Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39

Стенограми от заседанията на КЗ

от 40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.36}Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване

Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 27

Днес, 25 май 2006 г. от 15,10 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, № 602-02-20, внесен от Министерски съвет на 15.05.2006 г.
2. Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за изплащането на задълженията на болничните заведения от държавния излишък на 2005 г., № 654-02-44, внесен от Минчо Христов Куминев и Стела Димитрова Ангелова-Банкова на 31.03.2006 г.
3. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25.08.2005 г. – второ гласуване.


Преминаваме към точка 3 от дневния ред.
Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 година – второ гласуване.
Уважаеми колеги, по точка трета е получено писмо от министър Гайдарски.
“Уважаеми доцент Китов, моля поради необходимост за уточняване на основния аспект от Законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите, внесени от народния представител Атанас Щерев и група народни представители да бъде отменена точка трета”.
Министерството на здравеопазването моли да бъде отложена точката.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин Китов, спазени са всички процедури по внасяне на законопроекта.Законопроектът е внесен в Народното събрание, има съответните становища, включително от Министерството на здравеопазването.
Становищата, които са изразени се отнасят до общия дух на законопроекта, какви са тези основни аспекти? Основни аспекти означава промяна на духа на закона. Този законопроект е приет на първо четене от Народното събрание. Това, че Министерството на здравеопазването възразява няма никаква стойност. Може да възрази за една комисия или за втора, но трябва да представи своите мотиви, за да може да се съгласи вносителя и съсловните организации, ако трябва да бъде оттеглен законопроектът, но следва да има сериозни мотиви за това. Народното събрание е приело този законопроект, може да не се харесва на някой, но това няма никакво значение.
Моля, ясно становище от Министерството на здравеопазването по този законопроект, с какво не са съгласни? Какво смятат да се направи, за да може да има в обществото яснота. Ако са сериозни мотивите, да оттеглим законопроекта.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доцент Щерев, поемам ангажимента през следващата седмица да фигурира в дневния ред Закона за фармацевтите.
ИВА СТАНКОВА: Искам да добавя, че ние също поискахме през следващата седмица задължително закона да бъде разгледан.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Поемам ангажимента. Правя предложение до комисията, първа точка на следващото заседание да бъде Законът за фармацевтите.
Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 12.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Въпреки голямото ми уважение към Вас като институция искам да кажа няколко думи във връзка с този закон. Дано този път не бъдем излъгани, защото законът не се отлага само днес. Той беше отложен и преди две седмици, без да има някакви аргументи. Абсолютно съм съгласен с доцент Щерев, но доцент Щерев, не само вие сте обидени, едно цяло фармацевтично съсловие е обидено. Заявявам съвсем честно и почтено, че Министерството на здравеопазването има негативно отношение към фармацевтичния сектор. След разговор с министъра той заяви, че не желае да се занимава с фармацевтите. Мисля, че такова отношение не бива да има. Казвам, това което съм чул и това, което мисля. Не може да има негативно отношение към едно цяло съсловие, имайки предвид, че 40 на сто от разходите за здравеопазване са лекарствата. Въпреки всички неща, които бяха казани, мисля и съм дълбоко убеден в това, че има неща, които са скрити по отношение на лекарствената политика. Човек би се запитал, защо две фирми – отговарям за това, което казвам, за оторизирани с т.нар. скъпо струващи лекарства. Повече по този въпрос няма да говоря. Напълно съм съгласен. Не се обиждам от това, че ме унижихте миналият път и сега, чакам и да ми кажете, че се отлага законопроекта. Не се казва, защо. Дочувам, че ще има предложение за Закон за аптеките и Закон за лекарствата. Законът за лекарствата, чието обсъждане предстои е пълно объркване. Нашето предложение беше да има отделно Закон за лекарствата и Закон за аптеките. Това е в едно обозримо бъдеще. Не може толкова бързо да се приемат тези два закона. В бъдеще трябва да бъдат отделни закони. Това е моето становище. Надявам се, че следващият път ще обсъждаме този закон. Благодаря ви.

/Председателството на заседанието се поема от заместник-председателя доцент Атанас Щерев/

ПРЕДС. АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми колеги, ако спокойно разгледаме нещата смятам, че този закон трябва да продължи да се разглежда. Има различни обвинения и виждания, това е демокрацията. Някои смятат, че това е закон, който обслужва една от фармацевтичните организации днес.
Мисля, че се правят достатъчно предложения. Разглеждат се публично тези предложения. Има няколко организации на фармацевти. Една от тях още в началото обяви, че не е необходим такъв закон, но ние трябва да признаем,ч е трябва да вървим към регулация на съсловията. Така както има Закон за лекарите и стоматолозите, както има Закон за медицинските сестри, така трябва да има и за фармацевтите. Какъв ще бъде закона ще решат народните представители при публично обсъждане с представители на фармацевтите. Оттук нататък всяко спиране на една законодателна дейност по този начин е нелегитимна. Разбира се, Министерството на здравеопазването има своята отговорност. Има начини да въздейства. Знаете, много добре, че винаги сме се съобразявали със съответни предложения от страна на Министерството на здравеопазването, от страна на специалистите в Министерството на здравеопазването. Сигурен съм, че комисията и Народното събрание ще се съобрази и за в бъдеще, но по този начин да се налага спирането на приемането на един законопроект не е нещо, което е в реда на нещата.
Смятам, че Народното събрание ще наложи своя механизъм на работа съгласно своя правилник да се продължи към един завършек, така както реши народното представителство.
Има ли други становища по този въпрос? Доцент Китов, предложи тази точка да се разгледа на следващото заседание на комисията като първа точка от дневния ред. Нямаше предложение за отлагане.
Предлагам, трета точка от дневния ред по искане от страна на Министерството на здравеопазването да бъде отложена за разглеждане на заседанието днес. Моля, който е съгласен да гласува?
- “За” – 10.
- “Против” – 2.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Моля, който е съгласен на следващото заседание тази точка да се разглежда като първа точка от дневния ред, да гласува?
- “За” – 12.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
ИВА СТАНКОВА: Доцент Щерев, искам отново да помоля да помислим за включване в дневния ред проблема за ТЕЛК-овете и всички,произтичащи от това действия, които бихме могли да приложим във времето.
Моля, да разгледаме още един проблем за специализацията и изграждането на кадрите в областта на здравеопазването.
ПРЕДС. АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Станкова, имам една молба към вас, като напълно се съгласявам с актуалността на тези въпроси, при едно бъдещо гласуване лично аз ще ви подкрепя за включване на тези точки в дневния ред. Ще ви помоля да бъдат съгласувани с доцент Китов, защото сигурно има и други теми, които би трябвало да се предложат. Оттам нататък да се предложат за заседание на комисията. Мисля, че няма да се отхвърлят от колегите.
Колеги, имате ли други становища и въпроси? Няма.
Благодаря за участието.Закривам заседанието на комисията.

(Заседанието завърши в 16,30 часа.)

СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Борислав Китов/Раздели на публикациите
Страница 1 : П Р О Т О К О Л № 8 от 20.10.2005
Страница 2 : П Р О Т О К О Л № 24 от 23.03.2006
Страница 3 - настояща страница : П Р О Т О К О Л № 27 от 25.05.2006
Страница 4 : П Р О Т О К О Л № 28 от 01.06.2006
Страница 5 : П Р О Т О К О Л № 30 от 15.06.2006
Страница 6 : П Р О Т О К О Л № 33 от 12.07.2006