето. Съгласно Закона за нормативните актове, член 10, алинея 1 изрично е записано, че обществени отношения не могат да се уреждат с два еднакви по степен актове. След като тази материя е уредена в Закона за здравето, глава 7, раздел 2 и раздел 3, ние нямаме правно основание да я уреждаме отново. Единственото ново нещо, което трябва да внесем в този закон е, че тези лица за да упражняват своята професия трябва да се впишат в регионалната колегия на фармацевтите, което е изискване на европейската директива за регулираната професия на магистър-фармацевтите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата.
АТАНАС ДОДОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в становището, което Министерството на здравеопазването внесе при първо четене на законопроекта беше изложено това намерение за корекция в насока уеднаквяване с изискванията за Закона за здравето. Министерството на здравеопазването подкрепя предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се член 4.
Моля, който е съгласен да отпадне член 5, да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Глава втора “Функции”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на глава втора да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6. Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. изготвя етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
3. утвърждава националните стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването им;
4. налага санкциите, предвидени в този закон;
5. съставя и води национален и регионални регистъри на членовете си;
6. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
7. участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към Министерството на здравеопазването;
8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове и областта на фармацията;
9. дава становища за разкриване на аптеки съгласно член 74, ал. 1, т. 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
10. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
11. подпомага своите членове в случай на нужда съгласно устава на организацията;
12. извършва други дейности, предвидени в този закон или в устава на организацията.
Има предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
В член 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се изменя така:
2. изготвя и предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му.
2. т. 3 се изменя така:
3. упражнява контрол по спазване на националните стандарти за добра фармацевтична практика, приети от Министерството на здравеопазването.
3. т. 6 се изменя така:
6. участва в организацията на квалификационни курсове за магистър-фармацевти, провеждани от Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София.
Има предложение на народния представител Руденко Йорданов:
В член 6 точка 6 се изменя както следва:
Член 6., точка 6 “Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите”
Има предложение на народните представители Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова:
В член 6 се създава нова точка 2 със следния текст:
“точка 2. Представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване”.
Предложение на народните представители Ива Станкова и Ваня Манолова.
В член 6, се създава нова точка 2 със следния текст:
“Точка 2. Представлява своите членове като страни при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване”.
Всички следващи точки на член 6 увеличават номерата се с един.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, предлагам да започнем по реда на вносителите и всеки да представи своите мотиви. Давам думата на доцент Кумчев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, разбира се, че е важно това, което се предлага да може да се мотивира пред вас.
Според мен, това не е проблем, защото преди малко ние приехме един член, в който стиковахме съсловната организация на магистър-фармацевтите с тази на съсловната организация на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България. Това е и презумпцията на нашата промяна.
Искам да ви помоля за следното мое предложение.
Първо, в член 6, точка 9 “дава становище за разкриване на аптеки съгласно член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина” да отиде в раздел “Преходни и заключителни разпоредби”.
Второ, считаме, че Министерството на здравеопазването е в правото си да изготвя и утвърждава правилата за етичен кодекс и неговото спазване.
Трето, в Комисията по здравеопазване и респективно у някои членове се получи един документ преди около една седмица от председателя на Съюза на научните дружества в България, професор Дамянов, в който той категорично възразява срещу досегашните методи на преквалификация за лекарите, които се водят от структурите на Българския лекарски съюз.
Считам, че не е редно квалификацията и преквалификациите да бъде утвърдена, да се организира и координира от професионално съсловната организация на магистър-фармацевтите. Нека това да бъде оставено, така както е било винаги досега в Министерството на образованието, във висшите медицински училища, разбира се и във Фармацевтичния факултет. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля всички, които се внесли предложения да ги изложат, след което ще проведем дебати.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: На съсловните организация са дадени възможности да упражняват три основни права, а те се: да защитават професионалните интереси; да извършват саморегулация в професията и да извършват дейности във връзка с продължаващото обучение. Позволих си да фиксирам текст, който ясно дефинира правомощията на Съсловната организация на магистър-фармацевтите, да координира, провежда, регистрира продължаващо обучение на магистър-фармацевтите. В тази връзка вземам отношение и към други подобни предложения, както и възражението, което е направено срещу моето предложение, че този текст фигурира в Закона за здравето и може би неговото място не е тук. Няма да навлизам в спор. Може би юридическите аргументи ще надделеят, този текст да отпадне от този закон, но все пак ако ние приемем, че тези три основни функции са разписани в закона, мисля че няма логика една от функциите да отиде в Закона за здравето без да бъде разписана тук.
Искам да припомня на комисията и гостите, че ние в Закона за здравето се обединихме около идеята след дипломното обучение разделено на две основни дейности, едната е придобиване на специалност, а другата е продължаващото обучение, то е в прерогативите на съсловните организации. Припомням, че когато обсъждахме този текст направих добавката: “По ред определен от министъра на здравеопазването”, но не искам ние да изземваме от съсловните организации възможността да осъществяват продължаващото обучение. Още веднъж настоявам, че трябва да бъде вписан ред определен от министъра на здравеопазването. Не изключвам и възможността на други субекти, включително и структурите, за които говори доктор Кумчев, да участват в процеса на продължаващото обучение. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Следващото предложение е на Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова. Не виждам никой по този въпрос.
Давам думата на госпожа Ива Станкова.
ИВА СТАНКОВА: Господин председател, уважаеми колеги, спомняте си, че започнахме да правим тези предложния няколко месеца назад. Не защото няма логика във всичките наши предложения, а времето в което ние не дискутирахме законопроекта наложи много промени.
Оттеглям своето предложение. В момента разглеждаме съвсем друго нещо. Тогава бяха заложени други идеи относно въпроса за участието на фармацевтите, рамковите договори и т.н.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, имате думата по текстовете.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, може би трябва да изслушаме и становището на Министерството на здравеопазването и на професор Минков, след което да започнем дискусия.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не възразявам.
АТАНАС ДОДОВ: Благодаря ви уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, Министерството на здравеопазването по принцип подкрепя текста, който е предложен в член 6, който вече е член 5, с изключение на точка 3 “Утвърждава национални стандарти за добра фармацевтична практика и упражнява контрол по спазването”.
Министерството на здравеопазването е против. За да бъде един нормативен акт валиден и задължителен за всички, следва да бъде приет от компетентен орган на изпълнителната власт. Съсловната организация може да изработи проект за национални стандарти за добра фармацевтична практика и да ги предложи на министъра на здравеопазването, за утвърждаване но не и еднолично да ги състави и утвърди. Това е становището на министерството по този въпрос.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да кажа, че ние сме длъжни да унифицираме законите. В потвърждението на вашето становище, наистина така е и в Закона за съсловните организации, където е записано, че изготвят кодекс за професионална етика на лекарите. Приемат правила за добра медицинска практика. Предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването. Ние сме длъжни да имаме общи принципи.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Относно продължаващото обучение мисля, че специално Фармацевтичния факултет трудно би могъл да организира продължаващо обучение, което се провежда в двадесет и осем региона.
Според мен, председателят на научния съюз не прави разлика, може би греша, едно е квалификация и специализация, а съвсем друго е продължаващо обучение. В това отношение ние считаме, че предложението за съсловната организация да организира, да контролира, разбира се при всички случаи с помощта на съответните факултети, защото ще търсим лектори от тях.
По отношение на това, което доктор Додов каза, ние сме съгласни, че трябва да вземем участие и да изготвим тези нормативни актове, както да бъдат съгласувани и одобрявани от министъра. Това трябва да бъде така.
Относно предложението за националния рамков договор мисля, че нещата тук трябва по-дълбоко да се разгледат. Ние считаме, че фармацевтите не трябва да се отделят от общата работа на здравеопазването. Всеки от тези три главни клона – стоматология, лекари и фармацевти имат своя дял. Вие знаете, че една от основните задачи, които има този закон е да регулира до известна степен отношенията в работата на фармацевтите. Точно това е целта.
По отношение на Националния рамков договор, ние искаме да участваме, мисля че това отношение сме прави, относно реимбурския списък, съгласно член 55, алинея 2, точка 7 от Закона за здравното осигуряване и по отношение на цените. Там където според нас съществуват неуредени въпроси и различия в цените, които съществуват.
Това е нашето становище.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми професор Минков, един от основните проблеми в страната в момента е квалификацията на висшите медицински кадри независимо какви профили са. Не зная дали скоро сте бил в деканата за следдипломно обучение, но изключителни трудности има в момента със специализацията на медицинските кадри. Не говоря за фармацевтите, защото те сега ще бъдат пречислени.
Считам, че координацията на специализацията трябва да отиде на по-високо ниво и да се ръководи от хабилитирани лица. Трябва да се ръководи по определена програма, по определени цели и с определени задачи извинявайте, но и по определено време. Не е възможно да продължи тенденцията, която съществува в момента. Например, ние ще отидем на една конференция по диабет за един ден и половина и получавам точки в своята карта, което се смята за квалификация. Това е добре, но искам да ви кажа, че не е достатъчно. Населението чувства, че по този начин не може да се достигне толкова лесно до степен специалист.
Уверявам ви, че вие формирайки вашата нова съсловна организация ще имате определени принципи и норми за контрол върху квалификацията и определени изисквания към вашите кадри, които ще бъдат регистрирани по съответните правила и норми. Нищо лошо не виждам в това.
Относно принципалът в Националния рамков договор, искам да кажа, че Националният рамков договор е основната финансова рамка на държавата. Националният рамков договор не може да бъде монопол на една или друга страна, на един или друг принципал. Колкото повече се размножават принципалите в него, толкова зависимостите стават все повече и повече.
Искам да ви кажа, че нашите намерения са още през тази лятна сесия ние да представим законопроект, разбира се като го съгласуваме със съсловните организации и Министерството на здравеопазването,в който Националният рамков договор да бъде много по-различен в своята структура и да има за цел за три години или за пет да има една постоянна величина или да има променливи величини, които с досегашните принципали да бъде разписан, защото експертните комисии в този рамков договор, трябва да започнат работа още сега, за да може през следващата година на 18 декември да има подписан категоричен рамков договор. Ето защо възразявам срещу вашето участие.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги позволете ми да кажа няколко думи по всичките предложения.
По отношение на предложението министъра на здравеопазването да изготви етичен кодекс. Не може някой да прави етичния кодекс на една съсловна организация. Това е само и нейно право. Абсолютно съм съгласен, с това което каза господин Додов, че правилата за добра практика трябва да се предложат от съюза, но да бъдат утвърдени от министъра, след което контролът да бъде взаимен. Мисля, че по това предложение няма спор и трябва да се приеме.
Колеги, доцент Кумчев, извинявайте но няма само един факултет в Медицинския университет – София.
Второ, вие давате само един факултет. Мисля, че Руденко Йорданов е представил най-точната формула така както трябва да бъде. “Организира, координира, провежда и регистрира”. Оттам нататък, че това следва да се прави във двата факултета, напълно съм съгласен.
Професор Минков, извинявайте, но вие да бъдете страна в договора в реимбурсния списък, неща които пряко ви касаят няма как да стане. Това също е нещо, което е немислимо. Вие сте пряко заинтересовани от тази страна. Вие сте страна и е невъзможно да участвате в този процес. Ако погледнете практиката за договаряне в редица европейски страни ще видите, че там няма фармацевтици. Каквото и да се говори, такава е истината и трябва да я назоваваме такава каквато е. Тук не е въпросът, някой да запази своите интереси. Ние сме длъжни да унифицираме нещата с европейската практика и най-вече да запазим интереса на пациентите. Вие ще попитате, защо е така при лекарите? Виждате, че те договарят обеми и цени. Не може вие да договаряте реимбурсния списък, който е обект на друга политика от страна на държавата. Вие изпълнявате този списък. Вие сте пряко заинтересовани от това и не е редно да участвате там. Това е моето становище.
ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Господин председател, ако приеме точка 6 с предложението на доцент Кумчев трябва да включим и факултета в Пловдив.
ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря ви господин председател. Ще кажа няколко думи по всички предложния.
По отношение на етичния кодекс, категорично етичен кодекс се прави от съсловна организация от гледна точка на контрол, самоконтрол, самоорганизиране на съсловието и т.н. По този въпрос едва ли може да има спорове.
По следващия въпрос за националните стандарти това е категоричен ангажимент на държавата. Не може да има никакви предложения. Държавата е тази, която изготвя стандарти във всички области. От гледна точка на тяхното спазване може да се консултира и да бъдат изработени заедно с тях, но това е категоричен ангажимент на държавата, за да може да ги контролира.
По отношение на реимбурсния списък категорично съм съгласен с това, което каза доцент Китов, защото това е политика. Това е най-политическият акт. Там едва ли може да участвате професор Минков, защото при всички положения ще има конфликт на интереси. Вие ще искате да вкарате в този списък продуктите, които ви интересуват.
По отношение на продължаващото обучение. Вие знаете, че всички курсове за квалификация и преквалификация се осъществяват от една агенция, която лицензира всички субекти и е към Министерството на образоването и науката. Те имат всички условия, на които трябва да отговарят обучаващите организации. Например в Агенцията по заетост има курсове за ограмотяване, за обучение, за квалификация, за преквалификация, те задължително се лицензират от тази Национална агенция за акредитация.
Продължаващо обучение естествено, че може да се прави от съсловна организация, но трябва предварително да бъдат лицензирани, за да може да се знае какво ще правят. Кой ще ги контролира по този начин, освен ако не се самоконтролират. В тази област има възможности за лавиране. Подчертавам тази теза за лицензирането на обучаващите организации.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, искам да благодаря на доктор Станкова, за това че оттегли своето предложение.
По отношение на проекта искам да кажа следното. Както досега Българският лекарски съюз принципно подкрепя колегите фармацевти да имат своя Закон за съсловните организации. Това е декларирано не веднъж. Няма да се впускам в допълнителни аргуметни по отношение на казаните неща.
Искам да кажа, че по отношение на цитираното писмо от професор Дамянов, ще кажа че има нормативни документи, които регламентират дейността на Българския лекарски съюз и Съюза на денталните лекари по отношение на следдипломното обучение, но това не е дискусия за днес.
По отношение на Националния рамков договор, с цялото ми уважение към нашите колеги, които имат своето място в комисиите на министерството. В Закона за здравното осигуряване в параграф 9 на Допълнителните разпоредби е записано какво означава понятието “Медицинска помощ”. Договорът договаря обем, цена и качество на тази медицинска помощ, а колегите фармацевти по смисъла на нормативните документи не се явяват изпълнители на медицинска помощ.
Мисля, че в рамковия договор в този смисъл, както договаряме не е редно да участвате. Вие имате своето договаряне с касата по отношение дейността на аптеките. Благодаря ви.
ТОДОР КУМЧЕВ: В документа на професор Дамянов, който не е случайно лице, като председател на Съюза на научните дружества в България не се визира организацията, а качеството на преквалификацията. За това споделям с всички вас, че има известен ред и трябва да се сложи ред точно в качеството на преквалификацията на кадрите.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Вероятно ние разполагаме с друг вариант на писмото, с което се визира организацията.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: В текстовете по-нататък са направил отправка в Закона за здравето, член 6, алинея 1, където е оказан броя и състава на членовете на висшия медицински съвет. Там съм помолил да включим и представители на новосъздадения Съюз на магистър-фармацевтите.
Мисля, че е добре още когато разписваме правомощията на бъдещия съюз на магистър фармацевтите в член 7 да добавим: “Участва със свои представители във висшия съвет по формация към Министерството на здравеопазването и Висшия медицински съвет”, защото още тук е редно да упоменем тази възможност.
Ще помоля да гласуваме точка по точка правомощията на съюза, тъй като има текстове, които са спорни и когато стигнем до окончателната редакция да бъде фиксирана след гласуването.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Искам да задам един въпрос на доктор Йорданов. Неговото предложение е: “организира, контролира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите по ред определен от министъра на здравеопазването”. Благодаря ви.
СТЕФАН НИКОЛОВ: Декан на Фармацевтичния факултет в София. Искам да взема отношение във връзка с продължаващото обучение, тъй като за специалности тук не може и да става дума.
Подкрепям предложенията, в които се казва, че трябва действително да се организира този вид обучение от регионални структури, които има Съюза на фармацевтите, но да бъде провеждан във фармацевтичния факултет само в София.
Един факултет, в който няма нито една фармацевтична катедра, дори сегашните студенти, които са приети не могат да бъдат обучени, а какво остава за продължаващото обучение. Това е гавра с фармацевтичното обучение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Този закон не е за една година. Той е акредитиран. Това е чисто лобиране, за което няма място тук. Нека да се съобразяваме за акредитиран деканат.
Има ли други изказвания?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да кажа, че за точка 6, материята е уредена в член 182 от Закона за здравето, където изрично е посочено, че съсловните организации на лекарите, на стоматолозите, на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти организират, координират, провеждат, регистрират продължаващото медицинско обучение на лекарите, стоматолозите, мадицинските сестри, акушерките и т.н. при условие и по ред определени в договорите с висшите училища, Българския червен кръст и Военномедицинска академия.
В алинея 2 са записани правата на базите за следдипломно обучение и извън случаите по алинея 1.
В алинея 3 са представени интересите на Съюза на научните медицински дружества в България, Съюза на учените и медицинските асоциации, които също участват в това продължаващо обучение.
За да се спази общият ред, който е за останалите две организации, трябва да се направи добавка в член 182 и да се добави: “И съсловната организация на магистър-фармацевтите”, която се създава с този закон. В точка 6 да се приеме предложението на народния представител Руденко Йорданов с добавката, че “Редът и условията са определени в член 182 от Закона за здравето”.
По този начин има кореспонденция между трите закона.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Има една малка разлика, която искам да припомня. В Закона за здравето субектите, които участват са съсловните организации и други структури, но не и Министерството на здравеопазването.
Според мен, това което беше повдигнато от доктор Кумчев като проблем, за съсловието на магистър-фармацевтите е хубаво да намерим решение по този начин. В смисъл: “По ред определен от министъра на здравеопазването”, а не “по ред и условия определени в договори между обучаващата страна и съсловията”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да уточня, че това са договори с автономните висши училища.
В член 21 от Закона за висшето образование изрично е забранено всякакъв държавен орган да се меси в автономията на висшите училища. Приемайки текст, в който казваме, че министърът на здравеопазването определя реда, по който се извършва това продължаващо обучение ще доведе до нарушение на Закона за висшето образование. Автономните висши училища се ползват от тези права. Имат право да сключват договорите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, основният закон е Законът за здравето. Ние не можем с допълнителен закон да изменяме основния.
ХАСАН АДЕМОВ: По-скоро имам два въпроса. В член 6 е записано Български фармацевтичен съюз. Следващият текст се отнася за продължаващото обучение. Доктор Йорданов, казва кой организира и провежда. Кой ще каже, кой е представителят на Българския фармацевтичен съюз в Плевен, в Монтана, в Пловдив, т.е. кой ще организира тези курсове.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Регионалната колегия.
ХАСАН АДЕМОВ: Къде е записано, че е регионалната колегия. Защо трябва да бъде регионалната колегия? Кой ще каже, ако дойдат две колегии, например в Пловдив да организират, кой ще каже коя е колегията, която трябва да организира?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По-нататък в закона е казано.
ХАСАН АДЕМОВ: Добре. Според мен, следващият въпрос е много важен. Казваме, че Законът за здравето е рамков закон и никой няма нищо против. Това не трябва да означава, че този закон следва да се преписва в частния закон. Т.е. всички текстове от Закона за здравето няма смисъл да се преписват тук.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено, за това препращаме в този закон, както предлага колежката от отдел “Правен”.
ХАСАН АДЕМОВ: Ако ще препращаме към онзи закон, може да направим само един параграф, в който всички неща да бъдат препратени към онзи закон.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Препращаме за реда и условията.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, виждам в дискусията една нотка на това връзка с внесени други предложения да се смени една философия, която е заложена в Закона за здравето, Закона за лекарите и стоматолозите, а също и в Закона за медицинските сестри и другите специалисти. Няма нищо лошо в това да бъде сменена философията, но трябва ясно да се каже. Професор Дамянов, в никакъв случай не е кой да е, обаче и Българският лекарски съюз не е кой да е. Нека да се разберем, че подмолно с писма до този и до онзи няма да може да се сменя философия, която е заложена в няколко закона. Това трябва да бъде предшествано от дискусия. Професор Дамянов и неговата организация не е доволна от статуквото, което е наложено със Закона за здравето и сигурно има основание за това, но ние сме наложили определена философия. Тази философия се следваше и при приемането на Закона за сестрите.
Философията е, че съсловната организация организира, координира, но не провежда обучението. Продължаващото обучение се провежда от лицензирани за преподавателска дейност институции. Дали са в Плавен или София няма никакво значение. Акредитирани за преподавателска работа заведения. Съвсем точно е казано. Оттам нататък всички точки, които се получават и не са след сключени договори с акредитирани за преподаване институции биха могли да бъдат разгледани и подлежат на обществена дискусия, но духа на закона е този.
Искам да ви помоля да включим и в този закон същия дух. Ако решите така да продължим. Според мен, след много дискусии достигнахме до тази теза. Ако трябва да сменяме духът на закона тогава не само, че не трябва да бъде включено тук всичко това, но следва да променим и Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
Мисля, че това трябва да бъде предшествано от много сериозна обществена дискусия. Не вярвам, съсловието не е доктор Кехайов и доктор Демиров, лекарското съсловие се състои от 36 хиляди души и няма да се съглася да му се отнемат определени правомощия вменени със закон. Не трябва да се прави подмолно и да се подмени тук. Имаме определена философия и нека да я следваме.
Ако следваме философията тогава няма министъра да наблюдава този процес, защото министърът предлага законите, следи за тяхното спазване и прави политиката в областта на здравеопазването като насочва средства по програми и т.н. Учебните заведения, които са автономни учат и правят продължаващото обучение. Съсловните организации със закон са натоварени с определени функции. Да бъдат натоварени и тук по същия начин. По този начин всичко ще върви по едни принципи.
Мисля, че няма да имаме проблем. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви, преминаваме към гласуване на текст по текст.
Доцент Кумчев, поддържате ли вашето предложение по точка 2.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържам предложението си.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението Етичния кодекс на Съюза на фармацевтите да се прави от министерството, да гласува?
ТОДОР КУМЧЕВ: Не сте прав.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за утвърждаване.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Схемата, по която един текст става нормативен акт, включително и Етичен кодекс, става след неговата публикация в “Държавен вестник”. Няма как да се прескочи министърът на здравеопазването. Текстът, така както е предложен от вносителя е достатъчен.
Мисля, че министърът не е изключен. Публикацията в “Държавен вестник” става след подписа на министъра на здравеопазването, следователно той взема отношение.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов има коректен текст, който е предложен от доцент Кумчев, който е следният: “Изготвя и предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването Етичен кодекс на фармацевта и упражнява контрол по спазването му”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 7.
- “Против” – 6.
- “Въздържали се” – 2.
Не се приема.
Преминаваме към точка трета. Тук имаше предложение заедно с министерството да се синхронизира. Ще помоля да формулирате предложението министър Додов.
АТАНАС ДОДОВ: “Във връзка с точка 3 изработва проект на национални здравни стандарти и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е вашето предложение. Вие приемате ли го в този вариант?
ТОДОР КУМЧЕВ: Приемам предложението.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Преминаваме към третото предложение. “Участва в организацията на квалификационни курсове за магистър-фармацевти провеждани от Фармацевтичен факултет към Медицинския университет – София”.
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям своето предложение. Моля да се приеме предложението на господин Руденко Йорданов с корекцията на отдел “Правен”, която е най-точна.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттеглям първоначалния вариант, приемам корекцията на отдел “Правен”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля отдел “Правен” да направи точната формулировка, която да гласуваме.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Редакция на точка 6. “Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите по ред и условия определени в член 182 от Закона за здравето”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За4 – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ХАСАН АДЕМОВ: Искам да направя една бележка за протокола.
Смятам, че ние приемаме по принцип предложението на Руденко Йорданов, и няма защо да го оттегля. Ние само го добавяме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приема се по принцип и правим редакция на комисията.
Предложение на народните представители Ваня Цветкова, Борислав Владимиров и Татяна Калканова.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – Няма.
- “Против” – 15.
- “Въздържали се” – 2.
Не се приема.
Следващото предложение беше оттеглено.
Колеги, започваме да гласуваме точка по точка. Точките, в които са приети формулировките са приети.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 6 “Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: 2. изготвя етичен кодекс на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: “По професионална етика на магистър-фармацевта”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще помоля да се уточни в точка втора от кой се приема този кодекс, тъй като само е посочено, че изготвя. За да се спазва, трябва да бъде приет. Да добавим и “приема”.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: “2. изготвя и приема етичен кодекса за професионалната етика на магистър фармацевта и упражнява контрол по спазването му”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 3.
Приема се.
Точка 3 е приета в редакцията на министерството.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 4. “налага санкциите, предвидени в този закон”;
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имам предложение за систематичното място. Ще помоля първо да бъде регистъра, а след това санкциите, които са.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще гласуваме точка 4, която става точка 5.
Ще подложа на гласуване точка 4, която ще стане точка 5. Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 16.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 1.
Приема се.
Точка 5 става точка 4.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 5. “Съставя и води национален и регионални професионални регистри на членовете си”.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Вместо “съставя” да се запише “създава” и да се уточни.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 5. “Създава и води национален и регионални и професионални регистри на членовете си”.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: Излишно е да се добавя, че са професионални регистрите. Членовете са професионалисти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че има основание тази забележка, още повече, че в Закона за лекарите и стоматолозите няма професионални. И в другия закон е така. Законите трябва да се утифицират. Гласуваме без думата “професионални”.
Моля, който е съгласен с текста на точка 5 “Създава и води национални и регионални регистри на членовете си”, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Точка 6 се прие с редакцията на доктор Руденко Йорданов.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 7 “Участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към Министерството на здравеопазването”. Доктор Руденко Йорданов е направил предложение да се добави “и Висшия медицински съвет”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, мисля че има логика.
АТАНАС ДОДОВ: От Министерството на здравеопазването не възразяваме, Висшият медицински съвет е консултативен орган към министърът и според мен няма нищо лошо да присъства представител на съсловната организация на фармацевтите в България.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Тези съвети са към органа който е към министърът на здравеопазването. Вместо “Министерството на здравеопазването” да се запише “министърът на здравеопазването”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с редакцията, да гласува?
РОСИЦА ДЕРИШЕВА: “Участва със свои представители във Висшия съвет по фармация към министърът на здравеопазването и висшият медицински съвет”.
ХАСАН АДЕМОВ: Представителят на Българския фармацевтичен съюз ще отиде във Висшия медицински съвет и ще каже, че в техния закон е записано. Министърът ще каже, че в Закона за здравето не е записано.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предложено е и в допълнителните разпоредби ще бъде записано.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 8 “Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове и областта на фармацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По точка 9 има предложение от доцент Кумчев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам точка 9 да бъде в Преходните и заключителни разпоредби на този закон.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги тук става въпрос за един възлов момент в закона. Процедурата на доцент Кумчев, я намирам като отлагане на дебата. Това не е чиста процедура. Нека да го кажем. Няма нищо лошо в това да отложим дискусията по този въпрос. Ако всички са готови със становища нека да проведем дискусията. Ние може да гласуваме тази точка, след това да я поставим където е нейното място. Тук става въпрос за позиция и политика. Ако вкараме в закона тази точка, означава че се дава власт на тази организация да участва в политиката по създаването, регистрацията и работата на аптечната мрежа у нас. Ако бъдат отстранени от тази дейност тогава ние отстраняваме съюза от една изключително важна дейност. Няма нищо лошо в това, ние решаваме, че политически така трябва да бъде и не тази организация да се занимава с тази дейност.
Искам да ви кажа, че когато спорехме преди време, за това как трябва да бъде възприета по-либерална или по-стегната уредбата, разбира се от фармацевтите, които вече бяха разкрили аптечна мрежа държаха да се възприеме един европейски модел, където разкриването на аптека да става строго по искане на гилдията и когато почине собственика на аптека, само тогава може нов аптекар да дойде на негово място. Има такава европейска практика в някои страни.
Ние възприехме друга европейска практика, която е много по-либерална. Тази либерална практика отначало гласеше, че аптека до аптека не може да има на по-малко разстояние на 150 метра. После това разстояние беше скъсено на 50 метра и днес въобще го няма. Ако ще спазваме законите, които създаваме нека да помислим още от самото им създаване. Когато става въпрос за спазването на тези отстояния, а сигурно и редица други неща трябва да ви кажа,ч е най-добрата политика е да оставите на съсловието тези, които са засегнати, защото те ще го решат по най-добрия начин. Никога няма да си позволят един на друг да пречат. Това е моето становище. Нека да решим този въпрос, какво смята комисията. Ще възложи ли на новата организация наблюдаването на този въпрос. Тук има различни възможности. Ние можем да решим, че дават становища, но в края на краищата друг дава разрешенията и т.н. и това становище ще бъде само консултативно.
От друга страна може в закона да се реши, че това становище решаващо за разкриването на аптека.
Предлагам да проведем този дебат, а къде ще бъде мястото на тази точка е друг въпрос.
Дебатът е много важен по същество.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, нека да се разберем, този текст не може да отиде в Допълнителните разпоредби. Или ще го отложим за разглеждане така както предложи доцент Щерев. Въпросът е следният, да се отложи или да проведем дискусията. Поддържам доцент Щерев.
ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги имам едно предложение, ние сме Комисия по здравеопазване към 40-ото Народно събрание. Редно е да се съобразяваме с предложенията и с отдел “Правен”. Разбирам, че отдел “Правен” има друго становище. Ще се съобразим с тяхното становище. Предлагам да го чуем.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Смятам, че доцент Щерев е прав. Днес трябва да обсъдим този въпрос.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да отложим гласуването.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Според мен е странно да не се обсъжда днес.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, може да бъде отложено само гласуването, но не и обсъждането.
Поддържам това, което каза доцент Щерев. Според мен, какъвто и да бъде режима, по-либерален и по-стриктен, дали ще може само магистър-фармацевти да откриват аптеки, или ще разрешим да има вериги от аптеки, няма да мине без становище от Съюза на фармацевтите. Друг е въпросът, дали това становище ще бъде определящо, или ще има само регистрационен режим, или просто ще бъде едно от изискванията да има становище, в което органът, който дава разрешение ще се съобрази или не. Дори и ако отложим гласуването, няма да променим нещата. Така или иначе без становище на съсловната организация по този въпрос няма да може да мине, бъде убедени. Ако държите може да отложим гласуването, но това няма нищо да промени през следващите етапи. Благодаря ви.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Благодаря ви. Мисля, че без становище на Съюза на фармацевтите не би могло да се пристъпи към издаване на лиценз на аптеките, защото това е органът, съсловната организация на тези хора, които работят, на професионалистите. Според мен, няма да бъде редно да бъдат изолирани от това.
Друг е въпросът за редица неуредици, които съществуват и днес при издаване на лицензи. За това становището на съюза по този въпрос е, че ние държим, ще предлагаме, ще продължаваме да искаме да се издаде един отделен закон за аптеките, където всички тези въпроси ще бъдат решени. Разбира се, това е въпрос на бъдещето.
Напълно съм съгласен с това, което каза доцент Щерев.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За да бъдем последователни, уважаеми господин председател, искам да запазим духа, който предложи доцент Щерев. Считам, че мястото на съсловната организация е тази, която да се саморегулира и да предлага. Тя може да предлага, а министъра да утвърждава, но без инициативата на самата съсловна професионална организация, която урегулира този процес и най-добре тя може да регулира процеса, а министъра да утвърди, да не може да бъде разкривана или закривана аптека. Това ще бъде в духа на професионализма и това, което говорихме за европейската практика.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Подкрепям системното място на правомощията на съсловната организация да дават становища, та бъде така както е разположено тук в член 5.
Според мен, мястото където е разположено дава относителната тежест на тази възможност. Ако бъде в Преходните и заключителните разпоредби, също е възможност, но нейната относителна тежест намалява. Когато се намира тук с отправката към Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина означава, че едно такова становище трудно може да бъде пренебрегнато от Министъра на здравеопазването, но въпреки всичко в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина му дава право да вземе еднолично това решение.
ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, прочитайки нататък в текстовете на закона правомощията на управителния съвет, на регионаните колегии и т.н., кой дава тези становища? Никъде не е записано кой ще даде това становище? Ние казваме, че фармацевтичният съюз дава становище. Кой орган дава това становище – регионалния, контролния съвет?
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Този текст, по начина, по който е предложен кореспондира с текст на член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, където е записано, че разрешение за откриване на аптека се издава от министъра на здравеопазването след прилагане на следните документи. Шестият документ и становище от регионалното ръководство на съсловната организация на фармацевтите издадено не по-късно от един месец от поискването.
ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, този текст ще трябва да бъде тук. По този въпрос едва ли може да има спор, но материята, която е заложена в текста се урежда и в други закони. Не е вярно, че не поражда проблеми този текст, защото има конфликт на интереси във всеки един регион. Най-често регионалните колеги по извести съображения забавят издаването на такова становище. Като контрапункт на един такъв подход, в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина има един текст, който казва, че независимо от това становище министърът на здравеопазването може да издаде разрешение. Какво показва практиката, че без такова становище Министерството на здравеопазването не приема документите. Това е проблемът, който е налице. Министерството на здравеопазването отказва и това създава проблеми.
Нека да запишем тук по този начин текста. В другия закон да задължим, защото е записано, че трябва да се дадат становище, но не е записано, ако не се получи становище какво става. Записано е, че министърът може да не се съобрази с това, но чиновниците в министерството не приемат комплекта от документи, ако няма становище. Това създава проблеми. Друг е въпросът, дали министъра ще издаде разрешение или няма да издаде. Не издаването на становището независимо по каква причина, включително и конфликт на интереси, поради неуредени въпроси. Познавате германския модел. София може да има толкова аптеки по брой население, според релефа, според природните особености и т.н. Има различни механизми за преценяване.
Предлагам този текст да остане.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поддържам това, което каза доктор Адемов, защото тук говорим за правата, а как ще става е въпрос на другия закон, който в най-скоро време знаете, че се прави голяма промяна на този закон. Най-вероятно този процес ще бъде регулиран.
Доцент Кумчев, оттегляте ли го?
ТОДОР КУМЧЕВ: Оттеглям.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Гласуваме предложението, така както е по вносител “Дава становище за откриване на аптеки съгласно член 74, алинея 1, точка 6 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 1.
Приема се.
Точка 10. “Осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина”.
Моля, който е съгласен с този текст да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 11. “Подпомага своите членове в случай на нужда съгласно устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, трябва ли да има в случай на нужда. “Подпомага своите членове съгласно устава на организацията”. Как ще определите кога има нужда и кога няма?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Прав сте.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Текстът става следният: “Подпомага своите членове съгласно устава на организацията”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Точка 12. “Извършва други дейности, предвидени в този закон или в устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По този текст имам един въпрос към отдел “Правен”.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Предлагам целият текст да отпадне, тъй като няма никакъв смисъл, след като нещо е предвидено в този закон някакъв вид дейност означава, че ще се извършва. Излишно е да се споменава в отделна точка, още повече в устава на организацията.
ИВА СТАНКОВА: Уставът на организацията стои не естествено в тази точка.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Напълно съм съгласен да отпадне текста.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря на доцент Паница, това беше и моето предложение.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В другите закони това е уредено по този начин. Идеята е следната. Регистрирани са като юридически лица с нестопанска цел, там имат свой устав и определени дейности. В устава, който е регистриран в съда са предвидени дейности, които могат да извършват като юридическо лице с нестопанска цел. С този закон на една неправителствена организация се възлагат функции. В закона казваме, че освен функциите, които закона възлага могат да се изпълняват и другите функции.
ИВА СТАНКОВА: Самият устав произтича от организацията.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Няма никаква логика в това. Нещо, което е предвидено в закона така или иначе се изпълнява без да се фиксира в отделен текст.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за следното. При регистрацията си като юридически лице са нестопанска цел могат да предвидят и някои други дейности. Това означава ли, че не могат да правят туристическа дейност, след като в регистрацията им като юридическо лице с не стопанска цел това е записано. Мисля, че грешим и може би трябва да бъде записано.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам да остане точка 12 във вида в който е записано. Финансовите взаимоотношения са уредени в устава и отговорностите. Текстовете определящи правомощията тук не правят отправка към това. Опитът е показал, че се оперира със сериозни средства. Отговорностите са много сериозни и би трябвало да има текст, който да урежда правото устава да уговори тези правила и същевременно отделните структури вътре в организацията да потърсят отговорност на хората.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Паница, оттегляте ли своето предложение или искате да бъде гласувано?
ВАСИЛ ПАНИЦА: Не оттеглям предложението?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има предложение точка 12 да отпадне. Моля, който е съгласен, да гласува?
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, ако някоя организация е регистрирана преди, тази организация ще се регистрира след като се приеме този закон. Имайте предвид, че този закон вменява държавни функции на една неправителствена организация. В този смисъл нейният устав трябва да бъде съобразен със закон. Ако не бъде съобразен със закона може да се протестира за нейната дейност. Основата на дейността на тази организация не е търговска, а е дейността, която е залегнала в този закон. Оттам нататък, ако извършва някакви други дейности, които закона позволява или изрично не е забранил, в никакъв случай не означава, че се нарушава закона и устава. В този смисъл забежката на доктор Станкова и доцент Паница е напълно правилна.
Според мен, ние не можем оттук нататък да вменяваме и други дейности. Ако предположим, че утре са много лоши хора и решат, нещо което е различно от закона, защото им разрешава закона други дейности и се запише в устава и т.н. Фармацевтичният съюз нищо няма да загуби, ако се премахне тази точка. От друга страна би могло да се създаде двусмислие, ако точката я има.
Мисля, че би било по-добре да отпадне точка. Помислете още веднъж преди да гласуваме.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: Основание за съществуването на тази организация е регистрацията и в съда по Закона за юридическите лица с не стопанска цел. След това когато съществува тази организация и се прехвърлят държавни функции. Това е вторично.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Съсловните организации не се регистрират в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Те са по специален закон.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Преди 1998 година Българският лекарски съюз беше регистриран по този закон. След като излезе специалния закон не се регистрират, тъй като това е специален закон. Законът, който ще приемете сега е Закон за съсловните организации на магистър-фармацевтите и решава въпроса. При нас практиката е тази.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Задавам следният въпрос – уставът на организацията не повтаря изцяло закона. В крайна сметка устава задължава да извършвате другата дейност, която не противоречи на закона.
ПЛАМЕН ДЕМИРОВ: Не задължава, а разрешава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено, според устава може да се извърши друга дейност.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Идеята беше за стопанската дейност, която тези юридически лица с нестопанска цел могат да извършват във връзка с осигуряване на дейността си. Тъй като в закона не е предвиден тази стопанска дейност…
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може да бъде записано в устава.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: За това е сложен текста за защита, който съществува и в другите закони.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на доцент Паница, да отпадне тази точка, да гласува?
- “За” – 3.
- “Против” – 1.
- “Въздържали се” – 13.
Не се приема предложението.
Моля, който е съгласен с текста на вносителите “Извършва и други дейности предвидени в този закон или в устава на организацията”. Бих предложил редакцията, която е в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, която е следната: “Извършват други дейности предвидени в уставите на организацията”, можем ли да кажем предвидени в закона. Това е задължително. За това “Предвидени в устава на организацията”.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Мисля, че има логика в този член, тъй като по един специализиран закон, който легитимира една такава организация в член 6 се изброява какви правомощия има организацията. Т.е. може да се сметне, че един такъв закон дава правомощията изреждайки ги, ако не се посочат и други дейности посочени нататък в този закон и в устава може да се легитимни само тези дейности, които са изрично изредени, защото това е специален закон, който легитимира една организация, на която държавата възлага институционални правомощия.
За това се въздържах, макар че уважавам доцент Паница, тъй като изброяването на функции, дейности и отговорности и не отваряйки вратата на други в закона…
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да остане закон или така както е в другия специализиран закон да бъдат само уставите, защото закона е ясен.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Напротив и в закона, защото досега в член 6 изброяваме видове дейности, а по-нататък в закона има и други дейности.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Доколкото разбирам идеята не е за този закон, ако в друг закон се възлагат функции. Ако кажем само закон се имат предвид и други нормативни актове, включително и подзаконови. Ако кажем само този закон, е безсмислено. Ако кажем закон имаме предвид и функции, които им се възлагат с други закони или с други подзаконови актове. Това трябва да решите.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да ви попитам, когато се извършва дейност, която не е предвидена в закон, не се ли нарушава? Тогава има ли смисъл да кажем, че всичко, което е предвидено в закон.
Доктор Колчаков, поддържате ли формулировката, която казахте или да изравним точките, които са едни и същи за всички съсловни организации.
ИВАН КОЛЧАКОВ: Логиката на отварянето на тази възможност, съгласен съм, че може и в други закони, ще бъде прецизна от гледна точка на изброените правомощия, отваряне на възможност и за други законови правомощия и легитимиране на устава.
ТОДОР КУМЧЕВ: Ние работим един закон за съсловна организация. Нека да ги синхронизираме. Какво означава други дейности? Според мен, малко опасна е тази категория. Нека да приемем, така както е записано в устава на организацията, дейности, които са заложени в устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е записано на същото систематично място в Закона за съсловните организации на лекари и стоматолози. Ако утре се докаже, че има нужда от допълнение – да.
Предлагам да бъде идентично. “Извършват други дейности предвидени в устава на организацията”.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 7. “За изпълнение на функциите по член 6 конгресът на Българският фармацевтичен съюз приема устава на организацията”.
Постъпило е предложение на дирекция “Правна” член 7 да отпадне.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагаме да отпадне член 7, тъй кат този текст е уреден в член 10, точка 1, където са изброени правомощията на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Фактически се урежда една и съща материя в два последователни текста.
РОСЦА ЯНАКИЕВА: Прочитайки член 7, мисля че трябва да намери място преди точка 12 на член 6.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Едното е правомощието на целия съюз, а другото е правомощието на конгреса.
Според мен, когато говорим в член 10 за правомощията на конгреса тогава е мястото да кажем, че той приема устав.
МИХАЙЛОВА: Напълно логично е предложението на отдел “Правен”, тъй като в член 10 и член 7 не практика имаме различна редакция. В единия текст имаме, че конгресът приема устава.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм с вас.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Разглеждайки закона имаме общи разпоредби, след което глава втора има функции. В глава трета започва устройство на съюза.
Член 7 е записан в глава “Функции”. За изпълнение на функциите по член 6 конгресът приема устав на организацията. Това е част от функциите на организацията. Тя съобразно този закон по тези функции, които има и устава продължава да действа. Оттам нататък, това че по-нататък се разписва по какъв начин се приема устава, за това може член 7 да остане тук. Разписването как се приема устава е друга тема. В противен случай ние прехвърляме за изпълнение на функциите и приемаме, че функциите се изчерпват до член 6 и тогава разписваме не само приемането на устава, но приемаме как се приема устава и т.н. Това е чисто юридическа практика как би трябвало да се приеме.
Според мен, двата текста трябва да останат.
МИХАЙЛОВА: Доцент Щерев, в такъв случай би следвало да разпишем всички останали функции. Приемането на отчета, приемането на финансовия отчет, приемане на бюджета.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Добре, след като така смятате. Да отпадне член 7, добре.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че когато функциите са дадени със закон, той ги задължава да ги направят.
Моля, който е съгласен с отпадане на член 7, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Глава 3 “Устройство”.
Моля, който е съгласен с наименованието на глава трета да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Раздел І – Централни органи.
Имате ли коментари по наименованието на раздел І “Централни органи”? Не виждам.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 8.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 8, алинея 1. “Органи на Българският фармацевтичен съюз на национално равнище са:
1. Конгресът на Българския фармацевтичен съюз;
2. Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз;
3. Контролната комисия на Българския фармацевтичен съюз;
4. Комисия по етика на Българския фармацевтичен съюз;
5. Комисия по качество на Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище се създават следните експертни комисии:
1. “Наука и образование”;
2. “Производство”;
3. “болнична фармация”;
4. “Аптеки”;
5. “Дистрибутори на едро и представителство”;
6. “Контрол на лекарствени средства”.
Има предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
Член 8, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. “За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национална равнище могат да се създават следните временни експертни комисии:
1. “Наука и образование”;
2. “Производство”;
3. “Болнична фармация”;
4. “Аптеки”;
5. “Дистрибутори на едро и представителство”;
6. “Контрол на лекарствени средства”.
Ива предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова
Член 8, алинея 2 се изменя така:
Алинея 2. За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище могат да се създават временни експертни комисии.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Органите в алинея 1 да се кажат: конгрес, управителен съвет и т.н. без да се посочва, че са на Българския фармацевтичен съюз, защото е ясно.
ТОДОР КУМЧЕВ: Поддържаме становището си, че в съсловната организация на магистър-фармацевтите е необходимо да има временни експертни комисии, тъй като в хода на действия на съюза и на общото събрание и управителния съвет е възможно да настъпят съществени промени, което да наложи да бъдат създадени други комисии.
Считаме, че това е по-мобилен вариант на закона.
РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Това не е вярно, защо тези комисии се регламентират, ако се наложи изграждането на други липсва запис в закона.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да направя редакционна бележка. Точка 4, “Комисия по професионална етика”, тъй като ние сме приели в текста, че става въпрос за кодекс по професионална етика. Логично е комисията да бъде по професионална етика.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги имам един въпрос към вносителите. Не е ли най-добре да се каже: “Могат да създават”. Тогава мога и да не създават. По този начин закона императивно ги кара да създават.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, попитах каква е целта за временни експертни комисии, което ме накара да разбера, че става въпрос за улеснение на съюза в бъдещата му дейност. Тогава задавам въпроса, действително, както госпожа Янакиева каза, ако те са временни, отново са изброени, което е трудно.
От друга страна, смятам че хубаво е записано, че се създават следните експертни комисии. Ние насочваме съюза какви комисии трябва задължително да създаде. Можем да добавим в точка 7 “Други експертни комисии”. Защо да няма други експертни комисии? Тогава ние ги освобождаваме. Те при всички случаи създават тези експертни комисии, но могат да създават и други комисии по тяхно виждане.
Мисля, че това ще бъде по-добрият текст, ако прибавим в точка 7, “Други експертни комисии”. Благодаря ви.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако ние категорично поставим императивно, имайки предвид, че оттук нататък на вас ще ви бъде необходим бюджет. Комисията за да работи има нужда от бюджет. Може да създадете, но може и да не създадете. Изборът е вас.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Мисля, че е правилно да се запише “могат”. Разбира се да се добави “и други”. Една важна дейност, която тепърва ще се развива у нас е клиничната фармация. Имаме специалност и вече десет години не се реализират. За нас този текст е добре дошъл.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие подкрепяте предложението на доцент Кумчев, без временни.
ИВА СТАНКОВА: Господин председател, предлагам още малко да разсъждаваме върху предложенията, защото нашето предложение визира разсъжденията, които казахте току що. По отношение на мобилността.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тяхното предложение е най-точно.
ИВА СТАНКОВА: По този начин имаме отворени врати не само за клинична, но и за други.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Могат да се създадат временни и постоянни експертни комисии.
НАДЯ МИХАЙЛОВА: Предлагам следната формулировка “Могат да създават експертни комисии”, без да уточняваме дали са временни или постоянни. Да дадем възможност за една по-голяма динамичност в работата.
ТОДОР КУМЧЕВ: “Могат да създават експертни комисии”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Беше подсказано от секретариата не “лекарствени средства”, а “лекарствени продукти”.
Приемате ли, това предложението на госпожа Станкова, с корекцията на госпожа Михайлова.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Добавка по ред определен в устава на организацията. За да има орган и структура, която да решава това и да няма разиграване на тема, комисии, които се харесват на един, а не се харесват на друг. Уставът ще постави ред в създаването на такива комисии.
АТАНАС ДОДОВ: Предлагаме “терминологични дистрибутори” да бъде заменено с “търговци” и “лекарствените средства” да бъдат заменени с “продукти”.
НАДЯ МИХАЙЛОВА: “За подпомагане дейността на органите по алинея 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред определен от устава на организацията”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с текста да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ИВА СТАНКОВА: Искам да ви попитам за нашето предложение с госпожа Мая Манолова.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Приема се по принцип и става предложение на комисията.
Ще подложа на гласуване целият член 8, който става член 7.
Моля, който е съгласен с приемането на член 8 с добавката на госпожа Михайлова и господин Руденко Йорданов, да гласува?
- “За” – 14.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,50 часа)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/


Раздели на публикациите
Страница 1 : П Р О Т О К О Л № 8 от 20.10.2005
Страница 2 : П Р О Т О К О Л № 24 от 23.03.2006
Страница 3 : П Р О Т О К О Л № 27 от 25.05.2006
Страница 4 - настояща страница : П Р О Т О К О Л № 28 от 01.06.2006
Страница 5 : П Р О Т О К О Л № 30 от 15.06.2006
Страница 6 : П Р О Т О К О Л № 33 от 12.07.2006