ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАЦИЯ - Фармация от Швеция


от Маг. фарм. Асена Стоименова
в Списание "СТИНГ"

Швеция е приютила много биотехнологични компании и е едно от предпочитаните места за научна и развойна дейност - пример за успешна колаборация между индустрията, болниците и университетите. Качеството на работа на шведските изследователи се оценява високо от всички заинтересовани страни. През 2004 година Cap Gemini Ernst & Young определят водещо място на Швеция по отношение на създадената среда за изследвания и качеството на извършваните от изследователите проучвания.
В Швеция има само двама търговци на едро с лекарства, а надценката за търговеца на едро е една от най-ниските в Европа: 3.8 % от цената на дребно. Лекарствата по лекарско предписание са освободени от ДДС, а за ОТС продуктите ДДСе25%.
До 2000 година, фармация се изучаваше единствено в университета в Упсала. Днес, бъдещите фармацевти се обучават и в Gothenburg, Linkoping и Kalmar. Всяка година се приемат около 600 студенти по фармация. Предлагат се две обучения - три и петгодишно. В Linkoping и Kalmar се преподава само тригодишния курс. Университетите в Uppsala и Gothenburg предлагат и четири и петгодишни докторантски програми по фармация. Наскоро бе започната програма за следдипломно обучение по болнична фармация, която е съвместен проект между университета в Uppsala и Apoteket AB. Продължителността на обучението е 3 години и включва както теория, така и практика в болници.
В Швеция фармацевтите могат да се реализират професионално не само работейки за Apoteket AB, но и във фармацевтичната индустрия (Швеция е № 4 в редицата на биотехнологичните държави).
Ценообразуването на лекарства в Швеция е резултат от преговори на националните здравни институции и фармацевтичните компании. При пускането на нов лекарствен продукт на пазара, фармацевтичния производител предлага цена, като я обосновава вземайки предвид предимствата на продукта, очаквания брой пациенти, цените на алтернативните терапии и цените на продукта в други държави. От 1 октомври 2002 година, бе създадена независима правителствена агенция, наречена Lakemedelsformansnamnden, която оценява лекарствата в икономически, социален и медицински аспект и определя тяхната пригодност за заплащане от правителството. Създаването на агенцията е последствие от нарастващите обществени разходи за лекарства в Швеция.
Търговията на дребно с лекарства в Швеция е държавен монопол. В Швеция има 900 аптеки, които са изцяло държавни и формират организация, наречена Apoteket AB. Собственик на Apoteket AB е шведското правителство. Apoteket AB се създава през 1970 година и оттогава държавата има монопол върху отпускането на лекарства. Apoteket AB има 11 000 служители, 5500 от тях са фармацевти. Една аптека обслужва средно около 11095 жители, което е значително повече от средните стойности за европейските държави. Аптеките не слагат надценка на търговец на дребно.
Често аптеките на Apoteket AB са отдалечени от по-малките селища и имат ограничен работно време (повечето от тях работят от 09.00 до 17.00 часа). Европейският съд неотдавна отсъди, че държавния монопол върху търговията на дребно с лекарства в Швеция нарушава европейските закони.
Бившият изпълнителен директор на Apoteket AB, Arne Bjornberg, днес конкурира държавния монопол върху отпускането на лекарства. Създаденият от него Poteket доставя лекарства на шведските пациенти чрез аптека в Естония. Шведското законодателство допуска предписаните от шведски лекари лекарства да бъдат отпуснати в от аптека в друга държава, членка на Европейския съюз. Poteket е посредник между шведските пациенти и аптеката в Естония и не може да доставя лекарствени продукти, съдържащи наркотици, животоспасяващи продукти, както и лекарства, изискващи специален температурен режим на съхранение и транспортиране.
Услугата на Poteket е предназначена преди всичко за възрастни пациенти с хронични заболявания, които редовно приемат назначеното лечение. Въпреки, че Apoteket AB притежава монопол върху отпускането на лекарства на населението, доставката на лекарства за болниците и центровете за здравни грижи е извън държавния контрол.
Фармацевтите имат право да субституират лекарствата с по-евтини генерични продукти, като Агенцията за лекарствата (регулаторния орган на шведското правителство) преценява кои лекарства не могат да се заменят. Продуктът не може да бъде заменен, ако клиента е готов да заплати разликата между предписания продукт и по-евтината му алтернатива. Задължение на шведския аптекар е да информира клиента за алтернативата, както и за условията, при които той можа да закупи оригиналния продукт. Фармацевтите са длъжни да информират лекаря, предписал лекарствата за всяка извършена в аптеката субституция. Всяка рецепта носи код, който идентифицира работното място на предписващия лекар. Без наличието на този код, предписаните лекарства не могат да бъдат реимбурсирани.
От 1 януари 2005 година в Швеция влезе в сила споразумение между Шведската асоциация на фармацевтичната индустрия и Шведската федерация на общините относно сътрудничеството между фармацевтичните производители и медицинските специалисти, ангажирани в общественото здравеопазване. Със споразумението компаниите бяха ограничени по отношение спонсорирането на конференции, презентации и др. производителите могат да заплащат до 50% от пътните и квартирните разходи на медицинските специалисти, поканите за участие в научни конференции могат да се изпращат само до управленския персонал на болницата, който от своя страна решава кой от лекарите да командирова и др. Спазването на споразумението е задължително и за двете страни и се съблюдава от Комитета по маркетинговите практики в шведската индустрия (Namnden for bedomning av lakemedelsinformation), който се произнася по случаите и може да наложи глоби в размер от 22 500 евро. Един от последните случаи, разгледани от Комитета е изпращането на 30 лекари и медицински сестри на конгрес в Прага на разноските на голяма фармацевтична компания. Всичко това е част от новата тенденция в маркетинговите практики на европейската фармацевтична индустрия. Подобни мерки неотдавна, предприеха и Германия и Норвегия.

Маг. фармацевт Асена Стоименова

Използвана литература:
I.The Pharmaceutical Distribution Chain, Panos
Kanavos, Vienna, 05.Jul.2005
2.The New Pharmaceutical Benefits, Ministry of
Health and Social Affairs
3.EU Bulletin, Hogan&Hartson LLP, 24.Feb.2005


Списание №26 февруари 2006