Законопроект за съсловната организация на министър-фармацевтите, № 554-01-39

Стенограми от заседанията на КЗ

от 40-то Народно събрание - Комисия по здравеопазването Разпечатай Публикация {PDF=Създаване на pdf файл за Публикация^plugin:content.36}Източник: Народно събрание на Република България - стрнограма


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазване
Стенографски запис

П Р О Т О К О Л
№ 24

Днес, 23 март 2006 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състоянието, дейността и финансирането на болничните и оздравителните училища в Република България.
2. законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване


Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред.
Законът е голям и фундаментален. Днес ще започнем с неговото разглеждане.
Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
Има ли предложения за промяна на наименованието? Няма.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Глава първа “Общи разпоредби”.
Има ли предложения за промяна на наименованието на глава първа? Няма.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 18.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
Член 1.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 1. Алинея 1. “Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията магистър-фармацевт и отговорността за нарушаване на етичния кодекс на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
Алинея 2. Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз”
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви господин председател. Ще помоля уважаемата комисия да приеме, че по-нататък в понятийната система ще използваме понятието “Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите”, тъй като да определим един кодекс за етичен, е едно определение, което противоречи на правилата в българския език. Ние не можем да определяме кодексът дали е етичен, дали някой е културен, както и Министерството на културата, дали хората, които работят там са културни. Кодексът би трябвало да бъде Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевтите.
Мисля, че по този начин по-добре ще се изразява същността.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че има основание за това. Бих искал да поставя по същество още един въпрос. Уважаеми колеги, от справката, която направих се оказа, че условията за упражняване на професията не е редно да бъдат записани тук. Те са дадени много ясно в Закона за здравето.
Предлагам това да отпадне, така както е в съсловната организация на стоматолозите и лекарите, защото Законът за здравето е онзи фундаментален закон, който урежда как ще работи и начина на упражняване на професията включително за чужденци.
Мисля, че нещата трябва да се унифицират. Предлагам текстът “Условията за упражняване на професията на магистър-фармацевт” да отпадне, като след това има къде да се постави систематично и да се препрати към Законът за здравето.
Обръщам се към професор Минков и вносителите. Ако някой иска да погледне член 4 на Закона за съсловната организация на лекарите и стоматолозите. Ще поломя доктор Руденко Йорданов, да прочете този текст, за да може да унифицираме и този закон, така както е за другите съсловни организации.
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Винаги сме твърдели, че нещата трябва да бъдат еднакви както за лекари стоматолози, така и за фармацевтите. В това отношение вие сте съвършено прав.
ХАСАН АДЕМОВ: За кои неща става въпрос?
ЕВГЕНИ МИНКОВ: Става въпрос за условията.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да призная, че забележката на отдел “Правен” е правилна. Разбира се, ние ще го препратим към закона, но трябва да го има, защото все пак дори и препратката съществува в този закон. Оттеглям своето предложение, защото беше направено не точно.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 1. Алинея 1. Този закон урежда устройството, организацията, дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията “Магистър-фармацевт” и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етиката на фармацевта и националните стандарти за добра фармацевтична практика.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно е да бъде на “магистър-фармацевта”.
Колеги, навсякъде ли където е записано “фармацевт” да се запише “магистър-фармацевт”?
РЕПЛИКА: Да.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля да се отбележи и автоматично навсякъде след това да се нанесе от отдел “Правен”, за да не се повтаря отново.
ХАСАН АДЕМОВ: Ще помоля още веднъж да се прочете предложението на господин Руденко Йорданов.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: “И отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 2. Алинея 1. “Българският фармацевтичен съюз е юридическо лице със седалище в София.
Алинея 2. Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, по този текст няма предложения.
Моля, който е съгласен, да гласува?
- “За” – 17.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – Няма.
Приема се.
РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 3. Алинея 1. “Магистър-фармацевтите, които упражняват професиите си членуват в Българския фармацевтичен съюз.
Алинея 2. Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си е доброволно”.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата.
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: В двата члена се прави един опит за подменим един друг Закон за висшето образование където е казано, кога, кой и при какви условия има права да реализира своята професия.
Мисля, че така поставен въпроса, означава, че тези, които не членуват във Фармацевтичния съюз не могат да упражняват професията си.
Според мен, в Закона за висшето образование и във връзка с необходимостта от стиковане на нашето законодателство с европейското този въпрос беше обсъждан. Документът, който се издава ще бъде нещо, което дава основание за упражняване на дадената професия.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да ви отговоря, че във връзка с европейската интеграция на страната, направихме справка във връзка със задължителното участие на лекарите стоматолози. По този въпрос няма никакви проблеми.
Едва ли вие може да си представите, че някой може да бъде адвокат без да бъде член на адвокатската колегия и Съюза на адвокатите. След като направихме справките няма никакъв проблем от страна на европейската ни интеграция. Няма проблеми и със Закона за висшето образование.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Съвършено прав сте господин председател. Единственото, което трябва да вземем предвид, което е отправено като забележка и ще трябва Народното събрание да направи някои корекции в Закона за здравето е, че когато има такова изискване за задължително членство в съсловна организация и това е условие за да практикуват, трябва да предвидим за гражданите на Европейския съюз автоматично членство.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен съм.
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това може да стане в текстовете по-нататък. Би било добре, ако Комисията по здравеопазване обсъди възможността и при изготвянето на доклада по този закон за пленарна зала да предвиди изменение в Закона за здравето и Закона за съсловната организация на българския лекарски съюз, на стоматолозите и на професионалистите по здравни грижи, съответните кореспондиращи текстове, които да въведат автоматично членство.
От името на Министерството на здравеопазването ще ви изкажем огромна благодарност, тъй като това е една от забележките, които са постъпили от комисията.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да направя реплика на тезата, че автоматично трябва да признаем правоспособност на магистър-фармацевти, които не са български граждани само поради притежаваната от тях диплома. Позволявам си да припомня на комисията, че медицинската професия в Европейския съюз спада към т.нар. регулирани професии. Наличието на диплома не е достатъчно условие за да се практикува. След като ние сме регулирана професия означава, че ние трябва да въведем по-специален режим не само за признаването на дипломите, ние признаваме нивото на образование, но правото на практикуване трябва да бъде обект на по-специален режим. Мисля, че едно тотално отваряне на вратата, не би било целесъобразно на етапа, в който се намираме.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно това каза и заместник-министър Цеков. Необходимо е това да се предвиди в редица закони. На този етап не е обект на обсъждане. Ще бъде разгледан въпросът по-нататък.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Влизайки в Европейския съюз ние не можем да забраним на фармацевтите от Европейския съюз да практикуват.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Естествено.
ВАСИЛ ПАНИЦА: Тук се появява една не равнопоставеност Нашите хора трябва да бъдат членове на гилдията на магистър-фармацевтите, а чужденците не. Този въпрос трябва да се изчисти.
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Паница, изискването за което има известни договорености е следното. Когато някой отговаря на всички изисквания, да може да стане автоматично член на съюза в България.
Единственото нещо, което се обсъжда е дали може да поискаме данни за неговата репутация. Това го има в някои европейски страни. Когато отговаря, автоматически да може да се впише.
РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Искам да добавя репликата. Има конкретен случай диплома от Киргистан, в която има медицинско образование плюс специалност по кожни болести и се оказва фалшива. Следователно трябва да има още един филтър освен представянето на документ.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, в тази дискусия не се вземат предвид някои неща.
Първо, ние предварително сме приели, че искайки да отидем в Европейския съюз ние спазваме определени директиви, които са общи и задължителни за всички страни. Разбира се когато става въпрос за практикуване в нашата страна, става въпрос за фармацевтите от страните от Европейския съюз.
Второ, разбира се, че трябва да получат при равни условия автоматично право да станат членове на Българския фармацевтичен съюз. По този начин ще практикуват. Практикуват на принципа на реципрочност. Ако един фармацевт от България отиде в Дания и може да започне да практикува при определени условия при същите условия датчанина трябва да започне практика при нас. За този принцип става въпрос. Спазват се всички директиви.
ХАСАН АДЕМОВ: Това трябва да се запише.
АТАНАС ЩЕРЕВ: Ще го напишем, но не в този текст.
ХАСАН АДЕМОВ: Няма универсален модел. Има секторни директиви.
АТАНАС ЩЕРЕВ: В този текст не става въпрос за това. Когато стигнем до съответния текст там ще проведем дълга дискусия.
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ: За да упражнява един магистър-фармацевт професията си трябва да членува задължително. Искам да попитам при заличаване от регистъра като наказание има ли право да работи?
ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че е съвсем естествено, ако комисията го накаже, така както и на лекаря, ако му отнемат правата известно време няма да може да работи. С какво са по-различни те от лекарите и стоматолозите.
Разбира се може да се обжалва. Има механизми за това. Това е един текст, който ще разглеждаме по-нататък.

Моля, който е съгласен с член 3, да гласува?
- “За” – 15.
- “Против” – Няма.
- “Въздържали се” – 2.
Приема се.
Колеги, ще продължим с разглеждането на законопроекта на следващото заседание.
Благодаря за участието.


СТЕНОГРАФ:
/П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц.Борислав Китов/


Раздели на публикациите
Страница 1 : П Р О Т О К О Л № 8 от 20.10.2005
Страница 2 - настояща страница : П Р О Т О К О Л № 24 от 23.03.2006
Страница 3 : П Р О Т О К О Л № 27 от 25.05.2006
Страница 4 : П Р О Т О К О Л № 28 от 01.06.2006
Страница 5 : П Р О Т О К О Л № 30 от 15.06.2006
Страница 6 : П Р О Т О К О Л № 33 от 12.07.2006