Автори: veskoto

ЗАКОН за административните нарушения и наказания
Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07.1978 г., доп., бр. 2[...]
ЗАКОН за управление на отпадъците
Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от[...]
ЗАКОН за висшето образование
Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15[...]
ЗАКОН за устройство на територията
Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 2[...]
ЗАКОН за храните
Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.11.2003 г., из[...]
ЗАКОН за защита на личните данни
Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 70 от 10[...]
ЗАКОН за здравето
Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 46 от [...]
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., доп., бр. 41 от 2[...]
КОДЕКС на труда
Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.[...]
ЗАКОН за здравното осигуряване
Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 2[...]
Отиди на страница  1 2 3