Категория публикации ЗАКОНИ

ЗАКОНИ (23 Публикации)
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1[...]
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 19 от[...]
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Обн., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила о[...]
Отиди на страница  1 2 3